De indringster. Stooinbootdienst op de Wester-Schelde. Burgerlijke Stand. Mengelwerk. r> mand te vinden die eenige minuten achtereen samenhangend kon praten, bijv. iets uit zijn eigen leven mededee- len, een volkssprookje of verhaaltje vertellen of een volksgebruik uiteen zetten. Ik heb in 't geheel maar één oud vrouwtje en één jongere gevonden die volksverhaaltjes kenden". Niettegenstaande deze tegenspoeden heeft de commissie toch al een aantal phonographische rollen verzameld, o.a. met volksliedjes, godsdienstige gezan gen, sprookjes enz. (Hol). Glad. Langs den rijksstraatweg van Wolvega naar Heerenveen een afstand van 2 uur reed iemand gisteren op schaatsen van de eene naar de andere plaats. Jongens en meisjes kwamen op schaatsen naar school langs de dik beijzelde wegen. De trammen van en naar Heeren veen misten door den ijzel de aansluiting met sommige treinen, hoewel extraloco motieven op pn neer reden om de baan vrij te houden. Een verwoest lustoord. Het Ja- pansche lustoord Nikko, 60 mijlen ten noorden van Tokio, vermaard als een der schoonste plekjes van het land, is door een overstrooming verwoest. De kunst had er met de heerlijke na tuur samengewerkt om er een aardsch paradijs van te maken. Een Japaansch volksspreekwoord zei- de: „Wie Nikko niet heeft gezien, die heeft geen recht het woord „kekko" (schoon) uit te spreken." En die tooverachtig schoone bergta- fereelen, meren, beken, verlakte brug gen, witte tempels, schoone lanen, standbeelden zijn nu geheel verwoest. Na vier dagen van aanhoudenden re gen is de berg Mantaisan, boven een der meren van het lustoord, neerge stort in het meer, dat overstroomde de daarin vloeiende rivier werd een onweerstaanbare vloed tweehonderd huizen werden vernield en het gehee- le dal werd verwoest. De prachtige rood verlak te bruggen, door afbeeldingen alom bekend de ou de brug Mi, welke te heilig was dan dat zij door een sterveling mocht wor den betreden de groote Boeddha-beel den langs de wegen dat alles was in één oogenblik verdwenen. Het is zoo iets alsof Parijs Versailles niet meer had, een ongeluk voor Japan als het instorten van Campanile voor Venetië. Oude winters. Een tach tigjarige Rotterdammer deelt aan de N. R. Cl. mede In het 1838 begon het zeer vroeg te vrieson, zoodat er spoodig stork ijs was. De Maas van den Brie! tot Rotterdam en hoogerop was geheel dicht; op de Maas voor onze stad stonden spellen vai allerlei aard, koffiehuizen met bil- jacs, poffertjes- en wafelkramen, en è;e inrichtingen hadden druk be ?ek. Dit was de kermis op de Maas. Er ■den boerenwagens met volle vrach- ;n over het ijs; zelfs zag ik koppels oeien van den Briel over het ijs naar Rotterdam trekken. In 1858 begon het op 13 November jar en streng te vriezen, 17 November zag ik dat er bijten gehakt werden om in te visschen, en 19 November gin gen er alle mogelijke vrachten alhier over de Maas. Met Paschen 1859 wer den Paascheieren op het ijs gebruikt, en eenige dagen later was de vaart weder geopend. Een duel geweigerd. De Ga- zelta di Messina meldt, dat de verde diger van Palizzolo in het vorig jaar te Bologna behandeld proces, advocaat Maggio aan advocaat Al to belli zijne ge tuigen gezonden heeft wegens vele door den laatste gebezigde scherpe uitdruk kingen. De getuigen stelden advocaat Altobelli de vraag, of hij bereid was zijne meening ten opzichte van advo caat Maggio te wijzigen, waarop advo caat