een HUIS, ERF en TUIN, Schoolbanken te koop. 120 Schoolbanken. 2M Caiflapopfcen, 40 Kalveren. PERU-GUANO, Keukengerief n „NOORD BRABAKD", Een blessuur door glas. Zierikzee, Openbare Verhooping. Aan onze Lezeressen. .HET NIEUWE MODEBLAD" Canadapopuiieren en lepeboomen. 43 lepeboomen, 37 lepeboomen, 114 lepeboomen en 2 Canadapopulieren, Klaverguano en Kunstmest, Alphonse Janssens-Wauters, Volksverzekeringen. Sigarenfabrihan ten KLOOSTERBALSEM. Rechtszaken. Telegrammen. Landbouw. 370ste Staatsloterij. Prijs van f 1000 No. 1835 8566 10658 15705 16039 20957 f 400 330 9589 13726 17617 20679 f 200 231 4393 7955 10930 12737 17755 f 100 669 710 1737 3095 6078 7519 8328 10558 13358 13598 16659 Trekking van 25 September. Prijs van f 15000 No. 4992 f 1000 9854 12460 f 400: 663 2045 8194 9965 16903 f 200 2051 3316 5475 9103 9974 f 1003054 5196 7318 7421 9790 12126 13031 13306 13784 17472 20696 Beurs van Amsterdam. Advertentiën. Hoogwatergetfl te Ter Neuzen Marktberichten. J. F. DE MOOR-Vlaeminck. Koperslager, Pompmaker, Zinkwerker, Hang- en staande Lampen Ganglantaarns. Rijtuiglantaarns en Kaarsen. Alles aan concurreerende prijzen. INSCHRIJVINGSBILJET. Met 1 Oct. a. s. verschijnt No. 1 en vangt een nieuwe jaargang aan. Maatschappij van Ver zekering op het heven. WAALWIJK. 8 Maart 1843 Hoofdagent de Heer H. L. J. MAERTENS, HULST. Agenten gevraagd. Centraal-Depöt L. I. AKKER. Van Alkemadestraat 11 - Rotterdam. blijven steeds concurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. bel wagen, „bemand" met een voerman, een smidsbaas en twee meubelmakers knechts. Hier en daar werden in de straat de deu ren op een kier gezet en vertoonden zich de hoofden van buurvrouwen, die het fij ne van de zaak wilden weten. Inmiddels begaf de smid zich, op aan wijzing der vrouw, naar de huisdeur, waar hij een aanvang maakte met het los werken van het slot door middel van de meegebrachte werktuigen. Dat ging ge makkelijker dan men had gedacht Plotseling ging de deur open en daar stond in levenden lijve de man des huizesHet werkvolk stoof terug. De juffrouw spoog haar gal uit met driftig ge baar en de dochter deed daarvoor niet on der. En de buurvrouwtjes stelden zich op eerbiedigen afstand in een halven kring op, lettende op wat gebeuren zou. Toen de gemoederen zich te veel begonnen op te winden, werd de deur van het huis door een onzichtbare hand dichtgeflapt en verstrooide het publiek zich langzamer hand. De beide rijtuigen zakten onver richter zake af, maar den meesten schik hadden de voerman, de smid en de meu belmakersknechts, die zoo erg gemakke lijk een goede daghuur hadden verdiend. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens mishandeling: J. G. 34 jaaiwerkman. Domburg, tot 7 d. gev. straf en J. v. di S. 46 jaar, varensgezel Ter Neuzen, tot f 10 b. s. 10 d. h mishandeling van een dier: C. de G. 25 jaar, boerenknecht Hoek tot f 10 b. s. 10 «l. h eenvoudige beleediging: I. J. B. 26 jaar, metselaar en bierhuishouder Sluis tot f 3 b. s. 3 d. h weigering van voeding aan een garni- sair: M. v. L. 55 jaar, weduwe van J. Z. zonder beroep, Ierseke tot f 1 b. s. 1 d. h; diefstal: E. A. P. 15 jaar, koetsier Mid delburg tot 1 m. gev. straf. plegen van ontuchtige handelingen: 1'. S. 21 jaar, werkman, Overslag, thans te Middelburg in hechtenis tot 1 jaar gev. straf met mindering der preventieve hech tenis. wederspannighcid en lasterlijke aan klacht: H. A. B. 35 jaar, landbouwer, Biervliet tot 9 m. gev. straf. De kantonrechter te Zutphen ver oordeelde den em.