Een Fransche moeder. Rechtszaken. Mengelwerk. Vervoermiddelen. trok zijn houding zoozeer de aandacht dat men op hem toetrad en tot de ontdekking kwam dat hij dood was. Hij had een diepe snede in den hals. De moordenaar is nog niet gearresteerd. Een Russische Legende. „In het schimmenrijk verschenen ter- zelfdertijd voor den geweldigen Rech ter een roover, die om zijn misdaden op aarde het doodvonnis had on dergaan, en een schrijver van por nografie, die gestorven was als groo- te beroemdheid, wiens lijkbaar overdekt was geweest met kransen, en aan wiens graf de vertegenwoordigers van kunst en letteren hulde hadden gebracht. ,,In het schimmenrijk duurt elk pro ces slechts kortde roover en de schrij ver waren spoedig gevonnist. „Zij werden beiden gelegd op een rooster, de rechter stak zelf het vuur aan onder den roover, en in laaien gloed sloegen dra de rosse vlammen uit. „Het vuurtje onder den schrijver leekte flauwtjes op, maar het knetter de nog door, toen de hevige vlammen van den roover sinds lang waren uit gedoofd. „De schrijver laakte alstoen het von nis der goden: ik heb de wereld ver vuld met mijn roem, riep hij uit, en al schreef ik wat vrij, mijn straf is veel te zwaar in vergelijking met die van den roover. „Toen kwam een der helsche gees ten naar voren, en hij richtte zich tot den klagenden schrijver. „Wat, gij durft klagen, en u verge lijken bij een gewoon bandiet. Die deed slechts kwaad aan de levenden, maar gij „Uw gebeente is reeds lang tot stof vergaan en toch gaat de zon niet op zonder een nieuwe misdaad te beschij nen, welke door u is veroorzaakt. „Zie om u heen". En de geest toon de hem de aarde en de menschen, die er op leven. „Zie deze kinderen, de schande hun ner familie, de wanhoop hunner ouders. Wie vergiftigde hun hart en hun geest? Gij. Hebt gij niet de zedeloosheid ver heerlijkt in naam der kunst Hebt gij den hartstocht en de ondeugd niet voor gesteld in de schitterkleedij van uw talentvolle zinnen „Zie naar de aarde. Door uw ge schriften vergiftigd, zijn de menschen vol ondeugden. Zij snellen het verderf tegemoet, op uwe rekening komen al hunne misdaden. En gij durft u nog te beklagen p Uw lijden 'staat in juiste verhouding tot uwe misdaden. „En weer krulden de vlammen hoog op, de rechter had bevolen, dat ze moesten gloeien, zoolang de booze wer ken van den schrijver oorzaak zouden zijn van misdaad en verderf.... Een Wereldcatastrophe. De Ameri- kaanscbe geleerde Léon Lewis heeft on langs een studie van grooten omvang open baar gemaakt, waarin de geweldige glet- schers van de Zuidpool worden behandeld. In tegenstelling met de Noordpool, die ingesloten wordt door een zee, ligt de Zuidpool op een groot continent. Terwijl de ijsmassa's van de Noorpool zich elk jaar ongehinderd naar den equator kun nen bewegen, zijn die van de Zuidpool vastgegroeid en hoopen ziek aanhoudend op. Zij vormen thans reeds een muur, waarvan de hoogte door Borchgrevinck in de Robertson-baai op 12,000 voet wordt ge schat, op andere punten is die hoogte nog aanzienlijker. Zoo lang nu —zegt Lewis —deze muur, dien men de ijskap noemt, in zijn geheel blijft, is er niets te vreezen, maar het is lang niet onwaarschijnlijk, dat op zeke ren dag, door den steeds toenemenden druk der ijsmassa's het binnenste instort, en wat zullen dan de gevolgen zijn van deze ongehoord groote instorting? Wat zal er gebeuren als deze massa's in den Atlantischen Oceaan zinken? Als de instorting aan den