No. 90. Zaterdag 1 November. Anno 1902. Raiffeisenbanken. FEUILLETON. Verwoeste Levens. Brieuen, stukhen en aduertentiën te zenden aan den Redacteur-Administrateur van ZELANDIA" te Zuiddorpe. Prijs per 3 maanden t franco per post 75 cent. Bij vooruitbetaling voor een geheel jaar bedraagt de abonnementsprijs slechts f2,50 voor Nederland en voor Belgiè frs. 6,50. Aan deze uitgave is verbonden een GEÏLLUSTREERD ZONDAGSBLAD tegen den prijs van 45 cent per 3 maanden, betaalbaar tegelijk met de abonnementsgelden. Deze courant verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Abonnementen worden aangenomen op post- en hulpkantoren. A d v e r t"e ntlën t van 1 tot 5 regels 50 cent, voor elke regel meer 10. Bij driemaal plaatsing van dezelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Dienstaanbiedingen en aanvragen om dienstpersoneel ter grootte van hoogstens 8 regels worden bij vooruitbetaling geplaatst voor 40 cent per advertentie. Bij abonnement of herhaalde plaatsing belangrijke reductie. Inzending van advertentiën vóór 3 ure op den dag der uitgave Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Allerzielen. Triestige dag, die gedenkdag onzer doo- den Hoe trekken ze onze ziel voorbij, een voor een, die geliefden, die van ons zijn heengegaan naar de geheimzinnige ge westen der geestenwereld. Zie, wanneer wij op dezen dag een oogenblik, de lamlendige beslommeringen en drukten des dagelijkschen levens ver getend, in ons zelf terugkeeren, en met ons hart en onze liefde wedergaan naar de verre gewesten, waar onze familieleden en kennissen, een moeder en vader, een vriendin of een vriend, slapen in den kil len grond, dan zouden we zoo gaarne hun vriendelijk gelaat nog eens aanschouwen, hun trouw oog nog eens zien, hun lieven mond nog eens hooren spreken, ja hun mond ons iets hooren verhalen van wat daar is aan gene zijde des grafs. Maar neen, de dooden keeren niet weder 1 Noch zij, die met den blos der jonkheid op de wangen en de illusiën des levens in de ziel door de dood werden weggemaaid, noch zij, die bevend van ouderdom, met den rozenkrans in de knokkelige handen het poortje der eeuwigheid zijn binnenge- gtrompeld. Ze sluimeren in eeuwige stilte, en laten ons in 't onzekere omtrent het groote raadsel des levens. En toch is 't soms, of wij op dezen dag weer met hen samenzijn en samenle ven, en de stem des geloofs in God spreekt ons duidelijker dan anders, dat de dag zal komen, waarop wij hen wederzien te midden der wondere dingen van het hier namaals. Tot dan toe een bede voor onze dooden, opdat God hun geve de rust en het Licht. O Wij zullen trachten in eenige woor den en zoo eenvoudig mogelijk uiteen- tezetten, wat een Raiffeisenbank is en Oorspronkelijke novelle door P. X. Brouns. 9.) (o) »Wat nog te redden viel, zoo ver volgde de man, werd gered, maar veel, heel veel heeft de vervaarlijke stroom medegesleurd in zijn domme, dolle vaart. »We zullen daar morgen pas den geheelen omvang van kunnen overzien. »'t Is gek, 't is gek 1Had dan maar liever de dijk bezweken, daar, waar wij'zoo hard .hebben gezwoegd, dan waren ten minste alleen de akkers verwoest. Maar numaar nuwat heeft nu alles gebaat?.... zie, nu zijn de woningen weggespoeld en de ak kers toch^onder kiezel en zand bedol ven. »Ja, ja, er zal heel wat getobd moe ten worden en heel wat armoede gele den om er weer bovenop te komen." Zoo besloot hij zijn droevig, eenvou dig,^maar vreeselijk verhaal. Toen het gewoel eenigzins bedaarder was geworden, gingen ook wij even, ik herinner 't me nog zeer goed, naar welk nut zij verschaffen kan. Een Raiffeisenbank is eigenlijk een landbouw-krediet