-predikant te Kampen, overeenkomstig den eisch van het O. M. tot twee geldboeten, elk van f 100, subs. 10 dagen voor elke boete, wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde, tweemaal gepleegd. Voor de rechtbank te Maastricht werd Dinsdag tegen den 28 jarigen H. F., aldaar, 13 jaar gevangenisstraf geeischt wegens moord gepleegd op J Bekkers te Maastricht, wien hij met een scherp mes of dergelijk voorwerp een steek in het hart had toegebracht, tengevolge waarvan de man na eenige minuten over leed DEN HAAG, 26 Sept. De generaals Bo tha en De la Rey vertrokken heden naar Groningen en maken verder den tocht door het land. De Wet blijft hier. H. M de Koningin werd heden uit geleide gedaan door de autoriteiten. Zij vertrok om 1.50 ure naar bet Loo. Zij werd door een vrij talrijk publiek toege juicht. Ter voldoening aan een opdracht van den directeur-generaal, chef der afdeeling landbouw aan het departement van water staat, wordt door rijkslandbouwleeraren een onderzoek ingesteld naarde uitgestrekt heid enz. der suikerbietenteelt in 1902 welk onderzoek in verband staat met de Brusselsche Suikerconventie en loopt over de volgende vragen 1. Hoeveel H.A. suikerbieten zijn in 1902 uitgezaaid en wat zal de opbrengst bedragen Welk gedeelte is naar schat ting bezaaid van de in het vorig jaar be- teelde oppervlakte 2. Welke gewassen zijn in dit jaar uit gezaaid op de gronden, welke in het vorig jaar voor de teelt van suikerbieten bestemd waren, en welke ftnancieele resultaten zal de oogst van deze gewassen, voor zooverre nu reeds is na te gaan, opleveren in ver gelijking met de suikerbieten op grondslag van den tegenwoordigen prijs 1 Trekking van 24 September. (Naar de voorloopige lijst.) Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. W. S. Cert. 2'/. 81'/. do. Obl. 1896/98 3 96'/ do. W. S. Cert. 3 935/ HONGARIJE. Obl. Goudl. '81/93 4 101 L. 1892-1902 O. 4 99'/.. OOSTENRIJK. Obl. zilver Jan./Juli 5 84"/i« PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 30'/ do. '88-89 m. tick. 4'/» 46'/ O. Tabaksmonop. 4'/« 96'/ RUSLAND. O. Iwang. Dombr. 4'/» 993/» do. G. R. 625 O. 4'A 100'/.. Obl. Binnenl. 1894 4 623/ Oblig. 1880 Gec. 4 97'/ do. GR. 625 do. 4 973/,. K. H. Leening '67/69 4 101'/ do. pd. st. 100 4 101 O. Gr. 1898 4 97'/ Zuidw. Z. R. 125 4 96'/. do. Z. R. 625 4 977 Obl. in Goud '84 5 987 do. G. R. 1000 5 987' TURKIJE. Geconv. Serie D. 287 do. Serie C. 307 JAPAN. Oblig. Leening 1899 4 86 BRAZILIË. Funding L. 1898 5 99"/" St. Minas Geraes O. 5 797 DOMINIC. REP. 4 pc. 23/. O.m. tick 1901 15'/ Prov. on Gemeentel. Leeuingei» NEDERLAND. Amst. Conv. L. '95 3 90'/ do. Leen. 1898 3 937 Hypotheekbanken. Amst. Pandbr. 