Noordkant plaats heeft, zal de werking van deze catastro phe den equator overschrijden, en dadelijk de Afrikaansche kust treffen van de Golf van Guinea tot Kaap Bert, daarop zal het geheele Afrikaansche vasteland worden ge troffen, en ten laatste naar het Noorden voortjagend, groot-Brittannië, Jutland, Zweden en Noorwegen, Finland en Noor delijk Rusland, door een machtigen ijzi- gen watervloed overstroomd worden. Bij de Noordpool gekomen, zullen de ijsbergen van de Zuidpool een kring beschrijven en de wateren aldaar herscheppen in een ge sloten zee. Dit zal een met geweld terugstroomen der watermassa naar het zuiden tengevol ge hebben, en een tweede zondvloed zal zich over Groot-Brittannië, Noorwegen en andere landen van Europa uitstrekken en voornamelijk zich over Spanje en Portugal heen werpen. Lewis steunt zijn theorie op het feit, dat de aarde reeds eenmaal door een dergelij- ken zondvloed is bezocht hij wijst er verder op, dat ongetwijfeld de vaste lan den vroeger veel verder in het Noorden zich uitstrekten, dan thans. De mammouts, die men nu in Siberië vindt, schijnen door een dergelijken watervloed te zijn verrast. Hier dient vermeld te worden, dat Lewis met zijn vrees voor het dreigend ge vaar van de Zuidpool, onder de geologen niet alleen staat maar vele aanhangers van zijn theorie telt. Goede raad. (Voordat de familie aan tafel gaat.) Man. Mensch, zwijg ik spring uit mijn vel! Vrouw. Dat zou ik niet doen zoo I kort voor 't eten want dan kan je er straks niet meer in! De amateur-fotograaf. (Op zijn huwelijksreis). En heeft u reeds vele opnamen ge daan? Nu, dat zou ik denken! Ik heb reeds 85 maal mijn vrouw gefotografeerd. Het gerechtschof te 's-Gravenhage ver hoogde heden de straf van f 25 boete, aan de 5 Delfsche studenten, opgelegd wegens het onder de waterkraan houden van een oud-student, tot f 100, met instandhoudig overigens van het vonnis a quo. Vrijgesproken werdende 5 bootwer kers door de Middelburgsche rechtbank veroordeeld tot 3 dagen gevangenisstraf, wegens diefstal van ijzer uit het kanaal te Ter-Neuzen. Een weggcgoocheld paard. Uit Den Haag deel men mede: Men kent de anecdote van den persoon, die aan een ander vroeg of hij het ver schil kende tusschen een pianino en een kanarievogel en op het argelooze beseheid: neen, omdat hij zich op een goede witz spitste, ten antwoord kreeg, „dan stuur ik je nooit uit om een pianino te koopen, anders kom je met een kanarievogel thuis." Onwillekeurig kwam dat grapje voor den geest in de kantongerechtzaal van daag, bij eene plaats gehad hebbende me tamorphose. Op het afroepen van zijn naam door den deurwaarder, verschijnt een heer, correct deftig in 't zwart gekleed, met een glim lachje op het gelaat, dat een physionomist geen oogenblik kon doen aarzelen in zijn diagnose: man, jij gaat de luidjes te pak ken nemen. De kantonrechter: U heeft met een rij wiel gereden op het strand, tusschen strand- palen nos. zooveel en zooveel? De mijnheer in 't zwart, deftig, beleefd, överbleefd: Dat heb ik niet kunnen doen, Edelachtbare, want ik rijd geen fiets. Kantonrechter: Nou ja .hm? agent, wat is daar van? Agent: 't Was een paard, Edelachba- reTableau Het straks beschreven glim lachje van den mijnheer in 't zwart ac centueert zich tot een grijns. De ambtenaar O. M.U kunt wel heen gaan, mijnheer, u zult niet verder lastig gevallen worden, ik trek de aanklacht in Over de vraag, wie het paard in een riiwiel veranderd had, de verbalisant