Attentie. CANADA B00MEN, Een Woonhuis Bericht. Bericht. Bericht. 80 Canadaboomen, Kanadaboomen, Boomen- Verkoopingen Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. 130 Olmen Boomen, Verkooping te Zaamslag. Openbare Verkooping. 405 zeer zware Ongeveer 175 olmen dito, Ingezonden Stukken. Advertentiën. 3 103'/..' 3 107 3 104'/». 3 103 27» 1047" 27» 104"/.., 3 4 1327» 47®/. 28'/. Voorin. Nam. November 2.9 2.25 2.42 2.57 3.15 3.30 3.47 4.4 4.20 4.38 Beurs van Amsterdam. Marktberichten. door de Firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke lo. Donderdag 13 Nov. a. s., 1 ure, te Zaamslag, voor Baron A. G. De PÉLICHYop de hofstede bewoond door den heer E. De MOOR. 2o. Zaterdag 22 Nov. a. s., 2 uren, te IJzendijke, voor den heer A. QUAAK, op den dijk nabij zijne hofstede. 3o. Dinsdag 2 December a. s., 17» ure, te Eede, voor Baron M, PECSTEEN, op de hof stede bewoond door den heer Ch. HAME- LIJNCK in den Biezen. 4o. Donderdag 4 December a. s., 2 uren, te IJzendijke, te Biervliet, voor den heer E. INGELS—Van Zele, op ZEds dijk nabij den Grooten Zoute- polder. 6o. Woensdag 10 December a. s., 2 uren, te Oostburg, te Sint Kruis, f 20 b. s. 5 d. h. Huisvredebreuk P. J. 17 jaar, smids knecht, Nisse tot f 10 b. s. 10 d. h. WederspannigheidA. d. V. 27 jaar, slepersknecht Vlissingen, tot 14 d. gev. straf. In zake J. J. A. R. 28 jaar, winkelier te St. Jansteen geappelleerde van een von nis van het kantongerecht te Hulst, waar bij hij ter zake van het ten verkoop voor handen hebben van phosphoorlucifers is vrijgesproken, is het vonnis van den eer sten rechter vernietigd en opnienw recht doende den geappelleerde veroordeeld tot f 1 b. s. 1 d. h. Vrijgesproken P. P. Gz. 25 jaar, schip persknecht te Ierseke, beklaagd van het veroorzaken van ziekte door schuld. De opname van Ingezonden «tukken bewijst volstrekt niet, dat de Redactie met den Inbond Instemt. Geachte Redactie 1 Foei I wat een vuile weg hier op dorp, vooral nu terwijl het vervoer van suiker peeën in vollen gang is. Wanneer zullen de oogen toch eens open gaan, en zullen ook wij een steen- of keiweg krijgen of leveren de domeingoederen misschien geen geld genoeg op en schiet er dus niet ge noeg over tot het aanleggen van een vas ten weg? of geven Oranjevereniging en ziekenzorg zooveel hoofdbrekerij dat er geen tijd is aan zulke zaken te denken? Wat er van zij of niet, het wordt meer dan tijd dat wij uit een toestand, die al veel te lang duurt, eindelijk eens verlost worden. Zou onze geachte afgevaardigde, de heer Fruytier, ook hierin niet een handje willen helpenOok hij zal van mee ning zijn dat de weg op Groenendijk een weg is, die absoluut moet vervangen wor den door een steen- of keiweg. Dankend X. Groenendijk Oct. 1902. Mijnheer de Redacteur In Uw nummer van Woendag j.l. las ik met genoegen, dat de maréchausséesop Koewacht waren gearriveerd. Nu zullen we zeker verlost zijn van de diefstallen, dacht ik. Maar wij hebben deerljjk buiten den waard gerekend. Want twee dagen later hebben we hier op Zuiddorpe alweer zoo'n poging tot dief stal te betreuren bij den landbouwer D'hert. Ik geloof nu ook, mijnheer de Redac teur, dat het waar is, wat U laatst schreef in een hoofdartikel, waarin gevraagd werd om ,,Meer licht". Zoolang wij zoo in de Egyptische duis ternissen blijven gewikkeld op de groote wegen en in de