Nieuwe abonné's. 10 mijten Sparren Brotsen Ls van Waesherghe-Janssens, Wijnhandel. 'ij eu AzuuMeri] Openbare Verkooping. „EIGEN HULP" Aanbesteding 50,000 iiiosr. Surtosifat Aan onze Lezers! JOORD BRABAKD", Zierikzee, Dr. Jules De Vos, „Het Wapen van Zeelanf R. K. Nieuwsblad Paarden- en Veeverzekering-M' J. D. THIËLDlAN-Bauwens, Si Bpegoriu^-Blad, Merinos Sajet. Merinos Sajt. Openbare verkooping. KANADABOOMEN, Veulen-en Varkensnijder J.M.VAN DER SCHALK&C\ Nieuwen Geïllus- treerden Roman, soliede Agenten Volksverzekeringen. S igarenfabrikan ten GV El 1ST T, A. F. NEELEMANS, HULST. voor Zeeland Verzilvering van Coupons. Aankoop van Effecten. FIRMA J. Th. HENDRIKSE. STERKE DRANKEN, WIJNEN en LIKEUREN. G. J. EGBERTS, Leidsche weg 7, Utrecht. MEER Wissel- en Effectenkantoor, HULST. EEN VREESELIJK GEHEIM. Assurantie Maatschappij tof gen Brand schade en H. L. J. MAERTENS, Stoombootdienst op cit* YYester-Schelde. Er stroomen ons in de laatste dagen talrijke nieu we abonnés toe. Sommi gen echter geven hun a- dres niet secuur genoeg op. Vriendelijk verzoeken wij, vooral voor duidelij ke opgave van adres te zorgen, ten einde verde ren last te voorkomen. Zij, die zich thans abon- neeren tegen de winter maanden ontvangen de nummers tot 1 October gra tis, zooals aan 't hoofd van ons blad vermeld staat. Dat Zelandia niet alleen bij onze partijgenooten maar ook bij tegenstan ders in prineipen, een aan genaam onthaal vindt, is voor ons een duidelijk be wijs, dat ons blad steeds 't beste en vlugste is met zijn nieuwsberichten. In de andere Zeeuwsehe bladen worden veelal on ze berichten klakkeloos overgenomen, zonder ver melding van bron zelfs. Men talmë dan ook niet om zich nog voor den aanstaanden winter te a- bonneeren. Aangename lectuur en serieuze, vertrouwbare en vlugge berichten, gepaard aan de volledigheid in al le rubrieken, maken Ze landia tot een onmisbaar orgaan voor onze Provincie. Dat men dit dan ook be grijpt, bewijst de groote toeloop van nieuwe abon nés, waarvoor wij niet an ders dan dankbaar zijn- 48 stuks gave en lange staande te groeien in de Vrouw- straat gemeente Zuiddorpe aan de Ster. Incasso, Effecten, Assurantiën, Hypotheken, enz. KAMIEL VAN GOETHEM, ,,de Griffioen" en de dubbele Arend" SCHIEDAM. Vertegenwoordiger voor Zeeuwsch- Vlaanderen L. J. SCHOUTEN, Ter Neuzen. Dit belangwekkend verhaal is hoogst boeiend en fraai geïllustreerd met tal van gravures. HEN, die nog niet op deze Illus- stratie, welke week aan week bij onze Courant wordt bezorgd, heb ben ingeschreven, wekken wij op zulks thans te doen, opdat men dien grooten en onderhoudenden Roman van den aanvang af kan volgen. Het Geïllustreerd Zondagsblad De ond erg et e ellende verlangt geregeld bij de Courant te ont vangen hei GEÏLLUSTREERD ZONDAGSBLAD tegen den prjs van 45 cis. per 3 maanden, franco per post 60 ets. De NEDERLANDEN van 1845. Maatschappij van Ver zekering op het Leven WAALWIJK. 8 Maart 1843 Hoofdagent de Heer A«enten gevraugd. blijven steeds eoneurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. 24 St. Elisabethplaats HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIfflE KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. aan den HOOGSTEN KOERS. O P het eenige Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds Kapitalen op hypotheek of onder soliden borgtocht. Assurantiën tegen Brandschade. Dagelijks ten kantore te IJZENDIJKE, 's Woensdags in het hotel der Kinderen DU PUIJ te OOSTBURG. ZWOLLE. Hoofdagent C. VAN GASSEN, St. Jan Steen. Agent B. G. PUIJL.AERT, Zuiddorpe. ZIE VERDER TARIEVEN. jj£jT' AGENTEN GEVRAAGD. Boter, Kaas, Eieren, Reuzel, Spek. Engelsche en Hollandsche