of de steller van de dagvaarding, werd ter terechtzitting de kantonrechterlijke man tel der liefde gespreid. Dit jaar heeft de Académie, aan wie de uitkeering van den „prijs-Audiffred" is toevertrouwd, een heldin van zoo groote zedelijke schoonheid uitverkoren, dat wij ons moeten verheugen in de verouderde plechtigheid, omdat zij ons doet kennen een dier nobele menschen- levens, waarvan het altijd goed doet te hooren. De kleine handen, die dezen keer de vijftien duizend deugdzame franken van mijnheer Audiffred aanvaardden, zijn, in tegenstelling met het beruchte hand je van Lady Macbeth, gewijd door menschen bloed, en de vrouw aan wie zij toebehooren, is een dier lichtende figuren, welker verschijning te mid den der dierlijkste tooneelen van wreed heid en moordwellust, het geloof redt aan de waarde der mensch heid. Mevrouw Meyrier bewoonde met haar man, den Franschen vice-consul, Diarbekr, een kleine stad aan de Boven-Tiger, toen in 1895 de gruwe lijke vervolging der Armeniërs be gon. Oogenschijnlijk hadden aldaar Muzel mannen en Armenische Christenen vreedzaam naast elkaar voortgeleefd, maar toen het sein van hoogerhand gegeven werd, ontwaakte de rassen en godsdiensthaat in volle woede, en zooals het altijd in zulke dagen gaat, het begeeren van andermans goed nam den huichelmantel aan van godsdienst- ijveren de Mohammedanen wierpen zich plunderend en moordend op hun andersdenkende stadgenooten. In drie dagen werden meer dan 1700 huizen meer dan 2000 winkels geplunderd en verbrand, meer dan 1400 mannen, vrouwen en kinderen aan de verschrik kelijkste mishandeling overgeleverd. Een waanzin van bloeddorst, een drang tot vernielen regeerde de stad drie da gen lang. Victor Bérard heeft de geschiedenis dezer vreeselijke uren geschreven. Al les wat de meest verhitte verbeelding zich voor kan stellen van schanddaden, werd toen overtroffen. „Men voert de vrouwen naar de slachthuizen," schrijft hij, „waar men haar aderlaat als waren zij kalveren. I Men dwingt de mannen neer te zit- I ten, sterk gebonden, en snijdt op hun knieën hun kinderen in stukken. De Fransche consul verzekert, dat een Christen drie zijner kinderen op die wijze op zijn schoot zag doorsnijden, waarop men hem lachend toevoegde „ga nu maar huilen bij den consul." De eenige vluchtheuvel te midden dier wilde bloedstroomen, was toen het Fransche consulaat, door de drie kleur der republiek beschermd. De heer Meyrier had terstond zijn deur opengezet voor de vervolgden. De eer ste, die aankwam, was een Armeni sche vrouw, aan wie men de handen had afgekapt, maar die, door moeder liefde voortgedreven, nog de kracht had bezeten, om op elke harer van bloed gutsende armen een kind te dra gen binnen de veilige muren. Zeven honderd vluchtelingen alles wat het huis bergen kon vonden red ding in de woning van Meyrier, en terwijl hij en zijn bedienden de aan vallen der bloeddronken Muzelmannen tot zevenmaal toe afsloegen, ging zijn vrouw verbindend, helpend, troostend, voedend, rond onder haar rampzalige gasten. Toen de wilde uitbarsting der ver volgers voorbij was, en de overlevende Christenen teruggekeerd naar hun ver brande, leeggestolen woningen, trad een tijdperk in van oppervlakkige kalm te, maar de onophoudelijke angst, de ontzenuwende vrees, maakten voor de meesten het leven in die streek niet langer dragelijk. Cambijn in zijn no ta aan de vreemde mogendheden, schreef: toute la région d'alentour a été dévastee, en de