waar AMaia flo mosterd ïaalt, ZUIDDORPE No. 100. Zaterdag 6 December. Anno 1902. Naar Hulst. vele tongen los FEUILLETON. Heel goedkoop Brieven, stukken en advertentiën te zenden aan den Redacteur-Administrateur uan „ZELANDiA" te Zuiddorpe, Zelandia een stap voorwaarts H ulst! Deze courant verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Abonnementen worden aangenomen op post- en hulpkantoren. Inzending van advertentiën vóór 3 ure op den dag der uitgave. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Zij die zich met 1 JANUARI a. s. op ons blad wenschen te abonneeren, ontvangen de nog tot dien datum verschijnende num mers gratis. baiij» was voor de socialisten dichter of droomer, vooral in de zomerdag-en en zomernachten, on getwijfeld goddelijke uren zou kunnen doorleven. Br is geen geluid van treinen noch trams, geen gestamp en ge snuif van vervoermiddelen met stoom, verontrust de omgeving, geen postwagens loopen aanhou dend af en aan met vrachten van nieuws, in een woord het is er zoo rustig, als het bij Adam en Eva in in 't aardsch paradijs moet ge weest zijn in die langvervlogen eeuwen, toen ze beiden nog leefden. Ik zou een haele krant vol kun nen schrijven om den lof te ver kondigen van ons lief plaatsje, waar allemaal brave goeie men- schen wonen, die rustig werken voor hun dagelijksch brood, en waarvan niets anders kan gezegd worden dan goeds, enkel goeds. Zelandla zou er dan ook ong-e twijfeld hebben willen blijven, ware het niet, dat het belang der zaak naar elders riep. Ja het belang ten voordeele der katholieke politiek en der maatschappelijke beweging, die zich langzaam aan maar krach tig en zeker in Zeeuwseh-Vlaande ren zal gaan verbreiden, voortge stuwd en voortgerold in de goede richting door Zelandia. Om dit echter met vrucht en succes te volbrengen, dienen wij te zijn ge vestigd in een plaats, die het centrum is van den werkkring, die om ons heen ligt. Niet een uur ver van treinen enz verwijderd, en in een plaats waar maar twee postjes per dag met het nieuws verkeer en vervoer en vertier. Wij dienen ons tot voorbeeld te stel len de spin, die haar netten breed uit zet, maar zelf haar huisje maakt in het midden van dat net, zoodat er geen vliegje of mugje aan een der uit einden of op andere punten kan ra ken, of langs de draadjes van dat web wordt de boodschap naar haar huisje overgetelefoneerd en moeder de spin weet onmiddelijk wat ze te doen heeft. Welnu zulk een centrum voor Ze landia is Wij zullen a. s. Zaterdag uiteenzet ten hoe en waarom. Tot dan toe geduld, beste lezer en gij, nieuwe kennissen, die de courant tot nieuwjaar gratis ter kennismaking ontvangt, en ze daarna zeker niet meer afbestelt Buitenlandsch Overzicht. Prijs per 3 maanden i franco per post 75 cent. Bij vooruitbetaling voor een geheel jaar bedraagt de abonnementsprijs slechts f2,50 voor Nederland en voor België frs. 6,50. Aan deze uitgave is verbonden een (*EILJA78TREEItI> ZOXI)AG§BLAD tegen den prijs van 45 cent per 3 maanden, betaalbaar tegelijk met de abonnementsgelden. Advertenti§n i van 1 tot 5 regels 50 cent, voor elke regel meer 10. Bij driemaal plaatsing van dezelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend j Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Dienstaanbiedingen en aanvragen om dienstpersoneel ter grootte van hoogstens 8 regels worden bij vooruitbetaling geplaatst voor 40 cent per advertentie. Bij abonnement of herhaalde plaatsing belangrijke reductie. Toen het bekend werd «lat Zelandla van Zuiddorpe zou worden overgebracht naar ■al§t, gingen en werd zoowel door vriend als vijand met belangstelling ge- informeerd, wanneer «He over- plaattdng zou geschtetlen en wat eigenlijk het bestuur en «1e Vergadering van aandeelhou ders had bewogen om «llt be sluit te nemen. Ren onzer Zeeuwen, blijkbaar nog al grappig van aard, wüst zelfs te vertellen, «lat Zelandla «lie zich in liaar buurt, vooral In «1e Overslag en elders begin nen te nestelen. IVu, onze trouwe lezers weten zeer goed, hoe het met onze so cialisten vrees is gesteld. Ze hebben «laar meermalen smakelijke proefjes van gehad, als Zelandla Woensdag ofZatcr- dag in hun woningen ver scheen. Wij zullen echter «le velen, «lie nog niet pre«;ies mochten weten, „Willem," zei mijn vrouw op zekeren morgen, "het kan heusch niet langer meer wachten, we zullen de logeerkamer moeten schilderen." „Maar Mina, je weet toch wel, dat het zoo erg niet aanzit, maar als het moet, enfin." .,'t Is hoog noodig, ik durf er niemand meer ontvangen." „Dan moet het maar gebeuren." „Weet je wat, Willem, als we het eens heel goedkoop deden. Wat zou je er van denken, als je het zelf eens deed?" Ik was niet aanstonds voor dit plan te vinden, doch toen ik bedacht, hoe zuinig mijn vrouw altijd was en mijn blik toe vallig op mijn oudsten telg viel, die in een gewijzigde uitgave van mijn aflegger tjes in de kamer speelde, was ik voor het plan van mijn vrouw gewonnen. „Willem," zei mijn vrouw in 't holle van den nacht, "als we ze eens lichtgroen maakten I" „Wat?" „De logeerkamer en dan de deuren en venster iets lichte'-." „Laten we daar in Godsnaam morgen maar over spreken," riep ik gemelijk uit. kort en goed inlichten, en ze zullen struks, na lezing van «le ze artikelen met grooten mond uitroepen, «lat «loet, «lie van zeer groot belang is in het leven van «lezen strij- «ler voor «le goede zaak, «lie bijna een jaar in Zeeuwseh- Vlaamleren «le politiek verde digt di«' het grootste deel onzer bevolking huldigt, en tevens zich heeft «loen kennen als de best ingelichte en vlugste nieuwsbode onzer provincie. Wij zullen dan maar begin nen. is een heel lief plaatsje, wam 0011 Eindelijk sliep ik weer in Doch ik zou helaas ondervinden, waarmee mijn geest dien dag voortdurend was bezig geweest. Mijn haren rijzen nog te berge, als ik denk aan het onnoemelijk aantal reuzen en dwergen in het verfpottengeslacht, dat mij dien nacht naar het hoofd werd ge smeten, 't is mij dan, als voel ik weer op mijn gezicht, op mijn handen, op mijn beenen, kortom op mijn geheele lichaam de folterende vegen van alle mogelijk verfk wa-ten. Vroeger dan gewoonlijk stond ik op, met een zwaar hoofd gebruikte ik haastig mijn ontbijt en ging er op uit om zelf verf en kwasten te koopen. Spoedig waren de artikelen thuis be zorgd, doch nog geen kwartier was een en ander in huis, of ik hoorde mijn vrouw uitroepen „Maar Willem, er zit nu al verf aan je jas." 't Was waar, mijn nog knappe jas was het eerste slachtoffer geworden van mijn nieuwe bezigheid. Op zolder hield ik er een magazijn voor afgelegde kleeren op na. Ik dus naar bo ven om daar een passend toilet voor de werkzaamheden, die komen zouden, uit te zoeken. Maar jawel juist had mijn vrouw een paar dagen geleden een groote verwoesting in mijn voorraad aangericht en deze was verhuist naar den uitdragers winkel van Levi Slaphals. Ontstemd ging ik weer naar beneden aan komen dcoh i n rmi rn n Haastig werd een familieraad belegd en het resultaat was, dat mijn vrouw een oogenblik later met. een groote ouderwet- sche jas van wijlen onze grootpapa kwam aandragen, die ze