inrichting, een bank waar de landbouwer, die geld noodig heeft, dit krijgen kan, in voorwaarden geheel en al overeenkomstig met den aard van zijn bedrijf. Buitendien is de Raiffeisenbank ook een spaarbank, waar de landbouwers, die geld over hebben en er oogenblik- kelijk geen goede plaatsing voor vinden hun kapitaal kunnen zetten. Dus door bemiddeling van de Raif feisenbank stelt de eene landbouwer, die kapitaal te plaatsen heeft, dit geld ten dienste van eenen anderen land bouwer, die het nuttig gebruiken kan, in plaats van het naar de Rijksspaar bank te brengen waar het weer ten dienste komt van de nijverheid, de fa brieken, den groothandel. Is zulk een kredietinstelling noodig op den buiten Ongetwijfeld is ze hoogst noodig, en deze noodzakelijkheid vermeerdert da gelijks naarmate het landbouwbedrijf meer intensief wordt. Een stuk land brengt door zich zei ven niets op. Om er nut en winst uit te trekken heeft de landbouwer be drijfskapitaal noodig als gebouwen, alem of gereedschappen, vee, zaaigoed, mest, veevoeder, enz. Het is buiten kijf dat de boer, wil hij op den dag van heden met winst blijven voortboeren, wil hij in den in- trestenstrijd van onzen tijd niet immer onderliggen, wil hij tegen de baatzuch tige mededinging van het buitenland en van andere bedrijven bestand zijn, over meer bedrijfskapitaal moet kunnen beschikken dan vroeger. De landbouw moet meer en meer ge schoeid worden op denzelfden voet als de nijverheid, iedere ware verbetering moet er in toepassing gebracht worden. de schrikwekkende verwoestingen kij ken. Bij groepjes stonden hier en daar de bewoners bij elkander en klaagden en snikten over zulk een ontzettende ramp. Niemand begreep, hoe 't mogelijk was, dat juist daar een breuk had kun nen plaats hebben, waar de strooming niet zoo fel was en de dijken zóó hecht en sterk. Maar zie, wat gebeurde er plotseling daar ginds, vlak nabij ons. De menschen verzamelden zich tot een grooten hoop en keken nieuwsgie rig toe naar iets in hun midden. Toen wij naderden, zag ik plotseling, in het schijnsel eener fakkel, die een man in de hand droeg, dezelfde schrik aanjagende vrouw, die ons in den voor avond bij 't opkomen van den storm had ontmoet, mij ijlings met verwilder den blik voorbij stuiven. Ze deed vreemd en gejaagd. De gloed harer oogen was als die van een lilifk- semstraal, en op haar wezen was iets duivelachtigs. Onwillekeurig joeg ze me schrik aan, maar nu nog heviger, dan toen ik haar in den hollen weg had gezien eenige uren geleden. Het was of een booze geest haar voortzweepte. Toen wij de saamgestroomde men schenmenigte waren genaderd, zagen wij, dat in hun midden een paar man nen een vrouw verzorgden, die in be- wusteloozen toestand verkeerde. Daarbij alle winstgevende verbetering zelfs ter zijde gelaten, vereischen me nigvuldige omstandigheden aanhoudend gereed geld de betaling van werk volk, van belastingen, aankoop van vee, gereedschap, de regeling eener erfenis, enz. Hoe komt het dan dat nijveraars en handelaars zoo gemakkelijk geld krij gen op krediet en de landbouwers zoo moeilijk Als hoofdreden hiervan kunnen wij aangeven dat voor Handel en Nijver heid het kredietwezen zoo volledig mogelijk is ingericht, terwijl er in za ke van kredietinrichtingen overeen komstig met den aard van het land bouwbedrijf bijna niets bestaat. Welke zijn nu de vereischten waar aan een degelijke landbouwkredietin richting beantwoorden moet 1°. Zooveel mogelijk verhoeden dat er geld op den buiten renteloos blijft liggen of van den boerenstand naar de nijverheid en andere bedrijven weg vloeit. De instelling moet ons zoodanig in gericht zijn dat zij den landbouwer ver trouwen genoeg inboezemt opdat hij er zijn geld naar toedrage in plaats van het in de kist renteloos te laten liggen of het te dragen naar stedelijke ban ken en spaarkassen, vanwaar het weer wegvloeit om in handel en nijverheid te worden gebruikt. 