Binnenland. Provinciaal Nieuws. Rechtszaken. PER TELEGRAAF. DU1TSCHLAIVD. Voor IVeclerlanrtsclie tuiniers De corr. van de N. R Ct. schreef uit Berlijn aan zijn blad. Nu de invoerrechten op vee en vleesch door den Rijksdag, overeenkomstig de be sluiten van de commissie, zijn aangeno men, is er ook kans op, dat de verande ringen in het regeeringsontwerp, die de commissie met betrekking tot de bescher mende rechten op tuin hou wvoortbrengse- len heeft aangebracht, goedgekeurd zul len worden. Ten aanzien van moesgroenten heeft de commissie toegegeven aan de vertoogen van de vertegenwoordigers van de regee ring, en, in weerwil van verzoekschriften van warmoezeniers en coöperatieve tuin- bouwvereenigingen om aanmerkelijke ver hooging, zich gehouden aan de tarieven van het regeeringsontworp. Bij den post „Levende planten, produc ten van de sierkweekerij" is zij daaren tegen ver boven de voorstellen van de re geering gegaan, welke alleen laurierboo- men en andere boomen met 6 mk. de 100 K.G. wilde belasten Thans heeft de commissie beslotenper 100 K.G. planten in potten 30 mk. planten zonder aardkluiten 20 mk. rozen 40 mk. cycasstammen zonder wortels en pluimen vrij, andere 15 mk. Ten aanzien van fruit verlangt de com missie voor versche appelen, peren en kweeperen voor den tijd van 26 Novem ber tot 24 September een invoerrecht van 2'/t mk. als zij oningepakt ingevoerd wor den, ingepakte waar 10 mk. Naar ik mag veronderstellen, boezemt het bovenstaande vooral Nederlandsche tuinders belang in. Bloembollen en -knollen wil de meer derheid van de commissie evenals vroeger onbelast laten. FRANKRIJK. Kloostersclia ■wlitlcn. In ons nummer van 18 October jl. hekel den wij in een driestar, onder den titel „Papenvreters" een paar sensatie-berichten, waarmee de »N. R. Ct." met blijkbare «Schadenfreude" kwam aansleepen." Er werd daar o. a. gesproken over 't uittreden van graaf Esterhazy uit de orde der Jesuieten. Wat is nu echter geschied. De graaf zelf heeft het blad, waarin deze verhalen stonden, verzocht, deze zoo spoedig mogelijk te herroepen. Hij is zenuwziek en op kosten der orde tot herstel van gezondheid naar Cannes gezonden, en sindsdien liet hij niets van zich hooren. Aldus de prior van zijn kloos ter, die niet weet, of hij uit de Orde is getreden. Maar noch van een huwelijk, noch van een geldqusestie is eenige sprake. Deze tegenspraak is al een paar weken bekend, maar terwijl de roman gretig werd overgenomen, zagen we van de waar heid nog weinig of niets. Zoo mooi om te lezen, als de leugen, is de waarheid niet. In nog schitterender kleuren dan het bovenstaande, of liever in nog zwarter verf is geschilderd het kloosterschandaal te Tours. Daar besturen Zusters van O. L. Vrouw van Barmhartigheid een inrichting, die tot de nuttigste, maar tevens aller moeilijkst te beheeren instellingen behoort een instituut voor verwaarloosde en geval len meisjes. Wat daar allemaal gebeurde Hoeveel onderaardsche holen, hoeveel folterwerk- tuigen, hoeveel schandelijke praktijken Kolommen kopie heeft dit alles aan zeker soort bladen geleverd. En 't was waar ook een meisje, dat vroeger in de inrich ting was geweest, maar gelukkig had kunnen ontvluchten, had 't zelf verteld. En is zoo'n meisje men deuke aan den aard der inrichting niet de betrouw baarste getuige ter wereld Een procureur-generaal hoorde er ook van, begreep, hoe schoone gelegenheid hier was, om bij de tegenwoordige regeering in een goed blaadje te komen, en stelde vergezeld van een politiecommissaris, on verwacht een onderzoek in. Het geheele huis werd doorzochtalles zag er keurig uit, het middageten stond op tafel en was zeer goed, en alle meisjes die buiten tegenwoordigheid