zespostenperdag- Abonneert U centrum van Zeeuwsch- Vlaanderen, IN HULST. BIJ VOORUITBETALING PER KWARTAAL De Naamlooze Vennoot schap Stoomtram Hulst-Wal soorden brengt ter algemee- ne kennis dat de exploitatie Maandagmorgen volgens de vastgestelde dienstregeling geopend wordt. Binnenland. zijt zeker benieuwd om te hooren, hoe en wat. Welnu, we staan nog niet dadelijk midden op de markt, want een beetje geduld oefenen is goed voor voortvarende zielen. We zijn nu in de plaats, die ligt in 't in 't centrum van 't land van Hulst, en we dienen dus alle merkwaardighe den goed op te nemen. We beginnen dus bij het begin. Ont houd intusschen wel, dat we van Zuid- dorpe zijn uitgegaan, het heerlijke origineele plekje, dat ons doet denken aan het aardsch paradijs. We loopen 't eerst in Hulst even aan bij 't postkantoor, waar men ons mede deelt, dat er niet minder dan zijn. Het telegraafkantoor is den ge- teelen dag open van 's morgens 7.30 tot 's avonds 7.40. Alleen van 12 en van 34 rusten de heeren een oogen blikje uit. Dat was in Zuiddorpe heel wat anders, beste vrienden Er waren maar 2 postjes hé En de telegraaf Daar sluiten ze al om 5 uur 's mid dags, juist de beste en drukste tijd voor de telegrammen aan Zelandia, die om 5 uur moet worden afgedrukt, en ze openen pas weer om 7 uur als Zelandia al lang op reis is, en dus geen boodschappen meer kan meenemen. En 't gebeurde toch zoo vaak, dat juist tusschen 5 en 7 uur zeer belangrijke telegrammen kwamen, doch die bleven dan üggon in Terneuzen, totdat de post van Zuiddorpe is uitgeslapen om 7 uur. Maar de post van Zuiddorpe heeft ge lijk, dat hij het zich niet drukker maakt, dan noodzakelijk is. Doch kom, laten ook wij wat rusten en ons reisje verder een paar dagen uitstellen. Er zijn verschillende, die reeds vermoeid zijn, anderen willen eens rustig nadenken over een en ander. Dus tot over een paar dagen, dan her vatten we weer onzen tocht. Provinciaal Nieuws. op Zjelandia voor f2.50 per jaar of, voor f 0.75. Ziet gij, lezeres en lezer, of het niet waar is, wat ik op de eerste bladzij zeide. Gij die de reis kalm hebt meegemaakt door Buiten- en Binnenland, zijt zeker heel gemoedelijk hier aangeland, maar gij, die in eens een sprong hebt ge maakt over al die landen heen, om met ons in gezelschap, onder de Gentsche Poort door, Hulst binnen te trekken, nummers dat ook op dit gebied vooruit gang is te bespeuren, wat zeker vooral te danken is aan de flinke leiding en den ijver der muzikanten. Moge „Wel doen door Vermaak" steeds voortgaan op den ingeslagen weg, is voorzeker de wensch van alle opdat zijn toene- me in groei en bloei en ons nog menigmaal mogen vergasten op zulke avondjes en een sieraad blijve voor onze parochie. Een woord van dank aan allen, vooral ook aan het volijverig be stuur is hier dan ook niet overbodig. Ingezonden Stukken. met groote kosten verbreed en vernieuwd, en hij heeft tot nu toe wel stand gehou den, maar over het geheele afschuivings- gebied staat elk oogenhlik een onheil te verwachten. De scheuren en kloven boven den straat weg vangen alle bergwater op, dat be vriest en uitzet en groote ijsvlakten vormt. Zoodra het gaat dooien apht men een groote catastrofe zeer waarschijnlijk, wat zeer nadeeJig zal moeten werken op het drukke vreemdelingenverkeer over de Fur- ka. Men spreekt er van, een nieuwen straat weg aan te leggen boven het afschuivings- gehied. EXOKLAIVI). l)e Vciieziielannsclie kwestie. Over de Venezuelaansche