Altobelli beslist antwoordde, dat hij zijn gedurende den loop van het proces uitgesproken meening staande hield. Na dit antwoord bood een der getuigen een formeele uitdaging tot duel met advocaat Maggio aan. Alto belli weigerde dit onder de moedige verklaring, dat hij het duel als een onredelijk vooroordeel beschouwt. Moge dit mannelijk voorbeeld, gegeven door een advocaat, die tot de democratisch- gezinden behoort, onder de kringen, waar nog altijd het duelleeren als een eereplicht beschouwd wordt, navolging vinden 1 Listig. Uit Avesnes, waar voor een aanzienlijk bedrag aan spiritualiën en an dere belastbare goederen gesmokkeld wordt, meldt men de volgende listige streek. Een rijtuig, dat een vroolijke bruilofts partij scheen te bevatteu, kwam aanrijden en hield juist voor het douane-kantoor stil. Elk van de passagiers scheen in het beste umeur, behalve de bruid. Zij zat naast midegom die de paarden mende, „ui absoluut geen aandeel aan het -nrtig gesprek van haar metgezellen. Een van de douane-beambten herkende een lid van het gezelschap als een heer, die reeds vroeger dien weg langs was ge reden met een paar dames, waarvan één ook zeer kalm was geweest. Hij lichtte daarom de sluier van de bruid op. Daar zij zich toen nog niet verroerde, tikte hij tegen haar gelaat en bevend dat het van zink was gemaakt en de bruid een pop was. De bestuurder van de wagen zweep te daarop eensklaps zijne paarden aan, wierp den beambte omver en maakte zich zoo gauw mogelijk uit de voeten. Naar alle waarschijnlijkheid was de bruid vol brandewijn. Haring te veel. Naar hetgeen de „Daily Telegraph" meldt, moet er te Yar mouth eene warr opeenhooping van ha ring bestaan. Volgens de officieele opgaven van Dinsdag zegt zij bedroeg de to tale hoeveelheid aan wal gebrachte haring 4160 last, gelijkstaande met meer dan 54 millioen stuks, en nadat er den volgenden dag nog ruim 1000 last was aangebracht kwam de Hull-boot „Grimsby" in den namiddag nog met eene op het dek opeen gehoopte lading. De markt ligt van het eene einde tot het andere einde opgepropt. Twee jonge dames, dochters van een rijken Spaanscben planter op Java, als Ro- dica en Dodica aan elkaar gegroeid, zijn in de vorige maand met het beste gevolg en onder het diepste geheim te Parijs ge- se,heiden. Ze zijn nu genezen en keeren eerstdaags naar Java terug om er beiden met Neder landers in het huwelijk te treden. Tot dit doel namelijk gingen zij tot de operatie over na 27 jaar lang „aaneengeschakeld en verbonden te zijn geweest." Aldus leest men in de Petit Bleu; of het ook een „conté bleu" is, zouden we niet weten te zeggen. Een bank 'puimsteen. Den 21en en 22en Oct. bewoog zich bij Padang tus- schen Oedjoeng Pandan en Kisik Angat eene bank van puimsteen in zee, komen de uit het N. W. en de kunst volgende, dus in Z.O. richting. Waar de puimsteen vandaan komt, kan de Padanger vermelden. Er zijn verschil lende veronderstellingen mogelijk, b.v., dat een puimsteenhoudend gedeelte van het strand is weggeslagen, wellicht tusschen Priaman en Tikoe, of wel, dat die vul kanische steensoort is afgevoerd door de Oelakan- of de Aneirivier, tengévolge van een loswerking door hoog water. Dat daarvan niet vernomen werd, is zeer goed te verklaren, omdat de oorsprong dier rivieren in het bosch is, en vooral de Oelakan over een groot deel van den bo venloop door oerwoud stroomt. Zou het weggedreven puimsteen uit West-Indië