Binnenland. Provinciaal Nieuws. Rechtszaken. Landbouw. Kerknieuws. Gemengd Nieuws. rerlokt, bestormen om hun patroons met eischen om loonsverhooging. De «Express" van Mülhausen onthult de eigenlijke reden voor het besluit van den gemeenteraad. Men wil op die manier onder de werklieden een geduchte loon be weging uitlokken, die ten slotte op een al- gemeene werkstaking zal uitloopen. BGLOIE, Terugkeer des Konings. De koning aller Belgen en Congonegers is eindelijk weer op weg naar zijn land en zal daar juist vóór de opening der zit tingen van het Parlement aankomen, na dat hij nog eenige dagen te Parijs heeft vertoefd. De Bien Public heet hem welkom met de ietwat stekelige opmerking, dat het re- geeren wel van boven af maar niet uit de verte behoeft te geschieden. Want bij twee belangrijke zaken die aan de orde komen, is 's konings tegen woordigheid zeer gewenscht. Vooreerst bij het schenkings-ontwerp, waarbij Leopold zijn onroerende goederen aan den Staat wil vermaken, met vruchtgebruik voor zich en zijn familie, een plan waarachter men het treurige motief vermoedt, dat hij zijn beide oudste dochters wil onterven. De andere qusestie betreft het met veel wederwaardigheden aangenomen wetsont werp op de speelbanken, waarvan de uit voering nog steeds op zich laat wachten, omdat de koning het niet teekenen wil. Men beweert zelfs, dat de koning aan de houders der speelbanken heeft beloofd, dat hij de wet niet bekrachtigen zal. Deze droevige qusestie zal tot een inter pellatie aanleiding geven, waarbij de re geering om haar onschuld te toonen den koning zal moeten aanklagen. Xog andere streken! Naar de Daily Cronicle weet mee te deelen zou Koning Leopold nog plannen hebben om in 't huwelijksbootje te stap pen. Men is benieuwd, met welke Eva hij zal optrekken Tweede Kamer. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdg 18 November a. s., des na middags te 2 ure. ZUIDDORPE. Bij de gisteren door no taris Dregmans met tusschenkomst van notaris Em. Percij te Lokeren, in 't hotel van de Wed. Rolff te Axel gehouden ver- kooping van bouw- en weilanden en bouw grond enz. in de gemeenten Clinge, Graauw en Langendam en Zuiddorpe, wer den koopers Voor de 4 perc. Clinge Al. de Beijn te Clinge voor f 2170 voor de perc. Graauw, niet gegund voor de 3 perc. Moerspuipolder Zuiddor pe B. C. IJsebaert, Axel, voor f640 per 44 a. 56 cent en voor de 4 perc. Moerspuipolder Zuid dorpe B. C. IJsebaert, Axel, voor f715, per 44 a 56 c. KOEWACHT. Verleden jaar werd in de stad Graz in Silezië met veel luister de verjaardag gevierd met de tweelingen Jozef en Patrik Stürzer, die 86 jaar wer den. Dat onze omgeving ook een merkwaardige tweeling bezit, is zeker niet algemeen be kend. De lieer D. Baert alhier en zijne zuster Marie te Moerbeke vierden Vrijdag hun 85stcn verjaardag. Beide oudjes zijn tamelijk kras. Wij hopen, dat zij nog ve le jaren in leven mogen blijven. Zondag maakten de leerlingen van den landbouwcursus met hun onderwij zer, den heer Fl. Remery een rijtoertje naar Sas van Gent om daar een bezoek te brengen aan de coöperatieve suikerfa briek. Zondagmorgen omtrent 7 uur, de eer ste H. Mis was juist aan, wilden eenige smokkelaars een drietal Nederlandsche koeien frauduleus over de grenzen voeren. De zaak was echter verraden en een der ambtenaren werd gewaarschuwd, die met den revolver in de hand de smokkelaars nazette. Deze kozen het hazenpad. Een hunner koeien viel echter in handen van den ambtenaar, die ze naar het kantoor der invoerrechten bracht. HULST. Zondagavond werd in degroo- te concertzaal der Harmonie alhier een begin gemaakt met den