kwestie heeft minister Balfour op eene vraag, het na volgende geantwoord: "Wij hebben nu sedert vijf jaren ernsti ge reden gehad tot klachten, bij verschil lende gelegenheden, wegens onrechtma tige handelingen der Venezuelaansche Re geering tegenover de vrijheid en den ei gendom van Engelsche onderdanen. Onzer zijds is geen moeite gespaard om een min nelijke schikking teweeg te brengen ten aanzien van die gevallen, maar nooit zijn behoorlijke verklaringen afgelegd, en laat stelijk is aan de vertoogen van den En- gelschen gezant zoo goed als geen aan dacht geschonken. Wij hebben saamgewerkt met de Duit- sche Regeering. Aan de Regeering van Venezuela is een laatste vertoog gericht, en indien daarop geen bevredigend ant woord komt, zullen de beide Regeeringen de maatregelen treffen, die noodig kunnen zijn om aan de eischen kracht bij te zet ten. Inmiddels weigeren Engeland en Duitsch- land aan de Venezuelaansche Republiek het uitstel door president Castro gevraagd voor de regeling der schulden, en hebben zij hem een ultimatum gezonden. Een En- gelsch en Duitsch oorlogsschip zijn, om kracht aan het ultimatum te geven, reeds te La Guayare aangekomen. Nader wordt gemeld: De Britsche en Duitsche gezanten bij de Venezuelaansche Regeering te hebben hun koffers gepakt, en na de eischen hunner Regeeringen achtergelaten te hebben, zijn zij per spoor uit Caracas naar La Guayare vertrokken, waar zij zich aan boord van de respectieve oorlogsschepen begaven Een telegram uit Caracas zegt, dat de eischen der Duitsche en Engelsche gezan ten in den vorm van een ultimatnm zijn gekleed. Er zijn geen blijkbare toebereid elen gemaakt voor het vertrek van een der beide legaties, en de Regeering maak te geen militaire toebereidselen te La Gayara. Vice-Admiraal Krnijs. f De minister van marine is, naar men ons uit den Haag seint, heden overleden. Tweede Kamer. Zitting van 10 December. In de vorige vergadering had de heer Rubens was te aangedaan om te kun nen schilderen. Hij legde palet en penseel neder en beloofde den volgenden dag aan het verzoek van Velasquez te voldoen. Rubens hield woord. Hij schilderde een uur lang en stelde zijn vriend in het be zit van een prachtige schets. Bij zijn arbeid werd hij geholpen door Juan, nu gekleed als vrij man. Juan vergat nooit de welwillendheid van zijn meester en wilde hem nooit ver laten. Hij vergezelde hern overal en werd met hem in dezelfde zitting der academie van den II. Lucas te Rome tot lid van dat beroemde genootschap aangenomen, het welk alleen de grootste schilders van dien tijd telde. Velasquez stierf te Madrid in 1660 aan eene besmettelijke ziekte. Juan verliet zijne sponde niet dan om de echtgenoote zijns meesters te verplegen, die spoedig na Velasquez door de dezelfde ziekte getrof fen werd en acht dagen na zijne dood overleed Toen trad Juan in den dienst van Velasquez's dochter welke kort te voren rnetden beroemden landschapschilder Mar tinez del Maydo was gehuwd. Ook dezen diende hij met do innigste toewijding en liet zelfs zijn leven voor hem. Want in 1570 werd Martinez del Mayo door een moordenaar op straat aangevallen en door Juan verdedigd, die zelf den dolksteek in de borst ontving en den anderen dag overleed. De moordenaar was op Martinez door een Spanjaard afgezonden, omdat hij een satyrischè schilderij had vervaardigd, waar door de edelman zich beleedigd gevóelde. Het bedoelde stuk wordt nog gevonden op het museum te Madrid. Ook van onzen