kunnen zijn? vraagt het blad. Maar dan is het vreemd, dat de bank niet uit elkaar is geslagen op dat lange tra ject. Tusschen den puimsteen in, dreven stukken plank waaraan reeds schelpdieren zaten. Hoe men in 1702 reisde. De remon- strantsche predikant C. Danckerts van Zwammerdam noodigt zijn zwager L. Drost predikant te Haarlem uit, om tegen 12 November 1702, hem te bezoeken en schrijft„de bequaamste en kostelooze weg voor Uw Eerwaarde om hier te komen is over Amsterdam op 't Rokkin 's maan dags omtrent de middag te vernemen na de sammerdamsche schuijt, die ik meen dat omtrent drie uur afvaart en dan !s nachts 't een of twee hier is. Als wij tij ding ontvangen van uw overkomst, zullen wij tot uw komst opblijven. De schuijt legt op 't Rokkin na de zijde van de Kalver- straat bij 't valbruggetje of de seepsiede- rije, ik meen, de son. So Uw Eerwaarde die schuijt miste, dan kunt gij voortraken met de Bodegraafsche, hier voorbij moet, welke placht te leg^ti bij de Re- gullierstoren. Uw Eerwaarde moet te Haar lem het port betalen, als hij den brief wil besteld hebben, en dan geef ik noch 3 stuijvers van Alphen. Dat gaat seker en spoedig." „Watergeschut". De anti-militaris ten kunnen naar huis gaan, en het ide aal van algemeene ontwapening door den Csaar in den Haag te berde gebracht, is overvleugeld. De eer daarvan komt, naar 't schijnt, aan een landgenoot toe, die in het blad Onze West (Paramaribo) zijn vernuftig denkbeeld uiteenzet. Afschaffing van de wapenen, van den oorlog, wordt overbodig. Revolutiën en volksopstootjes vervallen van zelf. We hou den den oorlog, maar maken hem menseh- lievend. 't Is zooals men ziet het ei van Columbus. De uitvinder meent opgemerkt te heb ben dat het denkbeeld om in tijd van op roer een koudwaterstraal op het volk te richten, „niet geheel nieuw is". En hij werkt dat denkbeeld uit, maakt 't ge schikt voor algemeene toepassing. Volgt een deftige, technisch-gestelde beschrij ving van zijn „watergeschut" en deszelfs gebruik. „Als voordeelen van het „watergeschut" wordt opgegeven, dat het le voldoet aan de humane idéé van den modernen oor log, door noodeloos bloedvergieten te voor komen 2e vergeleken bij het tegenwoor dige geschut, zeer goedkoop is; 3e ook in andere tijden niet nutteloos is: bijv. bij brand goede diensten kan bewijzen". Maar het mooiste komt nog: „Mocht men vermeenen dat de uitwer king van het watergeschut in een ernstig oproer niet voldoende zou zijn, wellicht zou dan door toevoeging van een che misch preparaat aan de watermassa, eene tijdelijke bewelming van de beschotenen kunnen worden teweeggebracht, gelegen heid gevend tot arrestatie van de belha mels. Van 16 30 November. Zuhltlorpe. Huwelijks-aangiften. 26. Eduardus Seghers, 35 j., jm. en Pruden ce de Caluwé, 36 j., jd. Geboorten. 19. Cerilus Camilus, z. van Leo Belaert en Marie de Vos. 25. Fran- ciscus, z. van Augustinus Adolphus Cop- pieters en Leonie Steijaert. Overlijden. 25. Emerentius Vitalus Brandt, 5 m., d. van Jan Frans en Leonie Coone. Axel. Huwelijks-voltrekkingen. 20. Joos Blok (van Terneuzen), 30 jjm. en Neeltje Hamelink, 23 j., jd. 20. Pieter Goosen (van Zaamslag), 23 j., jm. en Di- na Janneke Jansen, 23 j., jd. Geboorten. 15. Aloysius z. van Adolf van Britsom en Helena Maria Cecilia van Remoortere. 17. Florentia Maria d. van Petrus Josephus Seghers en Mathilde Groot- haert. 