BIJVOEGSEL eke Zaterdag 6 December. IE. oping. ping. rhou- Landbouw. Kerknieuws. Gemengd Nieuws. Provinciaal Nieuws. 's HEERENIIOEK. Verleden Donder dak gaf de tooneelclub „Ons Genoegen" hare jaarlijksche uitvoering, voor een stampvolle zaal bij den heer Ja^- ^la- rijs. Was het somtijds luidruchtig ja zelfs rumoerig, nu heerschte er eene aRemeene stilte en geen wonder, daar de tooneelstukken zoowel als de voor drachten het publiek boeiden en dit niet zelden een uitbundig gelach liet hooren. Vooral bij „De drie gefopte minnaars" scheen aan het lachen geen einde te kom-n. Voorzeker een ge noeglijke avond voor onze zoo stille dorpsbewoners en ik geloof wel de tolk te zijn van velen wanneer ik wensch: dat „Ons Genoegen nog lang moge bestaan en s Heerenhoeks burgers nog menig gezelligen avond mo ge bezorgen. Was- het zoo gezellig op concert en bal, niet zoo plezierig ging het bi den heer P. Raas, waar plotseling door onbekende oorzaak brand uitbrak in •een haverhoop. Daar er geen gering gevaar bestond voor de aangrenzende gebouwen, was de brandspuit spoedig Ier plaatse, waarmee men het genoe- gen mocht smaken de schade tot den hoop te beperken. instaande, n. 3 uur bij erzande 4 aren 62 313 roeden It. Albert- ran Gent, ;ie B num- asten van centiaren BOUW- jn, kadas- 1 nummer of 40 roe- cadastraal mer 658 ir 1905 bij per jaar. j genoem- t van den 4 per den rekening enoemden den oogst >p. Lasten taanden innen se- irdeel der zij daar- ler koop- 'ggen het den dag lelte dier 1903 en oor koo- Phonograf'isch archief. Wij heb ben indertijd gemeld dat de Akademie i te Hon- van wetenschappen te Weenen een Mejuf- commissie ingesteld om langs phono- erafischen weg o.a. dialecten, die al- lengs verdwijnen, voor het nageslacht te bewaren. Men laat daartoe de woor den opvangen op de bekende rollen, waarvan de phonograaf ze dan w eer doet hooren. Dezer dagen heeft prof. Exner namens de commissie verslag uitgebracht. Drie phonografische toch- ten waren in het vorige jaar onderno- men, een naar grensplaatsen van Cro- atie en Slavonië, de tweede naar Les bos en de derde naar Brazilië (bij de wetenschappelijke expeditie van prof. Von Wettstein). De geleerden, die zich met de taak om dialecten te verzamelen hadden be last, hebben nogal moeilijkheden on dervonden. De kleinste was nog, dat de toestellen zwaar zijn en daarom het vervoer naar plaatsen die niet aan een spoorlijn liggen, wel eens lastig was RIAAN- isse, in ar 1902, s, Lam- Vazen, n ande- Bedde- rs, Gor- •rd Aar- kwerk, dine en Koffer, ewich- dappel- Ramen Balken Brand- iielr hoofdbezwaar bestond echter in het vinden van geschikte personeu, daar men bijna uitsluitend zich tot weinig ontwikkelde menschen moest wenden. Dr. Yon Resctar, die Kroatische en Slavonische tongvallen had te verzame len, bericht o. a.: „Gelijk men den ken kan, waren de meeste boeren lang niet op hun gemak tegenover een heer", die kwam om hun stem te 'vangen". In hun eigen dorp en da- gelijksche omgeving voelden zij zich n0cr wel veiligmaar van de boeren en boerinnen, die op groote plaatsen ter markt kwamen, was bijna geen enkel te bewegen bij den onbekenden heer in zijn hotel te komen. Boven dien was het uiterst moeilijk geschikte personen te vinden onder de gewillt- o-en. De een miste eenige voortanden, de tweede sprak te onduidelijk of tefeecjje zacht, een derde was hardhoorip^y centiaren, velen