gemeenten, dient de re geering ons politiemannen te zenden met uilenoogen'' zooals U toen schreef in be doeld artikel. Ik voorzie dan ook nog geen einde aan de diefstallen in den komenden winter. U dankend voor de plaatsruimte. EEN HOFSTEE-BEWONER. Zuiddorpe, Oct. 1902. Naschrift. Wij zullen nog op 't aam beeld van „meer lichtdoorhameren. Wil men er niet toe overgaan, dan komt de schuld der diefstallen op de respectieve be sturen. Want „meer licht" alleen zal af doend helpen. Red. duisternis invalt, en dat alles voor 60 tot 70 centen daags. Wij werken van half 5 of 5 uur tot 11 en van 1 tot 7 uur, dat is ruim 12 uur daags aan 60 of 70 cents, zoodat wij, per uur gerekend, een loon maken van 5 tot 6 cents. De meisjes die in 't land werken ver dienen nog minder. Nu zal mij niemand aanwrijven dat ik onrechtmatige eischen stel, als ik dat loon wat hooger zou wenschen. Want wie van zulk loon kleeren, licht en vuur en den kost moet betalen voor zich zelf, en dikwijls voor vrouw en kin deren, of voor een ouden gebrekkelijken vader of een afgeleefde moeder, die heeft voorwaar in dit leven geen schitterende plaats aan de groote tafel. Ik zou nog veel meer kunnen op papier zetten, maar ik zal het thans hierbij la ten. Aan U echter, mijnheer de Redacteur, stel ik de vraag Kunt U ons de richting aanwijzen om te komen langs geleidelij ken en ordelijken en vriendschappelijken weg, tot betere levensomstandigheden, dan waarin wij verkeeren? Elk goed werkman is zijn loon waard, en waar wij onzen plicht doen, daar meen ik, dat wij ook van den boer kunnen vor deren, dat hij zijn werkvolk een fatsoen lijk loon uitbetaalt. Het gaat den boer zoo goed in onze ge zegende gewesten, welaan, laat dan den boer zijn hart wat grooter openen voor zijn ondergeschikten, opdat zij hun boter ham wat dikker kunnen snijden en een beetje boter kunnen eten in plaats van vet. Ik zal later nog op andere toestanden terugkomen, en dank U voorloopig, mijn heer de Redacteur, voor de bereidwillige opname van dit eerste stukje. EEN BOEREN-ARBEIDER. Zuiddorpe Oct. '02 Naschrift. Wij hebben de toestanden nog niet genoeg kunnen onderzoeken, om reeds thans een oordeel te vellen. Doch indien het waar is, wat deze Bóe ren-arbeider in bovenstaand ingezonden stukje zegt, dan staat het zeker vast, dat zulk loon veel te laag is, en dan dienen er ongetwijfeld maatregelen te worden getroffen, om langs ordelijken en vriend schappelijken weg" verandering daarin te brengen. Dit kunnen wij het best door „vereeni- gingen" in het leven te roepen, in den geest als Max die aangeeft in het hoofd artikel 2e blad van heden, waarvan wij de leziDg ten zeerste aanbevelen. Wij zullen op het schrijven van den Bóeren-arbeider nader terug komen bij ge legenheid Red. Spoorwegleenlngen NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A. Ned.-Z-Afr. 1897 O 4 ITALIË. Zuid Sp. O. 3 POLEN. Warsch. Weenen A. do. G. R. 625 do. 10e serie O RUSLAND. Rjas. Uralsk G. R. 625 Wladik. Sp.-M. O. do. Z. R. 625 O. AMERIKA. Kans. City S. R. A. do. Prefer, do. do. Ie Hyp. O. South. P. Goud Obl. Premielet3iiiiig;en. NEDERLAND. Amsterdam f 1000 A. do. f 100 A. Stad Rotterdam A. Gemeentecrediet A. BELGIÈ. Stad Antwerpen 1887, Stad Brussel 1886 FRANKRIJK. Crédit Foncier 1880 HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft, SPANJE. 3°/o Stad Madrid 1868 TURKIJE. 