internationalen tooneel- en voirdrachten wedstrijd; waar voor een groot aantal heeren en eenige dames zijn ingeschreven. Dien avond wer den een 7 tal voordrachten gehouden (drie heeren waren niet opgekomen) en twee t ooneelstukken gespeeld. De voordrachten werden gehouden door 4 heeren van al hier, één uit Terneuzen, één uit Graauw en één uit Rotterdam. De tooneelstukken werden opgevoerd door het gezelschap ,,Na acht jaren" en „Een huis met com mensaals" Het past ons niet een oordeel te vellen over de opgevoerde stukken, de jury zal beslissen, doch dit mogen wij wel mededeelen, dat het publiek veel smaak vond in de stukken en vooral het blijspel „Een huis met commensaals" le vendig werd toegejuicht. A. s. Zondag voortzetting van den wedstrijd. Alsdan zullen veel Belgische mededingers optre den. Ntet van onzen gewonen correspondent. Red. HULST. Maandagmorgen waren een paar arbeiders op het station bezig met de riek om suikerbieten te lossen van den wagen in de wagon. De knecht van den landbouwer C. V., te Hontenisse hielp ook met de hand lossen en terwijl hij de beweging maakte voor inladen stak de ander met de riek in dezelfde richting en trof genoemden knecht daarmede vlak in de hand, en zoodanig dat de punten er indrongen. Geneeskundige hulp moest worden inge roepen en de hand van den knecht werd verbonden. GRAAUW. Naar verluidt surveilleerden in den nacht van Vrijdag op Zaterdag' jl. twee marèchaussées in den klein Kieldiecht- polder nabij de plank over den watergang waarbij men komt aan het oud fort „de knol" Midden in de nacht zagen zij iemand komende uit de richting van den liniedijk over de plank komen en bleek deze per soon een zak met meel op den rug te dra gen. Daar maréchaussées traden te voorschijn en gingen op den man af, waarop deze zijn zak tegen een der maréchaussée afwierp welke daardoor viel, terwijl hij inmiddels aan den haal ging. De andere-politieman kon hem echter grijpen, waarop een wor steling ontstond, waaronder beiden te wa ter geraakten. De aangehoudene welke ook met een ge opend mes gewapend scheen kon zich ech ter losmaken met achterlating van pet en jas en ontsnapte zonder vermoedelijk ge troffen te zijn door een revolverschot dat de eene maréchaussée in de duisternis op hem schijnt gelost te hebben. De zak met meel is vermoedelijk afkom stig van diefstal, doch waar deze gepleegd zoude zijn is niet bekend tot heden. GRAAUW. J. 1. Woensdag slaagde voor 't examen in vak J., V. en O. oefeningen, te Nijmegen mej. Maria M. Dalmijn, leer linge der R. C. Kweekschool voor onder wijzeressen te 's Bosch. ZAAMSLAG. De Eerw. Heer J. van Loo, candidaat te Waarder, heeft voor het beroep naar de Gereformeerde Kerk B al hier bedankt. Zaterdag werd hier iemand door een mug gestoken, waardoor aan deti vinger een onbeduidend wondje ontstond. Al spoe dig begon de vinger zoodanig te zwellen en pijn te doen, dat de hulp van den dokter ingeroepen moest worden, die bloedvergiftiging constateerde. Ofschoon daardoor de voortgang van het kwaad gesluit werd, had de man toch nog enkele dagen hevige pijn aan den vinger. Tijdens de kermis had hier door twee broersverzet tegen de Marechaussées plaats, waarvoor zij tot resp. 15 dagen en 3 maan den gevangenisstraf weiden veroordeeld. Bij de behandeling dezer zaak in hooger beroep vorderde de advocaat generaal ver zwaring van straf tot 1 maand en 6 maan den hechtenis. Op zoo'n manier zouden zij van den regen in den drup komen AXEL, 7 Nov. Heden werd alhier een aanvang genomen met den cursus in paar denkennis; 16 leerlingen nemen er aan deel. De oefeningen in den wapenhan del in