der Zusters ondervraagd werden, verklaarden dat ze kier geheel viijwillig waren en geheel vrijwillig bleven, dat ieder oogenblik de deur voor haar open stond en dat sommi gen reeds meermalen uit lust tot onge bonden leven wareu weggeloopen, maar steeds uit zich-zelve teruggekomen Eu de verzorging van deze meisjes ge schiedt kosteloos. Schandelijk inderdaad, het gedrag dier Zusters, die louter uit plezier om meisjes te kwellen zulk een inrichting open den.... RELG1B. IK' eiselien «Ier mijnwerkers. De afgevaardigden der Belgische mijn werkers hebben in een onderhoud, dat zij met Francotte, den minister van arbeid hadden, de oischen der mijnwerkers uit eengezet. Zij vroegen hem voorts, wat hij dacht te doen om een anders onvermijdelijke werkstaking te voorkomen. Zij drongen er bij hom op aan, dat hij tusschen beide zoude komen in den vorm van arbitrage, die hij zou voorstellen aan de eigenaars der steenkoolmijnen. De minister weigerde beslist als scheids rechter tusschen beide te komen. Terwijl hij tijd vroeg om na te denken nam hij evenwel aan om als bemiddelaar op te treden door tusschenkomst van de gouverneurs der provincies en de ingenieurs der mijnen, die naar een middel voor een vergelijk moesten zoeken. Het Hof. Naar men vermeent heeft dr. Roes- singh bij zijn jongste bezoek aan de Koningin een hoogst gunstigen indruk omtrent den gezondheidstoestand van H. M. ontvangen, zich o. a. openba rende in een bizonder opgewekten geest. Tegen de buiten landsche reis bestond dan ook in geenerlei opzicht bezwaar. Kamerlid Mutsaers. Als beslist zeker kan door 't Dbl. v. N. Brab. gemeld worden, dat de heer Mutsaers als lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal zal bedanken. De hoofdmannen in het kiesdistrict Waal wijk confereeren reeds om tot eenstem migheid te komen in de keuze van een candidaat, wat niet gemakkelijk schijn te zijn. A. E. v. Kempen, f Men bericht uit Leiden dat het lid der Tweede Kamer, de heer A. E. van Kempen, is overleden. De ontslapene werd den 30en Januari 1843 te Utrecht geboren en genoot een zeer verzorgde opvoeding. Met zijn va der en later met zijn broeders bestuur de hij de Kon. Ned. fabriek van gou den en zilveren werken te Voorschoten. Op industreel gebied bekleedde de ont slapene een eerste plaats, terwijl de geestelijke en stoffelijke belangen van den werkman hem zeer ter harte gin gen. Zoo nam hij als zoodanig ijverig deel aan de pogingen om een pensioen fonds voor werklieden op te richten. Ook was hij voorzitter van de Veree- niging van Nederlandsche patroons Boaz. In 1892 werd hij gekozen tot lid van den Leidschen Gemeenteraad, in 1894 tot lid van de Staten van ons Z.-Holland in 1897 tot lid van de Tweede Kamer voor het district Leiden De overledene behoorde tot de anti- revolutionnaire partij, die in hem een waardig lid verliest. Ilenoemingen. Bij Kon. besl. zijn benoemd in de pro vincie Zeeland tot plaatsvervangend dijk graaf van het waterschap Groote en Klei ne Isabella, A. de Milliano, te Philippine; tot raad in het bestuur van den polder Walcheren, jhr. C. J. J. A. van Teylin- gen, te Middelburg, en H. J. E. Gerlach van St. Joosland, te Aagtekerke; tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Joan na Mariapolder, A. J. Bierens jr., te St. Annaland; tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Willem Adriaanpolder, J. Wolse, te Cortgene; tot opzichter van den Rijks Waterst. 