Openbars Verkooping. BERICHT. Van rheumatiek genezen. lanken, Openbare Verkooping. Uit de hand te koop KLOOSTERBALSEM. Uit België. Gemengd Nieuws. Landbouw. Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Beurs van Amsterdam. Ned. W. S. Cert. 27» 827.. do. Obl. 1896/98 3 967.. do. W. S. Cert. 3 94 HONGARIJE. Obl. Goudl. '81/93 4 1027. L. 1892-1902 O. 4 997>6 OOSTENRIJK. Obl. zilver Jan./Juli 5 84%. PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 307. do. '88-89 m. tick. 47» 467. O. Tabaksmonop. 47» 96%. RUSLAND. O. Iwang. Dombr. 47» 99'/. do. Oh. R. 625 O. 47» 1007» Obl. Binnenl. 1894 4 61%« Oblig. 1880 Gec. 4 977. do. GR. 625 do. 4 97 St. Minas Gereas O. 5 977. K. H. '89 in zilver 47» do. Leening '67/69 4 lOU/, do. pd. st. 100 4 O. Gr. 1898 4 987. Zuidw. Z. R. 125 4 97 do. Z. R. 625 4 977. Obl. in Goud '84 5 987» do. G. R. 1000 5 987/.« TURKIJE. Geconv. Serie D. 297» do. Serie C. 317. JAPAN. Oblig. Leening 1899 4 867. BRAZILIË. Funding L. 1898 5 997« DOMINIC. REP. 4 pc. 274 O.m. tick 1901 167.. Telegrammen. Marktberichten. Advertentiën. 4 pets Pandbrieven Ls. van Waesberghe-Janssens HUISRAAD, Centraal-Depöt L. 1. AKKER, Van Alkemadestraat 11 - Rotterdam, HEILLE. De verderfelijke gewoonte om met twee aan elkaar gekoppelde geladen wagens te rijden zonder toezicht op den achtersten wagen, heeft hier wederom een ongeluk veroorzaakt. Het achtjarig zoontje van zekeren de Zut- ter, geraakte Dinsdag onder den achterste van twee geladen graanwagens, met het gevolg, dat het wiel nog even het hoofdje greep en daarvan gedeeltelijk de schedel huid werd afgescheurd, zoodat het wel geleek of het ventje gescalpeerd was. Dadelijk werd heelkundige hulp inge roepen en de wond dichtgenaaid. Daar dit reeds het tweede ongeluk is van dien aard onder de gemeente Sluis in een tijdsbestek van enkele Weken, meeilen sommigen, dat het hoog tijd wordt om het rijden met twee aaneengekoppelde wagens onder het bestuur van één man, soms ook wel onder het be stuur van een kind, te verbieden. AARDENBURG. Aan den heer M. W. van de Plassche bloemist alhier, is door «La Société Loyale d' Agriculture et de Bota- nique" te Gent uitgereikt een «Oertificat de Merite" (getuigschrift van verdienste) voor zijne inzending nieuwe Gladiolus «Triomphe de Paris" in de meeting van 7 Sept. jl. te Gent. Het behaalde succes zal den heer Van de Plassche stellig tot reclame strekken, en wij wenschen hem met het schoone resultaat van zijn arbeid van harte geluk. RILLAND. De arbeider W. K., bij den landbouwer v. L., alhier had het ongeluk bij het stellen van een tarweklamp met een zijner armen in een zoogenaamde «griep" of vork te vallen. De vork drong zoo diep dat geneeskundige hulp moest Worden ingeroepen. De Belgische slagers uit de groote steden hebben besloten bij de regeering krachtig aan te dringen op het spoedig openen der grenzen voor den invoer van Nederlandsch vee, wijl anders een algemeene opslag van het vleesch over het geheele land noodzakelijk is. Ontslagen van rechtsvervolging: C d. F. 19 jaar, landbouwersknecht, Zaamslag be klaagd van mishandeling. Vrijgesproken. M. N. 21 jaar, boeren knecht Driewegen beklaagd van Stroo- perij. Van eene vaas, die gebroken was. Een Engelsch „gentleman" is te Brussel de held geworden van eene vermakelijke geschiedenis. Deze meneer, wiens grootste ondeugd gierigheid was, moest een dame een cadeau