neger-schilder bezit dat museum vele stukken. Zijrie voornaamste werken zijn naai elders overgebracht. Op het Louvre te Parijs is zijne „begrafenis" gevonden, welk zoo zeer de lofspraak van Ruhens had uitgelokt. MAGDA. Centr. Passtoors, terecht, maatregelen verlangd I tegen de schandaal-colportage, welke vooral in de groote steden tot zoo erger lijke praktijken aanleiding geeft. Hij had daarbij herinnerd aan het geval-Krupp. De socialisten bleken daarover ontstemd te zijn. En de heer Helsdingen achtte het nu in deze zitting noodig, geweldig uit te varen over een ten vorigen jare verschenen geschriftjeAllemaal Socialist, dat hij in zijn gekuischte taal qualiflceerde als „een stinkei uitgebroed in een Jezuïetennest". De heer Helsdingen vond deze uitdruk king zoo mooi, dat hij ze nog eens ettelijke malen herhaalde, en toen de voorzitter hem tot de orde riep, verving hij „Jezu ïeten-nest" door „duisterlingen'' enz. De heer Terlaan, kwam op voor iemand, die een proces over het bezit van grond eigendom in alle instanties verloren heeft. De minister kon echter gemakkelijk aan- toonen, dat deze zaak in de Kamer niet thuis behoorde en dat de persoon in quaes- tie ongelijk had. Hij lijdt aan een idéé fixe, sprak Z.Ex., waarop van de publie ke tribune een stem riep»Dat is niet waar I" De voorzitter dreigde daarop de tribune te doen ontruimen Een ander onderwerp, door de socialis ten ter sprake gebracht, was de posten- order. De minister won ook hier voor alle wei denkenden het pleit. Vreemd was in dit geding de houding van den heer Talma, die molest, in feitelijkheden bestaande, afkeurde, maar zedelijken dwang vol maakt oorbaar achtte. Het slot der beraadslaging op dit punt was, dat de heer Hugenholtz, mede na mens zijn partijgenooten, de volgende mo tie voorstelee„De Kamer van oordeel, dat niet wenschelijk is den z.g. postenor- der te Amsterdam te handhaven, gaat over tot de orde van den dag". Deze motie zal later worden behandeld. Nog een ander socialist, de heer Mel- chers, deed een beroep op het goede hart van den minister, om de Koningin te ver- Zoeken gratie te verleenen aan Wiebren Hoogerhnis. De heer Loeff zeide, dit niet te kunnen doen daar niet gebleken was dat voor Wiebren evenals voor Marten indertijd - gezondheidsredenen dit wettigen" Vervolgens zette de minister zijn plan nen uiteen. Zitting van 11 Dec. Het verslag der zitting van gisteren moeten we, wegens plaatsgebrek bekor ten. Wij vermelden alleen, dat bij begroo ting justitie Ve afdeeling, de heer Fruy- tier, onze afgevaardigde er op wees hoe de Minister in de Mem. v. Antwoord vol doende erkent de onveiligheid aan de Bel gische grenzen door het optreden van tal van smokkelaars, die het den landbou wers zeer lastig maken. De partieele uit breiding van de rijksveldwacht is daartoe niet voldoende De uitslag in Amsterdam III Bij de Woensdag in Amsterdam III ge houden herstemming voor de Tweede Ka mer werden uitgebracht 5992 geldige stemmen. Gekozen mr. I*. .1. Troelstra (soc.- dem.) met 3397 stemmen. De heer J. W. IJzerman (lib.) kreeg 2595 stemmen. Bij de eerste stemming op Dinsdag 2 December werden uitgebracht 4977 geldige stemmen. Daarvan verkregen de heeren mr. P. J. Troelstra (soc.-dem.) 2476, J. W. IJzerman (lib.) 1165, mr. A. Anema (antir.) 959, H. Groenewegen (christ.-hist 151, A. Sinnema (door onderofficieren gesteld) 122 en B. H. Heldt (vrijz.