deze gemeente, waarvan vroe ger gemeld is, dat zij dit jaar niet zouden doorgaan, zullen nu naar alle waarschijn lijkheid toch gehouden worden en een aanvang nemen op Dinsdag 18 Nov. e. k. Een 30tal jongens zullen aan de oefe ningen deelnemen. HONTENISSE. Tot bode van den bin- nenpolder van het Calamiteus Waterschap Walsoorden is benoemd de heer Al. van Campen van Groenendijk. HONTENISSE. De kommies der 4e klasse, W Jansen alhier, is tot de derde klasse bevorderd. Heden werd hier verteld dat het be stuur van den stoomtram „Hulst-Walsoor den besloten heeft om in plaats van 5 treinen 6 treinen op en neer per dag te doen loopen; de laatste tram welke 's a- vonds na aankomst van den laatsten trein uit België van Hulst vertrekt, zal in plaats van te Walsoorden over te blijven naar Hulst terug gaan, van waar uit hij 's mor gens zoo vroeg zal vertekken dat de eer ste boot naar Walsoorden gehaald wordt waardoor men in staat zal zijn om 's mor gens om halftien te Rotterdam, en om goed elf uur te Amsterdam te zijn. De vervoerprijs van Walsoorden naar Hulst zou zijn 1ste klasse f 0.45 (retour f 0.65) en 2de klasse f 0.30 (retour f 0.45), hetgeen zeker niet veel mag genoemd worden Alle dag wacht meu de ingenieur om de stoomketels te keuren, waarna proef zal gereden worden; als dan de lijn door de daartoe door de Regeering aangewezen beambten zal opgenomen en goed bevon den zijn, dan zal de exploitatie niet lang meer op zich doen wachten. Hopen wij dat het nu het langst gewacht is. Gezien de vele verschillende berichten, welke omtrent den stoomtram Hulst- Wals oorden" tot heden rond gingen wenschten wij meerdere zekerheid en seinden bij ont vangst van dit bericht aan de directie om inlichtingen. De directie bevestigde dezelve in hoofdzaak geheel en deelde mede, dat de Raad van Toezicht op de spoorwegen belast is met de opname van de lijn. RED.) HONTENISSE. De cursus in paarden kennis, waaraan les zal worden gegeven door den heer J. Kooyman, zal vermoede lijk 29 dezer in de school (Molenstraat) aanvang nemen. In elk geval niet vroeger, met 't oog op de werkzaamheden bij de landbouwers. OSSENISSE. Mejuffrouw J. Noteboom alhier is op de alphabetische voordracht voor onderwijzeres te Krabbendijke ge plaatst. GROENENDIJK. De hT H. W. Jansen en P. S. van Jole zijn door het R. C. parochiaal armbestuur ter benoeming voor gedragen als regenten van het liefdege sticht dat dezen zomer gebouwd is zoowel van binnen als buiten een prachtig ge bouw. Het mag gezegd worden dat de aannemers alle eer van hun werk halen. Woensdag 12 November komen de Eer waarde Zusters er voor het eerst hunnen intrek in nemen. TERNEUZEN. De jaarlijksche veemarkt zal op Woensdag 19 November gehouden worden. Er zullen, behalve de gewone premies, dit jaar ook medailles en diplo ma's worden uitgereikt voor den aanvoer van het schoonste vee. Hoe onvoorzichtig het is kinderen dicht bij 't water te laten spelen bleek Maandagnamiddag 1.1. weer te Sluiskil. Een tweejarig meisje van G. Stockman aldaar hield zich bezig met een pannetje water uit het kanaal te scheppen. Het verloor haar evenwicht, viel in het ka naal en verdween oogenblikkelijk in de diepte. Een zekere A. Brakke, toevallig daar in de nabijheid, zag dit, sprong da delijk in 't water en had het geluk het kindje nog intjjds by een der handjes te vatten. Zonder hem ware gewis het kind verdronken. Het Ijalk-schip van schipper A. de Bruine van hier, geladen met suikerbie ten is Zaterdag ter hoogte van Zierikzee gezonken. Schipper, vrouw en vele kinderen zijn gered. HEINKENSZAND, 6 Novemb. Toen de landbouwer L. B. te 's Heerarendskerke