Maatschappelijk Kapitaal: f-1,000.000, groot 2.000.000, Dinsdag den 9den December 1902, UPS' fattaai ia den imlon brand fa Rotterdam Verzekeringen tegen Brandschade m mi verbrand. Naaimachines Zierikzee, Dr. JuSes De Vos, „NOORD BRAflAND koopt men het voordeeligst, in welvoorziene magazijn van Gebr. Kaan te Hoek. het EXTRA BERICHT Van af heden tot 1 Maart 1903, verlee- nen wij 5 pet. korting op de prij zen voor contante betaling. Dr. Ferd. Bruinsma, „Hef Mm ra Zeefaiif St.Ni col a a - a d e a P. J. KRUIJSSE. Paarden- en Veeverzekering-M'1 HUIS MARTIN DE WINTER. ten laste der bovengenoemde Maatschappij, Sigarenfabnhan ten GENT, Volksverzekeringen. Merinos Sajet. Merinos Bajet. Wederom ontvangen verschillende merken A. F. NEELEMANS, HULST. 29-31 LANGEMUNT GENT 29-31. Huis van Vertrouwen .29-31 Lange munt Gent .Vaste Prijzen G J EGBERTS, Leidsche weg 7, Utrecht. KL0QSTER8ALSEIVI, gevestigd te 's-Gra>eiihage verdeeld in f 1000 Aandeelen. elk groot f 1000 aan toonder en volgestort Uitgifte van f 20.000 stuks rentelooze Premie Obligaties, uitmakende de RENTELOOZE PREMIE-OBLIGATIE-LEENING, De inschrijving is geopend tot de koers van 100 pCt. op van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur, op de voorwaarden, in het prospectus vermeld. alwaar Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten verkrijg baar zijnen de Statuten, alsmede afschrift der Trustee-Acte ter inzage liggen. De AFLOSSING zal geschieden in Aandeelen der Maat schappij voornoemd, met uitzondering van 116 Obligaties, die zullen worden afgelost in geld, met bedragen van i lOi.\0O0, f 50 000, f 25. f 10,OCH), f 5,OOG f I. en minder, op de wijze, aangegeven in de Trustee-Acte, dato 28 November 1902. verwierf onderstaande attesten Aan de Firma J. LIPS Bzn., worden aangenomen, ten Kantore van den Heer F. HOMBACH te Hulst, voor de Assurantie Compagnie te Amsterdam, opgericht 1771, matige Premie, eenvoudige opname en spoedige uitbetaling der schade. Centraal-Depöt L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11 - Rotterdam, blijven steecis eoneurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. 24 St. Elisabethplaats Maatschappij van Ver zekering op het Leven. WAALWIJK. 8 Maart 1843 Goedgekeurd bij Koninklijk Bbsluit. Speciaal Hoofdagent de Heer H. L J. MAERTENS, HULST. Agente»» v raaoj Circa 300 Machi nes, in verschillende so.orten, steeds voor handen- Voor het maken van aecoord ten al len tijde aan huis te ontbieden. Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds zal in 't vervolg alle dagen te SAS VAN GENT te e o ii m u f t e e r e n zijn de werkdagen om negen en de zon- en feestdagen om tien ure voor middags. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIME KAISERS. BILLIJKE PRIJZEN. verpakt in kistjes van 25, 50 en 100 stuks, zeer ge schikt voor Aanbevelend, AXEL, Nov. 1902. ZWOLLE. Koninklijk goedgekeurd Maatschappelijk kapitaal 100,000.00. Verzekert1'. tegen sterven, noodzakelijk afmaken en ongeschiktheid, met vaste premie die o. a. voor jongo paarden bedragen /T,50 per f 100 en per halfjaar met 90°/° schadevergoeding. 2°. tegen brand- en' bliksemschade der geheele levende have als afzonderlijke afdeeling k fl,50 per f 1000,-, en per jaar, met volle uit- keering. ZIE VERDER TARIEVEN. S3T AGENTEN GEVRAAGD. LINTHOUT, Directeur Hoofdagent C. VAN GASSEN, St. Jan Steen. Agent ti. C. PU I JL.AERT, Zuiddorpe. jianuiiictuur vun g;uinaakte k leudinustuk kun voor liainus en aiuüTouwen. het best gekend en het bestkoopst der Vlaanderen, De groorste en de schoonste keus voor CONFECTIEN, PALETOTS en PELERINEN voor DAMES en KINDEREN. Groot assortiment van lange gegarneerde PELERINEN en PALETOTS. Bijzonderheid van VAREUZEN en VESTEN voor MEISJES, alsook van blauwe CAPUCHONS voor JONGENS en MEISJES. Rijke keus van FANTAISIECABANS, de nieuwste modellen zeer verschil lende soorten. Overgroote keus van alle slag van pelterijen, zooals MOFFELS, CRA-VAT- TEN, FURETS, BOAS, RENARDS enz. enz. Zwarte en gekleurde STOFFEN voor HEEREN en DAMES, Fransche MERI NOS in alle breedten, LAKENS voor MANTELS en PRIESTERKLEEREN enz. enz. heden noteer ik vrij blijvend Prima VET SPEK per kilo f 0.68, MAGER per kilo/0,72. Zuiver, blank, eigengeslacht gesmolten REUZEL 0,70. ZULT (Boterhamworst) 0,60. Orders boven f 10 half franco (vrachtgoed) naaste station. Onbekend rembours. Emballage en fust vrij. In 't bijzonder vestig ik de aandacht op de gesmolten Reuzel. Deze wordt onder zoodanige garantie verzonden, dat, indien ze niet aan de strengste eischen voldoet, ze onder dezelfde conditie teruggenomen wordt. 