-dem.) 101 stemmen. Bij de herstemming werden een groote 1000 stemmen meer uitgebracht dan bij de eerste stemming en mr. Troelstra zag zijn stemmental met meer dan 900 rijzen. De thuisblijvers van de eerste stemming zijn hem dus bij de herstemming gunstig ge weest. ZUIDDORPE, 11 December. In de he den gehouden vergadering van den Ge- meeteraad werd voorlezing gedaan van een brief van Gedeputeerde Staten inhou dende eene tot dat college gerichte mede- deeling van1 Zijne Exellentie de{ heer Mi nister van Binnenlandsche zaken dat hij bereid was, de kosten van den verbouw der openbare lagere school in zooverre voor rekening van het rijk te nemen, dat de gemeente slechts voor een zeer klein gedeelte daarin zou moeten tusschen ko men. Een verzoekschrift van P. Verbiest om vermindering van zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag werd afgewezen. Een verzoekschrift van den veldwach ter P. Hemelsoet om verhooging zijner jaarwedde werd gunstig onthaald en had voor gevolg, dat dezes bozoldiging met ingang van 1 Januari a. s werd gebracht van f 372 op f 400 vast, benevens f 60 voor kleeding en wapening alsmede vrije wo ning. De jaarwedde van den heer Karstel hoofd der school, werd overeenkomstig de bestaande regeling met het oog op 15 jaren dienst gebracht op f 950 met ingang van 23 Mei laatstleden. Ten slotte werd de begrooting over 1902 gewijzigd, door welke wijzigingeven wel geen verandering werd gebracht in het totaal bedrag der inkomsten en uit gaven. ZEEUWSCH-CL1NGE, 10 Dec. 1902. De fanfaren-maatschappij „Weldoen door Vermaak" gaf Zondag en Maandag 11. haar eerste winterconcert dat beide avonden flink bezocht werd, en in alle opzichten naar wensch geslaagd mag heeten. Waren de bezoekers van vorige concerten steeds vol lof over de uitvoe ringen, ditmaal was het niet minder ja zelfs overtrof het aller verwachtin gen, waar vooral het nieuwe beschil derde tooneel veel toe bijdroeg, hetwelk prachtig bewerkt is en den vervaardiger alle eer aandoet. Ieder nummer afzon derlijk bespreken zou te ver voeren, toch dienen een paar comische voordrachten wel vermeld nl. „Schouwvager en Molenaaar" en „de vrolijke Kaalkop pen", welke rollen uitmuntend gespeeld werden; doch niet alleen die, ook de andere nummers behaalden veel succes. Ook toonden de verschillende muziek GRAAUW. Jl. Zondag en Maandag gaf onze fanfare: „Nooit Gedacht" haar eer ste winterconcert. Vooral Zondag was het lokaal buitengewoon druk bezet; velen zelfs konden niet toegelaten worden, De uitvoering der verschillende nummers van 't programma was over 't algemeen wel. Zij werden alle meer of min toege juicht, naar gelang ze voldeden en door de bezoekers waren begrepen. Zeer goed voldeed het drama: „Selim de Negerslaaf", in 6 bedrijven. De leden, die daarin een rol vervulden, gaven blijk, dat zij hem begrepen, terwijl de belang hebbenden door handengeklap en gqjuich toonden, dat het stuk hun beviel. De 2 kom. voordrachten met zang „Een verla ten Echtgenoot" en „Mop de Visscher" vielen zeer in den smaak, zoowel wat in houd als uitvoering betreft. Bij het kluchtspel „Een woelige Maan dagmorgen" in 2 bedrijven, kon men zien, dat de spelers wel hun rol van buiten kenden, doch, jammer genoeg, verzuimden sommige punten meer te laten uitkomen. Bij afwisseling zorgde de fanfare door vroo- lijke stukjes en de directeur door piano muziek, dat het publiek in opgewekte stemming bleef. Eere van allen, die meegewerkt heb ben, om ons zulke genotvolle avonden te bezorgen. ST. JANSTEEN. Wanneer „Opwaarts; ons