BISCUITS. CHOCOLA AD, BORSTELWERK, enz. Alles aan zeer sterk concurreerende prijzen. Tijdschrift ter bevordering van Kerkelijke Toonkunst heden noteer ik vrijblijvend De Nieuwe London UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND SEPTEMBER 190 2. - Efv: De Notaris P. DREGMAN8 te Axel, zal ten verzoeke van de WelEdele fa milie LIPPENS te Gent in het open baar verkoopen op DoiMlei><lii^25 September 190S des morgens ten 11 ure: staande in de nabijheid van genoem de boomen. Te vergaderen in de herberg de Ster bij Aug van Megroot. Correspondent 1ste klasse der Ned. Bank. Koopt en verkoopt t Effecten, (jou- pons, Wissels, Chèques, Vreemde Bankno ten en Munten. Controleert uitlotingen. Opent Ilekening-Courant met renteberekening en geeft gcltlcn op hypotheek, op effecten, omler borgtocht of ander solicit onder pand. Reinst zich met alle soorten van ver zekering en alles wat tot het Wissel en Effecten vak behoort in den ruimsten zin IS TE SI*REK EX s eiken Woens dag te Ter Xeuzcn in het «Neder- landsch Logement," eiken Zaterdag te Axel bij mejuffrouw de Wed. Rolff en alledagen te Hulst ten zijnon kantoie. van Stekene, is te spreken op Zondag 14 Sept. van half 8 tot 11 uur 's mor gens, bij Th. MOERDIJK, In de Klok, Zuiddorpe. De notaris E. B. DDMOLEIJN te Hon- tenisse, zal op Dinsdag 1« September 1902, om 4 uur namiddag, ten verzoeke van P. F. MAHU te Ivloosterzande (Ron- tenisse) in het openbaar verkoopen als: KASTEN, KACHEL, STOE LEN, TAFEL, KINDERWAGEN. Verder t 2 LOOPVARKENS, KIP PEN, KRUIWAGEN, enz. En daarna het HUIS met ERF te Ivloosterzande, groot 2 aren 18 centiaren. Aanvaarding bij betaling koopsom, uiterlijk 15 October. LANDBOUWERS-VEREENIGING TE HONTENISSE. der levering van plus minus op Zaterdag i 3 September 1902 des namiddags vijf ure. Bij P. J. Verbist te Kloosterzande gemeente Ilontenisse. De voorwaarden van inschrijvings biljetten zijn te verkrijgen bij den heer Jac. BUIJSROGGE. Wij hebben het genoegen den lezers van Het Geïllustreerd Zondags blad hetwelk wekelijks als premie bij onze Courant, tegen uiterst billijken prijs wordt geleverd mede te deelen, dat in het eerst verschijnend nummer zal worden opgenomen het begin van een uit vele vervolgen bestaande, getiteld kost slechts de luttele prijs van 45 ets. per 3 maanden en munt uit door de gelijkheid van inhoud en aantrekkelijk heid van vorm, door fraaie gravures en met zorg gekozen, belangwekkende ver halen. Onderstaand inteekenbiljet gelieve men ingevuld spoedig aan ons bureau te laten bezorgen. DE UITGEVERS. mimemx&ia WOONPLAATSNAAM Eene sinds jaren bestaande en scherp concurreerende Mij. van Leveiysverz. vraagt voor de afd. weekpremiën te Ztiiddorpe, Westdorpe, Koewacht en Clinge tegen salaris en provisie. Franco brie ven onder lett. Z aan dat blad. op liet Leven Breda. 's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat. Amsterdam, So- phiaplein. Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein). Haarlem, Kruisweg 70°. -Xijmegen, In de Betoustraat 8. Groningen. Akerkhof, hoek A- kerkstraat. Zutfen, IJselkade. Hoofd-Direcfie te 's-Gravenhage CAREL HENNY, Directeur. Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. Kantoor voor de Zuidelijke Provinciën Rroda, Prinsenkade. Directeur E. J. M. DE BRUIJN. Kapitaalf 4,000,000 Reserve uit. 1901. 