geven op haar verjaardag. Hij gaat naar een proceleinwinkel en juist als hij binnentreedt laat een winkeljuffrouw een vaas van groote waarde in stukken vallen. „Hoeveel moet dat kosten?" zegt de Engelschman, op de stukken wijzend. „Wat? U bedoelt die stukken vraagt de winkelier verbaasd; „die kunt u voor 60 cent hebbenwant het is onmogelijk om ze weer aan elkaar te plakken." De gentleman deed er nog 30 cent bij voor het inpakken van de stukken in een kist en de verzending aan het adres van de jarige dame. Daarna ging hij weg en was wat blij, dat hij er zoo goedkoop afkwam. Hij was overtuigd, dat de dame zou denken, dat de vaas onderweg gebroken was. Maar ongelukkig genoeg had de winkelier niet goed begrepen, wat de meneer met de stukken voor had en toen de dame de kist opende, waren de stukken één voor één netjes ingepakt. Sterk. Een vrouw treedt een win kel binnen en vraagt naar japnnstoffen. Na lang zien en weer zien kiest zij er een uit, maar vraagt eerst nog bezorgd: „de stof is toch sterk?" „Juffrouw," zegt de bediende, „ik ver zeker u, stof duurt eeuwig en daarna kunt u er nog een kleedje voor uw doch tertje uit maken." De heer Petermann, hoogleeraar te Gemblours, heeft gedurende verschil lende jaren proefnemingen gedaan in de Haspegouwsche kleigronden om de beste meststoffen voor suikerbieten te weten te komen. Hij raadt de landbouwers aan per hectare te gebruiken 1°. 400 kilo soda-nitraat in 2 of 3 maal te strooien 2°. 1000 kilo superphosphaat vóór het zaaien in den grond te werken. Zeker is het, dat niet overal onver- derd de raad van professor Petermann kan aanbevolen worden er zijn gron den, die min of meer nitraat zullen eischen andere, die min of meer su perphosphaat zullen vragen, doch de resultaten van het onderzoek van den hoogleeraar kunnen toch vele landbou wers tot leiddraad strekken. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens: diefstalP. J. S. 69 jaar, werkman, Koewacht, tot 3 d. gev. straf, strooperij: J. v. d. G. 24 jaar, arbeider Driewegen en C. d. M. 15 jaar en L. J. S. 16 jaar, leurders, Middelburg allen tot f3 b. 's. 3 d. h; mishandeling: P. P. G. 35 jaar, visscher Ter Neuzen, en G. v. A. 47 jaar, stalhou dersknecht, Middelburg, beiden tot 7 d. gev. straf, en J. J. v. A. 26 jaar, land bouwer, Hansweert (Kruiningen) tot f 25 b. s. 5. d. h. en J. B. d. M. 39 jaar tim merman, Sas vac Gent tot f 10 b. s. 5 d. h. mishandeling en vernieling: C. v. D.23 jaar, landbouwersknecht, Clinge, tot 14 d. gev. straf. beleediging van een ambtenaarA. L. bijg. M. 33 jaar visscher Philippine tot f 10 b. s. 10 d. h. In zake F. J. F. 37 jaar, winkelier, Goes, appelant van een vonnis van het Kantongerecht te Goes, waarbij hij ter za ke van overtreding der boterwet is ver oordeeld tot f 10 b. s. 5 d. h. is het von nis van den eersten rechter bevestigd. f>e opname van inge^ondmi sfukkon 1>«*wijst volstrekt niet, «lat «Ie Redactie met «len Inlioud Instemt. Geachte Heer Redacteur t In het blad van jl. Woensdag lees ik onder «Provinciaal Nieuws" dat men U schrijftDe beetwortelen beloven dit jaar weer een ruime opbrengst. Ondanks het vele regenachtige weder zijn de planten goed uitgegroeid. Het gewicht zal voorze ker niet tegenvallen. Of het suikergehalte ook zoo bevredigend zal zijn Daarvan valt nog weinig te zeggen. Het weder in September en October is daar voor het grootste deel