3 Leening 1870 4 4 4 4 4 3 4 110 1057» 63"/.. 118'/. 98'/. 98'/« 967. 957 967. 347. 55"/.. 697» 917» Schiedam, 30 Oct. Noteering van de BeurscommissieMoutwijn f 97» 0- per heet. ct., zonder fust en zonder de belasting. Spoeling commissie f 2,10 per ketel. CO OO Ondergeteekende betuigt zijn harte- lijken dank aan de Paarden- en Vee ver zek.-Mij. te Zwolle voor de prompte uitbetaling van zijn gestorven paard, en kan zijn medelandbouwers in Z.- VI. deze maatschappij dan ook als so- liede aanbevelen. Koewacht, 29 Oct. '02. FR. MEERVIS. Ingezetenen der gemeente ZUIDDOR PE die wenschen in aanmerking te komen voor het AANSTEKEN en BLUS- SCHEN der straatlantaarns, het leveren van PETROLEUM enz., kunnen zich aanmelden ter secretarie op eiken werk dag, des morgens van 8 tot 9 ure, van af heden tot en met 11 November a.s., ten einde kennis te nemen van de voorwaarden. De Burgemeester, C. VAN W A ES. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den polder AAN- EN GENDERDIJKE op Dinsdag den 11 November 1902, des voormiddags ten 11 ure verkoopen EENE PART IJ staande aan den dijk van voornoem de polder, omtrent het Veer, ge meente Zaamslag. Daarna des n/m 2 ure, ten verzoeke van de weduwe en Erven Jan Schieman, in het logement van G. de Visser te Zaamslag. Aanhoorigheden en Erf te Zaam slag kadaster sectie F nummer 1454 geheel, groot 40 centiaren en no. 1939 ged. groot ongeveer 30 centi aren zijnde belast met cijns ten behoeve der gemeente Zaamslag. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Mynheer de Redacteur t Misschien is mijn schrift vol fouten en lastig om te lezen, maar ik vertrouw op Uwe welwillende hulp, om hier en daar een verandering of verbetering aan te brengen, waar U dit noodig oordeelt. Ik ben maar een veldarbeidereen boe renwerkman, zuoals men dit zegt, maar ik zal toch trachten duidelijk te zeggen, wat op mijn hart en op veler harten hier in Zuiddorpe ligt. Kijk, mijnheer de Redacteur, ons leven is niet van de allergemakkelijkste, hoe wel wij den hemel danken, dat wij ge zond en sterk genoeg zijn, om met hard werken ons dagelijkse!, onderderhoud te mogen verdienen. God geeft ons gezondheid en kracht, en -wij gebruiken die, om voor ons en ons huisgezin te arbeiden voor datgene, waar wij om bidden ,,geef ons heden ons da- gelyksch brood. Nu is dat dagelijksch brood van den boerenarbeider op Zuiddorpe zeer karig. Wij zijn er wel mee tevreden, of liever wjj moeten er mee tevreden zijn, hoewel wij toch soms in bittere stemming zijn, omdat ons loon zoo klein is in evenredig heid met het werk, dat wij verrichten. Of vind U, mijnheer de Redacteur, een loon, afwisselend tusschen 60 en 70 cen ten daags, een menschwaardig bestaan. U, mijnheer de Redacteur, hebt ons dik wijls genoeg gezien, als wij gaan of ko men of bezig zijn op den akker. Dat is dikwijls niet alles. Maar wij zijn tevreden met ons lot, hoewel wij, zooals ik zeg, een beter loon voor onzen arbeid zouden verlangen. De dag is 's morgens nog niet in de lucht, of wij trekken naar het veld, in den zomer om half 5 of 5 uur, in het na jaar wat later, en wij werken, totdat de Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. W. S. Cert. 27» 807» do. Obl. 1896/98 3 96 do. W. S. Cert. 3 937« HONGARIJE. Obl. Goudl. '81/93 4 1017» L. 1892-1902 O. 4 997» OOSTENRIJK. Obl. zilver Jan./Juli 5 847" PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 30'7« do. '88-89 m. tick. 47» 48 O. Tabaksmonop. 