een concert aanbiedt, zijn we zoo ge woon iets moois te hooren en te zien te krijgen, dat 't ons al bijzonder tegenvalt, als ook maar weinig niet voldoet. „Opwaarts" heeft ons een beetje ver wend, en daarom is 't concert ditmaal wel wat tegengevallen. De disch was rijk voorzien, maar de spijzen waren niet goed toebereid, de keukenmeid had geen zorg genoeg besteed aan de voorbereiding, m a. w. er was niet. genoeg gerepeteerd. Vooral kwam dit uit in 't kluchtspel: „Peterman gaat naar bed". Waarschijn lijk hebben de spelers gedacht: „Och, dat is gemakkelijk, dat ken ik wel „al doe ik er niet veel aan". Maar zij vergaten daarbij, dat een tooneelstuk, al is 't nog zoo gemakkelijk, repetitie eischt, repetitie en nog eens repetitie. Daarzonder komt er niets van terecht, is 't knoeiwerk. En dan „de rollen kennen. Het maakt zoo'n gekken indruk op 't publiek, als er een paar spelers op 't tooneel staan, die niet verder kunnen, al duurt 't ook zoo kort. Een kluchtspel moet vlot afgespeeld wor den. Toch vonden wij ook veel moois in het concert. Het kluchtspel„Hoe drie mu zikanten hun gelag betalen, en de voor dracht„Hanneske van Drumpt" werden goed uitgevoerd, en brachten de lachtspie- ren geducht in beweging. De uitvoering der muziekstukken liet niets te wenschen over. BOSCHKAPELLE, 11 Dec. Aanstaan den Dinsdag houdt de sociëteit „I)e vriend schap," welke gevestigd is bij de Wed. P. v. d. Veeken alhier, haren jaarlijk- schen teerdag. Eenige mooie prijzen zul len tevens worden aangekocht om onder de leden verschoten te worden. Wij twijfelen niet of het zal voor het gezelschap een genoegelijke dag zijn. Door eenige heeren werd dezer dagen op eene klopjacht eenig gevogelte en 7 hazen geschotende vorige week 32 ha zen. Daar alles slechts op een kleinen hoek van het jachtveld werd bemachtigd, mag gerust gezegd worden, dat dit van het jaar ruim voorzien is, wat wel op reke ning van het verscherpte toezicht mag ge steld worden. Op haar tocht naar het Zuiden vallen in deze omliggende gemeen ien soms heele troepen vriesganzen neer op de bezaaide akkers waar zij aan het jonge graan dik wijls heel wat schade toebrengen. 't Ware te wenschen, dat men die ver- nielsters met wat schoten hagel haar weg wat spoediger kon doen vervolgen. NIEUW NAMEN, 11 Dec. Omtrent het droevig ijsongeluk van laatstleden Zondag te Doel, kan nog nader worden gemeld, dat de moeder der slachtoffers sedert dien tijd sprakeloos te bed ligt. Ook de vader, een oud man, moet er slechts aan toe zijn; terwijl eene zuster van aandoening zinneloos is geworden. Algemeen is de deernis met dit ongelukkig gezin. TERNEUZEN. Deze week is de ijsbaan alhier geopend. Niettegenstaande de felle koude werd er druk gebruik van gemaakt. Het ijs, dat glad en hard is, biedt thans aan menig liefhebber van schaatsenrijden de gelegenheid om zijn hartje eens flink er aan op te halen. SAS VAN GENT. Hedenmorgen werd do werkman Van de Walle bij de kanaal- werken aangereden door een locomotief. Aan het hoofd bekwam hij eene onbedui dende wonde. Aan de ribben schijnt het helaas erger te zijn. Men zegt zelfs, dat er een gebroken is. De diphteritus woekert hier maar steeds voort. Gisteren kwamen weer drie nieuwe gevallen voor. ZAAMSLAG. Een onzer kooplieden was in het bezit van een ouden hond, die zich zelf hoe langer hoe meer tot last begon te worden. Daarom besloot hij het dier uit zijn lijden te verlossen. Voor dag en dauw stond hij op en hing het beest aan