konden, ais zij voor he *Gng koopsom, stonden, geen woord uitbreng wisten niets anders te doen u. n meer ;e van ledhart tant. 11 De- ooping n heer T te ag- 18 s drie Wil- lachen. Maar het moeilijkst was het nog IW< 10( is er ve >te t da oog d» vo< VA IV HUM VAIV V0< Door baron Gollot d'Esoury, afgevaar- digde in 't hoofdbestuur der Maatschappij acl - ■*t -- tot bevordering van Landbouw en V eeteelt in Zeeland, voor de afdeeling Hulst, is aan de Ministers van W. H. en N. van Fin. en van Buit. Zaken-de volgende mis- Excellentie, me •ee( opa '■•ire gericht *eck )ein- Uitvoerend deel van het Hoofdbestuur der '-schappij tot bevordering van Land- g a- bouv, Veeteelt in Zeeland heeft het het no' geoordeeld UExc. uiteen te zetten, Si" ,/aaroraf die Maatschappij geen adres in vaa zake de Suikerkwestie* inzond. "cee Uit die uiteenzetting, vervat in het UExc. anfi aangebodene en mij in afschrift gezondene da' schrijven, dd. 24 dezer, blijkt mij, dat het n Uitvoerend deel in de meening verkeert, i 4 dat het door mij in de Hoofdbestuursver- i i gadering gedane voorstel, om ons van het ;erd inzenden van een adres te onthouden, niet. Vee ,sto d. tc 0St( ir V) r ni lan en v< berustte op de door mij in die vergadering aangegevene gronden, doch dat bij mij ve' „veeleer eene overigens lofwaardige vrees voor eene onzuivere stemming in het spel was. r, Ik stel er prijs op te verklaren, dat die vrees geen oogenblik bij mij bestaan heeft en waar mij bij raadpleging gebleken is, gin evenmin bij mijn mede-afgevaardigde voor lee de afdeeling Hulst, den heer hruijtier, lid lari 2' Kamer der Staten-Generaal (geen aan- 3t deelhouder van de Coöperatieve Sdikerfa- tag briek) die mijn voorstel steunde en mede rns verdedigde. e Het voorstel, dit werd in de vergadering I.21 uitvoerig en met nadruk toegelicht, ge- iste schiedde slechts in het belang der Zeeuw- II.4 sche Maatschappij en was, wilde men geen V conflict Jmet het uitvoerend deel veroorza- -tur ken, naar onze meening bepaald noodig. i Het uitvoerend deel toch had zich o. i ;rk' door zijn schrijven aan de afdeelingen d.d. 26 Augustus 1902, waarin het zich sterlp tegen tsurtaxe verklaarde, reeds lang vöör de hoofdbestuursvergadering aan UExc. te zenden, te sterk partij gesteld. Bekend D nu was, dat 4 van de 8 afdeelingen der 'e^e Maatschappij, de afdeelingen Hulst, Krui- tee ningen, Thole en Zierikzee zich tot de lde Regeering gewend hadden met het verzoek om" „surtaxe" in te voeren, terwijl ieder het wist, dat zooals trouwens ook uit de be- 8 11 sprekingen op de vergadering bleek, de e afdeeling Heinkenszand, al was vandaar 'a® geen adres uitgegaan, zeer sterk voor sur- V0f taxe was. De stemming dier 5 afdeelingen !aa te samen tellende 1400 van de 2400 :er leden maakte dat bekend was, dat, zells indien, wat verre van waarschijnlijk leek, (jg 3 overige afdeelingen het geheel met het uitvoerend deel eens waren, de meer derheid der Zeeuwsche Maatschappij, br paald voor de heffing van eene surtaxe was. Een conflict met het uitvoerend deel was dan ook onvermijdelijk en dit wilde mijn mede-afgevaardigde en ik in het belang der Maatschappij voorkomen, van daar het voorstel, dat, zooals werd betoogd nog te meer aanbeveling verdiende, nu zich reeds Do onderscheidene afdeelingen in deze met kei adressen tot de Regeering gewend hadden. refc UExc. eerbiedig verschooning verzoeken de voor