lekt! Zesde Verloting' Ls van WaBsïerglie-Janssens Wijnhandel. nieuw Nog 14 dagen LEERJONGENS le Winterconcert 70 wilgeboomen, Van Overbeeke b. Eerstdaags beginnen wij een prachtig en buiten- gewoon boeiendfeuilleton. Openbare Verkooping Meubilaire Goederen. SPARREN, SNOEI- en BRANDHOUT, Iedere 30 loten een prijs W ordt niet uitgesteld. Prijs per Lot f 0,50. St. Jan Steen Zondag 7 Deeember Openbare Verkooping. FOTOGRAFIE. a Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. BBSÏAAH9B II Openbare Verkooping. den complete goed onderhou den inboedel, Correspondentie. Telegrammen. Advertentiën. Rechtszaken. Marktberichten. 6 Bekalfde Vaarzen 4 Tweejarige Runderen 8 Hokkelingen van 8 tot 18 maanden en 20 Biggen. te HENGELO (Geld.) Opwaarts" Aanvang 5 uur. voor Nederland, gevestigd te MAASTRICHT. Assurantie Maatschappij te gen IS l'H II'Ischade en op het Leven 3000 Sparren. 3000 bos Sparresnoei en Door uitscheiding van bedrijf Open harp. B orkooping. te HULST, Wissel- en Effectenkantoor, HULST. plaatsruimte Een landbouwer die zijn welstand dankt aan de peèn. W estdorpe Dec. 1902. Mijnheer de Redacteur, Mag ik U voor het onderstaande een klein plaatsje verzoeken in Uw alom ge lezen blad? Voor de opname bij voorbaat dank. Evenals ieder rechtgeaard Hulstenaar, M. de Redacteur, ben ook ik voorzeker zeer ingenomen met den tram maar als wandelaar wordt door mij betreurd, dat tengevolge de doorsn'ijding van de wal nabij de Gentsche poort, wij daar moeten afdalen en de bemodderde straat moeten oversteken om onze wandeling rond de wal verder voort te zetten, want wat ons gemeentebestuur ook doet voor de stadsreiniging, het kan niet ontkend worden, dat met slecht weer de weg daar crimineel smerig kan zijn. Zouden onze vroede vaderen niet kunnen besluiten o- ver de doorsnijding een brug te bouwen, eenigszins artistiek, die bovendien nog zou bijdragen voor de verfraaing van on ze stad? Ik hoop van harte dat dit schrij ven daartoe moge leiden Hoogachtend Uw trouwe lezer M. Hulst 3 December 1902. Onze colporteurs verwittigen wij, dat de courant thans door geheel Zeeland gratis wordt ver spreid ter kennismaking, en zij dus nutteloos werk zouden doen met colporteeren. De paar laatste weken van 't jaar kunnen ze dus deze vacantie benutten om nieuwe krachten te verzamelen voor later. Wegens plaatsgebrek bleef vervolg Kamerzitting en Beurs liggen. DEN HAAG, 5 Dec. Generaal De la Rey is heden hier aangekomen. Botha wordt nog hedenavond verwacht. De Eerste Kamer heeft heden de Beroeps- wet aangenomen, na de verzekering van den minister van Binnenl. Zaken, dat hij alles zal doen om de ongevallenwet en de beroepsraden 't volgend jaar gelijktijdig in werking te stellen De Kamer is uiteengegaan tot 29 Deeember. gehoudenW alch. witteboonen werden van f 11.25 tot f 11.60 naar kwaliteit ge kocht ronde bruineboonen dringend ge vraagd, doch bijna niet getoondvoor een partijtje werd f 15 betaaldlange dito f 11 a f 11.25; paardenboonen f 6.75 a f 7kroonerwten werden naar deugd van f9.60 tot f9.80 gekocht; koolzaad op f 8.25 gehouden. Boter f 0.55 a f 0.60 per kilo. Eieren f 7.per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 26,Pa tent- f 28,—, Lijn- f 26,— per