Binnenland. Provinciaal Nieuws. Gemengd Nieuws. het vertaten van het paleis van den graaf van Vlaanderen werd gravin Lonyay door de menigte eerbiedig gegroet. Ten 2,15 vertrok de gravin naar Calais, waar kamers voor haar zijn besteld in het hotel Terminus. De zeer talrijke menigte, bij het stationsgebouw verzameld, bracht haar een ovatie. De prinses, zich tot de menigte wenden de, zei van ganscher harte dank voor de ze goede bejegening. Zij was ten prooi aan een hevige gemoedsaandoening. Voor haar vertrek ontving de prinses een redacteur der »Chronique," die haar vroeg wat er waar was in de geruchten over het gebeurde tusschen den koning en haar. De prinses antwoorddedie geruchten heb ik ook reeds gehoord. Maar dit is de waarheid: Ik bad bij de lijkbaar der ko ningin toen men mij kwam mededeelen, tegen 4 uur, dat de koning mij niet wil de ontvangen. Ik verliet onmiddellijk de sterfkamer. Ik had geen onderhoud met Zijne Majesteit. Het testament «Ier Koningin. Eergisteren om 2 uur is het testament der Koningin door den vice-president van het hof in eersten aanleg te Brussel ge opend in tegenwoordigheid van baron Gof- finet, den trouwen, langjarigen kamerheer van H. M., den notaris Morren en den grif fier van het hof. Er waren behalve het geopende nog twee exemplaren van den uitersten wil. Baron Goffinet krijgt de villa te Spa met het geheele meubilair en ook de twaalf prachtige paarden in de koninklijke stal len de juweelen gaan naar de kleindoch ters der Koningin en aan alle bedienden der hofhouding in een souvenir toegekend. Voorts is een som gelds voor do armen van Spa bestemd de harp der Koningin gaat naar het museum van het koninklijk conservatorium te Brussel, en zoo is alles door de ongelukkige vorstin tot in de klein ste bizonderheden geregeld. Het vermogen, dat zij nalaat, is overi gens niet van veel beteekenis bij haar leven heeft de Koningin het grootste deel aan liefdadige doeleinden besteed. In het jaar 1899 werd kapt. Indenburg, die tot de antirevolutionaire partij behoort, benoemd tot ridder in «le orde van den Nederlandschen Leeuw. Tweede Kamer. Het liep nog al af met 't debat over de Troonrede. Wij gaven reeds in hoofdzaak het ver handelde in de zitting van Dinsdag in ons vorig nummer. De heer Van Kol was niet in z'n nopjes over de zinsnede in de Troonrede aan gaande de Koloniën, maar de minister was ook niet mak, doch draaide den reiziger" eenige afdoende stukken onder den neus, en toonde hem feiten en cijfers die van Kol's mondje snoerden. Dr. Kuyper deelde in den loop van het debat verder mee, dat het ontwerp om trent de ziekte-verzekering niet is aange kondigd, omdat die zaak veel onderzoek eischt. Toch is het mogelijk dat dit ont werp nog in dit zittingjaar kan worden ingediend. Met de tariefsherziening is volstrekt niet gedraald verzekerde de minister; 't wets ontwerp ligt in hoofdzaak gereed het moet nu naar de Kamers van Koophandel worden gezonden. De herziening der Drankwet is in be werking; de bedoeling der opgenoemde ontwerpen in de Troonrede, is om die alle in dit zittingjaar in te dienen. Ontrent herziening der waarde van de gebouwde eigendommen wacht men de gevraagde adviezen. Wat de enquête voor de werkloosheid betreft, deelde de minister op aanmerking van den heer Schapermeê dat de enquête werd ingesteld in December om te weten wat in den winter zou moeten worden ge daan. En nu waren de resultaten zóé, dat er geen bepaalde reden van ongerustheid behoefde te bestaan. Zeker zijn er vele leemten voorgekomen en beweerd wordt dan ook geenzins dat er steeds voor allen brood was. De Kamer vergadert a,s. Dinsdag. De koningin. Het Berliner Tageblatt schrijft: Naar wij uit goede bron vernemen zal koningin Wilhelmina in