een deurpost op. Nu fluks een gat gegra ven, het beest daarin gestopt en het zaak je zou afgeloopen zijn. Echter kwam het nog niet zoover, want inmiddels was zijn vrouw wakker geworden, opgestaan en deze meende in het donker, dat haar man zich opgehangen had. Door haar gegil schreeuwde zij de heele buurt bij. elkaar en ten slotte kwam ook aanloopen de doodgewaande zelf. Tableau! BIERVLIET. Het gerechtshof te 's Ha- ge bevestigde gisteren het vonnis der rechtbank te Middelburg, veroordeelend H. A. B., landbouwer te Biervliet, tot 9 maanden gevangenisstraf wegens weder- spannigheid en valsche aanklacht; en het vonnis der rechtbank te Zierikzee waar bij A. A. K., veldarbeider te Kerkwerve, tot 3 maanden gevangenisstraf werd ver oordeeld wegens mishandeling, gevolgd door het te water werpen van een per soon aldaar. Guyana Goml Placer Mij. De conclusie van het verslag betreffen de eene bevoordeeling van den toestand der ontginning van het concessie terrein Guyana Goud Placer Mij. luidt als volgt In het vorenstaande meen ik te hebben aangetoond, dat naar mijne meening, de vooruitzichten dezer onderneming zeer hoopvol zijn. Ik heb mij onthouden van het geven van eene begrooting van de te behalen winst of van de benoodigde verdere in stallatie, daar men als 't ware nog ver keert in een stadium vun exploratie. Ofschoon deze exploratie nog niet is af geloopen, zijn de reeds verkregen resul taten van dien aard, dat er slechts zeer geringe kans bestaat op mislukken. Men behoeft dus niet te schromen uit gaven te doen uit vrees dat deze later on noodig mochten blijken te zijn, daar zooals gezegd, de kans hiervoor uiterst gering is. Het zal overbodig zijn te wijzen op het feit dat de beste vooruitzichten kunnen worden bedorven door slecht personeel en ik behoef dus niet aan te raden om zorg te dragen, dat teleurstelling uitdien hoof de vermeden worde. Ik wil dus met vol vertrouwen op de toekomst aanraden de werkzaamheden met kracht te hervatten, waardoor het mogelijk wordt betrekkelijk spoedig winst te behalen. Moge de Guyana Goud Placer Maat schappij slagen met het vinden van het benoodigde kapitaal in Holland, ten ein de de, thans zoo gemakkelijk te verkrij gen vruchten van haren arbeid te houden in Hollandsche handen. Delft, 20 November 1902. S. J. VERMAES Jr., Mijnen-Ingenieur. Hoogleeraar aan de Polytechnische School. Oe opname van injfeaondfii atakk«ii volntrekl niet, dat de Itedactle met den tiihond lnoiewt. Dc Gezondheids-commissie In liet district Hulst. Langen tijd heb ik geluisterd of niet iemand zijne stem zou verheffen en ten aanhoore van allen een oordeel zou uit spreken over de samenstelling van boven genoemde commissie. Tevergeefs heb ik geluisterd. Eh toch is een oordeel in deze niet misplaatst. Daarom zij mij de vrijheid, mijn gevoelen te zeggen, een gevoelen, dat, naar mijne overtuiging, door velen in dit district gedeeld wordt. De benoeming dezer commissie heeft ve len verwonderd doen staan. Twee voor drachten, naar ik meen, waren opgemaakt, waarop de namen geplaatst waren van alleszins achtenswaardige en kundige per sonen. Die voordrachten zijn bij de defi nitieve benoeming niet ten volle gevolgd, en andere personen zijn uitverkoren ge worden, om in de commissie zitting te nemen Niet, dat op de waarde en de kunde van die personen wordt afgedon gen zij zullen wol berekend zijn voor de taak, die hun wordt aangewezen doch

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2