18. Hendrina d van Marinus Mar- kusse en Maria Sara Loof. 19. Debora Suzanna d. van Pieter Jacobus de Pooter en Sara de Groote. 20. Eugenius August z. van Johannes Cornelis de Clerck en Regina Johanna Staal. 22. Catharina d. van Krijn Dieleman en Sara Schuitvlot. 24. Francoise Pieternella d. van Pieter Bareman en Pieternella Schuitvlot. 30. Cornelis Adriaan z. van Cornelis Wiemes en van Maria Cornelia Koekkoek. 30. Jan z. van Hendrik den Hamer en Cornelia Koster. Overlijden. Jan Scheele, 9 j., z. van Cornelis Scheele en Aaltje Dieleman. Westdorpe. Huwelijks-aangiften. 29. Edmond Augustinus Koene (van Sas van Gent) 33 j., jm. en Aurélie van Acker, 20 j-. jd- Huwelijks-voltrekkingen. 27. Petrus de Hert (van Wachtebeke), 38 j., jm. en Ma ria Yervaet, 25 j., jd. Geboorten. 18. Urbain Petrus Mathe us, z. van Petrus Joannes Bouwmans en Philomena Johanna van de Moer. 19. A- lice Celestina, d. van Petrus Johannes Notschaele en Maria Louisa de Moor. 24. Petrus, z. van Angelus de Poorter en Pha- railde Criel. St. Jansteen. Huwelijks-voltrekkin- gen. 26. Gustavus van Dorsselaer, 24 j., jm. en Maria Coleta Wagenaer, 19 j., jd. Geboorten. 23. Emma Maria, d. van Frans Aioijs Nachtegael en Silphia Maria de Bot. 27. Elodia Maria Lucia Cornelia d. van Jacobus Schrijvenaars en Philome na Petronella de Kort. 30. Carolus Eli- gius z. van Aloijsius de Caluwe en Em ma Maria van de Vijver. Clinge. Geboorten. 19. Leontina Maria d. van Leopoldus de Koning en Maria Clothilda Boeckling. 28, Bertha Coralie d. van Joannes Franciscus Buyze en Ste- phania de Koek. Overlijden. 18. Een als levenloos aan gegeven kind van het mannel. gesl. v. Ferdiandus Huybrecht en Isabella de Wil- d.e. 19 Virginie Baert, 59 j., echtg. van Johannes Klippelaer. 22 Mathilde Ros- schaert, 6 m., d. van Jan Baptiste en Ma ria Philippina Puylaert. 25. Augusta Clo thilda Smet, 6 m., d. van Frans en Jose- phina Maria van Pottelberghe. Stoppeldijk. Geboorten. 16. Cor nelis Josephus, z, van Franciscus Vonk en Apolonia Louisa Stevens. 18. Alphonsius Jacobus Adrianus z. van Johannes Augus tinus de Maat en Anna Maria Scheers. 26. Martha Maria Anna d. van Willebrordus Cammaart en Anna Maria Voshaart. Overlijden. 25. Rosalia Judoca Pieters 87 j., wed. van Jacobus van Campen. liraainv. Huwelijks-Aangiften. 7. Petrus van Boven 51 j., jm. en Paulina van Gimst 36 j., wed. Huwelijks-Voltrekkingen. 7. Michaël Theodorus de Kort (van Hulst) 23 j jm. en Maria Louisa Mariman 21 j., jd. 21. Petrus van Boven, 51 j., jm. en Paulina van Gimst 36 jwed. Geboorten. 7. Johannes Leonardus z. van Honoré de Kort en Rosalia Scheers. 8. Maria Petronella d. van Pieter van Sche pendom, en Philomena Pauwels. 8. Ar thur Alphonsus z. van Johannes Camilius Buijsse en Mathilde Norbertina Martens. 20. Arthur Petrus Franciscus z. van Wil lem van Immerseel en Anna Maria Her mans. 24. Cornelis z. van Alouisius Maen- hout en Rosalia de Feber. 26. Leonardus Franciscus z. van Hypolitus Judocus van Passel en Anna Catharina van de Voorde. 27. Richard Willem Louise z. van Fran ciscus Francken, en Mathilde Petronella Goedhart 30. Valentina en Anna dochtors van Petrus.Augustinus de Boeij en Maria Paulina Franssens. Hoofdplaat. Huwelijks-Aangiften. 9. Hendrik Johannes Bonnewei 28 j., jm. en Pieternella van Haneghem 24 j., jd. Geboorten. 3. Pieter Josephus z. van Jacobus Josephus Huigh en Catharina Maria Moelaert. 3. Irma Sophia d. van Desiré August Jan Rijckaert en Virginie Vla- minck. 