1,818,000 Bet. Brandschaden tot uit. 190123,002,000 Verzekering tegen BRAND- en INBRAAKschade. Vertegenwoordigd door de heeren L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS te Hulst; P. WAUTERS te Sas van Gent; J. Th. HENDRIKSE te I.Jzendijke. Goedgekeurd bij Koninklijk Bbsluit Speciaal HULST. Hm TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Yrou wcnzick- ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Ten allen tijde gelegenheid totdineeren. Bcafetaek a la minute, enz. 10 „Zelandia," Verzekert1". tegen sterven, noodzakelijk afmaken en ongeschiktheid, tot een premie o. a. voor jonge paarden van 3% met 90% schadevergoeding 2°. tegen brand- en bliksemschade der geheele levende have als afzon derlijke afdeeling k f 1,50 per f 1000,-, met 100% uitkeering. LIXTHOUT, Directeur. Groot- en kleinhandel in KRUIDENIERSWAREN, TABAK en SIGAREN, COMESTIBLES en Geconserveerde GROENTEN. Ter Boekdrukkerij van het St. JACOBS-GODSHUIS te Haarlem is verschenen XXVII»' JAARGANG, Afl. 1/3Jan.-Maart. Frijs l>er Jaargang f i,5D Franco per post i.TO. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen, welke, behalve hoofdar tikelen en verschillende mededeelingen op het gebied van kerkelijke toonkunst, alle berichten en verslagen betreffende de St. Gregorius-Vereeniging bevatten. Ongeveer maandelijks ontvangen de inteekenaren tevens eene muziek-bijlage van nieuwe kerkelijke gezangen, door de beste kerkelijke toonzetters gecomponeerd. Bij aflevering :c werd verzonden eene miiziekhijlagc be staande in een motet voor 4-steminig gemengd koor en orgel, bij gelegenheid van bet 35-jarig Pontificaat van Z. H. Pans Leo XIII. getiteld „Tu es Petrus", muziek van kl.lt. JOS. FBAXSSkX. Allen, die tot bevordering van den waren kerkzang willen medewerken, worden uitgenoodigd zich op dit tijdschrift te abonneeren. Bestellingen worden door alle boekhandelaren aangenomen. Prima VET of MAGER SPEKper kilo f 0,70. Zuiver, blank, eigengeslacht gesmolten REUZEL in vaatjes van 10 en 20 kilo0 70. ZULT (Boterhamworst) o'oO. Heerlijke TAFELWORST (Plockworst) l|()0. Rookvleescli. Rol- en Beenhammen, 8aucis «Ie Boulogne, enz. Alle artikelen voor prima zuiver gegarandeerd. Orders boven f 10 half franco vrachtgoedéén station. Onbekend rembours. Emballage en fust vrij. Dépots te Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen bij D. de VosHulst bij J. W. Warnier; Sas van Gerit bij Gcbr. Govaert Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij de fir ma A. J. Bronswijk; ÏJzendij- he bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur; Vlissingen bij A. Salet; Goes bij de wed. J. de Poor ter; Kruiningen bij 0. de Munck; Zierikzee bij M. S. Polak. doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitval len en neemt de pelletjes van het hoofd wet?. 1 Eischt op den hals lg3<-'"<i">vN van den flacon déposé. H Verkrijgbaar f 1 50 f 0 85 I jl m flacons ven1' 1>ÜU 06 A' u)Qc,J West-Europeesche of Spoorlijd. Dagelijks* Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,— 7,30 9,30 vm. 11,50 a) b) nm. 3,30 en 6,20 c) Breskens naar Vlissingen 5,30 8,— 10,—nm. 12,15 a.) 3,55 6,50 Van Ter Neuzen n. Borsselen vm. 5,15 7,30e) 10,25 nm. l,55a)g) 4,45 Borsselen n. Vlissingen vm. 5,35 7,50e) 10,45 nm. 2,15a) 5,05 Vlissingen n. Borsselen vm. 6,10«1) 9,10e) f) 11,50a)b) nm. 3,30 6,20c)h) Borsselen n. Ter Neuzen vm. 6,30d) ---f) nm. 12,10a) nm. 3,50 6,401i) Wnrndaffs Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,12 Avacht de boot van 6,20 naar Breskens ten hoog ste 30 minuten en naar Borsselen en Neuzen ten hoogste f5 minuten. Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om <>,5D. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 3D minuten. Des ZONDAGS en op 15 SEPTEMBER en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen Vlissingen—Breskens, Vlissingen—Borsselen, Vlissingen—Ter Neuzen, BreskensTer Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. a) 1») o) «1) e) f) 8)

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4