47» 977» RUSLAND. O. Iwang. Dombr. 47» 997» do. G. R. 625 O. 47» 1007» Obl. Binnenl. 1894 4 627" Oblig. 1880 Gec. 4 967» do. GR. 625 do. 4 97 K. H. Leening '67/69 4 1017" do. pd. st. 100 4 10P/" O. Gr. 1898 4 987.» Zuidw. Z. R. 125 4 957» do. Z. R. 625 4 967" Obl. in Goud '84 5 97"/i« do. G. R. 1000 5 97'7" TURKIIE. Geconv. Serie D. 27"/»« do. Serie C. 30"/i< JAPAN. Oblig. Leening 1899 4 85"/i< BRAZILIË. Funding L. 1898 5 100 St. Minas Geraes O. 5 797» DOMINIC. REP. 4 pc. 2®/» O.m. tick 1901 16 Prov. en Gemeentel. Leeningen NEDERLAND. Amst. Conv. L. '95 3 897» do. Leen. 1898 3 927» Hyi>otlieekbanken. Amst. Pandbr. 4 100 Holl. H. B. Pandbr. 4 1007» Maastr. H. B. Pandbr. 4 100 Res. Hypb. v. Ned. 4 99®/» Rott. Pandbr. 4 1017» Sted. Hb. 's-Grav. P. 4 997» Utr. Pandbrieven 4 100 Westl. H. B. Pdb. 4 100 Zuider Hypb. Pdb. 4 100 Z.-Holl. Pandbrieven 4 99®/» Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 827» Hypoth.-Bank P. 4 81®/» do. Comm. O. 4 827» Innerst. Sparc. P. 47» 1013/» Hulst, 27 Oct. Middenprijs per 100 k°. Tarwe f8,—, Rogge 6,50, Wintergerst 7,50, Zomergerst f0,-, Haver 6,25 Erwten /"li,00, Paardenboonen/0,00, Dui- venboonen ft,Witteboonen/—,—, Brui- neboonen f 9,00, Boekweit /0,00, Lijnzaad f 13,00, Aardappels 3,00. Koolzaad per zak van 106 liters f 0, Boter per kilo f 1,05. Eieren per 26 stuks /"1.50. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld 28 stuks hoornvee, 30 varkens. verkocht: 12 10 Middelburg, 30Qck Ter graamarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren van witteboonen en kroonerwten ruim van andere artikelen was het aanbod niet groot. De noteering is als vogt: nieuwe Walch. tarwe, bijna niet ter markt, bracht f7.25 a f 7.50 oprogge tot f 5.75 verkocht wintergerst niet getpond; voor zomer di to werd f 4.75 betaaldjarige witteboo nen op f 12.25 gehoudennieuwe dito wer den met f 12 a f 12.25 betaald; ronde bruineboonen bijna niet aangeboden lan ge dito f 11 betaald; paardenboonen hield men op f 7 a f 7.25; kroonerwten met veel vraag en van f 9.75 tot f 10 gekocht; koolzaad hield men op f 8. Boter f 0.527» a f 0.577» per kilo. Eieren f 6.per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 26,—, Pa tent- f 28,—, Lijn- f 27,— per heet. a cont.op 6 w. f 1,p. h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 87«» lijn" f 13,— per 104 st. Oostburg, 29 Oct. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer groot van erwten waarnaar goede vraag en die tot geno teerden prijs gretig werden verkocht. Overigens goede aanvoer met tamelijk om zet. Men besteede voorjarige tarwe f 8.40 a f 8.60 den ILL.nieuwe f 7.30 a f7.40 den H.L.jarige rogge f a f nieuwe f 5.20 a f 5.40 den H.L.jarige I wintergerst f >a f nieuwe f8. a f 8.25 per 100 K.G.jarige zomer gerst f h f ut-— 1 nieuwe f 7.60 a f 3.de 100 K.G„; haver f 6.60 a f 6.70 per 100 K.G.; paardenboonen f a f den H.L.groene erwten f a f kroonerwten f 8.90 a f 9.75kool zaad f a f .'ft Goes, 28 Oct. De aanvoeren blijven nog gering. Haver, Erwten en Bruineboonen waren iets lager in prijs. Oude Tarwe f 0,00; Nieuwe Tarwe f 6,25 a f7, Rogge f 5, a f 5,50. Winterg. per 100 kilo f 7,00 a f 7,40. Zomergerst per 100 kilo f 0.00 a f 0,00. Haver per 100 kilo f 6,75. a f 