13. Augustinus Marie z. van Flo- rimondus Franciscus Hamelijnck en Eme- lina Margaretha Boone. Overlijden. 21. Louisa Adriana Provoost 3 m., d. van Isaac Provoost en Rosalia Pon. 's Ileerenlioek. Huwelijks-Voltrek kingen. 12. Laures Karelse 37 jm. (van Borssele) en Geertruida Brandt 22 j., jd. Geboorten. 2. Jacomina d. van Hubrecht Grom en Maatje KDuit. 5. Adriana, d. van Jan Grim en Pieternella Magnus. 8. Maria Julia d. van Bernardus Josephus de Vos en Maria Westdorp. 19. Maria Cor nelia d. van Jan Saree en Pieternella Remijn. Overlijden. 3, Jacobus 15 m., z. van Pieter de Jonge en Johanna Schouwenburg. Naar het Duitsch). De avoudwind krulde de golfjes op van den langzamen stroom en streek daarna langs de gevels der oude stad, wier steenen versierselen door den glans der dalende zon werden verguld. De straten waren reeds donker in de ne velige schaduw Men kon alleen nog de kinderen zien die elkaar naliepen, stil schuifelend of luid lachend. Maar aan de rivier was 't nog licht en vroolijk was het daar op den stei ger waaraan vele bootjes lagen, met glanzende riemen en een wapperende vlag op het roer. Dames in kleurige toiletten spraken druk te midden van stillere heeren in roeicostuum, die haar behulpzaam waren bij het instappen. En allerlei uitroepen, uitdagingen, plagerijen, weddentschappen maakten duidelijk, wat reeds kon worden ver moed, dat het roeiseizoen op dien laten zomeravond zou besloten worden met een onderlingen wedstrijd. „Kapitein kom"' sprak opeens luid een coquette vrouwestem tot een groo- ten officier die ernstig in de verte staar de. Hij schrok op. „O gravin Etha." „Ja ik ben het, kom gauw, we moe ten weg, en ik weet, dat gij sterk zijt, ik stuur goed, dus winnen we het." Maar voordat hij in de boot had kun nen stappen, waarvan zij de roeikoor- den reeds in handen had, was een an der hem voor, en greep de riemen. „En toch win ik het", riep de gravin op eenigszins spijtigen toon, ,,dan zon der u". Kapitein Von Stein scheen het zich weinig aan te trekken, dat hij bespeur de, dat er nog slechts een bootje leeg kwam en hij dus nu toch aan de beurt was. Er was ook nog slechts ééne da me op dien steiger, en zonder haar goed aan te zien zei hij half nog in gedachten: „Mag ik de eer hebben.." Beiden zagen elkaar verschrikt aan. „Ada". „Von Stein". Verder zeiden ze niets, ze stapten in het bootje en roeiden de anderen na. „Ik ben" begon de kapitein schuch ter, ,,ik ben hier toevallig"... „Zoo; ja, dat dacht ik al..." Weer was er een poos stilzwijgen. Maar uit de andere bootjes klonk hel der lachen en druk gepraat als een zachte muziek over 't water. „We zullen den prijs wel niet beha len. Ach... juffrouw Halier, ik ben wat moe. Zij knikte en zag hem niet aan. Zij staarde over de roodgele golfjes naar den stillen oever, waar riet zijn plui men wuifde, zwart tegen degeel-blau- we lucht. „Het is zes jaar geleden, nietwaar?" vroeg hij, met een uiterste poging om een gesprek te beginnen, hij die in al le gezelschappen geliefd was wegens zijn onuitputtelijk talent als causeur. „Juist zes jaar". Zij keek over den rand van het vaartuig voorover buk kend, als wilde zij staren in de diep te. „Herinnert u zich nog ver volgde hij neen ik kan niet „u" zeggen, hier vooral niet Ada, weet je nog, dat we hier over ditzelfde wa ter elkaar voor 't eerst zagen. Ik roei de hier en jij liep daar aan den kant en het was rozentijd en de kinderen daar