heet. a cont.op 6 w. f 1,p. h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 8'/i, lijn- f 13,per 104 st. Goes, 3 Dec. De stemming was over het algemeen flauw, hoewel de aanvoeren be ter worden. Tarwe f 6,25 a f 7,Rogge f5, a f5,50. Winterg. per 100 kilo f7,25 a f7,60. Zomergerst per 100 kilo f 0.00 a f 0,00. Haver per 100 kilo f 6,25. a f 6,75. Brui ne Boonen f 6,00 a f 9,—. Paardenboonen f 0,00 a f 0,00 Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 9.a f 10,25. Kroonerw ten f 9.— a f 9.75. Yersche Boter f 1,05 a f 1,15 mid. 56 de kilo. Eieren f 6,a f 6.40 mid. 155 ct. de 25 stuks. Aan particulieren Bo ter 125. De aanvoer van Boter was ruim. Eieren tamelijk. Oostburg, 3 Dec. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer zeer ruim, vooral erwten, die iets minder in prijs werden verkocht. Oude tarwe bijna opgeruimd. Men besteedde voor jarige tarwe f 8.30 a f 8.40 den H.L.nieuwe 6.90 f a f7.15 den H.L.jarige rogge f a f nieuwe f 5.30 a f 5.50 den H.L.; jarige wintergerst fa fnieuwe f7.50 a f 7.90 per 100 K.G.jarige zomer gerst f a f nieuwe f 7.a f 7.25 de 100 K.G.; haver f 6.— a f 6.70 per 100 K.G.paardenboonen f 0.a f 0.den H.L.groene erwten f k fkroonerwten f 8.90 a f 9,75kool zaad f a f Arrondissements-Rechtbank te Middelburg PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens poging tot doodslag; D. F. M. 16 j. landbouwersknecht, Koewacht tot 1 jaar gev. straf met bevel tot gevangenneming. mishandeling: H. d. B. 16 jaar Sluis (Heille) C. L. d. P. 43 jaar, werkman Terneuzen en L. B. 23 jaar arbeider West- kapelle allen tot 4 m. gev. straf en J. H. 35 j. loodskweekeling, Vlissingen, tot f25 b. s. 10 d. h., P J. d. R. 24 jaar vis- scher Breskens tot f 10 b. s. 10 d. h. en F. d. K. 35 jaar hvr. van F. H. zonder beroep Hulst tot f 5 b. s. 5 d. h. dierenmishandeling: P. A. v. d. A. 22 jaar, landbouwersknecht, Zuidzande tot f 5 b. s. 5 d. h. beleediging van een ambtenaar: J. N. M. 51 jaar zonder beroep Vlissingen en J. S. 23 jaar arbeider Kapelle beiden totf 10 b. s. 10 d. h. beleediging en beleediging van een amb tenaar: J. v. M. 46 jaar koopman, Hon- tenisse tot f 15 b. s. 15 d. h. mishandeling van een ambtenaarM. V. 60 jaar werkman Vlissingen tot 7 d. gev* straf. huisvredebreuk P. J. V. 33 jaar siga renfabrikant Koewacht tot f3 b. s. 3d. h. diefstalA. N. G. 15 jaar koewachter Hoofdplaat tot 1 m. gev. straf. strooperijL. M. 39 jaar arbeider N. en St. Joosland tot f 1 b. s. ld. h. vrijgesproken: E. H. 29 jaar paarden knecht, Wachtebeke (België) beklaagd van vernieling. Middelburg, 4 Dec. Ter graanmarkt van heden was evenals voorgaande week een ruime aanvoer uit Walcheren van witteboonen, waarnaar een goede vraag was, ronde bruineboonen bijna niet getoond en van andere artikelen was het aanbod ook niet groot. De noteering is als volgt: nieuwe Walch. tarwe werd van f 7.tot f 7.40 naar kwaliteit gekocht; rogge f5.75; winter gerst f 4.90 betaald zomer dito op f 4.75 De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenisse, zal ten verzoeke der weduwe P. A. BELIS DU BOIS te H'ontenisse, op Woensdag 17 December 1902, des voormiddags 2 uur, ten haren woonhuize in de Molenstraat, in het openbaar verkoopen als: Tafels, Stoelen, Kasten, Kachel, Lampen, Ledikanten, Bedden- en Beddegoederen, Geleierd- en onge- leierd Aardewerk, Keukengerief, en hetgeen meer zal worden ge- pressenteerd. Koopen tot en met f 3.contant. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de heer Ch. AL- LEFS te Koewacht in Januari 1903 verkooping houden van gevelde dienstig voor bakkers en meer. #s Deurwaarder ADRIAANSE te Hulst zal op Zaterdag 6 December 1902, des namid dags 1'/» uur, bij Jac. de MEIJ te Zuid- dorpe (Waterhuis) voor Al. de GUCH- TENAERE te Koewacht publiek ver koopen gevraagd ter Drukkerij van JAC. DLE- RINCK Jz. te Kloosterzande. Conditiën naar overeenkomst. door Notaris SCHEPERS van Zelhem, in het openbaar bij WITTE te Hengelo (Geld.) 60000 Loten. 2000 Prijzen. Ie prijs 1500 Gulden. 2e prijs 800 Gulden. 3e prijs 600 Gulden. 4e prijs 400 Gulden of een Paard. Verkrijgbaar bij Th. MOERDIJK te Zuiddorpe, D. J. J. JANSEN, Hengelo (G.) vraagt wederverkoopers. Opgericht In 1882. Maatschappelijk kapitaal 1,000,000, Loopende leeningen op 31 Maart 1902 6,210,923,79' Uitgegeven Pandbrie ven op 31 Maart 1902 6,171,450, Reserve-fonds 85,238,39. De Bank sluit leeningen tegen bil lijke voorwaarden en biedt de ge legenheid aan tot soliede geldbeleg ging in hare 4 pCt. pandbrieven, welke zij in stukken van f 1000, f500, f 100 en /'50 uitgeeft, thans tegen ÏOO pCt. Voor een en ander wende men zich tot den heer Ls. VAN WAESBERGHE- JANSSENS Kassier te Hulst, tevens Com missaris-adviseur der Bank. De Directie, J. D. SCHOON. Dc NEDERLANDEN van 1845. Ilrcda. 's-Oravenhage, Kerkplein, hoek Priusestraat. Amsterdam, So- phiaplein. Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein). Haarlem, Kruisweg 70°. Nijmegen, In de Betoustraat 8. Or ningen. Akerkhof, hoek A- kerkstraat. Zutfen, IJselkade. Hoofd-Directie le 's-Gravenhage CAREL HENNY, Directeur. Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. Kantoor voor de Zuidelijke Provinciën ltreda, Prinsenkade. Directeur E. J. M. DE BRUIJN. Kapitaalf 4,000,000 Reserve uit. 1901. 4,810,000 Bet. Brandschaden tot uit. 190123,902,000 Verzekering tegen §RAND- e INBRAAKschade. Vertegenwoordigd door de heeren L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS te Hulst; P. WAUTERS te Sas van Gent; J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke. Ruime hechte en sterke woonge bouwen, nieuwe fraaie steenen schuur, dito bijschuur, arbeiders woning met schuurtje, verder ge bouwde, erven, tuin, boomgaard en beste wei- en dito bouwlanden alles te zamen groot 93 hectaren 4 aren 68 centiaren in 78 per- ceelen en combinaties, benevens in massa te presenteeren. Verdere inlichtingen en, van 1 Dec a.s. af, veilingboekjes met kaart g r a t i s te krijgen ten kantore van Notaris Mr. ALPHONSE COLS te Antwerpen, Leo- ioldstraat Willem Telstraat 19 en ten an tore van Notaris J. DE VOS te Middelburg, Houtkade 109, Hoek Segeers- straat. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenissezal ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer DOMINICUS VAN WAES 'en Echtgenoote, op Dins dag 9 December 1902, om 2 uur na middag precies, in het openbaar ver koopen De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal op Dinsdag 16 December 1902 des voormiddags 10 uur, ten verzoeke van den heer ED. VAN ACKER, Land bouwer wonende te Sint Jan Steen, in het openbaar verkoopen geschikt voor staken en heinkodden. zeer geschikt voor Klompenmakers. Alles liggende en staande op den Tragel van den Rietenpolder, Gemeen te Koewacht. Te vergaderen bij Mejuffrouw de Wed. Misseghers te Koewacht. wassende op eene weide in de Axelsche Vlakte aan het zij- kanaal van Sluiskil naar de Sassing. Te vergaderen ter plaatse. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van Dom8. BAERT en kinderen, aan het door genoemden BAERT als nog bewoonde perceel te KOEWACHT (Zand) verkoopen: op Vrijdag 12 December 4 902 des voormiddags 10 ure. De volgende roerende goederen, als: Eene partij Wagenmakershout, als: Esschen- Beuken- Eiken- en Olm in verschillende dikte en leng te voort Olmen- Eiken- en Cana daplanken, gereedschappen, al wat aan het vak behoort, Mallejan, Schaalstukken, Eikenpalen, Land bouwgereedschappen, Brandhout, Handkar, Kruiwagens, Stampbak, Rieken, Vorken, Hooi, Stroo,Wind molen, Ladders, Trap, Vleeschblok, Vlasreep, Bascule met Gewichten, Zaadzeil, Zakken, Meeikisten, Graanmaat, Graanzifter, Hoenders en Hanen. Voorts huishoudelijk gerief als Kleerkasten, Tafels, Stoelen, Ledi kanten, Kachels, Porselein, Stel sels en Borden, Tinnenborden, Ge leierd- Glas- en Aardewerk, Ko per- Blik- en Ijzerwerk enz. enz. A Vrijclttg 19 December 1 902 des n/m 2 ure in eene zitting in de herberg bewoond door Henricus BAERT te Koewacht nabij den Ouden Molen de volgende onroerende goede ren. Koop 1. 1 Hectare 38 aren 10 centiaren of 3 gemeten 30 Roeden Bouwland in de gemeente Koe wacht kadaster sectie T nummer 425bis. In pacht een deel bij P. de Roover voor f 22,77 en een deel bij D. van Pottelberghe voor f 19,10 beide tot het rooven van den oogst in 1903. Lasten voor eigenaars rekening. Koop 2. 33 aren 80 centiaren of 227 Roeden bouwland, gelegen in de gemeente Moerbeke kadaster sectie B nummer 32, Inpacht tot als boven bij de Wed. Joh. Sui: voor f 14,46. Betaling koopsomRoerend goed Sep tember 1903. Onroerend goed 2 maanden na de toewijzing. Zondag en Maandag aanstaande, zal fotograaf van 's morgens 10 tot 's nam. 3 uur bij Th WEEMAES te Kloosterzande werken. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal met gedeeltelijke tusschenkomst van zijn ambtgenoot Th. STEEGERS, te Assenede, .ten verzoeke van JOSEPHUS DE CLERK te Ter Neuzen en de Erven zijner overledene vrouw J. F. M. VAN BELLE op Maandag 22 Deeember 4 9D2, des namiddags 1 ure, in de her berg bij Polydore Bockstael te Sas van Gent, verkoopen Koop 1. +2 hectaren 54 aren, 62 centiaren of 5 gemeten 213 roeden BOUWLAND, in den St. Albert- polder, gemeente Sas van Gent, kasdastraal bekend in sectie B num mer 657 ged. Koop 2. ±2 hectaren, 54 aren 62 centiaren of 5 gemeten 213 roeden BOUWLAND, in den St. Albert- polder, gemeente Sas van Gent, kadastraal bekend in sectie B num mer 657 ged. Grondlasten van beide koopen f 25,70. a+ 34' aren 05 centiaren of 229 roeden BOUW LAND, gelegen als voren, kadas traal bekend in sectie B nummer 657 ged. 5 aren 70 centiaren of 40 roe den GROND aldaar, kadastraal bekend in sectie B nummer 658 