mijne vrijpostigheid heb ik de eer mij met de meeste hoogachting en onder- scheiding te teekenen, UExc. dienstw. dienaar, «■it K. J. A. G COLLOT D'ESCURY, Afgevaardigde in het Hoofdbestuurder Maat- schappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland voor de af deeling Hulst land, luidende: „De afdeeling Noord-Holland stelt voor het Hoofdbestuur op te dragen zich tot regeering en volksvertegenwoordiging te- wenden met ernstigen aandrang om de wet van 21 Juni 1901 (Stbl.no. 121), ou dende bepalingen betreffende de staatszorg voor de paardenfokkerij zoodanig te wij zigen, dat de keuring op cornage niet ver der dan tot 5-jarigen leeftijd als reden voor afkeuring mag gelden." De Afd. Zeeland zond op dit voorstel een schrijven in, daarin voorstellende aan het voorstel N. H. toe te voegen e geen eveneens het geval zal zijn ^ïet van elders ingevoerde oude hengsten. De afgevaardigde uit Noord-Holland licht het voorstel zijner afdeeling toe, bestrijd den thans geldigen cornage-termijn, als belemmerend werkende op den lust tot fokken en uit den wensch dat bij invoe ring van het voorstel zijner afdeeling, geen hengsten meer uit het buitenland zullen worden ingevoerd in het buitenland ge - den veel mindere bepalingen op cornage. De afd. Zuid-Holland bestrijdt het voor stel als zijnde ontijdig. Ook andere afge vaardigden voeren het woord. De heer Bultman wenscht het voorstel te steunen en gelooft dat de regeering te vinden zal zijn om de gewenschte wijzi gingen daar te stellen, wanneer het alge meen belang het eischt. Spreker is van oordeel dat de paardenfokkerij achteruit gaat, voor zoover zij niet omgezet word in eene fokkerij met het zware paard. Wil de fokkerij loonend zijn, zoo dienen goe de prijzen gemaakt te kunnen worden. Op wijziging der wet in den geest van het voor stel N. H. dringt hij daarop aan bever nog zag hij de wet verdwijnen Ook de heer J. Breebaart Itzn. steunt het voorstel, hetwelk echter in stemming gebracht met 15 tegen 9 stemmen wordt verworpen. Als nu volgend punt komt in behande ling le. Hoe is de werking van de wet op de Staatszorg voor de paardenfokkerij in het algemeen? Bij de besprekingen hier over kwameii verscheidene grieven ter ta- fel welke tea slotte leiden tot de conclusie, dat bij de regeering aangedrongen moet worden op strengere toepassing van de wet en op betere controle regen het frauduleus dekken. Aangenomen werd het voorstel van Zuid-Holland om te protesteeren tegen tiet ingrijpen van regeeringswege in de fok- richting, en zulks tegen de nadrukkelijke verklaring van den vorigen Minister van Binnenlaiidsche Zaken Goeman, Borgesius in dat ingrijpen blijkt uit het verbod van prémies toe te kennen aan jonge hengsten (eerste Kruisingsproducten van koud en warmbloedige paarden). Daarna kwam ter sprake: „Geeft de wijze van keuring aanleiding tot aanmer- Kingen daarop?" waarbij de opmerking werd gemaakt dat men er op uit is mer- riën te laten dekken door hengsten, be- hoorende aan leden van de keuringscom missie om-een wit voetje bij het toeken nen van premian enz. Ook kwam men op tegen de minder nobele wijze van re clamemaken voor het hengsten-depöt te Bergen-op-Zoom, en wordt gesproken over partijdige keuringen. Bij punt III: „Bestaat er ernstige vrees voor een te kort aan hengsten in de naaste toekomst wel voor gebrek aan le klasse hengsten. Om hierin te voorzien