overgebleven Ar meniërs voelden wel, dat alleen de vlucht hen zou kunnen redden van een volkomen vernietiging als weer een verdelgingspassie zou opbruisen. Driehonderd ongeveer wendden zich toen tot den consul, maar Meyrier durf de hen niet tot geleider strekken, vree- zende, dat zijn afwezigheid kwade ge volgen zou hebben voor hen, die nog niet tot uitwijking hadden besloten. Hij mocht zijn post niet verlaten. En toen was het, dat mevrouw Meyrier, nederig, als was het de eenvoudigste daad ter wereld, zich aanbood om de droeve karavaan te geleiden. Terwijl haar man waakte over de nog ach ter- blij venden, zou zij de ongelukkigen naar een nieuw en veilig vaderland voeren. Het voorjaar was intusschen geko men en had de wegen weer begaan baar gemaakt, maar de tocht door het vijandelijk land was vol gevaar, en veertien dagreizen scheidden hen van Alexandretta, een naast bijgelegen ha ven. De gouverneur had mevrouw Meyrier een beschermend geleide aangeboden, maar voor haar alleen. Zij antwoord de, dat zij het voor allen begeerde, of het niet aan zou nemen, en om zeker te zijn, dat de soldaten den geheelen stoet zouden bewaken, stuurde zij haar vier kleine kinderen aan het hoofd der karavaan, en bleef zelf in de ach terhoede. Het jongste van haar kinderen was echter nog aan de borst, en van tijd tot tijd zag men het paard der frangaise in versnelden gang de rijen der vluch telingen langs gaan om in den draag stoel haar kleintje van de verzorgster over te nemen en te bevredigen het gretige mondje. Hoe trotsch dit kind, eenmaal groot geworden, zijn zal, om door zulk een moeder in zulke oogen- blikken te zijn gevoed, en hoe het glimlachen zal, als het dan zal hooren zeggen, dat om een goede moeder te zijn, men zich alleen met baby-kleer- tjes mag bezighouden Het was een zware taak om voor allen voortdurend voedsel te verkrijgen bij het doortrekken van dat land vol vijandelijk fanatisme, en 's nachts moest mevrouw Meyrier dikwijls rondgaan in het kamp om te bedaren de plotselinge panieken, die onder die van vrees half waanzinnige vluchtelingen, licht ont stonden. Maar de eerste beproeving wachtte haar te Biredz waar zij den Eufraat moesten oversteken. Daar had men het bevel uit Konstantinopel ontvangen: „laat de vrouw van den Franschen consul door". Maar de plaat selijke overheid wilde dit aldus uitleg gen, dat men haar alleen zou doorla ten en de Armeniërs gevangen houden. Een oogenblik waande zij alles verlo ren Wat kon hier nog redding bren gen Zij hield raad met zich-zelf, diep met ontferming bewogen. En ze vond het uiterste middel. In stilte' zendt zij haastig haar kin deren naar den overkant van den stroom, en verklaart dan aan den Turkschen bevelhebber, dat zij niet eer de rivier zal overgaan, vóór al haar bescherme lingen aan den anderen oever staan. Zij zal wachten tot de laatste in zekerheid is, en wanneer in dien tijd haar zuigeling van honger omkomt, zal Frankrijk rekenschap vragen van dat kostbare Fransche leven. De knechten van den Rooden Sultan begrijpen, dat zij geslagen zijn. Zij on dergaan de macht, die van elk groot willen uitgaateen moeder, die haafi kind in doodsgevaar stelt, om anderer kinderen te redden, die zonder aarzelen geeft het hoogste wat zij bezit, om vreemden van een gruwelijk sterven los te koopen, is onoverwinlijk. Onverschrokken staat de Christen vrouw vóór hen, en de innerlijke kracht, die haar den menschen plicht hooger deed stellen dan het heerlijkste wat