de maand Octo ber een bezoek brengen aan groothertogin Marie van MecklenburgSchwerin en ver scheidene dagen te Schwerin blijven. Ook de prins-gemaal Hendrik zal op uit- noodiging van den Groothertog deelnemen aan de jachtpartijen van het hof, die dit jaar in Friedrichsmoor en Jasnitz gehouden worden. De nieuwe minister van koloniën. Bij koninklijk besluit van 24 dezer is de kapitein van den generalen staf van het leger in Nederlandsch-lndië, op non activiteit in Europa, A. W. F. Idenburg- lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, op zijn verzoek, eervol uit den militairen dienst ontslagen. Bij Koninklijk besluit van 24 dezer is 1 de minister van oorlog, de gepensi- onneerde luitenant-generaal J. W. Ber- gansius, adjudant in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, eervol ontheven van het beheer van het depart, van koloniën, ad interim, onder dankbe tuiging voor de door hem in deze den lan de bewezen diensten 2°benoemd tot minister van koloniën, A. W. F. Idenburg, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Uoereii-genernals. Naar gemeld wordt komen de Boeren generaals a. s. Woensdag ochtend te Mid delburg. Zij vertrekken wederom den anderen dag, des morgens te half acht. Het uur van hun aankomst valt nog niet met zekerheid te melden. Daarom trent is nog geen beslissing genomen. Of generaal De Wet meekomt, is nog niet te zeggen. Zeker zou het velen te leurstellen wanneer dit niet het geval was. De 2e luitenant G. H. O. W. van der Nagel, van het 2e bataljon, 3e regi ment inf. te Middelburg, wordt van 1 Oc tober—15 Januari e. k. gedetacheerd bij de normaal schietschool te 's-Gravenhage tot het volgen van een gymnastiek-.scherm- en zwemcursus Met ingang van 1 October is benoemd tot postbode, belast met de bestelling te Biervliet, J. F. van Leeuwe, hulpbode te Breskens. De openstelling van de lijn voor het publïek zal, zooals verluidt, wel niet vóór 1 Novenber a.s. plaats hebben. AXEL De ajuinoogst valt voor wat de opbrengst betreft zeer mede.; verscheidene planters van deze vrucht welke vooral door Duitschland en ook door België ge kocht wordt, oogsten 20,000 Kg. en ver- scheidenen nog belangrijk daarboven, per gentsch gemet. Mocht de prijs nu nog wat willen stij gen en daarop bestaat vooruitzicht, dan kan de ajuinoogst voor dit jaar als een zeer goede beschouwd worden. Eene Belgische suikerfabriek deed heden door haar agent aan de landbou wers welke met haar een contract had den afgesloten, weten, dat, gezien de wei- nige rijpte der suikerbieten vóór 15 Oc tober a. s. geene suikerbieten mogen ge leverd worden. De landbouwers zijn er niet rouwig om, daar het in hun belang is, met het oog op het weinig gewicht en suikergehalte dat de bieten hebben, dat de levering' kan uitgesteld worden en ook voor den fabri kant zal het voordeeliger zijn en dat mag wel ook, daar hij bepaald een critieken tijd doorleeft. Gelukkig is sedert acht dagen de prijs van de suiker met frc. 0.75 per 100 Kg. gestegen. - De ZeerEerw. heer Aug. van de Bilt priester-missionaris in het aartsbisdom New-Orleans, welke een drietal maanden bij zijne familie doorbracht, vertrekt he den wederom met een der booten der Red Star Line uit Antwerpen naar New-York, om opnieuw zijn moeilijk en zwaar missie werk te hervatten. Onze beste wenschen vergezellen hem. Woensdag was Notaris van de v elde van Belcele, welke ook onder deze gemeente nog al eens op zijne jachten komt jagen, op jacht in den polder St. Nicolaas. Op een gegeven oogenblik ging zijn geweer af en zijn zestien-jarige zoon, welke naast hem liep, kreeg de volle lading in het been. De gekwetste werd met den tram van Hieldrecht naar St-Nicolaas ge voerd, waar hij door een geneesheer wordt verzorgd. HONTENISSE. Burgemeester en Wet houders dezer gemeente stellen tot 30 de zer de inschrijving open op eene geldlee- ning ten laste der gemeente groot f 800 rentende ten hoogste 4'/.