stelt de afd Zuid-Holland voor aan de regeering verhooging van subsidie tot f 100,000 te verzoeken, welk voorstel wordt aangeno- men. No°- wordt, alvorens de vergadering te sluiten, met 15 tegen 8 stemmen aange nomen een voorstel van de afd. Noord- Holland om alleen subsidie toe te kennen aan hengsten, die, na gedurende 3 jaren aan alle eischen te hebben voldaan, even tueel het vierde jaai op cornage mochten worden afgekeurd. r HULST. Heden werd alhier eene ver- gadering gehouden van Hulstersche oud- pensionaires van het pensionaat der Eerw. Zusters om het a.s. gouden feest- te bespreken. In deze vergadering werd een comité gevormd dat is samengsteld als volgt: De HoogEerw. heer W Smoor, Rec tor van het pensionaat, Eere Voorzit ter. De HoogEerw. heer F. Flooren Deken van Hulst Voorzitter. Mej. Ma rie Pierssens Presidente. Mej. Célestine Pierssens vice-Presidente. Mej. Eugenie van Turnhout Penningmeesteresse. Mej. Pauline van Waesberghe en Mei. An gela Wilking Secretaressen. Verder hebben eennige Dames op zich genomen, gelden in te zamelen aan de huizen van hen welke onder wijs van de Zeer Eerw. Zusters geno ten hebben of nog genieten ten einde daardoor in staat te worden gesteld den jubilarissen een hun passend geschenk te kunnen aanbieden. De levering van schoolboe ken en schoolbenoodigdheden voor 1903 is gegund aan den heer 1' lorisMe Moor alhier voor de som van f 119,50 Met het oog op het sombere we der zal de gemeenteschool gedurende eenigen tijd des namiddags aanvangen om een uur, in plaats van om half twee, zooals nu het geval is. Naar het schijnt is er voorloopig van een nieuw post- en telegraafkan toor geen sprake. Financieel© berichten. De Suikerfabriek ,,La Ruche" te Gent sluidt haar balans op 31 Mei 1902 met een verlies van frs. 48940.81. Naar Lotirtles! De Vereeniging tot samenstelling van Nederlandsche Bedevaarten heeft bepaald dat de 15de Bedevaart naar Lourdes plaats zal hebben in het voorjaar 1903 (vermoe delijk in de maand Mei). Verdere inlichtingen zullen tijdig be kend gemaakt worden. De Veieeniging voornoemd: Mgr. I. A. van Rooy, Eere-Kamerheer van Z. H., Pastoor, St. Willebrord, bij Breda, President. Mgr. G. W. Konings, Eere-Kamerheer van °Z. H., Pastoor, Spaarndammerstraat, Amsterdam, Vice-President. Leon Hermans, Rembrandtstraat, Ant werpen, Directeur. Charles Hollman, Bouillonstraat, Maas tricht, Secretaris-Penningmeester. W. Diepen brock, Kloveniersburgwal, Amsterdam, Directeur der zieken verple— ging. Mgr. L. Seviiens, Geheim Kamerheer van °Z. H., Deken, Maastricht. Mgr. M. J. A. Lans, Geheim Kamer heer van Z. H., President van het Groot Seminarie, Warmond. HoogEerw. Heer A. Schellekens, Ple baan en Kanunnik, Breda. HoogEerw. Heer J. Th. Wouters, Oud- Deken, Oijen bij Osch. ZeerEerw. Heer J. R. van Groeningen, Pastoor, Delden. J. Kerstens van Leeuwen, Tilburg. Ern. Laane, Bergeu-op-Zoom. J. Feldbrugge, Groningen. Het Neilerlitiulsch paarden stamboek. In de gehouden algemeene vergadering van het Nederlandsch Paardenstamboek, werd in de eerste plaats verslag uitge ef11 bracht over den toestand der vereeniging iel'j over 1901. Hieruit bleek eene toename tric van het ledental tot 1467, en dat inge- 1 ve schreven worden 248 paarden. f- De uitga- u d veil w irdcii voldoende gedekt, door de in- komsten. 1 L[m Na mededeeling dat de Kon. goedkeu- r ring op de statuten was ingekomen, ze- °P; delïjke-steun wordt toegezegd aan dqNed. 