zongen stil Blanke meis jesstemmen deden over 't water golven een zoetweemoedige melodie hooren. „Daar is het weer." „Ja, dat is het." En zij zwegen, langzaam drijvend met den stroom, die donkerder zich kleurde, naarmate de zon dieper daal de, alleen op de groote glanzende vlak te, want de anderen waren ver vqpr& uit, ze dreven, luisterend naar het,J dat wegstierf',n -yer „O, Ada, wat was die tijd mooi." „Welke tijd?" „Die tijd, toen ik je leerde kennen en liefhebben", 't Laatste woord zei hij zacht, zoodat zij 't bijna niet kon verstaan, maar zij schrikte op en zag hem strak aan. „Dat woord mag je niet zeggen, jij bent Freiherr von fltein, ik ben een ar me onderwijzeres". „Dat had je niet behoeven te blijven". „Neen, maar dan had ik je carrière in den weg gestaan." Hij dacht na, over die carrière, glan zend nu ja, maar ook leeg. Hoe zou 't anders zijn geweest mèt haar en dan zonder ,,De atmosfeer, waarin gij leeft, de atmosfeer van bloemen en parfumeri- ën is een andere dan waarin ik ver keer, van kinderen, vele verwaarloosd, vuil, naar de jonge ziel bedorven ook sommige al „Alsof," hij lachte luid, met bitte ren klank, „alsof in die groote salons geen bedorven zielen zijn." „Het was mijn plicht „neen" te zeggen," hernam zij nu op vasten toon. Ik heb je niet vergeten, ik heb je brie- veil geschreven, honderd, duizend en dan heb ik ze gelezen en verscheurd om goed te weten, wat mijn plicht ge bood." „Ada, was dat wel plicht?" „Ja, dat was plicht, en dat is plicht, roei voort, het droomen moet uit zijn, ik zal weer werken en ouder worden, eiken dag ouder en eens zal ik zijn verlaten en vergeten, maar dan zal mijn geweten mij troosten en uw ge luk, uw toekomst zal mijn levensavond uit de verte vergulden als de zon." „Ada" „Roei nu voort, wij zijn er haast." Aan den oeve^, stonden de anderen reeds en lachten en praatten en gra vin Etha riep; „Verloren, heelemaal verloren, ka pitein, zie je wel, dat je 't zonder mij niet wii.nen kunt. Maar wat hebt u toch voor iemand aan 't roer gehad O, juffrouw Halier, is u ook genoo- digd Dat wist ik niet." „Misschien is 't een vergissing, gra vin." „Ja, dat kan wel zijn." Toen de kapitein even later Ada, zijn eenige liefde, nogmaals de hand wilde drukken, was zij weg. „Wie zoekt ge kapitein? Dat school- juffertje O, die heb ik weggestuurd, dat soort menschen dringt zich overal in UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN NOVEMBER 1902 tot en met MAART 1903. West-Europeesche of Spoortijd. Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen Dagelijksi vm. 5,— 7,30 9,30 vm. 11,50 a) I») en nm. 3,30 c) 5,30 8,10,nm. 12,15a) 3,55 Van Ter Neuzen naar Vlissingen 5,15 7,30 e) 10,25 nm. 1,55 g) Vlissingen naar Ter Neuzen 6,10«1) 9,10e)f) 11,501») nm. 3,30c) Van Borsselen f) vertrekken de booten ongeveer 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Ter Neuzen. Woensdags Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste I 5 minuten. Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om (>,4A. Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet gemaakt. Op de reis van 9,10 uit lissjngen wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naai Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Tel Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen BreskensTer Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. a) <1) e)

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4