4 1007 Holl. H. B. Pandbr. 4 101 Maastr. H. B. Pandbr. 4 100 Res. Hypb. v. Ned. 4 1017 Rott. Pandbr. 4 101"/ Sted. Hb. 's-Grav. P. 4 993/. Utr. Pandbrieven 4 1007 Westl. H. B. Pdb. 4 100 Zuider Hypb. Pdb. 4 100 Z.-Holl. Pandbrieven 4 100 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 82 Hypoth.-Bank P. 4 827 do. Comm. O. 4 81'/ Innerst. Sparc. P. 47» 101 '7" Spoorweglceningen. NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A. 108 Ned.-Z-Afr. 1897 O 4 1043/ ITALIË. Zuid Sp. O. 3 63'/.. POLEN. Warsch. Weenen A 118 do. G. R. 625 4 97"/ do. 10e serie O 4 973/ RUSLAND. Rjas. Uralsk G. R. 625 4 973/i» Wladik. Sp.-M. O. 4 967» do. Z. R. 625 O. 4 97 AMERIKA. Kans. City S. R. A. 357" do. Prefer, do. 567» do. Ie Hyp. O. 3 707» South. P. Goud Obl. 4 927» Premieleeningen. NEDERLAND. Amsterdam 1000 A. 3 1037» do. 100 A. 3 107"/" Stad Rotterdam A. 3 103"/i» Gemeentecrediet A. 3 1037» BELGIÈ. Stad Antwerpen 1887 2'/» 103"/" Stad Brussel 1886 27» 104'/" FRANKRIJK. Crédit Foncier 1880 3 97s/» HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft 4 1357" SPANJE. 37o Stad Madrid 1868 457» TURKIJE. 3 Leening 1870 297» gepresenteerd. Van andere nieuwe artike len was het aanbod gering. De noteering is als volgt: Walch. tarwe bracht f8 op; nieuwe dito f7 a f 7,25; voor zaaisoort werd merkelijk hooger be taald; rogge f5,75; wintergerst niet ter markt; zomer dito f 4,40 a f 4,50; jarige witteboonen werden met f 11 betaald; nieuwe dito, waarvan enkele partijtjes ter markt waren, werden in puike kwaliteit tot f 12 gekochtnieuwe bruineboonen nog niet aangebodenkroonerwten ge vraagd en van f 9,50 tot f 9,75 naar deugd genomen koolzaad werd op f 8 gehouden karweizaad niet getoond. Boter f 0, 477» a f 0,577» Per kil°- Eieren f 3,80 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 27,Pa tent- f 29,—, Lijn- f 32,— per heet. a cont.op 6 w. f 1,p. h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 87» lijn- f 13,— per 104 st. Goes, 23 Sept. Als gevolg van de werk zaamheden op het veld was de aanvoer gering. Oude Tarwe f 0,00 a f 0,00 Nieuwe Tarwe f 6,00 a f 6,75. Rogge f 5,25 a f5,50. Winterg. per 100 ki 1>> f7,00 a f7,50. Zo- mergerst per 100 kilo f 0,00 a f 0,00. Haver per 100 kilo f 6,75 a f 7,00. Bruine Boe nen f 0,00 a f 0,00. Paardenboonen f 0,00 a f 0,00. Kroonerwten f 8,— k f 9,25. Kool zaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 9,— a f 9 50. Versche Boter f 1,20 a f 1,32, midden- prijs 64 ct. Eieren f 3,b0 a f 4,40 mid- denprijs 90 ct. Aan particulieren Boter f 0,70. Oostburg, 24 Sept. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer van erwten ruim, die veel verschilden in droogte, waar van de drooge duur werden verkocht. Ou de tarwe ook nog steeds vast in prijs Men besteedde voor jarige tarwe ƒ8,30 a ƒ8,60 den H.L.nieuwe 7.— k f 7,25 den H.L.jarige rogge /"0.a ƒ0.— nieuwe 5.30 a ƒ5.60 den H.L.jarige wintergerst a nieuwe ƒ7.30 a ƒ7.90 per 100 K.G.; jarige zomergerst a nieuwe 7.25 a 7.50 de 100K.G.haver 6.52 a 8.— per 100 K.G.paardenboonen 7.80 a 8.den H.L.groene erwten ƒ0.a ƒ0.00; kroonerwten 8.a 10.koolzaad ƒ8.