% aflosb. in hoog stens 8 jaren met f 100 of veelvouden daar van, te beginnen 1 September 1902 en eene geldleening voor ten hoogste 6 maan den groot f 100; tegen een maximum-ren te van 5% 'sjaars. den dag herdacht waarop hij vóór 25 jaren die betrekking aanvaardde, bevond zich in den optocht, die gehouden werd te zijner eer, ook een der postduiven-vereenigingen „De Postduif' welke een reusachtige, kwistig met groen en bloemen versierde mand bij zich had. Toen nu de president der vereeniging zijn speech had afgestoken en uit naam van „De Postduif" een ge schenk had aangeboden, opende hij de mand en een vlucht van omstreeks 200 duiven, eigendom der leden, klapwiekte schetterend door de lucht, bleef eenige seconden boven de toegestroomde menigte hangen en spatte toen uiteen naar de res pectievelijke nesten. KOEWACHT. Het bericht in het blad van verleden Woensdag, waarin gemeld wordt, dat de leden van het muziekge zelschap „ons genoegen" van Zuiddorpe in deze gemeente met steenen geworpen werden, heeft hier een ongenamen indruk gemaakt. Het feit was hier geheel onbekend, zoodat de daad in alle stilte door eenige onverlaten gepleegd schijnt te zijn. Zij wordt ten sterkste door alle weidenkenden afgekeurd en als de daders, naar wij ho pen, bekend geraken, zullen zij hun wel verdiende straf niet ontgaan. ST.JANSTEEN. De heer W. C. Imandt, hoofd der school alhier, is op de vergade ring van hoofden van scholen te Goes gehouden als bestuurslid gekozen van de Provinciale vereeniging Zeeland der ver eeniging van hoofden van scholen in Neder land. De vereeniging telt reeds 60 leden. NIEUW-NAMEN, 24 September had alhier een verschrikkelijk ongeluk plaats. Julien Middelaar oud 26 jaar en oppassend jongeling van St-Nicolaas zijnde een der schilders die hier begonnen zijn om het kerkgebouw te schilderen, was bezig om aan den toren de wijzerplaten af te nemen welker uurcijfers op nieqw moesten wor den verguld. Niet in staat om alléén de wijzerplaat af te nemen werd zulks toch door hem be proefd met het ongelukkig gevolg dat hij, door zwaarte van de plaat zijn evenwicht verliezende, met dezelve naar beneden stortte van eene hoogte van ruim dertig meters. De Pastoor den val hoorende, snelde aanstonds bij den zieltogende te hulp, diende hem te midden der toestroo- rnende volksmenigte, de H. Sacramenten der H. kerk toe, knielde met alle aanwezige menschen neder om voor den stervenden gezamenlijk te bidden en na eenige minu ten was de deerlijk verminkte jongeling een lijk. De verwachting mag gekoesterd wor den, dat de keuze van den nieuwen mi nister van koloniën in het tegenwoordig kabinet een gelukkige zal blijken te zijn. In den korten tijd toch dat hij lid der Tweede Kamer was, heeft de heer Iden burg zich reeds een gunstige reputatie ver worven en zich als een bekwaam man doen kennen. ,Onze Afgevaardigden" geeft van den heer Idenburg de volgende biografie: De oud-kapitein van het Ned.-lndische leger A. W. F. Idenburg werd 23 Juli 1861 te Rotterdam geboren. In 1877 werd hij cadet aan de Kon. Militaire Akademie te Breda, waar hij na vier jaren studie, in 1881, tot 2e luitenant der genie werd bevorderd bij het leger in Ned.-Indie, om het volgende jaar naar zijne bestemming te gaan. In 1883 werd hij bevorderd tot le-luite- nant, in 1886 tot luitenant-adjudant van het korps genietroepen en in 1892 tot ka pitein der genie. In het midden van 1894 en gedurende 1895 was hij met verlof hier te lande; in 1896 werd hij geplaatst bij den generalen staf en benoemd tot adju dant van den commandant van het leger in Ned.