haar hart liefheeft, zegeviert, ook over fanatisme en ijver om door bloe dige offers te behagen den Grooten Heer aan den Bosforus. De doortocht der vluchtelingen wordt toegestaan en eindelijk bereiken zij de zee, waar madame Meyrier haar arme kudde inscheept naar een nieuw en veilig vaderland. Waar de Armenische gruwelen on gehinderd hun gang zijn gegaan, en nog gaan, zonder dat de Europee- sche mogendheden, op hun Christendom en Westersche beschaving zoo trotsch, één hand hebben uitgestoken om té beschermen of te straffen, is het een vreugde zoo'n enkele eenzame figuur tot de hoogste hoogten van erbarmen en moed te zien opgaan.... Men heeft haar een kleinen geldprijs aangeboden, een bewijsje van goed ge drag, kinderachtig, bijna belachelijk tegenover zulk een heldendom. Maar de lichtzijde der zaak is, dat de wereld daardoor dit nederige leven heeft leeren kennen, waarvan het eer biedwaardig aanschouwen ons beter maakt, en, als bij elke openbaring van schoonheid, gelukkiger. (N. Ct.) Van 12,03*) 12,12 12,15 12,20 12,29 12,34 12,48 12,15§) 12,23 12,25 12,30 12,39 12,43 12,48 Spoorweg Ter Neuzen- Gent. Ter Neuzen naar Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Selzaete (aankomst) (vertrek) Aank. te Gent (kl. st. (gr. st. Woensdag uitgezonderd. Alleen des Woensdags. Van Gent (gr. st.) n. TerN Gent (kl. st.) Selzaete (aankomst) (vertrek) Sas van Gent Philippine Sluiskil (1 Sluiskil Aankomst te Ter Neuzen 5,35 5,43 5,45 5,49 6,00 6,08 6,19 6,58 7,10 8,33 8,40 8,43 8,47 8,56 9,00 9,10 9,46 10,0 5,10 5.20 5,23 5,28 5,37 5,42 5,52 1,30 1,30 6,38 (brug) 5,25 5.39 6,15 6,20 6,32 6.40 6,44 6,47 6,57 8,19 8,31 9,05 9,09 9,21 9,30 9,34 9,36 9,43 12,05') 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1,17 1,25 5,02 5.14 5,47 6,00 6.15 6,28 6,35 6,40 6,50 6,58 7,40 's Vrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. Deze trein loopt des Zondags niet verder dan tot Selzaete. Spoorweg Ter Neuzen Mechclen. 8,05 8,12 8,15 8,20 8,31 8,36 8,50 9,23 9.34 (*7,56 8,08 8,42 8,55 9,10 9,18 9,23 9,27 9.35 6,40 7,40 Van Van Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge St. Gilles (Waes) Aank. St. Nicolaas Vertrek St. Nicolaas Aank. Mechelen Vertrek Mechelen Aank. Brussel (N.) Vertrek Brussel (N.) Mechelen St. Nicolaas St. Gilles (Waes) Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank. Ter Neuzen Van Ter Neuzen over St Nico- laas nnar Gent. v. Ter Neuzen 7,00 9,47 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,49 7,09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,35 3,29 8,15 CORRE SPONDENTIE. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,535,498,53 v. Eecloon. Selzaete5,158,12 11,50 4,527,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 v. Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,16 7,14 12,00 3.44 8,10 Gent n. Brussel 7,19 10,53 1,39 6,53 9,44 Brussel n. Gent 9,36 2.32 3,54 6,07 Gent n. Ostende 8,20 11,0 4,00 6,49 9,46 Ostende n. Gent 6,20 8,50 3,31 5,25 5,43. T. Neuz.Brussel over Lokeren, v. T. N. a. Selzaete Brussel v. Brussel Selzaete a. T. N. 8,33 12,03 5,10 9,09 12,52 5,47 12,24 3,15 9,42 5,34 10,18 2,12 6,17 9,09 12,51 6,— 8,55 9,43 1,25 6,50 9,38 CORRESPONDENTIE (f). St. Nic. n. Antw. Antw. n. St. Nic. St. Gilles n. Moerb. Moerb. n. St. Gilles Mech. n. Leuven Leuven n. Mech. 8,23 11,42 2,50 7,18 6,49 10,40 2,08 6,16 8,01 11,51 3,26 7,41 6,53 9,54 1,15 6,14 9,25 1,29 4,19 10,25 5,36 10,01 12,05 5,52 (f) Deze uren geven