— a ƒ8.25 Schiedam, 25 Sept. Noteering van de Beurscommissie Moutwijn f 107» 0- per heet. ct., zonder fust en zonder de belasting. Spoeling commissie f 0,80 per ketel. op den oostelijken dijk van het ka naal van Ter'Neuzen, tusschen de hectometerpalen 45 en 56. Aan te vangen met N°. 1 op den westelijken kanaaldijk. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Ontvanger. De Notaris A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS te Hulst, zal ten ver zoeke van den Heer H. L. J. MAER- TENS te Hulst, krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, op Maaiulag 13 October 190J6, des nammiddags 2 uur, in het Wa pen van Zeeland" te Hulst, in het openbaar verkoopen staande en gelegen te Kloosterzan- de, Gemeente Hontenisse, aldaar kadastraal bekend in sectie H. n0B. 491 en 490 ter grootte van 4,51 aren. Lasten van 1 Januari 1903. Aanvaarding in genot bij de beta ling der koopsom op 10 November 1902. De Heer en Mevrouw OGGEL-Bak- ker, betuigen hartelijk dank voor de betoonde belangstelling bij de benoe ming van hun Zoon als Notaris te Fijnaart. Bij het intreden van het wintersai- soen, vestigen wij de bijzondere aan dacht onzer lezeressen op de belangrij ke PREMIE, welke voor onze abonnes verkrijgbaar is, in DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 27 September 9.57 10.38 Zondag 28 11.15 11.47 Maandag 29 12.12 Dinsdag 30 0.37 12.59 Woensdag 1 October 1.18 1.39 Middelburg, 25 Sopt. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren niet groot. Kroonerwten werden het meest Het HOOFD van het Plaatselijk Be stuur te Hulst, zal op Dinsdag den 7 October 4 0O3, des voormiddags 107» uur, publiek ver koopen Iedere bank voor 2 kinderen, ijzer onderstel, olmenhouten bekleeding (in goeden staat). lederen Maandag te zien tusschen 11 en 12 uur voorm. Inlichtingen ter gemeentesecretarie. Franco toezending eener afbeelding op aanvrage. De ONTVANGER der Registratie en Domeinen te Hulst, zal ten overstaan van den Notaris P. DREGMANS te Axel, in het openbaar bij opbod ver koopen A op Dinsdag 21 Oetober 1902, 's voorm iddags 10 uur op den noordelijken dijk van het zijkanaal naar Hulst, tusschen de hectometerpalen 47 en 52, aan te vangen met N°. 1. "D op Woensdag 22 October 1902, 's voormiddags 10 uur op den westelijken dijk van het kanaal van Ter Neuzen tusschen de hectometerpalen 56 en 62 op den zuidelijken dijk van het zij kanaal naar de Passluis Aan hen, die nog niet mochten heb ben kennis gemaakt met dit fraaie en uiterst practisch Modetijdschrift, zullen wij gaarne op aanvrage, een Ex. gra tis en franco doen geworden. Bij inzage zal een ieder moeten er kennen, dat een zoo fraai Modeblad nog nimmer tegen zulk een ongekend lagen prijs werd aangeboden. De talrijke gravures, waarmede de bladzijden als 't ware zijn bezaaid, ge ven uitnemende en practische modellen voor onze Dames, die in dit tijdschrift vinden wat haar op het gebied van Modes kan interesseeren. Een keur van toiletten, zoo eenvou dige als kostbare, tal van gravures van kinderkleeding, een schat van patronen, voor