2°. Leenen voor langen termijn. Neemt eenen landbouwer, die omloopend kapitaal leent, om meststoffen, zaai graan aan te koopenhet spreekt van zelf dat het daartoe gebruikte geld op den tijd van drie maanden, op nieuw geen geld kan worden, en dat de land bouwer de ontleende som maar zal kun nen teruggeven na den oogst of na het gemeste beest te hebben verkocht. Leent hij geld om een paard, een 't Was Anna, die ginds gewoond had op het rijke landgoed, dat nu ook door den razenden stroom was wegge slingerd. Sommigen meenden, dat het van den schrik kwam, wijl men haar met moei te had gered uit de golven, anderen hadden gezien, dat een vreemde vrouw, die ze niet kenden, haar met een ake- ligen grijnslach iets in 't oor had ge fluisterd en toen ijlings in de duister nis van de nacht tusschen de menschen was verdwenen. Anna staarde haar met starren blik, als aan den grond genageld, sprakeloos na, verborg toen hevig verschikt haar gelaat, met haar beide handen, en zak te, onder 't slaken van een rauwen gil, bewusteloos in elkaar. Een kwartier ongeveer bleef ze in dien toestand liggenen toen ze, als uit een benauwden droom ontwakend, de oogen opende, stamelde ze met nauw hoorbare stem Frans, Frans waar ben je Waar zijn de menschen de woningen Waar is zij, zij o God Met haar handen tastte ze wezenloos om zich heen, terwijl ze donker voor zich uitstaarde als zocht ze iemand, die haar in haar droom ontvlucht was. IX Vele jaren liepen over deze sombere gebeurtenissen heen. Ik had ze allang vergeten, of lie verde volle stroom des levens had werkos of ander vee aan te koopen dan zal er nog veel meer tijd moeten verloopen vooraleer het voordeel, dat hij uit die dieren trekt, de geheele koop som zal opgebracht hebben. Er zullen daar twee, drie of nog meer jaren voor noodig zijn. Evenals de nijveraar, gebruikt de landbouwer zijne kapitalen om ze te veranderen in iets (oogst, vee, vleesch, zuivel) wat meer waarde heeft dan het geleende en dan moeten die voortbreng selen weer verkocht worden of in klin kende munt omgezet. Eer deze laatste verandering heele- maal plaats heeft gehad, kan de lee- ner het geld niet teruggeven. De vervaltermijn van eene leening moei dus bepaald worden volgens het gebruik dat van het geleend geld ge maakt wordt en de gewone termijnen van onze handels- en volksbanken zijn uit dien hoofde voor den boe- renhandel veel te kort. 3°. Gemak om het geleende geld met gedeelten afteleggen, op vooraf be paalde tijdstippen. Deze vervaldagen zullen overeen ko men met den tijd, waarop de boer ge woonlijk zijne inkomsten heeft, bijv. na den oogst. Deze voorwaarde is van het aller grootste nut in geval van leeningen voor langen termijn. Het is licht te begrijpen, dat bijzon dere personen op zulke voorwaarden doorgaans geen geld willen verschieten, omdat zij die kleine afkortingen moei lijk aanstonds op intrest kunnen plaat sen degelijke credietinstellingen al leen kunnen den boeren dienst bewij zen. Deze dienst is van groot belang zoowel voor den leener als voor den geldschieter. Op die wijze vermindert alle jaren de schuld en de te betalen intrest. de herinnering er aan in mijn hart be dolven. De ouderen onder de bewoners, om wier bevenden schedel in die troebele dagen reeds de witte, bloem vlokte, die den mensch rijp maakt voor het doo- denhof, waren al heengegaan en slui merden in eeuwig zwijgen onder