in „piam memoriam" bij de algemeene opruiming gespaard had. Daar echter mijn goede grootpapa tijdens zijn leven veel grooter en, dank zijn tal van tal van jaren, veel dikker geweest was dan ik, was niet alleen dit kleeding- stuk mij veel te wijd, maar sleepte me ook plechtig op den grond na. Aldus uitgedost toog ik aan het werk met grootsche plannen bezield. Voor mijn geest rezen het Louvre te Parijs, het gebouw der Levensverzekering te Amsterdamvegeeft mij, lezers, mijn vermetel denken, een oogenblik rèes bij mij het stoute plan, Derkinderen naar de kroon te steken. Vermetel plan, de straf zou niet uitblijven „Mors vooral niet op het tapijt," riep mijn vrouw mij nog na. Nauwelijks was ik begonnen de deur dei- kamer met een gulle laag verf te bedee- len, of ik voelde iets kouds mij langs den pols glijden in mijn hemdsmouw. Verschrikt keek ik op; een zware straal verf was langs den steel van de kwast dien weg gegaan. Haastig vloog ik naar beneden om mij van die overovertollige luxe te ontdoen. Intusschen was mijn vrouw eens boven gaan zien en ook onze oudste jongen had zijn belangstelling niet langer willen ver- RUSLAND. Hoiigersnootl. De hongersnood in Finland tengevolge van de mislukking van den oogst wordt hoe langer hoe drukkender. In het gehee le Russische rijk worden gelden voor de noodlijdenden bijeen gezameld. De ellende is zoo groot, dat men op verscheiden plaatsen geen ander voedsel gebruikt dan een soort brood, dat van kaf en stroo wordt gebakken. Ook aan kleedingstuk- ken heerscht groot gebrek. ITALIË. Overstrooming» Door de geweldige regenvlagen te Ter ranova, is aldaar een muur van een open' baren tuin ingestort, een huis werd mee gesleept. De overitrooming was zoo gewel dig dat drie hinderen verdronken zijn. Paus en fzaar. Volgens de Tribune heeft Z. Em. kar dinaal Rampnlla, met den thans te Rome rertoevpnrU-in Arnnfv .r-st Merglos f*--0 Hüj zonderheden vastgesteld van het ceremo nieel voor de ontmoeting van Z. H. den Paus en den Czaar, als deze een bezoek komt brengen aan het Italiasnsche Hof. DU1TSCHLAND. 's Lands) ullerwijste J vaderen. Het is Dinsdag weer uiterst rumoerig toegegaan in den Rijksdag. Toen de vicepresident, graaf Stolberg, het voorstel om tot de orde van den dag over te gaan, in behandeling wilde breu gen, en Singer daarop het woord niet wil de verleenen „tot het stellen van een vraag", sprong Singer op, Bebel hem ach terna, en de heele sociaal-democratische partij stormde de trappen naar de groene tafels op. Zij omringden de regeering; Singer en de vice-president hadden een hevige woor denwisseling, terwijl deze laatste aanhou dend de bel luidde en de sociaal-democra ten er tusschen door schreeuwden en gil den. Eindelijk zou in stemming gebracht worden het voorstel, de bebatten te slui ten over de vraag, of het Huis een besluit bergen. Toen ik weer boven kwam, was mijn vrouw al ewer weg, doch mijn jongen was er nog. Hij had zijn beide armen tot de ellebogen in den verfpot gestoken en nu vond ik hem ijverig bezig om den verf kwast in zijn mond te steken. Toen hij zoo goed mogelijk afgewasschen was, ging ik weer met ijver aan het werk. Hoelang ik geschilderd, had, zou ik niet kunnen zeggen genoeg zij het te weten, dat de dag al voor een goed deel verstre ken was, toen ik met het spit in den rug, de oogen vol verf, getatoeëerd als een Nieuw-Zeelander, mijn vrouw de blijde boodschap ging brengen, dat ik met mijn werk klaar was. In processie ging het naar boven om mijn talenten te bewonderen. Een kreet van schrik ontsnapte mijn gade, toen