6,75. Brui ne Boonen f 9,00 a f 9,75- Paardenboonen f 0,00 a f 0,00 Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 8.75 a f 9,75. Kroonerw ten f 9.00 a f 10.00. Yerscbe Boter f 1,20 a f 1,25 mid. 61 de 7» kilo. Eieren f 5,00 a f 5.60 mid. 135 ct. de 25 stuks. Aan particulieren zijn eieren verkocht voor f 6 en boter voor f 1.30. Op de veemarkt van heden waren aan gevoerd 154 stuks hoornvee. De handel was niet druk, wat zijn oorzaak vond, dat, al was er veel aangevoerd, dit reeds hoofdzakelijk in handen der kooplui zat. De ONROERENDE GOEDEREN (bouw land enz.) te Clinge, Graauw en Zuid dorpe, te Axel geveild, zijn gebracht op die te Clinge (koopen 1— 4) f 1400,— per massa; die te Graauw (koopen 5—14) f 45000,- per massa die te Zuiddorpe (koopen 15, 16 en 17) ƒ620,per 44 a. 56 c. a. (koopen 1821) f 650 per 44 a: 56 a. HERVEILING op Maandag 10 No vember 1902, des namiddags 2 ure, in het logement »het Gulden Vlies" te Axel. Notarissen DREGMANS, Axel, EM. PERCY, Lokeren. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal in voordeel van den polder BEOOS TEN- en BEWESTENBLU (Dijkgraaf den heer A. Moerdijk te Zuiddorpe), in het openbaar verkoopen, op" Dinsdag 18 Xorember 1302, des voormiddags 11 ure staande op den ouden Zeedijk van den polder, nabij de hof stede „Reigersbosch" e ii Het ONROEREND GOED (woonhuis, schuur en erf) te Ter Neuzen, van F. J. Oostdijk, is gebracht op 3000, HERVEILING op Woensdag 5 No vember 1902, des namiddags 2 ure, in het Nederlandsch Logement te Ter Neuzen. Notaris DREGMANS. Het WOONHUIS, STAL en RECHT VAN ERFPACHT te Clinge (verblijf 3 November e.k.) is ingesteld Perceel 1 op /"360, 2 50, Mr. J. G. VAN DEINSE, Notaris te Hulst. De Firma J. TH. HENDRIKSE, te IJzendijkè, zal ten verzoeke van den HoogEdelGeboren Heer Baron A. G. DE PÉLICHY, grondeigenaar te Kort rijke, op Donderdag; 13 November 1»03, 's middags één ure stipt, publiek ver koopen metende 1.50—1.80 M., geschikt voor werkhout, staande te wassen op de hofstede bewoond door den heer E. de Moor in den Grooten Huissenspolder, alwaar men zal vergaderen. Betaling der onkosten bin- nen acht dagen, de koopsom men vóór het vervoer der boomen. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Honlenisse, zal met de notarissen KOPS en STEEGERS te Assenede ten verzoe ke van het Bestuur van den Grooten ST. ALBERTPOLDER op Zaterdag 22 November 1902, des voormiddags 107» uur in het open baar verkoopen wassende op den dijk van den pol der langs de spoorlijn Gent—Neuzen, onder de gemeente Sas van Gent. staande op den langen weg in de gemeenten Axel en Koewacht. Te vergaderen ten 11 ure op den dijk „Reigersbosch" en ten 1 ure bij Van Lent aan de eerste verkorting. voor den heer Mr. P. VAN TIEGHEM DE TENBERGE, op de hofstede bewoond door den heer Ch. HAVERBEKE Sturm nabij het Molentje. 5o. Zaterdag 6 December a. s., 2 uren, ten verzoeke van den heer Mr. P. VAN TIEGHEM DE TENBERGE op ZEds dijk nabij de hofstede „de Maagden berg", bewoond door den heer C. BUIJSSE. 7o. Zaterdag 13 December a. s., 2 uren, ten verzoeke van den heer Chs. DE SUTTER, administrateur te Eecloo, in voordeel van den heer Ch. DE HEMP- TINNE, op ZEds dijk nabij de hofstede bewoond door Mad. Wed. P. B. BONTE. Bij uitgezette biljetten bree der omschreven. ZEGT HET VOORT.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3