ten overstaan van Notaris J. DE VOS te Middelburgverzoeke den heer No taris Mr. ALPHONSE COLS, te Ant werpen q. q., Dinsdag 9 Dee. a. s. bij instel en Dinsdag 23 Dec a. s. bij verblijf, telkens 's morgens te half elf uren en in het hotel De Lozanne te Hulst, van DE in Kruispolder, gemeente Honte nisse, bewoond door en in labeur bij pachter LOUIS VAN MOL, Correspondent 1ste klasse der Ned. Bank Incasso, Effecten, Assurantiën, Hypotheken, enz. Koop' en verkoopt* Effecten, Cou pons, Wissels, Chèques, Vreemde Bankno ten en Munten. Controleert uitlotingen. Opent Hekening-Conrnnt met renteberekening en geeft gelden op hypotheek, p effecten, onder borgtocht of nnder soiled onder- pand. lïelast zich met alle soorten van ver zekering en alles wat tot het Wissel en Effecten vak behoort in den ruimsten zin- IS TE SPREKEN eiken Woens dag te Ter Neuzen in het »Neder- landsch Logement," eiken Zaterdag te Axel bij mejuffrouw de Wed. Rolff en alle dagen te llulst ten zijnen kantoie. en in erfpacht tot 16 October 1905 bij C. L. Seghers voor f 18,80 per jaar. Koopen 1 en 2 in pacht bij genoem den Bockstael tot het rooven van den oogst in 1905 voor f 461,34 per den hoop. Lasten voor eigenaars rekening en Koop 3 a. in pacht» bij genoemden Seghers tot het rooven van den oogst in 1904 voor f 36 per den hoop. Lasten voor eigenaar. Betaling der koopsom 3 maanden onkosten 8°/« acht dagen. De pachten en erfpacht beginnen se dert de laatste valdagen in voordeel der koopers te loopen, doch moeten zij daar entegen bij de betaling hunner koop sommen aan de verkoopers opleggen het sedert die laatste valdagen tot den dag der betaling verschenen gedeelte dier pacht en erfpacht. Grondlasten van 1 Januari 1903 en polder lasten van 1 Mei 1903 voor koo pers. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenisse, zal ten verzoeke van Mejuf frouw de Weduwe P. A. ADRIAAN- SENS-GOEDHART te Hontenisse, in het openbaar verkoopen: o op Donderdag 11 December 1902, d» des voormiddags 10 uur: als: Tafels, Stoelen, Kachels, Lam pen, Spiegels, Schilderijen, Vazen, Mahoniehouten Ledikant en ande re Waschtafel, Bedden, en Bedde goederen, Karpetten, Loopers, Gor dijnen. Geleierd- en ongeleierd Aar dewerk, Koper-Tin-en Blikwerk, Filter, Fornuis, Waschmachine en Tobben, Parapluiestandaard, Koffer. Graanbreker, Bascule en Gewich ten, Zakken en Balen, Aardappel en Grintzeefd, Kruiwagen, Ramen voor Broeibak, Trap, partij Balken en Planken, eenige Kolen en Brand hout. Eene goede Fiets en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Alles aanwezig ten sterfhuize van den heer P. A. Adriaansens-Goedhart te Walsoorden. Koopen tot en met f 3.contant. Vi Bij instel op Donderdag 11 De- ^•cember 1902, na afloop verkooping Meubelair, ten herberge van den heer J. F. ADRIAANSENS-POLFLIET te Walsoorden. En bij verblijf op Donderdag 18 December 1902. des namiddags drie uur, ten herberge van den heer Wil lem ADRIAANSENS te Groenendijk. te Walsoorden (Hontenisse.) Kadastraal bekend in sectie B. no. 960, groot 1 are 47 centiaren. Aanvaarding bij betaling koopsom, uiterlijk binnen 2 maanden. Instel Gelag Nadere information bij genoemden Notaris.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 5