nieuw R. K. Jongen, 6 LlDdeu, 34 Kanafla- 01 116 OliMtoin, INBOEDEL, een jongste Klerk, LEERJONGENS Een netten INBOEDEL Ze^de Verloting Boomen- Verkoopingen Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. den complete goed onderhou den inboedel, Openbare verkooping. Openbare Verkooping ISSTAAraS IH Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. a Openbare Verkooping. Iedere 30 Loten een prijs. onderwijs gegeven. Enkele avonden (een paar) per week kan deze er echter niet zyn, wegens bezigheden elders. Geen nood; de oudste onderwijzer valt in; kan ook deze niet, dan de tweede en in het ongunstigste geval de onderwijzeres; even wel de drie laatste krachten alle zonder aanstelling. Moeten deze nu, bijv met Nieuwjaar hunne rekening inzenden aan 't hoofd? Neen toch, want ze hebben geen recht op vergoeding, daar zij niet zijn aangesteld Dan maar pro Deo. Of doen ze het toch, dan zijn ze misschien nog strafbaar. Inderdaad, een vreemde toestand. Uit België. Woensdagavond had te Willebroeck ee- ne ontsporing plaats van een trein van den Staat, welke ontsporing gebeurde op de lijn van „Mechelen-Terneuzen" De materieele schade was vrij aanzienlijk, persoonlijke ongelukken hadden niet plaats en Donderdag-morgen was de lijn weder om berijdbaar. Telegrammen. DEN HAAG, 28 Nov. De Indische be grooting is in 2e Kamer aangenomen. Op de interpellatie van den heer Arts antwoordde de minister, dat 't aandoenlijk was alle sterfgevallen in Indië van officie ren en minderen niet in of door den dienst voorgevallen, telegrafisch via 't Departe ment van Koloniën aan de familie te melden. 't Departement is steeds zoo deligent mogelijk en was dit ook in 't geval van den overleden luitenant Geijtenbeekdoch de min. achtte 't onmogelijk te voorko men, dat soms langs partic. weg, als in casu, 't overlijden eerder bekend wordt. Correspondentie. Het verslag van de Tweede Kamer zittingen, de Beurs en eenige andere bérichten, moesten wegens plaatsgebrek worden uitgelicht Rechtszaken. Arrondi8sements-Rechtbank te Middelburg PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens mishandeling: J. de L. Wz. 19 jaar, arbeider, Kortgene en A. W. 17 jaar, timmermansknecht Heinkenszand beiden tot 4 m. J. K. Wz. 15 jaar, werkman, Ierseke tot 6 w. en P. F. d W. 36 jaar metselaar Sas van Gent tot 1 m. gev. straf en E. S. 25 jaar schipper en visscher Graauw en K. v. B. Jz, 19 jaar, visscher Arnemuiden beiden tot f 10 b. s. 10 d. h. mishandeling van een ambtenaar: M. M. 21 jaar C. M. 23 jaar, en P. W. d. J. 23 jaar, arbeiders Biervliet ieder tot 9 m. gev. straf; diefstal: J. S. M. 23 jaar, dienstbode, Zuidzande tot f 10 b. s. 10 d. h. verduisteringK. H. 34 jaar, hvr. van D. R. tot 2 m. gev. straf. wederspannigheidJ. L. v. d. D. 27 jaar, kleermakersknecht, Middelburg tot 1 m. gev. straf. Bij bevelschrift der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier Rechtbank ver wezen. J. B. oud 36 jaar, rijksveldwachter, ge boren te Maastricht wonende te Arne muiden, gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij te Arnemuiden in 1902 op verschillende tijdstippen opzettelijk gel den van diverse personen ontvangen om daarvoor opgelegde boeten te betalen bij den ontvanger der registratie te Middel burg zich heeft toegeeigend en kwitan- iien aan personen heeft uitgereikt valsche- Mjk met den naam van dien ontvanger Aierteekend, alles breeder bij voormeld velschrift omschreven. Aan den beklaagde is Mr. H. Dieleman ■|vocaat te Middelburg ambtshalve als p-dediger toegevoegd. 