-Indië, welke betrekking hij waar nam tot in 1901, toen hij met verlof naar Europa terugkeerde Kapitein Idenburg lag in garnizoen ach tereenvolgens te Willem I, Soerabaja, Ma- lang, Kotaradja, Edi, Padang-Pandjang en Batavia. In 1884 nam hij deel aan de krijgsverrichtingen tegen Mador (Borneo's Westerafdeeling), in 1889 en 1890 was hij getetacheerd bij den gewestelijken genie- dienst in Atjeh. HULST. De werkman van K. welke voor rekening van den aannemer van den stoomtram zich dagelijks onledig houdt met het schoonhouden der rails met con trarails rond de „Dubbele poort" zat Maan dagavond op den zijvleugel boven den wa tergang voor genoemde poort te wachten op de komst van de machine met wagens, toen een span paarden van een landbou wer uit de gemeente, welke voor een wa gen stonden schrokken en het eene paard zijn streng aftrok en een zijsprong gaf in de richting waar van K. op zijn gemakje zat, welke plotseling zijn evenwicht ver loor en achterover in den watergan°- viel waarin gelukkig niet veel water stond. Spoedig was hij op het droge en ofschoon half verlamd van schrik in den plotselin- gen val, had hij geene noemenswaardige kwetsuren opgedaan en is het ongeval voor hem op eene buitengewoon gelukkige wij ze afgeloopen. De heer L. J. M. van Waesberghe Janssens alhier is bij koninklijk besluit van 22 dezer herbenoemd als kantonrech ter plaatsvervanger in net kanton Hulst. HULST. In vervolg op het bericht in het blad van jl. Woensdag kunnen wij thans melden dat de kramwerken met onderhoud aan den Zeedijk van den Konin- gin-Emmapolder aan den minsten inschrij ver, de heer J. van Drongelen te Hoek ge gund zijn. Dezer dagen zal aan de huizen der ingezetenen eene collecte worden gehou den voor de weduwen, weezen en ver minkten en andere nooddruftigen van de Transvaalsche Boeren, zulks naar aanlei ding van de bekende proclamatie van de drie Boerengeneraals. De eerste bezending goederen-wa gens voorden stoomtram „Hulst-Wals oorden" n.l. 10 stuks zijn heden aan gekomen. Zoodra een der locomotieven zal aan gekomen zijn, zal de exploitatie van het goederenvervoer een aanvang ne men. HONTENISSE. Het berichtje in Zelan- dia omtrent een voorgestelde dienstrege ling op de lijn Hulst-Walsoorden heeft hier algemeen teleurstelling verwekt. Ie dereen toch had gehoopt, dat, waar de omni busweinig of geen aansluiting geeft op de treinen naar België en Neuzen, de stoom tram daarin verbetering zou hebben ge bracht. Volgens bedoelde regeling zouden wij in slechter conditie komen, dan waar in wij ons thans moeten getroosten. Wil de maatschappij Hulst-Walsoorden handelen in het algemeen belang vanHon- tenisse en omgeving, zoo is noodig, dat er in den morgen van Walsoorden een tram loopt, die aansluit op de treinen van 7.30 en 10.22 naar België, des middags om 12. 30 of 4 uur naar Neuzen, terwijl een des avonds om 7.55 na aankomst van den trein uit België, naar Walsoorden aller noodzakelijkst is. Men hoeft geen profeet te zijn, om te durven voorspellen, dat juist deze tram de meeste passagiers zal vervoeren Een treinenloop 5 maal heen en weer zal bepaald noodig zijn. Moge het Bestuur Hulst-Walsoorden be sluiten een dienstregeling in dien geest te ontwerpen. KLOOSTERZANDE. Jl. Woensdag ver maakten zich eenige kinderen met op en af een kipwagentje van den aannemer van de tramlijn te klauteren, welk wa gentje sedert eenigen tijd ons dorpsplein ontsiert. Op een gegeven oogenblik ter wijl het vervoermiddel vol zat sloeg zulks om, en vielen allen op den grond zonder zich te bezeeren, terwijl het een hoogst gelukkig toeval mag heeteu dat geen der kinderen onder het wagentje stond, an ders ware vermoedelijk een groot ongeluk te betreuren