Het beste adres voor Naaimachinen is en blyft Gebr. Kaan te Hoek. HUIS MARTIN DE WINTER. KOLEN Prijs der Ruhrkachel-Kolen, ALOIJS ADRIAANSENS-Buysrogge. OLMEBOOMEN R. K. Nieuwsblad JOORD ERABAUD", Zierikzee, Dr. Jules De Vos, „Het Wapen van Zeeland" Paarden- en Veeverzekering"-Mij Premie voor onze abnnn MUZIKALE BLOEMLEZING 29-31 LANGEMUNT GENT 29-31. TEN°FuSrS,TEN£R^MT£terijen' Z°°alS M0FFELS' CRAVAT" Huis van Vertrouwen .29-31 Lange munt GentVaste Prijzen Volksverzekeringen. GENT, A. F. WEELEMANS, HULST. MEER!!! Merinos Setjet. Merinos Sajet. G. J. EGBERTS, Leidsche weg 7, Utrecht Openbare Verkooping. Eene partij AFBRAAK Verkooping te Biervliet. voor Zeeland Sigarenfabrihan ten, Manufactuur van gemaakte kleedingstukken voor Dames eis Juffrouwen. het best gekend en het bestkoopst der Vlaanderen, De grootste en de schoonste keus voor CONFECTIEN PALETOTS en PELERINEN voor DAMES en KINDEREN. alliuiö en Groot assortiment van lange gegarneerde PELERINEN en PALETOTS i BlJ^Tn,er^,e!^ van VAREUZES en VESTEN voor MEISJES, alsook van blauwe CAPUCHONS voor JONCxENS en MEISJES. Rijke keus van FANTAISIECABANS, de nieuwste modellen zeer verschil lende soorten. xZyarteen,gekleurde STOFFEN voor HEEREN en DAMES, Fransche MERI NOS in alle breedten, LAKENS voor MANTELS en PRIESTERKLEEREN enz. enz. Steeds voorradig in mijn magazijnen üuhrkaehel- Smec- .Y lam- Seliaal- Kngelsche- kngclschc nth ra ci et- Cokes- Per Hoed of 18 Mud a contant f1,2, Op crediet -13, Per 1000 kilos a contant - 8, Op crediet - 8,75. WALSOORDEN, 22 Oct. 1902. per kilo f 0,70. 0,70. 0,60. 1,00. enz. heden noteer ik vrijblijvend Prima VET of MAGER SPEK Zuiver, blank, eigengeslacht gesmolten REUZEL in vaatjes van 10 en 20 kilo ZULT (Boterhamworst) Heerlijke TAFEL WORST (Plockworst) llookvleesch. Rol- en Beenhammen, Saucis ale Boulogne, Alle artikelen voor prima zuiver gegarandeerd. Orders boven f 10 half franco (vrachtgoed) èèn station. Onbekend rembours. Emballage en fust vrij. In 't bijzonder vestig ik de aandacht op de gesmolten Renzel. Deze wordt onder zoodanige garantie verzonden, dat, indien ze niet aan de strengste eischen voldoet, ze onder dezelfde conditie teruggenomen wordt. Oj)( nbare Verknoping Notaris VOLLEN HOVEN VAN DAA- LEN te Sas van Gent, zal met zijn Ambtgenoot Mr. A. KOPS te Assene de, in êéne zittiug, op Maandag lö November 1 !>02, des namiddags 2 uur, in het Hotel «Rotterdam" bij N. Acke te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen Gemeente Sas van Gent KOOP 1. 1 h. a. 15 a. 80 c. a. Bouwland, Moeras en Water, in den Van Re- moorterepolder, kad. sectie Bnos. 350, 351, 619, 620 703 en 705. KOOP 2. 2 h. a. 79 a. 60 c. a. Weiland, in voormelden polder, kad. sectie B nos. 702 en 704. Gemeente Ter Neuzen. KOOP 3. 5 h. a. 51 a. Bouwland, in voormelden polder, kad. sectie I no. 184. KOOP 4. 6 1). a. 9 a. 50 c. a, Bouwland, in voormelden polder, kad. sectie 1 no. 185. KOOP 4b. 5 li. a. 7 a: 19 c. a. Bouwland en Kreek in den Piersenspolder, kad. sectie G nos. 491, 492, 493, 494, 495 en 496. De koopen 1 tot en met 4b zijn ver- pacht aan den heer Pierre Cortvriendt t.e Ter Neuzen voor frs. 2940,— per jaar. Grondlasten pl. m. f72,Pol- derlasten pl. m. f41, KOOP 5. 4 h. a. 17 a. 76 c.a. Bouw- en Weiland, in den Seydlitzpolder, kad. sectie I no. 204. KOOP 6. 4 h. a. 19 a. 88 c.a. Bouw- en Weiland, in voormelden polder, kad. sectie I no. 205. Koopen 5 en 6 zijn verpacht aan den heer Pierre Groothaert te Ter Neu zen voor frs. 893,per jaar. Grond lasten pl. m. f22,per jaar. Polder- lasten pl. m. f 17, Gemeente Axel KOOP 7. 5 h.a. 24 a. 90 c.a. Bouwland, in den Smidschorpolder, kad. sec tie A nos. 466, 467 en 468. KOOP 8. 3 h. a. II a. Bouwland, in voor melden polder, kad. sectie A no. 469. KOOP 9. 3 h. a. 17 a. Bouwland, in voor melden polder, kad. sectie A no. 470. De koopen 7, 8 en 9 zijn verpacht aan den heer A. de Beleir te West- dorpe voor frs. 1450,per jaar. Grond lasten pl. m. f43,50. Polderlasten pl. m. f 19, Betaling der koopsom binnen 14 da gen na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde Notarissen. Bij inschrijving uit de hand te koop 222 stuks gave van 1.50 M. 1.60 M. in de koord, wassende op den dijk van Sasput naar Nommer Eén, en op de hofstede be woond door den Heer HONORÉ TEM MERMAN, alles in de gemeente Hoofd plaat. Aanwijs geschiedt door den heer H. TEMMERMAN. Voorwaarden te vernemen ten kan tore van den ondergeteekende, waar de inschrijvingsbiljetten moeten worden in geleverd vóór 15 November 1902. IJzendijke. Notaris ZIJLSTRA. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal ten verzoeke van de heeren C. BLEIJ- ENBERGH te St. Jansteen en J. K. VINK te Axel op Zaterdag den 8 No vember 1902, des namiddags ten 2 ure, verkoopen eener Schuur, als: Dakpannen, Balken, Platen, Stijlen, Gordingen, Planken, Latten, Sparren enz. enz. alles op het erf der hofstede het Loose's Hof bewoond door Ph. J. van Dixhoorn te Axel, polder Be- oostenblij benoorden. De Firma J. TH. HENDR1KSE te IJzendijke, zal publiek verkoopen vóór en in de woning van CHARLES DE BOEVERE nabij Schorersgraf, op Maandag 3 November 11I03, 2 uren namiddag 8 Stoelen, Tafel, 2 Kasten, Spiegel, Lam pen, Kinderstoel, Wieg, 2 Petroleumstellen, ijze ren Ledikant, Ganglantaarn, Em mers, 2 zinken Waschtobben, Sport kar, Spade, Steekkar. Voorts drachtige Zeug, Geit, 29 Kippen, Konijnen, enz. O P heb eenige Maatschappij van Ver zekering op het Leven. WAALWIJK. 8 Maart 1843 Goedgekeurd bij Koninklijk Bbsluit. Speciaal Hoofdagent de Heer H. L J. MAERTENS, HULST. Agenten gevraagd blijven steeds eoncurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. 24 St. Elisabethplaats (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vroiiwenstielt- ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. Ten allen tijde gelegenheid tot dineeren. Bealbtaek ii la minute, enz. RUIHIE KAMERS. BILLIJKE PRIJZER. ZWOLLE. Verzekert: 1°. tegen sterven, noodzakelijk afmaken en ongeschiktheid, tot een premie o. a. voor jonge paarden van 3% met 90% schadevergoeding 2°. tegen brand- en bliksemschade der geheele levende have als afzon derlijke afdeeling fi,50 per flOOO,-, met 100% uitkeering. Hoofdagent C. VAN GASSEN, St. Jan Steen. Agent B. C. PUIJLAERT, Zuiddorpe. ZIE VERDER TARIEVEN. AGENTEN GEVRAAGD. LINTHOUT, Directeur. Dépots te Axel bij F. Dieleman Ier Neuzen bij D. de Vos; Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gerit bij Gebr. Govaert Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij de fir ma AJ. Bronswijk; IJzendij ke bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur; Vlissingen bij A. Salet; Goes bij de wed. J. de Poor ter; Kruiningen bij O. de Munck Zierikzee bij M. S. Polak. ia De Nieuwe London Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds Q iÜ i. verschijnt 0 weemaal per maand rIA, telkens in 12 groot folio pagina's muziek u - 4 i 6 Muziekstukken met omslag. 60 cent* per drie maanden (franco per post 85 cent.) Men ontvangt dus tegen betaling van slechts ftO cent» per 3 maanden fl afleveringen, totaal ongeveer 30 a 35 muziekstukken bevattende. Elk Mnztekstnk kast 'au Biecht* «n geveer 2 C4*»t. De -Muzikale Bloemlezing" is eene uitgave eenig in den landeeen schat van keurige en liefelijke Salonmuziek. In het literaire gedeelte van het tijd schrift zal de redactie bespreken op -welke wijze de bij elk Nummer be- hoorende muziekstukken behooren te worden gespeald. Aldus zal het blad zijn een praktische vraagbaak, een orgaan, waarvan elk nummer van beteeken is is en een trouw i Gids voor don beoelenaar der muziek. Niemand verzuime te profiteeren van deze buitengewone premie. Men vuile onderstaand inteeken- biljet ten spoedigste in en zendc het terug aan den uitgever dezer Courant. De ondergeteekende verlangt geregelde toezending van ,,lie Muzikale ItioemPzing" r tegen 60 cents per 3 maanden Jl franco per post 85 cents.) U Stoombootdienst op de YYester-Schelde. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN NOVEMBER 1902 tot en met MAART 1903. West-Europeesche of Spoortijd. Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen D a g e 1 i j k s vm. 5,7,30 9,30 vm. 11,50 a) I») en nm. 3,30 c) 5,30 8,10,nm. 12,15 a) 3,55 Van Ter Neuzen naar Vlissingen 5,13 7,30 e) 10,25 nm. 1,55 g) Vlissingen naar Ter Neuzen 6,10d) 9,10e)f) 11,50b) nm. 3,30c) Van Borsselen f) vertrekkende booten ongeveer ÜO minuten na het vertrek van Vlissingen of Ter Neuzen. Woensdags a) I>) S^ 8,10 8,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. Van Hoedekenskerke naar Tor Neuzen Deze reizên worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen feil hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 1 5 minuten Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om t>,40. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op de reis van 9,10 uit Vlissingen wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste i£© minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. „Zelandia," TE doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het haar planzend en zacht, belet het uitval len en neemt de pelletjes van het hoofd weg. - i Eischt op den hals 1^— van den flacon dépo'sA. Verkrijgbaar f j 50 f 0 85 in flacons van1, 1 >dU 06 X' U>°0 PrQs jkl m 3 NAAM WOONPLAATS i e) *1) f) S)

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4