'Logwatergetij te Ter Neuzen geb Silv?)AGEN. Voorm. Nam. velijk g 29 November 1.13 1.32 ren he 30 1.49 2.5 Daarn 1 December 2.23 2.39 mede v. 2 2.55 3.11 verpachg 3 3 28 3.45 blijkt, m waag or pacht f ^Marktberichten. den, than. brug nabi^ Middenprijs per 100 ko. Knr't fm 5' R°^e f6' Win tergerst f8, ui 0,Haver f 6,50 Erwten !'P'i V.i"' 'enboonen f 0,Duivenboo- aan ee vn,tteboonen f 0,Bruineboo- ven door den wejt f 0 Lijnzaad f0 0() A. Antheunis vq J tot ultimo Decern e n -ak van 106 liters f 0,00. terwijl de tegenw. 20 dat werk verricht s f net vervolg voor f k verpachtingen en aan^^ 36F vKarkens. 19 Middelburg, 27 Nov. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walche ren vrij rnim. Witteboonen werden het meest gepresenteerd, terwijl van andere artikelen niet veel werd aangeboden. De nooteering is als volgtnieuwe Walh. tarwe werd van f 7.25 tot 7.50 naar kwa liteit gekochtrogge hield men op f 5.75; wintergerst niet getoond; zomer dite werd van f 4.60 tot f 4.75 naar kwaliteit ge kocht; Walch. witteboonen werden van f 11 tot f 11.50 naar deugd gekocht; ron de bruineboonen steeds weinig ter markt werden tot f 15 genomen; lange dito f 11 a f 11.25; paardenboonen tot f 7 aangebo den kroonerwten zijn van f 9.75 tot f 10.25 betaaldkoolzaad hield men op f 8.25. Boter f 0.55 a f 0.60 per kilo- Eieren f 6.80 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 26,Pa- tent- f 28,Lijn- f 26,per heet. a cont.op 6 w. f 1,p. h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 81/*, l'jn" f 13,per 104 st. Goes, 25 Nov. De aanvoer was heden ruimer dan vorige weken en werd tot ge noteerde prijzen gekocht. Tarwe f 6,25 a f 7,Rogge f5, a f 5,50. Winterg. per 100 kilo f7,25 a f7,60. Zomergerst per 100 kilo f 0.00 a f 0,00. Haver per 100 kilo f 6,50. a f 6,75. Brui ne Boonen f 6,00 a f 9,25 Paardenboonen f 0,00 a f 0,00 Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 8.75 a f 10,Kroonerw ten f 0.a f 0. Versche Boter f 1,06 a f 1,15 mid. 56 de kilo. Eieren f 6,a f 6.40 mid. 155 ct. de 25 stuks. De aanvoer van Boter was ruim Eieren tamelijk. Oostburg, 26 Nov. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer zeer ruim met goe den handel, ondanks de beperkingen van het vervoer op de kunstwegen. Erwten zeer gewild met iets beter prijs. Men besteedde voor jarige tarwe f 8.30 a f 8.40 den H.L.nieuwe f 7.15 a f 7.25 den H.L.jarige rogge f a f nieuwe f 5.30 a f 5.50 den H.L.jarige wintergerst fa fnieuwe f7.80 af 8.20 per 100 K.G.; jarige zomer gerst f a f nieuwe f 7.60 a f 7.75 de 100 K.G.haver f 6 a f 6.80 per 100 K.G.; paardenboonen f 7.a f 7.25 den H.L.groene erwten f a f kroonerwten f 9.40 a f 10kool zaad f a f Advertentiën. Yoor de vele bewijzen van belang stelling op 25 dezer ondervonden be tuigt ondergeteekende hartelijk dank. PAULINA VAN DORSSELAER. Hulst, 29 November 1902. Ten kantore van den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Hulst kan geplaast worden een nette hand kunnende schrijven. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal met gedeeltelijke tusschenkomst van zijn ambtgenootTh. STEEGERS, te Assenede, ten verzoeke van JOSEPHUS DE CLERK te Ter Neuzen en de Erven zijner overledene vrouw J. F. M. YAN BELLE op >laan<iag 22 December 1902, des namiddags 1 ure, in de her berg bij Poi.ydore Bockstael te Sas van Gent, verkoopen Koop 1. 2 hectaren 54 aren, 62 centiaren of 5 gemeten 213 roeden BOUW LAND, in den St. Albert- polder, gemeente Sas van Gent, kasdastraal bekend in sectie B num mer 657 ged. Koop 2. +2 hectaren, 54 aren 62 centiaren of 5 gemeten 213 roeden BOUWLAND, in den St. Albert- polder, gemeente Sas van Gent, kadastraal bekend in sectie B num mer 657 ged. Grondlasten van beide koopen f 25,70. o Q +34 aren 05 centiaren P 6 ol 229 roeden BOUW LAND, gelegen als voren, kadas traal bekend in sectie B nummer 657 ged. b5 aren 70 centiaren of 40 roe- den GROND aldaar, kadastraal bekend in sectie B nummer 658 in erfpacht tot 16 October 1905 bij C. L. Seghers voor f 18,80 per jaar. Koopen 1 en 2 in pacht bij genoem den Bockstael tot het rooven van den oogst in 1905 voor f 461,34 per den hoop. Lasten voor eigenaars rekening en Koop 3 a. in pacht, bij genoemden Seghers tot het rooven van den oogst in 1904 voor f 36 per den hoop. Lasten voor eigenaar. Betaling der koopsom 3 maanden onkosten 8"/» acht dagen. De pachten en erfpacht beginnen se dert de laatste valdagen in voordeel der koopers te loopen, doch moeten zij daar entegen bij de betaling hunner koop sommen aan de verkoopers opleggen het sedert die laatste valdagen tot den dag der betaling verschenen gedeelte dier pacht en erfpacht. Grondlasten van 1 Januari 1903 en polderlasten van 1 Mei 1903 voor koo pers. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon- tenisse, zal ten verzoeke vau Mejuf frouw de Weduwe P. A. ADRIAAN- SENS-GOEDHART te Hontenisse, in het openbaar verkoopen a op Donderdag 11 December 1902, des voormiddags 10 uur: als: Tafels, Stoelen, Kachels, Lam pen, Spiegels, Schilderijen, "Vazen, Mahoniehouten Ledikant en ande re Waschtafel, Bedden, en Bedde- goederen, Karpetten, Loopers, Gor dijnen, Geleierd- en ongeleierd Aar dewerk, Koper- Tin- en Blikwerk, Filter, Fornuis, Waschmachine en Tobben, Parapluiestandaard, Koffer. Graanbreker, Bascule en Gewich ten, Zakken en Balen, Aardappel en Grintzeefd, Kruiwagen, Ramen voor Broeibak, Trap, partij Balken en Planken, eenige Kolen en Brand hout. Eene goede Fiets en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Alles aanwezig ten sterf huize van den heer P. A. Adriaansens-Goedhart te Walsoorden. Koopen tot en met f 3.contant. V) Bij instel op Donderdag 11 De- ^•cember 1902, naafloop verkooping Meubelair, ten herberge van den heer J. F. ADRIAANSENS-POLFLIET te Walsoorden. En bij verblijf op Donderdag 18 December 1902, des namiddags drie uur, ten herberge van den heer Wil lem ADRIAANSENS te Groenendijk. te Walsoorden (Hontenisse.) Kadastraal bekend in sectie B. no. 960, groot 1 are 47 centiaren. Aanvaarding bij betaling koopsom, uiterlijk binnen 2 maanden. Instel 7°. Gelag 7». Nadere informatïen bij genoemden Notaris. Gevraagd tegen Januari a. s. ter Snelpersdrukkerij van de „Zelandia" te HULST, een flinke goed kunnende lezen, 'die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres P. J. KRUIJSSË, drukker Axel. gevraagd ter Drukkerij van JAC. DUE- RINCK Jz. te Kloosterzande. Conditiën naar overeenkomst. De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs te Hulst, zal op Maandag 1 December 1902, des middags 12 uur, ten verzoeke van zijne PRINCIPALEN, in het hotel „Het Wapen van Zeeland" te Hulst in het openbaar verkoopen bestaande uit 1 mah. houten Chiffonnière, 6 mah. houten Stoelen, Weenerstoelen, 1 Fauteuil, 1 Crapeaud, 1 Canapé, 1 mah. houten Piano, „Pleijel" uit stekend geschikt voor eerstbeginnen- den, 2 ijzeren Ledikanten, 1 maho nie- en 1 iepenhouten Ledikant, 1 plaatijzer Ledikant met Hemel, Boekkasten 1 mah. houten Kastje, 1 Tafel met Wasch doek, 1 mah. houten Latafel met bovenkast, 1 ronde Tafel, 1 Gemak, Haardstellen, 1 Naaimachine, 1 Fiets, 1 mah. houten Vogelkooi, 1 mah. houten Toilette, 2 Gravuren in Lijst, 4 mah. houten Stoven, 4 Biscuits Re- liefjes, Gipsen, Lusters, Staanders, 1 ijzeren en koperen Doofpot, Blik ken, Trommels, 4 pak Leesboeken, (Frinsche, Duitsche, Engelsche en Hollandsche) eenig Glaswerk en wat verder zal worden gepresen teerd. Kijkdag Zondag 30 November aan staande. door den Deurwaarder ADRIAANSE te Hulst, van staande in den Prosperpolder, (Petrus straat en Engelbertushoef), op Zaterdag 29 November 1902, des namiddags één uur precies. Te vergaderen in de herberg St. Eloij, bij den hoefsmid Poppe, op den hoek van de Petrusstraat. Koopsom tijd van betaling mits borg stelling kosten 107» contant. Open hare Verkoop i n <f te HULST, ten overstaan van Notaris J. DE VOS te Middelburgverzoeke den heer No taris Mr. ALPHONSE COLS, te Ant werpen q. q., Dinsdag 9 Dec. a. s. bij instel en Dinsdag 23 Dec a. s. bij verblijf, telkens 's morgens te half elf uren en in het hotel De Lozanne te Hulst, van D E in Kruispolder, gemeente Honte nisse, bewoond door en in labeur bij pachter LOUIS VAN MOL, Ruime hechte en sterke woonge bouwen, nieuwe fraaie steenen schuur, dito bijschuur, arbeiders woning met schuurtje, verder ge bouwde, erven, tuin, boomgaard en beste wei- en dito bouwlanden alles te zamen groot 93 hectaren 4 aren 68 centiaren in diverse per- ceelen en combinaties, benevens in massa te presenteeren. Verdere inlichtingen en, van IDec.a.s. af, veilingboekjes met kaart gratis te verkrijgen tpn kantore van Notaris Mr. ALPHUNSE COLS te Antwerpen, Leo- poldstraat Willem Telstraat 19 en ten kantore van Notaris J. DE VOS te Middelburg, Houtkade 109, Hoek Segeers- straat. Al degenen, die iets verschul digd zijn aan- of te vorderen hebben van de nalatenschap van den heer Pe trus ADRIAANSENS-GOEDHART, te Walsoorden overleden, worden beleefd verzocht daarvan vóór 25 December a. s. betaling of opgaaf te doen ten kan tore van den Notaris DUMOLEYN te Hontenisse. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenissezal ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer DOMINICUS VAN WAES en Echtgenoote, op Dins dag 9 December 1902, om 2 uur na middag precies, in het openbaar ver koopen wassende op eene weide in de Axelsche Vlakte aan het zij kanaal van Sluiskil naar de Sassing. Te vergaderen ter plaatse. Door uitscheiding van bedryf De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van Dom'. BAERT en kinderen, aan het door genoemden BAERT als nog bewoonde