geweest. BOSCHKAPELLE, 24 Sept. Voor de campagne van dit jaar zijn de Heeren P. v. Kampen en G. Fermont, beiden alhier, als beetenwegers aangesteld: eerstgenoemde aan de Suikerfabriek te Selzaete, laatsgenoemde voor de weeg brug aan 't Hellegat alhier. Gisteren moest hier weder een koe geslacht worden, die zich te dik aan klavers had gegeten. Dat was de derde in omstreeks 14 dagen. Dat zulks voor de betrokken personen en leelijk schadepostje is laat zich begrijpen bij de tegenwoordige hooge prijzen van 't hoornvee. STOPPELDIJK. Men meldt van hier aan de bladen Toen de heer P. A. de Keijser, hoofd der school te Pauluspolder onder Stoppeldijk, HENGSTDIJK, 23 Sept.. Met zekerheid kunnen wij thans meêdeelen, dat de Instailatie van onzen nieuwen Burge meester zal plaats hebben op Vrijdag 3 October. Eene feefstcommissie van 6 leden, door den gemeenteraad benoemd, houdt reeds druk vergadering. Naar luid van de geruchten moet de feestcommissie hare taak nog al breed opvatten, zoodat de volgende week Vrijdag bij gunstig weer voor Hengstdijk een ware feestdag zal zijn. Verder vernemen we nog dat door de feestcommissie de Harmonie,, „Amphion'- is uitgenoodigd om de plech tigheid luister bij te zetten. „Amphion" heeft die uitnoodiging aangenomen. HENGSTDIJK 23 Sept. Gisteren -morgen had den een 4-tal knapen van Groenendijk er behagen in het tweejarig paard van den landbouwer P. M. te Boschkapelle in een sloot te drijven deze landman heeft eene weide in den „Putting" onder de gemeen te Hengstdijk. Na eenige vergeefsche po gingen em op het droge te komen, bleef het dier in den stijven modder vastzitten en eerst gisteren-avond werd zijn neteli ge positie opgemerkt en het beest met de grootste moeite er uit verlost. Het paard was, toen het weggebracht werd uiterst stijf en vertoonde een vrij sterk opgezwol len lichaam, wat geen gunstig voorteeken heet te zijn, na he.t gedwongen bad, dat het dier genomen had. SAS VAN GENT. Dinsdagmiddag re den eenige Belgische veekoopers in woes te vaart over de westkaai. Ter hoogte van bakker de S raakte het achterbord van hunne kar los en viel met het doch- terje van de wed. W. dat ook in de kar gezeten was, op de harde steenen. Eenige huizen verder werd pas ontdekt dat er iets van de kar gevallen was. Het kind had een groote buil op het hoofd. Bij ge brek aan een dokter werd een toevallig aan wezig apotheker geraadpleegd en daarna op diens advies geneeskundige hulp ingeroe- I pen. De toestand is gelukkig bevredigend. Onder Sas van Gent is een papegaai gevangen. Lorre is zeker hier of daar zij ne gevangenis ontvlucht, ofczou hij door het schoone weer der laatste dagen ver lokt zijn om eens een kijkje in dit land te komen nemen?? SELZAETE. Tegenover de douanepost aan den stuiver is Woensdagmorgen een pet in het kanaal drijvende gevonden. Daar in de pet een briefje was van den volgenden inhoud»die mij moet hebben, moet me hier zoeken" vreest men met een misdaad of een grap te doen heb ben. AARDENBURG. Een Belgische fiets handelaar hier in de buurt verkocht in zijn land een fiets van een fabrikant hetwelk door hem niet kon worden verkregen, daar hij voor die fabriek geen agent was. Doch wat nood, in Holland zijn er van dat merk. Gauw een fiets van daar gehaald, in Bel gië gebracht, had in z'n haast natuurlijk vergeten de invoerrechten te betalen. Een concurrent van hem, agent der fa briek die de door den andere geleverde fiets had vervaardigd, jaloersch als alle concur renten, waarschuwt den controleur der dou ane, die als de wind naar den smokkelaar vliegt, om te trachten de fiets in beslag te nemen. De plaats waar de fiets stond en het nummer der fiets had mhr. in z'n zakboek genoteerd. Mhr. de controleur schijnt bij den