'dim uil nr Mil i elk groot f' lOtl, verdeelbaar in Coupures van f ÏO elk, te AMSTERDAM bij tie Firma ]VlTMAi\ ,V HAXHK\ Wol- venstraat IVo. 2«, te 's - ti 16 A YT li i\ H A G E ten kantore tier VENNOOTSCHAP Celebesstraat Xo. -4, DORDRECHT, Mijne Heeren Gaarne betuigen wij U onze oprechte voldoening over de door U geleverde Kluisdeur, welke zich zoo kranig hield in den groeten brand onzer Magazijnen en Fabrieksgebouwen aan de Prins Hendrikkade te ltotterclum (Feijèn- oord.) De braud brak uit in den vooravond van den 3den November 1. 1. en nam weldra zoodanig in omvang en hevigheid toe, dat aan geen behoud on zer panden meer te denken was, niettegenstaande tille stoom-, lmml- eii liavenbrandsi»uiten der gemeente aanwezig waren. Van onze panden bleef dan ook niets over dan eene kolossale ruïne, te midden waarvan de Kluis stond, die gelijkvloers gebouwd, aan alle zijden aan 't vuur blootgesteld was geweest De ontzettende vuurpoel werd verscheidene dagen bespoten, totdat men llden November in staat was het puin rond de Kluis te verwijderen en met liet openen van de «leur te beginnen. De 40 m/M. dikke deurplaat was door de hitte zoodanig uitgezet en ge build, dat de sleutel verlengd moest worden om daarmede het slot te kunnen openen. Met genoegen constateerden wij toen dat boeken en papieren in de Kluis geen sebade hadden geleden en voor de toekomst weder bruikbaar waren Een brand, zóó hevig en uitgestrekt als deze, is zóó zeldzaam, het bewijs voor «1e betrouwbaarheid van Uw fabrikaat zóó doorslaand, dat wij daarom gaarne hulde brengen aan Uw alles zins deugdelijk werk, met welks schitterend succes we U geluk wenschen. De kluis zelve was gebouwd onder leiding van den Architect den Heer J. P. STOK Wzn. alhier, aan wien wij eveneens gaarne hiermede hulde brengen en dank betuigen, Terwijl wij U gaarne toestaan van het bovenstaande vrijelijk gebruik te maken, verblijven wij Hoogachtend (w.g.) W. VAN DER LUGT ZOON. ROTTERDAM, 19 November 1902. De ondergeteekenden verklaren bij deze, om te dienen waar noodig, dat bij den geweltligen brand op Maandagavond 3 Nov, 1902, uitge broken circa 9 uur in de Stoomkuiperij en Kistenfabriek van de lirmn W. VAN OKIt UCt.T Ai ZOON te Itotterdam, aan de Prins Hendrik kade, de Kluis en Kluisdeur, ge«lurende meer ilan VIER ETMA- EEN is bl«>otgesteld geweest aan een lievigen vuur gloed en daarna eenige dagen met water is bespoten dat op llinsdag 1 1 November 1902, des namiddags te half één uur, in tegenwoordigheid van de ondergeteekenden en van autoriteiten en belanghebbenden, de bedoelde Kluisdeur, geleverd en gesteld door de Firma .1. MI'S Itzn. <r Dordrecht, is geopend en daarbij is gebleken, dat de inhoud van «le Kluis was gebleven EEHEEL GAAF EX OXtiEStEION'DEXwaarna de architect van den bouw de Heer J. P. STOK Wzn. en de drmanten der firma J. LIPS Bzn., allen mede tegen woordig, werden gelukgewenscht met de gebleken degelijkheid van hun werk. ROTTERDAM, 19 November 1902. (iv.rj.) H. J. v. d. HOEVEN, Notaris. ARNOLD GILISSEN, Bankier. H. T. LANDMAN ZOON, Fabrikanten. M. M. LOURENS, Architect, Hoofdman v. d. Rott. vrijw. brandweer. J. C. MEISCHKE, Inspecteur v. d. Bouwpolitie. D. CHABOT, Dir. der Naaml. Venn. „Vrieseveem." Vertegenwoordiger van LIPS' Fabrikaten te HULST: Floris de MOOR. MATHIJS TAS, Kettingstraat 38 te Rotterdam, had het ongeluk zijn hand en arm te verbranden door ko kende lak, zoodat liet bijna geheel rauw vieesch was. Na het ingesmeerd te hebben met den Kuning «Ier lialsems, was de genezing ver rassend terwijl hij voor het insme ren radeloos van de pijn was, stilde deze onmiddellijk na het gebruik van den Koning «Ier lialsems. KON 1 NO DEK BALSEMS, uit het Klooster Sancta Paulo geneest als geen tweede middel Jicht, Rheu- mathiek, Brand-, Snij-, Oude en Nieu we wonden, Verrekkingen, Verstui kingen, Lendepijn, Kneuzingen, enz. Prijs per pot 35 ets. T5 ets. f i.50 f'2.50. STSP" Voor echtheid moet iedere pot voorzien zijn van een rooden band, waarop de handteekening van den Ge neraal-Agent L. 1. AKKER voorkomt. Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KE—Leunis te'Ter Neuzen; ALG. BEGHEIJN te Sluiskilde heeren DE FOUW te Hoek M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te Otliene P. WULLEMS te Groenen dijk; J. VAN DORSSELAARteLams- w'aarde; CONST. DANCKAERT te Hulst; A. WILLEMS te Zandberg; C. VERHAAK te Sas van Gent; M. KIEBOOM te Westdorpe; I). KRIEK- AERT te RapenburgD. VAN DE VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROL FF Lz. te Axel J. VAN DIX- HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui gem. Axel II. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNEAernoudtse te Philippine. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrou wemziek- ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Ten allen tijde gelegenheid totdineeren. Beafstaek a Ia minnte. enz.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 6