'rP Vereen, tol verbetering van de paarrdon- in fokkerij, welke vereeniging het volgende mg jaar te 's Gravenhage.een tentoonstelling 3^ve denkt te houden, wordt de rekeningov^r em het |aar 1901 goedgekeurd, in ontvangst en uitgaaf sluitende met een bedrag van eem f 1264.51. Thans komt aan de orde de bespreking van het voorstel van de Afd. Nooid-Hol- Afschuwelijke moordaanslag. Naar de tweede verdieping van een perceel in de Benthuizenstraat te Rotterdam was sedert j.l. Donderdag verhuisd de 32 jarige Trijn tje Mets, die gescheiden leeft van den 36- jarigeu J. N. Tielrooij, die brievenbestel ler te JJmuiden is. Zaterdagnacht sliep zij voor het eerst met haar drie kinderen in de nieuwe woning. Zij had het voorne men om te trachten door kamers te verhu ren in haar onderhoud en dat van hare kinderen te voorzien. Haar man, kennis gekregen hebbende van haar verblijf en wetende dat zij hier familie heeft wonen, trachtte reeds eerder haar per brief te overreden weder bij hem te komen inwonen, doch de vrouw meen de overwegende redenen te hebben om niet aan dit verzoek te voldoen. Zaterdagmorgen omstreeks half elf uren begaf Tielrooij, uit IJmuiden overgekomen, zich naar de woning zijner vrouw, en binnengekomen verzocht hij haar weder met hem te gaan samenleven. Zijne vrouw, zich op dat oogenblik "bevindende hij haar kinderen op de achterkamer, waar de bedjes der kinderen staan, weigerde per tinent, en toen is het eene woord op het andere gevolgd, en eindelijk haalde 1 iel- rooij een nieuw scheermes voor den dag, waarmede hij dreigde De vrouw nam daar op de vlucht naar de voorkamer; hij haar achterna, het geopende mes in de handen. Nog trachtte zij aan de straatzijde een raam open te schuiven, hetgeen haar ook gedeeltelijk gelukte, doch inmiddels dreef T. zijne vrouw in den hoek bij hot raam, zoodat zij niet meer ontloopen kon, en daar sneed en hakte hij er op los. Haar hulp- en moordgeroep, het geschrei en ge kerm van de kinderen en het tumult ten deele van de straat hoorbaar, deden twee werklui van de straat af het huis binnen snellen. Boven gekomen, en niets hebben de om den wreedaard te lijf te gaan, trok dé werkman Schoots een dorpel van on der een deur weg en sloeg daarmede uit alle macht den moordenaar op het hoofd. Door den hevigen slag een oogenblik ver suft, liet hij van zijn vrouw af, en kregen Schoots en Van Leeuwen daardoor gele genheid de vrouw naar de eerste verdie ping, en van daar naar de nabij gelegen politiepost in de Vinkenstraat te dragen. Daar bevond zich op dat oogenblik de po litiechef, de inspecteur van politie le klas se J. Postmus, die, geholpen door burgers, waaronder er een was, die een cursus tot het verleenen van eerste hulp bij ongeluk- Ken met succes gevolgd had, zoo goed als het voorloopig ging de ontoonbare en af schuwelijk verwonde vrouw verbond. Uit een twintigtal wonden, van meer of minder beteekenis, had zij intusschen ontzettend veel bloed verloren. Ondei an deren was haar linkerarm, die zij bezig de om haar hoofd te beschermen, tot aan het been open gesneden, en er was aan haar hoofd een massa geronnen bloed, weggeloopen uit de ook daaraan toegL brachte sneden met het scheermes, waar onder zeer ernstige. Gelukkig voor haar, kon al spoedig geconstateerd worden dat, hoe ernstig ook, geen der verwondingen op zich zelf levensgevaarlijk