150 zware KAKADABOOMEN, Openbare Verkooping. Eu WOONHUIS en Stalletje Dames- en Kinder-WINTERMANTELS. I B II Gegarneerde DAMES- en HINDERHOEDEN. BARETS - KAPERS - DOEKEN. Uitgebreide sorteering WINTERSTOFFEN. „Hat Wapen van Zeeland" Dr. Jules De Vos, R. K. Nieuwsblad Paarden- en Veeverzekering-M1J St 0Fegoriu|-Blad, J. D. THIELMAN-Bauwens, 150 0Li¥iEb800!V!£N U Merinos Sjot. Merinos Sajet. Openbare Verkooping. Smidsgereedschappen en Ijzerwerk. Openbare Verkooping. A. F. NEELEMANS, HULST. voor Zeeland. STERKE DRANKEN, WIJNEN en LIKEUREN. Verzilvering van Coupons. Aankoop van Effeeten. FIRMA j. Th. HENDRIKSE. G. J. EGBERTS, Leidsche weg 7, Utrecht. MEER!!! Openbare Verkooping. Mr. J. G. VAN DEINSE, advocaat en notaris te Hulst, zal ten verzoeke van zijne principalen in het openbaar pre senteeren en verkoopen 1 n op Woensdag 8 October 1902 des voormiddags 10 uur. ter dikte van 1.25 M. tot 1.60 M. groeiende in de gemeente Hengst dijk, op den dijk tusschen de pol ders Groot Hengstdijk en Rummers- dijk, nabij de hofstede bewoond door den heer C. van Esbroek. Te vergaderen ter plaatse waar de boomen groeien. 9d op Dinsdag 14 October 1902 des voormiddags om 10 uur. groeiende op den Ylietdijk, gemeen te Hontenisse. Te vergaderen ten herberge bij B. Boer- jan, wagenmaker te Schelfhoutshoek. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe en Erven NICOLAAS HARTE aan het doof de Wed. alsnog bewoond huis in de Westkolkstraat te Terneuzen op Woens dag den 8 October 1902, des namid dags ten 1 ure verkoopen EENE GROOTE PARTIJ VOORTS huishoudelijke goederen als: BUREAU, TAFELS, STOE LEN, KASTEN, SPIEGELS, KO PER,- BLIK,- IJZER,- GLAS,- GELEIERD en AARDEWERK, HAARD,- WASCH,- KEUKEN, en SCHUURGERIEF enz. enz. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal ten verzoeke van PETRUS CAP- PENDIJCK leurder te St. Jansteen in het gemeentehuis bij C. Everaert al daar op Maandag den 6 October 1902, des namiddags 2 ure, verkoopen en het RECHT VAN ERFPACHT tot den 30 September 1928 op den grond, eigendom van E. B. Plasch- aert te St. Jansteen en Consorten alles te St. Jansteen, kadaster sec tie C nummer, 2072 groot 13 Aren 10 Centiaren jaarlijksche erfpacht f 11.05 Valdag 1 October. Te aanvaarden bij de betaling Be taling koopsom 1 maand. Onkosten 8 dagen. De Notarissen P. DREGMANS, te Axel en L. J. van der MOER te Ter- neuzen, zullen ten verzoeke van de Erven Jacoba MOES en voor zooveel betreft koop 3 ook ten verzoeke van de Erven Abraham HAAK en krachtens verleend Rechterlijk bevel op Dinsdag ttO September lOOii, des namiddags 2 ure in het logement van Mej. de Wed. ROLFF te Axel, verkoopen KOOP 1. De OOSTELIJKE HELFT van eene partij bouwland, in den polder Beoostenblij benoor den, gemeente Axel, deel maken de van de perceelen kadastraal be kend Axel sectie D nummers 52 en 53 geheel, groot 4,22,60 Hec taren en dus voor de helft 2,11,30 Hectaren. Te aanvaarden met het rooven van oogst dezes jaars. KOOP 2. Een WOONHUIS en ERF in de Korte Weststraat te Axel, kadaster sectie G nummer 260, groot 1 are 11 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. KOOP 3. Een TUIN, gelegen te Axel, kadaster sectie G nummer 1569, groot 58 aren 50 centiaren. Te aanvaarden na het rooven der daarin in dit jaar gewassen vruchten. Betaling der koopsom 6 weken on kosten 8 8 dagen. Grondlasten voor koopers met ingaug van 1 Januari 1903. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde Notarissenliggende bij eerstgemelde ter inzage plan en legger. voor Nederland, gevestigd te MAASTRICHT. Opgericht in 1882. Loopende leeningen op 3l Maart 1902 kapitaal f 1,000,000,— 6,210,923,79s Uitgegeven Pandbrie ven op 31 Maart 1902 6,171,450,— Reserve-fonds 85,238,39. De Bank sluit leeningen tegen bil- liike voorwaarden en biedt de ge legenheid aan tot soliede geldbeleg ging in hare 4 pCt. pandbrieven, welke zij in stukken van /"1000, /'500, f 100 en fb0 uitgeeft, thans tegen ÏOO pCt. Voor een en ander wende men zich tot den heer Ls. VAN WAESBERGHE- JANSSENS Kassier te Hulst, tevens Com missaris-adviseur der Bank. Be Direciie, J. D. 8 C H O O IV. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. Ten allen tijde gelegenheid tot dineeren. Beafstaek a la minute, enz. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. 24 St. Elisabethplaats (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. SSU I'll II IC Maatschappij te gen 11(1 schade en op het Leven i>e NEDERLANDEN van 1845. Breda. 's-Gravcnhuge, Kerkplein, hoek Prinsestraat. Amsterdam, So- phiaplein. Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein). Haarlem, Kruisweg 70». Nijmegen, In de Betoustraat 8. Groningen. Akerkhof, hoek A- kerkstraat. Zutfen, IJselkade. Hoofd-Direct ie te 's-Gravenhage CAREL HENNY, Directeur. Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. Kantoor voor de Zuidelijke Provinciën Breda, Prinsen kade. Directeur: E. J. M. DE BRUIJN. Kapitaalf 4,000,000 Reserve uit. 190L 1,818,000 Bet. Brandschaden tot uit. 190128,002,000 Verzekering tegen BRAND- en INBRAAKschade. Vertegenwoordigd door de heeren L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS te Hulst; P. WAUTERS te Sas van Gent; J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke. o p het eenige ZWOLLE. Verzekert1°. tegen sterven, noodzakelijk afmaken en ongeschiktheid, tot een premie o. a. voor jonge paarden van 3°/° met 907» schadevergoeding 2°. tegen brand- en bliksemschade der geheele levende have als afzon derlijke afdeeling k fl,50 per f 1000,-, met 1007» uitkeering. Hoofdagent C. VAN GASSEN, St. Jan Steen. Agent B. C. PUIJL.AERT, Zuiddorpe. ZIE VERDER TARIEVEN. £3?= AGENTEN GEVRAAGD. LINTHOUT, Directeur. Ter Boekdrukkerij van het St. JACOBS-GODSHUIS te Haarlem is verschenen Tijdschrift ter bevordering van Kerkelijke Toonkunst XXVII»" JAARGANG, Afl. 1/3Jan.-Maart. Prijs per Jaargang f 1,50 Franco per post /1.70. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen, welke, behalve hoofdar tikelen en verschillende mededeelingen op het gebied van kerkelijke toonkunst, alle berichten en verslagen betreffende de St. Gregorius-Vereeniging bevatten. Ongeveer maandelijks ontvangen de inteekenaren tevens eene muziek-bijlage van nieuwe kerkelijke gezangen, door de beste kerkelijke toonzetters gecomponeerd. Bij aflevering 8 >ver<l verzonden eene muziek bijlage be staande in een motet voor 4-stemmig gemengd koor en orgel, hij gelegenheid van het 25-jarig Pontificaal van Z. H. Paus Leo XIII, getiteld „Tu es Petrus", muziek van ELB. J08. FRAXSSEX. Allen, die tot bevordering van den waren kerkzang willen medewerken, worden uitgenoodigd zich op dit tijdschrift te abonneeren. Bestellingen worden door alle boekhandelaren aangenomen. Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds Groot- en kleinhandel in KRUIDENIERSWAREN, TABAK en SIGAREN, COMESTIBLES en Geconserveerde GROENTEN. Boter, Kaas, Eieren, Reuzel, Spek. Engelsche en Hollandsche BISCUITS. CHOCO LA AD, BORSTELWERK, enz. Alles aan zeer sterk concurreerende prijzen. aan den HOOGSTEN KOERS. Kapitalen op hypotheek of onder soliden borgtocht. Assurantiën tegen Brandschade. Dagelijks ten kantore te IJZENDIJKE, 's Woensdags in het hotel der Kinderen DU PUIJ te OOSTBURG. per kilo f 0,70. heden noteer ik vrijblijvend Prima VET of MAGER SPEK Zuiver, blank, eigengeslacht gesmolten REUZEL in vaatjes van 10 en 20 kilo0,70. ZULT (Boterhamworst) 0,60. Heerlijke TAFELWORST (Plockworst) R00. BookvlecMcli. Rol- en Beenhammen, Saucis de Boulogne, enz. Alle artikelen voor prima zuiver gegarandeerd. Orders hoven f 10 half franco (vrachtgoed) één station. Onbekend rembours. Emballage en fust vrij. De Nieuwe London Dépots te Axel bij F. Dielbman Ter Neuzen bij D. de Vos Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gerit bij Gcbr. Govaert; Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steen put Oostburg bij de fir ma A. J. Bronswijk IJzendij ke bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur Vlissingen bij A. Salet Goes bij de wed. J. de Poor ter; Kruiningen bij C. de Munck Zierikzee bi'j M. S. Polak. Stoombootdienst op de YYester-Schelde. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND SEPTEMBER 190 2. Wesl-Europeesche of Spoorlijd. Da gelijkst Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,7,30 9,30 vm. 11,50 a) b) nm. 3,30 en 6,20 c) Breskens naar Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,15 a) 3,55 6,50 Van Ter Neuzen n. Borsselen vm. 5,15 7,30e) 10,25 nm. l,55a)g) 4,45 Borsselen n. Vlissingen vm. 5,35 7,50e) 10,45 nm. 2,15a) 5,05 Vlissingen n. Borsselen vm. 6,10d) 9,10e) f) ll,50a)b) nm. 3,30 6,20c)h) Borsselen n. Ter Neuzen vm. 6,30d) f) nm. 12,10a) nm. 3,50 6,40h) w Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten lioogntc 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,12 wacht de boot van 6,20 naar Breskens ten hoog ste 80 minuten en naar Borsselen en Neuzen ten hoogste I 5 minuten. Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om G,50. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Des ZONDAGS en op 15 SEPTEMBER en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation ta Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, Vlissingen—Borsselen, VlissingenTer Neuzen, BreskensTer Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. a) I») WILKING, HULST «-HANDSCHOENEN. TE „Zelandia," iQl doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitval len en neemt de pelletjes van het hoofd wee ii Eischt op den hala vj;n den flacon dkposiL Verkrijgbaar f 1 5Q ft f. 0,85 in flacons van *1) e f K) 1»)

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4