i\j het tooneel mijner werk zaamheid overzag. Goede hemel, Willem, je bent meer verf op het behang en het tapijt, dan op het houtwerk gesmeerd Met een harden smak werd ik door dien uitroep uit het rijk der idealen inde koude werkelijkheid teruggeworpen, en nu ik eens rondkeek, zag ik het ook. Het behang was door mijn vaardigheid in een wereldkaart omgeschapen en het tapijt stond zoo vol meetkunstige figuren, dat een professor er over in verrukking geraakt zou zijn. genomen heeft om tot de orde van den dag over te gaan. Hier kreeg Singer echter toeh nog het woord voor een vraag. Hij xeide dat nie mand, behalve de voorstellers, begrepen kon hebben wat er stond in het voorstel dat de President in stemming wilde bren gen. En hij eischte dat het voorstel ge drukt zou worden. Stolberg antwoordde dat de zaak hierop neerkwam, het debat te sluiten. Toen begon het rumoer opnieuw. De sociaal-democraten stormen weer op de re- geeringsbanken los, belegeren de tafel van den voorzitter en roepen „Neen, neen 1 Wij willen het voorstel gedrukt zien!..." Stolberg wil te midden van het tumult laten stemmen. Het geheele centrum staat nu op. Vijf minuten lang heerscht een oorver- doovend lawaai. De sociaal-democraten blijven in koor roepen „Tot de ordeTot de orde!" Het centrum blijft staan. Nu staan ook de leden der rechterzijde op, en onder groot gejuich rechts en in »>.->♦ miifkn o-uan allen weer zitten, tvr komt nu een oogenblik stine. „Ik heb verzuimd op te merken dat er hoofdelijk gestemd moet worden", zegt vice-president Stolberg. Nieuwe protesten bij de sociaal-democra ten. „Ook niet hoofdelijk stemmenEerst weten waarover roepen zij. De stemming heeft nu toch plaatsten met 209 tegen 68 stemmen (één onthou ding) wordt het debat over de kwestie of over het tarief behoorlijk beraadslaagd is, gesloten. Nu was aan de orde het voorstel Spahn- Tiedemanndoor een commissie de vraag te laten uitmaken of tot de eenvoudige or de van den dag overgegaan mag worden bij een voorstel tot verdaging of sluiting van het debat. Groot tumult. „Debatteeren roepen de sociaal-demo craten. Op dit oogenblik springt de schel van den voorzitter stuk: er moet een nieuwe schel gebacht worden. Bij de stemming bleek, dat 227 van de 229 afgevaardigden, die gestemd hebbeD, het voorstel aannemen. Nog stond ik verslagen dit ongewenscht gevolg mijner kunst aan te staren, toen er gescheld werd. Vergetend welke sporen mijn arbeid op gezicht en haudeu had achtergelaten en nog getooid in mijn geïmproviseerden werk kiel, snelde ik naar beneden, opende de deur en daar stonden voor mij drie levenslustige jonge dames, die een visite kwamen maken. Lieve lezers en lezeressen, hebt mede lijden met mij, bespaart mij de kwelling uog eens al de folteringen te moeten op sommen, die ik in drie uren doorstond. Wat moet het lichtgroen op het schaam rood van mijn gelaat een heerlijk effect gemaakt hebben De lieve dames konden niet uitgelachen komen van pret. Doch meent niet, dat hiermee de gevol gen van onze zuinigheid ten einde waren. Nog kwam de rekening. Kamer overschilderen f 12. Nadeeling saldof 34.371/. Totaal f46.371/. Ik breng hierbij nog niet in rekening een gevaarlijke ziekte van onzen oudsten jongen, wiens maag niet bestand scheen tegen het gebruik van licht-groene verf; een huiselijk onweer, dat er het gevolg van was geweestmaar besluit liever met een voordeel, n. 1. dat mijn vrouw voor eens en altijd genezen was van de kwaal, <An een koopje haar kamers op te knappen

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 1