is. Doch de vrouw heeft een zoo enorm bloedverlies te lijden gehad, dat daardoor wel vrees voor haar leven kan bestaan. Nadat het eerste verband gelegd was, werd zij met den allergrootsten spoed per brancard naar het Ziekenhuis vervoerd, waar men inmiddels door den heer Postmus van haar komst was verwittigd. Toen de vrouw uit haar huis naar de politiepost vervoerd was, drongen anderen en met hen de agent van politie, Vennema de woning binnen, waar de brievenbestel ler Tielrooij met zijn drie kinderen achter bleef. Zij troffen hem aan in den achter kamer, kijkende naar en staande bij de bed jes der kleinen, met een ernstige verwon ding aan de strot en de beide doorgesneden polsen welke verwondingen hij zich zelf, nadat men zijn vrouw bevrijdde toebracht. Men greep hem aan en geholpen door anderen bracht Vennema hem eveneens naar den politiepost. Ook hij werd daar voorloopig verbonden en met een tweede brancard terstond eveneens naar het zie kenhuis vervoerd. Zijn toestand is min der ernstig, dan die van zijn vrouw, zijn er bij haar verschillende aders doorgesne den hij hem heeft dit niet plaats gehad hoewel ook hij veel bloed verloren heeft. Levensgevaarlijk is zijn toestand voorals nog niet. inmiddels waren ook de commissaris van politie de heer J. J. Soer en het gerecht met het gebeurde in kennis gesteld en werd kort daarop door den heer Soer met den subs.-officier vau justitie mr. R. B. Ledeboer en den rechter-commissaris tnr. J. W. Mulder een onderzoek ingesteld in de woning van de vreeselijk verVonde vrouw. Daar, op die nog niet gemeubi leerde voorkamer, waar zelfs de gordijnen no°f niet voor de ramen hangen, zag het er" ontzettend uit. In den hoek bij het raam was het behang één bloed; op den vloer overal plekken geronnen bloed, hier en daar bossen haar, die de man in zijn moorddadig pogen zijn vrouw uit het hoofd had getrokken. Die bossen haar zijn in beslag genomen, benevens nog enkele voorwerpen, die de justitie van belang achtte voor haar onderzoek in deze. De drie kleine kinderen, te jong om te begrijpen wat er feitelijk gebeurd is, hoe wel zij gedeeltelijk ooggetuigen van de gruweldaad geweest zijn, zijn voorloopig ondergebracht bij de zuster van hun moe- der. Toen het gebeurde bekend was, is de buurt daar den geheelen ochtend in op schudding geweest en er waren samen scholingen voor het huis waar deze mooid- aanslag gebeurd is en waarvoor nu de po litie wacht houdt. heel van hetgeen men gewoonlijk in de Indische wateren waarneemt. Er hangt een waas over de zee en dat blijft den geheelen dag hangen, onverschillig hoede wind waait; de dichtheid en duisterheid van de lucht wijken opmerkelijk af van hetgeen men gewoonlijk waarneemtde zon komt op en gaat ouder als een roode bal achter een grijs gordijn, verschillend van hetgeen men anders bij een bewolkte lucht waarneemt. Men vermoedt dat de uitbarsting op Martinique hieraan schuld is; dat namelijk de vulcanische asch over de zeeën gedreven in oneindig kleine stof deeltjes, nu ook over de Indische wateren hangt en men zal zich herinneren hoe maanden lang na de geweldige uitbar sting van Krakatau in 1883 dergelijke ver schijnselen bericht werden uit alle deelen der wereld". Voorbarige politie. De „Davoser An- zeiger" deelt een ergerlijke dwaling van de Zwitsersche politie mede. Een teringlijder, op reis van Hamburg naar Davos, over nachtte