4eklasse, J. G. v. Breem, Ter- neuzen. ZUIDDORPE. In ons dorpke zijn de dieven weer eens bezig geweest in den stikdonkeren nacht van gisteren. Het was op de hofstede van C. Dhert, dat de knecht om ongeveer 11 ure de paar den onrustig hoorde. Hij stond op, en be vond vier van de zes koeien, die 's avonds op den mestvaalt gebracht waren, niet meer aanwezig. Den baas willende waar schuwen, ontmoette hij een man in den donker. Hoewel met een mestvork ge wapend, ging de knecht den man voorbij en klopte den baas op. De man was intusschen verdwenen. De veldwachter, Hemelsoet, werd gewaar schuwd. Men vond een der koeien reeds met een koord om de horens, gereed om te worden weggevoerd. De dieven hadden het echter niet meer gewaagd hun spel verder door te zetten, en hadden het hazenpad gekozen. Geluk kig, dat de knecht intijds wakker w s geworden, anders hadden zeker eenige beesten er aan moeten gelooven. Een ingesteld onderzoek heeft nog tot geen resultaten geleid. De winter staat weer voor de deur, en we kunnen zeker zijn, dat de dieven weer niet zullen rusten. Men zij dus waakzaam. Bij kon. besl. is aan onze gemeente boven en behalve de bijdrage, bedoeld bij art. 45 der wet op 't lager onderwijs, een bijdrage verleend van 635 gulden. Nog -warden verleend aan Hoofdplaat f420; .Krabbendijke f800; Oudelande f500; Overslag f200; Philippine f450; HULST. Door de heeren H. P. en F. E. H. Callenfels, handelsagenten alhier is een verzoek aan het gemeentebestuur ingediend, om vergunning tot het op richten eener bewaarplaats van petro leum. HULST. Aan den internationalen too- neel- en voordrachtenwedstrijd, welke hier in de maanden November en Decem ber gehouden wordt, zullen o. a. deelne mende tooneelvereeniging »De Vriend schap" te Amsterdam, het tooneelgezel- schap «Mutua Amicitia" te Rotterdam, de rederijkerskamer «Trouw aan Kunst" te Hamme (België) en de tooneelvereeniging «De Vreugd" te St. Gilles (Waes). Zondag 9 November zullen de eerste uitvoeringen plaats hebben. Donderdagavond vergaderde het be stuur van „Harmonie" met de destijds op getreden feescommissie welke zoo kranig het dezen zomer gehouden festival urga- seerde, om rekening en verantwoording te doen van de ontvangsten en uitgaven voor het zoo luisterrijk geslaagde festival gedaan. Zooals zulks doorgaans het geval is overtroffen de uitgaven ("f706.59®) met f 42.20 de ontvangsten (f 664.39') en zal dit te kort gedekt worden. Aan den secretaris-penningmeester, den heer Aug. Danckaert, werd onder warme woorden van dank voor zijne goede en vele zorgen en de groote moeiten en tijd welke hij in zijne functie aan het festival ten koste heeft gelegd, décharge verleend voor zijn gehouden nauwkeurig en netjes beheer. De winterconcerten worden, behoudens onvoorziene omstandigheden, bepaald op 25 November, 26 December (inteekenings- concert) en 27 Januari en 24 Februari (vastenavond). TER NEUZEN. De heer Hans, onder wijzer aan de bijzondere school te Sluis kil, is sedert 11. Dinsdag reeds als onder wijzer werkzaam aan een inrichting voor onderwijs te Gent. Toen de landbouwer W. Dieleman uit de Nieuwen Neuzenpolder Donderdag 11. met een wagen riet Sluiskil voorbij was, ontmoette hij een automobiel. De paarden verschrikten hiervan en gingen op hol. Weldra sloeg de wagen omver en brak, zoodat de paarden, vrij spel heb bende er van door gingen. Dieleman zelf was nog in tijds van den wagen gespron gen, maar zijn zoon, die de paarden be stuurde, geraakte onder de wielen en werd nog een eind langs den weg mee gesleept, zoodat deze gekwetst opgeraapt werd. ZAAMSLAG. Bij het bepalen van het tarra voor de suikerbieten gebruikte men aan de weegbrug aan de Griete eerst een waschmachine. Echter bleek al spoedig, dat naast slik ook deelen der takken ver loren gingen, waardoor het percent voor de tarra veel te hoog zou komen. Vandaar dat de machine buiten gebruik gesteld is en weder op de oude manier de tarra be paald wordt. Bij de Gereformeerde Kerk B. alhier is beroepen de eerwaarde heer J. van Loo, candidaat te Waarder, bij Woerden. Een misstap had ten gevolge dat H. Casteleijn alhier in den kelder viel. Hij kwam zoo ongelukkig terecht, dat de dok ter een gebroken rib constateerde. Aangaande de suikerbieten vernemen wij, dat tot heden het hoogste gewicht in deze gemeente netto 20000 K.G. per ge- met is, terwijl het hoogste gehalte 173 percent is. 