alle kleedij, een groote verschei denheid van handwerk. Het blad gaat telkens vergezeld van een groot PATRONENBLAD, zoodat de lezeres in staat is, met be hulp daarvan, zelf het model harer keuze te verwerkelijken, alsmede van eene aflevering van een hoogst boeienden Roman, in boekformaat. Wie van onze lezers nog naliet om daarop in te teekenen, de prijs is slechts 55 ets. (franco per post 80 ets.) per 3 maanden, verzuime niet het onderstaande formulier in te vullen en ons ten spoedigste toe te zen den. Wij vertrouwen dat geen onzer le zeressen zich de geregelde ontvangst wil ontzeggen van ons Modeblad, dat haar tot zooveel nut en genoegen kan zijn. DE UITGEVERS. Deurwaarder ADRIAANSE 'te Hulst, zal op MAANDAG OCTOBER a. s. des middags» 12 uur, ten verzoeke van den heer A. VAN DER LINDE te Rotterdam, bij de Wed. P. A. BOEL buiten de Gent- sche Poort te Hulst publiek verkoo pen De ondergeteekende maakt aan de Heeren en Landbou wers bekend, dat aan zijn magazijn na bij het Station te Hulst, dagelijks te be komen is Echte gewaarborgde opgeloste van OHLENDORF, en CHIL1SALPETER het gehalte ver zekerd volgens aanduiding op de balen. Verder alle soorten beste ENGEL- SCHE en BELGISCHE vette KOLEN. ANTHRACIET, beste drooge STUKKO LEN en SMEEKOLEN. Best onvervalscht LIJNMEEL, TAR WEBLOEM, ZAAILIJNZAAD en ver schillende GRANEN, St. Jan Steen. enz.. Bierkaaistraat HULST, bericht de ontvangst eener groote sor teering prachtige aan verschillende prijzen. ZOOMEDE Ook voorhanden allerlei in Koper, Klik, Ijzer. enz. a. b. De ondergeteekende verlangt bij zijne Courant geregelde toezen ding van HET NIEUWE MODEItliAD tweemaal per maand verschij nende, tegen den prijs van 55 ets. per drie maanden (franco per post 80 ets.) WOONPLAATSNAAM Goedgekeurd bij Koninklijk Bbsluit. Speciaal JAN BOET, Stevenhoogendijkstraat 53, Rotterdam, had het ongeluk zich op eene verschrikkelijke wijze te bles- seeren door eene flescli, die dwars door zijne handen ging, en is binnen twee dagen door den Koning «Ier Italscms geheel hersteld. KONING KEK BALSEMS, uit het Klooster Sancta Paulo geneest als geen tweede middel Jicht, Rheu- mathiek, Brand-, Snij-, Oude en Nieu we wonden, Verrekkingen, Verstui kingen, Lendepijn, Kneuzingen, enz. Krijs per pot 35 ets. 75 ets. f I.SO fS.SO. J/gT Voor echtheid moet iedere pot voorzien zijn van een rooden band, waarop de handteekening van den Ge- neraal-Agent L. 1. AKKER voorkomt. Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KE—Leunis te' Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskilde heeren DE FOUW te Hoek M. RIEMENS te ZaamslagP. I)E RUIJTER te Othene P. WULLEMS te Groenen dijk; J. VAN DORSSELAARteLams- waardeCONST. DANCKAKR1 te Hulst; A. WILLEMS te Zandberg; C. VERHAAK te Sas van Gent M. KIEBOOM te WestdorpeD. KRIEK- AERT te RapenburgD. VAN DE VELDE te ZuiddorpeL. B. A ROLFF Lz. te AxelJ. VAN DIX HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui gem. AxelH. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNE—Aernoudtse te Philippine. 1

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3