in een hotel te Bazel. Den vol genden ochtend reed hij met den hotel- oranibus naar net station 's avonds zou hij in Davos aankomen. De portier van het hotel zette twee koffers van een ande ren logé, die naar Biel moest, in denzelf den omnibus. Bij aankomst dacht de con ducteur, dat die koffers van den zieke waren en plaatste ze in diens spoorweg coupé in het net. De patient vond het wel vreemd, die bagage daar te zien lig gen, omdat er geen medereizigers in zijn compartiment waren, maar hij dacnt de eigeuaar zou op het laatste moment in een anderen wagen hebben plaats genomen. De teringlijder, vermoeid vaD de reis, ging aan het station te Zürich zich wat ver- frisschen. In het restaurant werd hij plotseling gearresteerd de agenten ver klaarden er was uit Bazel telegrafisch bericht gekomen, dat hij de twee kofUrs gestolen had. De zieke bezwoer de man nen ontsteld, dat hij onschuldig was, liet zijn papieren zien, zijn pas, en een brief van een hotelhouder te Davos. En om der wille van zijn zwakte smeekte hij hem tegen een borgstelling van de 700 fr., die hij bij zich had, in vrijheid te laten. Maar niets hielp als dief werd hij tusschen de twee agenten in de derde klas naar Bazel teruggevoerd. Hier kwam hij 's avonds doodop aan, en werd in een cel gesloten. De ongelukkige voelde zich zóó ziek, dat hij de beambten bad om een dokter te laten halen, maar zij weigerden, zeggende dat hij niet in een sanatorium maar in de gevangenis zat. De arme teringlijder moest in de cel overnachten den volgen den ochtend werd hij pas in verhoor ge nomen toen bl'eek zijn onschuld dadelijk zonneklaar, waarop hij zonder meer werd losgelaten. In een hevige koorts arriveerde de pa tiënt dien avond nog te Davos. Hij vas vreeselijk opgewonden. Zijn dokter ag den toestand hoogst ernstig in. 's Naclts kreeg hij een bloedspuwing. Twee dagen later" stierf hij. Hij laat een jonge wr.uwe met verscheidene kinderen in Hamburg achter. 5, te Axel, komst van GERS, te OSEPHUS i de Erven M. VAN seemlier in de her- iEi, te Sas aren, 62 213 roeden It. Alberfc- •van Gent, tie B num- v .1Krtf r» a rrckcl u P.h t, Ongewone verschijnselen op Zee. Het Dat Nbld. vau 17 October schrijft: Het stoomschip Reyniersz, hedenmorgen van Djambi en Palembang, via Muntok, te Tandjong Priok aangekomen, trof zeer on gewoon weder en de Reyniersz is niet het eenige schip dat in de laatste dagen deze ervaring heeft opgedaan. In de Moesi, de Palembang-rivier, moest kort na de afvaart van Palembang gestopt worden wegens een vuile lucht welke het uitzicht belemmerde en, eerst aangezien voor mist later een zware rook bleek te zijn, af komstig van boschbranden welke nu in Palembang en op geheel Sumatra veelvul dig voorkomen. Later, na het vertrek van Muntok, kreeg men een zwaren mist, zoo zwaar, dat de' boot een uur moest stoppen om te wachten tot het helderder werd. En hedenochtend hing over de zee vuil grijs waas dat van Tandjong Priok zelfs hei uitzicht op de nabijgelegen eilanden belette. „Ook uit andere plaatsen komen be richten van ongewoon weder op zee. Zoo lezen wij in de Straitsbladeu dat een Duitsch stoomschip, op weg naar Singapo re, zes uur moest sloppon wegens een zwa ren mist. Schepen van Australië rappor teeren hetzelfde en de mist verschilt ge- T .4 «ii 1in» J Ann 4ati i r JA/UI XLJH "ÖD TDIJK. imden

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3