't Overtreft dus nog verre de verwachting, die zeer laag gespannen was. De gemeenteraad heeft de begrooting voor het dienstjaar 1903 vastgesteld, slui tende in ontvangst en uitgaaf met f 23973,75. Goedgekeurd werd een overeenkomst met D. Dekker Jr, waarbij deze gedurende 20 jaar een stuk gronds te Othene in huur afstaat tegen f 10 per jaar, teneinde dit in te richten voor openbare slacntplaats. In de verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs werd in zooverre ver andering gebracht, dat het onderwijs voor meisjes op de school in de kom thans is bepaald op Zaterdagmorgen van 8'/>10'/' uur. Besloten werd in de Achterstraat een sloep voor de woningen aan te leggen, mits de daar aanwezige schuttingen, voor zooverre zij dezen aanleg belemmeren, worden weggenomen. Afwijzend werd beschikt op het verzoek van C. E. Wisse om verlaging van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag, KOEWACHT. In deze gemeente is het herhalingsonderwijs zoowel voor jongens, als voor meisjes al een maand aan den gang. Op de beide openbare scholen wordt het bijgewoond door 18 jongens en 15 meis jes. De kinderen bezoeken geregeld de lessen en vinden in het onderwijs, zooals het gegeven wordt, veel smaak. Zij zul len, als het zoo doorgaat, in die twee jaar, dat de cursus duurt, zeer groote vorderin gen maken en veel nuttige kennis voor het volgend leven opdoen. Zooals bekend is, heeft het Belgische gouvernement voor een paar jaar een in voerrecht van 10 cent per kilo op de Ne- derlandsche boter geheven. Nu gaat uit deze gemeente veel boter over de grens, hetzij naar de markt van St. Nicolaas, het zij naar die van Stekene. Ook wordt veel boter aan particulieren geleverd. Het gevolg is, dat er op het grenskan- toor hier veel invoerrecht betaald is, doch ook menige kilo gaat frauduleus over de schreef. Zelden hoorde men, dat per sonen betrapt waren, die boter binnen smokkelden In de laatste dagen schijnt men echter nauwkeuriger toe te zien en enkele vrouwen hebben al kennis gemaakt met de Belgische douanen. Oppassen is dus de boodschapwant voor de enkele centen, die men er mede wint, stelt men zich aan heel wat moeilijkheden bloot. - Dinsdagnamiddag had de 23 jarige Alphons Rombout van hier, die werkzaam was bij den heer Burm, landbouwer on der de gemeente Axel, het ongeluk van een met beetwortel bladeren beladen wa gen te vallen. Hij geraakte onder het wiel en de wagen reed over hoofd en lijf. Vreeselijk bloedend werd de arme jon geling opgenomen. Zijn toestand is zeer ernstig. Men vreest het ergste. HONTENISSE. Een voorzeker zeer treurig bericht ontving Maandag jl. Joh. Hiel, alhier. Hij kreeg van den burge meester der gemeente Ommen de mededee- ling dat zijn oudste zoon, een jongeling van nog slechts 25 jaar Zaterdag in de rivier de Vecht was verdronken. Bedoelde jongeling was onder de gemeente Ommen bij het verbreeden van de rivier de Vecht werkzaam. HONTENISSE. Door den heer Commis saris der Koningin in Zeeland zijn met ingang van 1 November a. s. tot leden van de gezondheidscommissie voor de vereeni- ging van gemeenten welke haar zetel heeft te Hulst, benoemd a. tot lid en voorzitter K. J. A. G. baron Gollot d'Escury, burgemeester van Honte- nisse b. tot leden mr. J. G. van Deinse, nota ris