de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Eecloo naar Schoondijke. Aank. Eecloo per spoor 7,12 9,49 1,50 6,33 Vertrek Eecloo ST. 7,17 9,50 4,29 6,58 Watervliet H. 8,06 10,39 5,17 7,51 IJzendijke 8,24 11,05 5,36 8,25 Aank. Schoondijke 8,48 11,35 6, Schoondijke naai- Eecloo. Zondag Zon- en niet Feestdagen Vertrek Sch. IJz. 5,40 Watvl. L 6,21 Aank. Eecloo 6,58 Vertr. p. sp. 8,12 9,32 1,45 4,42 9,32 10,30 2,12 5,08 10,30 11,12 3,15 5,53 12,25 11,42 3,08 6,29 1,00 11,50 4,43 7,46 7,46 Ilaldcghem-Dran ibr u g Schoondijke—Breskens. Aank. Maldegh. p. sp. 7,37 10,12 1,01 6,56 Vertr. Aank. Draaibrug Vertr. Schoondijke Aank. Breskens 7,42 10,14 1,38 7,10 8,32 11,05 2,34 8,06 8,47 11,10 2,40 8,12 9,30 11,50 3,20 8,52 9,53 12,15 3,45 9,15 Breskens—Schoondijke DraaibrugIMaldcchcin. 7,— 9,47 1,28 5,52 7,06 9,55 1,36 6 - 7,13 10,04 1,45 6,09 7.21 10,12 1,53 6,17 7,32 10,22 2,02 6,26 7,50 10,38 2,18 6,42 7,59 10,46 2,26 6,51 8.10 10,55 2,35 7,00 8.22 10,57 12,25 3,05 5,30 7,17 9,15 11'53 1,15 4,04 6,50 8,15 9,20 12,03 4,15 8,19 10,23 9,43 12,29 4,(57 8,59 11,06 6,00 9,41 12,43 5,35 6,38 10,28 1,25 6,03 7,50 11,40 3,10 7,25 8,00 11,58 3,20 7,36 8.11 12,10 3,31 7,49 8,30 12,37 3,50 8,05 8,38 12,46 3,58 8,13 8,48 12,53 4,06 8,22 8,57 1,02 4.14 8,30 9,05 1,10 4,22 8.38 Stoomtr. Vlissingen-Midflelburg S T A D S T IJ D. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilm. 8,9,30, 11, 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,45 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. v. Middelb. naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 7,23 (alleen op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,202,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,— 7,— 7,20 8,35 9,20 10,20 11,—. Van Vlake naar Roosendaal voorm. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,18 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en Vlake voorm 6,27 9,24 en nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorm. 6,50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. Spoorbootdienst WalsoordenVlake. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6, 9,nm. 12,50 en 4,uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8, en 10,30 en nam. 2,25 en 5,20 uur. Wagend. Hulst-Walsoorden Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,30 en 11 uur nm. 2,05 en 8,05. Van Walsoorden naar Hulst na aan komst der boot. Schoondijke-Watervliet-Eecloo Eecloo-statie 5,00 7,17 9,50 16,29 18,58 Watervl.-markt 5.41 8,01 10,34 17,12 19,45 Hoogkasteel 5,46 8,06 10,39 17,17 19,51 Veldzicht 6,05 8,11 10,57 5,25 IJzendijke 6,20 5,41 Oranjepolderdijk 6,35 5,56 Schoondijke 6,45 8,48 11,42 1,39 3,15 6,66 Schoondijke 8,25 8,24 11,12 1,14 8,35 8,37 11,27 1,29 13,16 14,10 14,15 2,35 2,50 3,05 Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertrek Draaibrug Aank. Maldeghem Vertr. p. sp 6,23 10,37 1,18 4,15 6,48 11,03 1,43 4,40 8.32 11,51 2,37 5,30 9,22 12,42 3,38 6,25 9.33 1,01 4,11 6,38 7,32 9,32 9,3211,55 1,45 4,42 7,40 7,42 9,42 9,42 12,05 1,55 4,52 7,50 Ijzend, bestelh. 5,40 7,58 9,57 9,57 12,20 2,12 5,08 8,10 5,54 8,18 10,46 11,00 14,35 17,25 20,25 6,08 8,32 10,58 12,00 14,55 17,39 20,37 Watervl.-markt 6,14 8,38 11,03 12,15 15,05 17,45 20,42 Eecloo-statie 6,58 9,25 11,43 13,00 15,58 18,29 21,25 Des Zondags niet. Des Zondags al leen. Snelpersdruk A. Moerdijk, Zuiddorpe. Oranjepolderdijk Veldzicht Hoogkasteel

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 6