dezen morgen zijne paarden uit de weide kwam halen was er een bij met gebroken poot. Hoe of op welke manier het dier daar aangekomen is zal wel een raadsel blij ven. SAS VAN GENT, 10 Nov. Bij de he den door het gemeentebest. gehouden aanbe steding voor het leveren van 2000 Liter petroleum waren inschrijvers de heeren H. L. van Halst en G. van Veen, alhier. De levering is gegund aan den laatsten in schrijver, den Heer van Veen, voor f 134. Voor de tollen was ingeschreven door de heeren P. Lammens en P. Gilson. Aan P. Gilson, die voor f 570| inschreef, is de verpachting gegund. De meelfabriek nadert hare voltooi ing. Als men bij droog weer het station verlaten heeft, den stationsweg betreedt, en dus niet al zijn aandacht aan de plas sen en modderpoelen moot wijden, bemerkt men ter linkerzijde van den weg een ko lossalen steenklomp, van 20 meter hoog te en ruim 30|meter lengte. Nog twee ver diepingen moeten op den rechtervleugel aangebracht worden en de fabriek van zes verdiepingen hoog is voltrokken. In het front zullen dan 70 ramen zijn Die rechtervleugel, waarin pakhuizen en silo's zich bevinden, wordt geheel met ijzer, steen en cement opgetrokken. Hout wordt er niet bij gebruikt. De zolders zijn van gewapend beton. In den linkervleugel zal weldra groote bedrijvigheid heerschen, want heden is de eerste bezending machinerië aangekomen; moge de molen spoedig draaien, zoodat dezen winter menige werkman voor wer keloosheid bewaard blijve. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg PER TELEGRAAF. Heden Dinsdag zijn veroordeeld wegens: mishandeling: P. D. 23 jaar, boeren knecht, O. en W. Souburg, tot 4 in. en J. II. 33 jaar, werkman, Axel tot 2 m. gev. straf en P. A. H. 28 jaar, arbeider, Westdorpe tot f 10 b. s. 10 d. h diefstalE. M. 22 jaar, zonder beroep, Vlissingen tot 2 m. gev. straf; overtreding der hondenbelasting te Vlis singen J, M. 27 jaar en A. P. 25 jaar, slepersknecht, beiden Vlissingen, beiden tot f 6 b. ten behoeve der gemeente Vlis singen s. 1 d. h. verduistering; P. P. de K. 23 jaar, werkman, Middelburg, tot 1 m. gev. straf. *1^— Het voeder der vorkens. De proeven omtrent de voedering der varkens geven recht de volgende conclusie te trekken. 1. Het is over het geheel niet voordeelig gekookt voeder aan de varkens '.e geven, vooral niet voor vleeschproductie. 2. Zoodra het varken 50 KG. zwaar is, wordt elk verder kilogram met veel meer voeder verkregen dan tot dien tijd noodig was. 3. Het is daarom voordeelig, de varkens niet boven de 80100 KG. te mesten. 4. De ondermelk tegelijk met koren ge- gegeven, vermeerdert aanmerkelijk de voedingswaarde er van. Men kan aanne men, dat 78 KG. ondermelk dezelfde uitwerking hebben als 1 KG koren met melk vermengd 5. Ondermelk is de beste stof om het koren te mengen, als men vast vleesch wil verkrygen. 6. Een mengsel van ondermelk met erwten of havermeel heeft evenzeer eeD gunstigen invloed op de vastheid van 't vleesch. 7. Het koren bewijst den besten dienst als het 24 uren vooraf geweekt en tot op halve grootte gebroken is. Ken statistiek. Bekend is, dat tijdens de regeering van geen enkelen Paus het Heilig College aan zooveel verandering onderhevig was, als gedurende het Pontificaat van Leo XIII. Toen Hij Werd gekozen, telde het Hei lig College 63 kardinalen, op de volgende wijze verdeeld 39 Italianen, 8 Franschen, 4 Spanjaar den, 5 van Oostenrijk-Hongarije, 2 Duit- schers, 3 Ieren of Engelschen, 1 Belg, 1 Portugees en 1 Amerikaan. Leo XIII nu heeft tot op dit oogenblik gecreëerd 140 kardinalen, onder welke 80 Italianen, 20 van Frankrijk, 9 van Spanje, 14 van