perceel te KOEWACHT (Zand) verkoopen: op Yrijilas 12 December 1902 des voormiddags 10 ure. De volgende roerende goederen, als: Eene partij Wagenmakershout, als: Esschen- Beuken- Eiken- en Olm in verschillende dikte en leng te voort Olmen- Eiken- en Cana daplanken, gereedschappen, al wat aan het vak behoort, Mallejan, Schaalstukken, Eikenpalen, Land bouwgereedschappen, Brandhout, Handkar, Kruiwagens, Stampbak, Rieken, Vorken, Hooi, Stroo,Wind molen, Ladders, Trap, Vleeschblok, Vlasreep, Bascule met Gewichten, Zaadzeil, Zakken, Meeikisten, Graanmaat, Graanzifter, Hoenders en Hanen. Voorts huishoudelijk gerief als: Kleerkasten, Tafels, Stoelen, Ledi kanten, Kachels, Porselein, Stel sels en Borden, Tinnenborden, Ge leierd- Glas- en Aardewerk, Ko per- Blik- en Ijzerwerk enz. enz. t A Vrijdag «9 December 1902 des n/m 2 ure in eene zitting in "O de herberg bewoond door Henricus BAERT te Koewacht nabij den Ouden Molen de volgende onroerende goede ren. Koop 1. 1 Hectare 38 aren 10 centiaren of 3 gemeten 30 Roeden Bouwland in de gemeente Koe wacht kadaster sectie T nummer 425 bis. In pacht een deel bij P. de Hoover voor f 22,77 en een deel bij D. van Pottelberghe voor f 19,10 beide tot het rooven van den oogst in 1903. Lasten voor eigenaars rekening. Koop 2. 33 aren 80 centiaren of 227 Roeden bouwland, gelegen in de gemeente Moerbeke kadaster sectie B nummer 32, Inpacht tot als boven bij de Wed. Joh. Suij voor f 14,46. Betaling koopsomRoerend goed Sep tember 1903. Onroerend goed 2 maanden na de toewijzing. #5 Deurwaarder ADRIAANSE (gLrg te Hulst zal op Zaterdag 6 pPiafi?'December 1902, des namid dags 17» uur, bij.jAC. de MEIJ te Zuid- dorpe (Waterhuis) voor Al. de GUCH- TENAERE te Koewacht publiek ver koopen 6 Bekalfde Vaarzen 4 Tweejarige Runderen 8 Hokkelingen van 8 tot 18 maanden en 20 Biggen. De Notarissen DUMOLEIJN te Honte nisse, en STEEGERS te Assenede, zul len ten verzoeke van den heer baron BAUWENS D'EVERSTEIN te Sas van Gent op Zaterdag 29 November 1962 des namiddags PA uur in het openbaar verkoopen Een zoo goed als nieuwen als: noten en eikenhouten Tafels en Stoelen, eikenhouten Buffetje, Kastjes, Lampen, Spiegels, Kapstok, Tapijten, Gordijnen, Kachel, Cui- siniere, Bedden met Ressorts, Kleer kasten, Lavabo, antieke Klok en Kastje, Tafel en Koffie-servies, Ko per-, Tin-, en Blikwerk, Honden hok eenige Wijnen, een Kar en het geen meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met f3 contant. Wordt niet uitgesteld. te HENGELO (Geld-) door Notaris SCHEPERS van Zelhem, in het openbaar bij WITTE te Hengelo (Geld.) 60000 Loten. 20000 Prijzen. Ie prijs 1500 Gulden. 2e prijs 800 Gulden. 3e prijs 600 Gulden. 4e prijs 400 Gulden of een Paard. KT-Prijs per Lot f 0,50.^a Verkrijgbaar bij Th. MOERDIJK te Zuiddorpe, D. J. J. JANSEN, Hengelo (G.) vraagt wederverkoopers. De Firma J. Th. IIENDRIKSE te IJzendijke zal publiek verkoopen: lo. Zaterdag 29 November a. s., 2 uren, te Biervliet, ten verzoeke van den heer THEOPHI- LE BUIJSSE I '20 Cumidahoornen, metende 1,20 M., staande op den dijk tegen den Paulina- polder. Verkooper zal voor koopers van Biervliet en Hoofdplaat het gekochte gratis tehuis bezorgen. 2o. Woensdag 3 December a. s., F/« ure, te Lede,

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3