te Hulst, Dr. J. E. Callenfels, te Hulst, H. C. van Engelen, arts te Graauw en B. H. Reuling, timmerman te Hulst. Vier van de benoemde leden zijn be noemd buiten de aanbeveling, op 4 Augus tus door burgemeester en wethouders der betrokken gemeenten. BOSCHKAPELLE, 29 Oct. 1902. Nu de afgebrande schuur van den heer J. Stal- laart door een nieuwe is vervangen en ook eene nieuwe woning in de plaats der oude is gekomen, strekken beide fraaie en ruime gebouwen waarlijk tot sieraad onzer ge meente. Wie echter de schuur inwendig heeft beschouwd, weet niet wat meer te roemen of de gemakkelijke, uiterst prac- tische inrichting, of het werkelijk nette, dat haar kenmerkt. Den bouwkundige Wisse te Zaamslag mag zeker een woord van lof niet ont houden worden. Maandag is het beetenvervoer aan 't Hellegat weer begonnen. Men komt echter met geen zware vrachten om de wegen zoo lang mogelijk in een eenigzins berijd baren staat te houden. SLUISKIL. Den 1 November a. s. zal er alhier aan school D. herhalingsonder wijs gegeven worden. Slechts zes jongens hebben zich daarvoor aangegeven, wel geen bewijs van 't op prijsstellen van on derwijs. Het onderwijs daartoe is opge dragen aan de heeren J. de Groot en N. J. Imandt. De lessen worden gegeven Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, terwijl herhalingsonderwijs aan meisjes des Zater dags gegeven wordt door Mej. M. Schef- felaar Klots. GRAAUW. Door de ontslagneming van den heer H. Francken als raadslid moet er natuurlijk eene verkiezing voor een nieuw lid plaats hebben. Deze is bepaald op 5 Nov. a. s. STOPPELDIJK. Nog niet voorgekomen. Bij de dezer dagen gehouden verkooping van boomen, ten verzoeke van den heer J. F. de MaatLemsen alhier, is een kanadaboom verkocht voor 90, zegge negen tig gulden. Een klompenmaker, die meer dan 50 jaar in het vak was, beweerde dat dergelijke prijs nog niet voor een kana daboom was besteed. Wij gelooven het gaarne OOSTBURG. De grootste vijand van de Leerplichtwet is wel ziekte. Een weerspanning vader of voogd is met een paar boeten of een dag «brommen" wel tot rede te brengen, doch tegen on gesteldheid helpt list noch geweld. Over het algemeen echter zijn onze Oost- burgsche verzorgers der jeugd nogal ge dwee behoudens enkele loffelijke uit zonderingen is er van weerspannigheid geen sprake. Op het oogenblik echter zijn er nogal enkele absenten, achter wier naam op de lijst een z prijken mag, m. a. w. er zijn nogal enkele zieken onder de jeugd. Dit geval op zichzelf was niet zoo erg, maar vele kleinen hebben last van keel aandoeningen en dat zegt meer. Mogelijk ligt het ook aan het triestige weer, doch het was niet onmogelijk, dat de gevreesde diphteritis hare intrede deed en dat was erger. Hopen we ën voor de school èn voor de ouders, dat onze plaats daarvoor gespaard blijve De heer van Rossenberg, cipier van het huis van bewaring alhier, gaat ons, we gens opheffing van genoemde instelling, naar men zegt 15 Nov. verlaten. Hij zal in betrekking gaan te Winschoten (Gro ningen). Het is thans een feit, dat de nieuwe in specteur van de belastingen te Oostburg komt wonen. De benoemde (uit Drente) zal zijn intrek nemen in de villa van den heer Carp. Mocht vorige jaren ons distrikt ver schoond blijven van kleine en groote dief stallen, het schijnt, dat men zich nu al begint te oefenen om dezen winterde „eer" van het Land van Cadzand beter op te houden. Immers, in de laatsteverloopen nachten is men begonnen zoo hier en daar de tuinen te komen bezoeken en oprui ming te houden onder de kooien. Het spreekt vanzelf, dat, men zoo netjes is de beste er uit te pikken. Moge het der politie gelukken de daders eens te betrap pen. - Op 13 November