Oostenrijk-Hongarije, 4 Duitschers, 4 Engelschen, 1 Belg, 2 Portugeezen, 1 Zwitser, 1 van Russisch-Polen, 1 van Tur kije, 1 Amerikaan en 1 van Canada. Zoodat tegenwoordig het Heilig College, in 't geheel 60 kardinalen, volgens de na tionaliteit als Volgt is samengestelduit Italië 37, van Frankrijk 7, Spanje 4, Oos- tenrijk-IIongarije 4, Duitschland 2, Enge land en Ierland 2, België 1, Portugal 1, Amerika 1, Australië 1. Toen Pius IX (die 31 jaar regeerde) Paus werd, bestond het H. College uit 61 kar dinalen, nml. van Italië 53, van andere naties 8. Gedurende zijn Pontificaat cre- eerde Hij 123 kardinalen, van Italië 71 en 52 van andere naties In zijn 33-jarig Pontificaat stierven 120 kardinalen, 85 Italianen en 35 anderen. Van de 37 Italiaansche kardinalen resi- deeren er 26 in de Curie en 11 in de ver schillende diocesen. Van de 23 kardinalen buiten Italië, resideeren er 3 in de Curie, zoodat derhalve de helft van de kardina len verblijft te Rome. Merkwaardige data in het Pontificaat van Z. H. Leo XIII zijn nog Deze week, 4 November, overschreed de de regeeringsduur van Leo's Pontificaat dat van Pius VI, die 24 jaar, 8 maanden en 14 dagen de Kerk bestuurde. Thans staat dus de H. Vader, wat leng te van Pontificaat betreft, reeds op de der de plaats in de rij der Pausen, nl. naast S. Petrus en Pius IX. Vervolgens, den 2den Maart, kort na zijn 25-jarig Paus- jubilé, staat Leo XIII ook op de derde plaats in de rij der Pausen wat levens duur betreft, wijl slechts twee Pausen een leeftijd hooger dan 93 jaar bereikten; S. Agatho (gestorven in 682) en de H. Gre- gorius IX (gestorven 1241). Leo is de 263fite Paus. Slechts weinigen regeerden langer dan 12 jaar; het langste Pontifi caat was van Pius IX, die 31 jaar, 7 maan den en 22 dagen regeerde. Tevens zal Leo XIII den 19den Decem ber 1903 het gouden feest vieren van zijne verkiezing tot kardinaal. (Centrum.) De trappisten en de geloovige zielen. In de wereld zijn de dooden dikwijls zeer spoedig vergetenin La Tcappe niet. Vol gens oud gebruik zet men in den refter op de plaats, waar de overledene zat, zijne maaltijden klaar, alsof hij nog werkelijk aanwezig was; een klein houten kruisje geeft de plaats aan. Na het eten neemt de portier de spijzen weg, en deelt ze uit aan de armen, tot intentie van den doode; dit doet men een maand lang. De overleden kloosterli ig heft zoodoende als 't ware iederen dag zijn hand uit het kille graf, en strekt ze uit tot de ongelukkigen, om hun nog uit de diepte van zijn graf een aalmoes te geven. Dit treffende gebruik is tevens Voor den afgestorvene zeef nuttig Want het voegt bij het gebed ook de ftal- üloes, en, ondanks den dood* worden de banden van vriendschap, waarmede de le den van een zelfde kloosterorde met el kander zijn verbonden, zelfs na dit leven niet verbroken. In alle kloosters der irappisten is een ge- heele maand, van 17 September tot 17 October, toegewijd aan de Geloovige Zie len; een groot aantal H. Missen en gebe den geschieden er in die dertig dagen voor de zielrust der kloosterlingen, hunner bloedverwanten en der weldoenders van het klooster. In dien zelfden tijd worden er in den refter voor drie personen het middagmaal en zelfs voor drie het avond maal opgediend,als er tweemaal daags wordt gegeten. De portier neemt die spijzen weg na den maaltijd en geeft ze aan de ar men een heilzaam en godvruchtig ge bruik, om zoo den hemel een heilig ge weld aan te doen, ten gunste van de lij dende zielen in het Vagevuur. Behalve den 2 November worden er jaarlijks nog vier groote jaargetijden ge houden den 31 Januari voor de overleden overheden