smokkelaar nogal wat oponthoud te hebben, althans, deze had gehad ge legenheid om op zijn motor te springen, de gesmokkelde fiets nog te halen en een andere in de plaats te zetten, welke laat ste eerlijk aan het Belgisch grenskantoor was gedeclareerd en de rechten voldaan. Toen Mhr. controleur kwam om de ge smokkelde fiets in beslag te nemen, vond hij daar een andere voorzien van het bewijs van het betaalde invoerrecht, terwijl het nummer niet overeenstemde met dat in zijn boekje. Dat de controleur op zijn neus keek is begrijpelijk. Waar intusscheu de wegge haalde fiets bleef meldt de historie niet. S 1KRUIS. De zoon van den landbou wer de B., die Zondag het ongeluk had met 't geweer, is ter verdere behandeling vervoerd naar het hospitaal te Gent. Be stond aanvankelijk gevaar voor 't verlies der geheele linkerhand, thans schijnt dit gevaar geweken en zal waarschijnlijk een gedeelte der hand behouden blijven. Ter verbetering van een vorig bericht diene, dat het geweer was een heel ouderwetsch vuurroer en niet zooals aanvankelijk was gemeld, een achterlader. VLISSINGEN, 23 Sept. De R. K. Kies- vereeniging zal geen eigen candidaat voor den gemeenteraad stellen, doch de candi- datuur van den heer I. H. Blum steunen. 1 alsch geld. Te Hilversum kocht dezer dagen eene netgekleede dame bij een goudsmid iets ter waarde van 15 cents en legde een gulden op de toon bank. Tegelijk vroeg zij hoe laat de eerstvolgende tram naar Laren vertrok. De goudsmid ging het even nazien en noemded haar toen het tijdstip, waar op zij zeide „Dan moet ik voortma ken." Hij gaf toen inderhaast 85 cen ten termg. Na haar vartrek ontdekte hij, dat de gulden een Würtembergsche gulden was van het jaar 1843. Onmiddellijk snelde hij op de fiets naar het station der Gooische stoomtram, doch van de dame was aldaar niets te zien. (N. v. cl. D.) Chinoiserie. Eenige Engelsche en Fransche geleerden houden zich se dert eenigen tijd vol ijver met de stu die van het Chineesche schrift bezig. In den beginne leek dit eenigszins droog, maar nu schijnt het amusanter te worden. Zoo wordt het woord huwelijk voor gesteld door een zittende vrouw en door een varken, vol majesteit onder het ech telijk dak rustend. De Chineesche gram- maire is misschien oprecht, maar zij is niet gelant. De vrouw speelt boven dien een groote rol in het alphabeth van het hemelsche rijk. Het werkwoord „twisten" wordt voorgesteld door twee tegenover elkan der staande vrouwen de uitdrukking kwaadsprekendheid wordt weergegeven door drie damesals men een vrouw, gewapend met een ouden bezem tee kent, verkrijgt men het woord echtge- noote. Het varken wordt nog gebruikt voor het woord huis. Het zwijn rijst in waarde. Het symboliseert alle deugden en wordt het teeken van den overvloed. Wel mogelijk. Dokter «Zonderling op eens zoo'n heftige catarrhe zeker gisteren bij 't baden natte voeten gekre gen Geen crediet meer. Mevrouw Kwist- graag «Je ziet er bedrukt uit, manlief. Is het omdat je diep in schulden steekt Mijnheer Kwistgraag (somber) «Neen omdat ik mij er niet dier in steken kan." Waar vxrrdt [oprechter trouw Men schrijft uit Deventer aan de Tel.: Het was reeds de derde maal, dat zij haar echtgenoot ontvluchtte, en éénmaal reeds had zij van de afwezigheid van den man gebruik gemaakt, om een groot deel der meubelen door mannen van de dienstver richting weg te doen halen. Manlief bleef met zijn volwassen dochter wonen en kocht het onbrekende in de huishouding weer aan. Een paar dagen geleden wilde vrouwlief nog eens probeeren haar slag te slaan. In gezelschap van een man arriveerde zij per rijtuig voor de voormalige echtelijke wo ning. Achter het rijtuig volgde een meu-

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2