aanstaande zal de tweede Paarden-en Veulenmarkt gehouden worden op het gewone terrein. Er wordt geen plaats- of staangeld ge- eischt. Was het bij de eerste markt in Juli druk, het zal nu wel niet minder zijn, daar deze markt nog wel meer be kend zal zijn dan hare voorgangster. - Met het najaar begint ook weer de slechte correspondentie met Holland. Is het 's morgens wat mistig, dan kan men er zeker van zijn, dat het middag wordt, eer men zijne courant of zijne papieren krijgt. Inderdaad, in het winterseizoen voelt men al bijzonder goed, dat Zeeuwsch- Vlaanderen eigenlijk een onnatuurlijke uitwas is op het lichaam, dat men Neder land noemt, en niets meer. BIERVLIET. De heer A. Elfrink, be noemd aan herhalingsonderwijs B, heeft als zoodanig bedankt. Woensdag was versterking van poli tie noodzakelijk, doordien een ploeg werk volk van Stekene, (België), de gemeente in opschudding bracht, tengevolge van on- eenigheid over uitbetaling van loon door een onderbaas, dien men bedreigde. Per telefoon gewaarschuwd, verscheen ras politie uit IJzendijke, zoodat men de oproerigen in bedwang kon houden. AARDENBURG. Talloos zijn de klach ten hier en in den omtrek, over gebrek aan veldarbeiders. In geen jaren werd van zoo iets gehoord. De late oogst verschoof de werkzaamheden ee nige weken en het daarop gevolgde natte najaar was oorzaak, dat thans nauwelijks de aardappels zijn gerooid, terwijl aan 't beetensteken nog maar weinig kon worden gedaan. We hoorden deze week van iemand, die een ganschen dag had loopen zoe ken naar werkvolk onder drie gemeen ten, wat tot gevolg had, dat drie man ,,'them beloofden" doch geen hunner verscheen. Reeds wordt voor 't beetensteken 23 gulden voor 't gemet uitgeloofd, zonder dat liefhebbers opdagen. Groote ka vels beeten ziet men, waarin nog geen spade werd gestoken. Inderdaad baart deze toestand zorg, daar de winter voor de deur staat en door de vele brood profeten een strenge winter voorspeld wordt. EEDE. Ons dorp gaat werkelijk met reuzenschreden vooruit, vooral op 't ge bied van drank- en drinkgelegenheden. Cafés worden bijgebouwd, vernieuwd, of vergroot, biljarten bijgeplaatst enz. Met een gewone „Staminee" scheen men niet meer tevreden, althans, de heer van Renterghem aan de tramsta tie alhier, heeft er wat nieuws op ge vonden. In navolging van Blanken- berghe en Heijst, heeft hij eene villa gebouwd, door hem gedoopt „villa Lou- iza" welke Vrijdagavond is geopend. Eenigzins jammer is het, dat men hier niet evenals aan zee in de gele genheid zal zijn om een frisch zeebad te nemen. Doch van Renterghem kent zijn D. naars en weet wel, dat zij bereid zijn, zich voor een keer te behelpen met een pompwaterbad. De nieuwe villa maakt een gunsti gen indruk, zoowel door eenvoudigen bouwtrant als nette afwerking van on der en bovenvertrekken. De nieuwe inrichting is tevens bestelhuis voor den tram. SLUIS. De tram die alhier omstreeks acht uur van Brugge aankomt is ter hoogte van Westkapelle op den tram, komende van Heijst, geloopen. Er is veel materieele schade doch gelukkig zijn er geene per soonlijke ongelukken. Het verkeer is voor BruggeSluis gestremd. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens: Diefstal: M. L. v. M. 40 j., hvr. van J. F. S. zonder beroep Vlissingen, tot 2 m. en S. J. L. 22 j. hvr. van J. B. zon der beroep Hoek en K. B. 25 j., werkman en M. L. 47 j. sjouwerman, beiden Vlis singen, allen tot 1 m. gev. straf. Mishandeling J. P. v. H. 17 jaar, werk man, Goes, tot 3 m., en N. H. S. 37 j., veldarbeider, Schoondijke tot 6 w. gov. straf. Beleediging van een ambtenaar: M. G. d. H. 46 jaar, winkelier Aardenburg, tot

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2