de eenzame graszoden, in de ijzig stille binnenkameren van de sombere wo ning der dood, waar geen gedruis van de rumoerige wereld meer doordringt, om den kalmen, vreedzamen droom te storen van hen, die uitslapen van de vermoeienissen des kortstondigen, maar veelbewogen levens. Intusschen waren op de plek der verwoestingen weer nieuwe woningen opgebouwd door de nijvere handen der genen, die in de volle zorg des levens deelden, en de akkers, die met een kiezellaag overdekt waren, werden weer zooveel mogelijk vruchtbaar ge maakt voor andere gewassen. 't Was een Augustusmorgen, en een der eerste dagen van de groote vacan- tie. - Wars van alle boekenwijsheid en vergetend voor een oogenblik de zware, dorre wijsgeerige systemen der groote wetgevers, waarin zich onze vrije geest in de laatste maanden had trachten in te denken, zweefden we door Gods wije wereld, tusschen het volle leven der warrelende menschheid, of genie tend van de groote reine natuur, die ons in hun koude realiteit of hun die- Indien de leener jaarlijks niet mocht afkorten, zou hij uit het geld, dat hij heeft weggelegd om het geleende ka pitaal terug te geven moeilijk eenigen intrest kunnen trekken. Hij zou daarbij veelal genegen zijn het uitgespaard geld aan iets anders te besteden, en zoo op den vervaldag het geld kwijt zijn en niet kunnen betalen. De geldschieter van zijnen kant met den leener te verplichten bij jaarlijk- sche afkortingen te betalen, belet dezen het jaarlijksch uitgespaarde geld an derszins te gebruiken en vindt aldus meer waarborg. Agricola. Wordt vervolgd.) Buitenlandsch Overzicht. ITALIË. Een dynamiet-bom. Te Livorno is een dynamiet-bom ont ploft op het bordes van het paleis van mgr. Gianino, den bisschop. Bij de onplof- fing werd een jongen gedood, en twee anderen die op de vonken van de lont waren afgekomen, kregen ernstige kwet suren. Waarschijnlijk is de vrijheid van denken thans gewaarborgd te Livorno. PORTUGAL. Anti-clericaal „In Portugal is het als 't ware mode, anti-clericaal te zijn", aldus de Lissa- bonsche correspondent der Kölnische Volksz. „Vooral de lagere volksklassen, waarvan zooals bewezen is, drie vierde noch lezen noch schrijven kunnen, noch zelfs denken hebben geleerd, noemen zich liberaal en anti-clericaal." Dit soort publiek heeft nu een school bestormd, omdat zij door Jezuïeten werd geleid. De paters werden verdreven en achter volgd. En de overheid vond 't goed. pe poëzie, in één oogenblik vaak meer stof geven om systemen op te bouwen of te ontwrichten, dan de subjectieve meeningen, die menig filosoof zich vormt uit de bloote beschouwing van of indenking in 't objectieve of 't abstracte om hem heen, en die hij tot een stelsel samenwerkt, om den zoekenden geest zijner medemenschen te bevredigen. Zoo bevonden wij ons in een der streken van België, waar de plaats doet niets ter zake, een groot en somber melancoliek gebouw onze aan dacht trok. De kleine ramen waren met zware ijzeren bouten versterkt, en een schrik- bre spreuk boven de breede, doodsche poort, zeide ons dadelijk, dat deze mu ren de grootste an ijzingwekkendste menschelijke ellende in duizenderlei vorm herbergden. We belden aan. Hoe doosch klonk dat zware geluid dier bel door de holle, ledige gangen, en hoe vreemd stierven die kwijnende tonen weg, langzaam, met een onwrik bare kalmte. Het was of die klanken zweefden op de grenzen van twee werelden. Eindelijk hoorden we een geschuifel van voeteneen zware sleutel draaide knarsend fn 't ijzeren slot, en met een naar gedreun werd de breede poort open- gerold. (Wordt vervolgd.) ZELANDIA

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 1