den 21 Mei voor alle klooster lingen van de orde; den 18 September voor alle kloosterlingen, leekebroeders, no vicen, oblaten, dienstboden, bloedverwan ten weldoeners en geassociëerden; den 2 No vember voor alle personen van het huis en al hunne bloedverwanten. Op die dagen moeten alle paters de H. Mis lezen voor dezelfde intenties. Een brutale dief geknipt. In een van de groote hotels te Amsterdam heerschte vannacht heel wat consternatie. Een der logeergasten ontwaakte door gestommel op zijne kamer en zag iemand het laadje van eene waschtafel opentrek ken, waarin hij zijn geld en lijfsieraden geborgen had. Hij sprong het bed uit om den dief te grijpen, doch deze, zich be trapt ziende, verliet in allerijl door eëh andere deur de kamef en was op die wij ze in een oogwenk buiten het bereik van zijn aanvaller. Deze kwam echter op den corridor ie mand tegen, die uit alle macht Dieven Dieven schreeuwde eh die niemaüd anders kon zijn dan de man, die in het meervoud zijn eigen cjualiteit openbaarde. Zoo vatte 't dan ook de logé op, die hem in de borst greep en zoolang alarm maak te, dat eenigen van het hotelpersoneel te hulp schoten. Bij een onderzoek op de eigen katnef van den arrestant werden, ineen crapaud weggestopt, een aantal sieraden ën een portefeuille met ongeveer f 500 aan Duit- sche banknoten gevonden, welke het ei gendom bleken van een anderen logé, die op dat oogenblik nog gerust en wel in Morpheus' armen lag. De dief had dus, vóór hij ontdekt werd, reeds elders zijn slag geslagen. Hij beweerde echter, dat hij doodonschul dig was, en dat men hem, door deze voor werpen op zijn kamer te deponeeren, in een kwaad vermoeden trachtte te brengen. De eerstgenoemde logé herkent evenwel in hem met vrij groote zekerheid den man, dien hij op zijn kamer aan het laadje zag morrelen. Vermoedelijk heeft men hier met een beroeps-hotel-dief te doen en wel dezelfde, die dezer dagen in een paar hotels te Rot terdam geopereerd heeft. In het hierbedoelde hotel hield hij sinds Woensdag verblijf. Natuurlijk logeert hij op het oogenblik bij de politie. (N. v. d. D.) De reservekas der huzaren te Roer mond, die zoek was, is voor het grootste deel f800, teruggevonden in de kazerne, en voer de rest, pl m. f 100, in den schoorsteen van een onbewoond huis al daar; slechts enkele guldens ontbreken. In verband met deze aangelegenheid is een huzaar en eene moeder met dochter in voorloopige hechtenis gesteld. Heel huis gestolen. Te Steinbruch bij Wattenbach, in de buurt van Kassei, is een nieuw huis, dat op een erg afgelegen plaats was gebouwd, spoorloos verdwenen. Toen de eigenaar er naar kwam kijken, bleek dat dieven het afgebroken en al de afbraak weggesleept hadden. De bewaar der van het huis, die een paar uur ver woonde, kon den teleurgestelden heer des huizes als eenig overblijfsel slechts den sleutel ter hand stellen. De justitie doet het gebruikelijke onderzoek. Vroeg rijp. Volgens de N. Gron. C. is te Assen een dienstmeisje gearresteerd dat op naam van mevrouw R. te Gronin gen hij eenige winkeliers inkoopen had gedaan, zonder dat genoemde dame daar van iets afwist. Het meisje heet Klaassien R., is 17 jaar oud en... zou binnenkort huwen. Een boot verongelukt. Volgens ver trouwbare berichten heeft er Vrijdag 7 November een aanvaring in het Engelsch kanaal plaats gehad. Een Spaansche stoomboot geladen met ijzererts en bestemd voor Antwerpen, is ter hoogte van Dungeness in aanvaring gekomen met een Engelsche stoomboot. Eerstgenoemde boot is in de diepte ver dwenen, waarbij de zeeloods P. V. uit

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2