beslissend. Mij dunkt uw berichtgever is nog al zeer optimistisch gestemd en blijkbaar heeft hij zijn berichtje geschreven zonder eerst eens n^ te gaan of bij den landbouwer te informeeren of alles werkelijk wel zoo is, zooals hij gelieft te schrijven en vermoede lijk heeft hij zijn goeden wensch voor de werkelijkheid genomen. De bietenbladeren zijn werkelijk mooi gegroeid maar de bieten op zich zelf be- teekenen nog niet bijzonder veel, in verge lijking met vorige jaren, terwijl het ge wicht eerder tegen dan mede zal vallen van het suikergehalte valt niets met zeker heid te zeggen, dat geef ik volkomen toe, want zulks kan in korten tijd veel aan winnen en veel verliezen, daar droog of nat weder daarop een zeer grooten invloed heeft. Om het bovenstaande te staven geef ik hier een klein vergelijkingsstaatje van een onderzoek van suikerbieten op 19 Au gustus jl. en op 27 Augustus 1901. De verschillende monsters op eerstge noemden datum onderzocht gaven per biet een gemiddeld gewicht van 454 grammen hoogste gewicht 800 laagste 292 grammen met een gemiddeld suikergehalte van 11,67% (hoogste 13% minste 9.80%) ter wijl de monsters verleden jaar 27 Augus tus genomen gaven een gemiddeld gewicht van 646 grammen (hoogste gewicht 984 laagste 460 gramm.) met een gemiddeld suikergehalte van 14.07% (hoogste 16.20 minste 11.90%-) Bovenstaande cijfers zijn welsprekend genoeg om daaraan niets meer te moeten toevoegen. Het is mij bekend dat binnen eenige dagen wederom eenige monsters zullen ge nomen en onderzocht worden en zal ik, indien ik daartoe gelegenheid heb, den le zers van uw geacht blad gaarne de resul taten daarvan onder de oogen brengen. Met beleefden dank voor de verleende plaatrsuimte, Uw getrouw lezer. 11 September 1902. H. M. de Koningin komt Maandag te kwart vóór 4 ure van 't Loo in den Haag aan. De staatscommissie voor krankzinni genverpleging wordt morgen alhier door de ministers van Binnenl. Zaken en Jus titie geïnstalleerd. President Steijn gaat gestadig in beter schap vooruit, zoodat hij tegen 25 dezer naar Montreux kan vertrekken. Ben Zeeuwschc vrouw lieefï heden in «Ie vestibule van liet Kantongereeht een revol verschot iselost op den zaak waarnemer IS., die eeliter niet werd getroffen. Zij werd on- middelijk gearresteerd doch weigerde eenige inlichting te geven omtrentde he weegreden tot deze daad. Men seint ons uit P1TEKS (Bel gië): lieden zijn alhier gearres teerd, twee personen uit St. Jan- steen, Heikant, die in 't bezit waren eeuer koe, vermoede lijk gisteren nacht gestolen in «Ie weide van den hoer Cli. 1J- selmertte Absdale. Bij geruchte vernamen wij, dat het vader en zoon zijn, ge naamd «1e B. SPANJE. 3% Stad Madrid 1868 TURKIJE. 3 Leening 1870 44% 29% Staatsleeningen. NEDERLAND. lOU/16 Mijnheer de Redacteur. Veroorloof mij door middel van Uw zeer geacht blad de beleefde vraag te stellen, of het niet aanbevelenswaard zou zijn om al het gepoets, dat den reizigers op de provinciale booten kan hinderen, te doen verrichten terwijl die booten stil lig- gen. Zoo werd in het begin dezer week ge durende de overvaart tusschen Vlissingen en Terneuzen de leuning van de trap die naar het campagnedek voert inge smeerd en gepoetst. Verschillende reizigers werden hierdoor in hun vrije bewegingen belemmerd en vonden die poetswoede te vroeg of te laat. Onder beleefde dankbetuiging voor de opname, Uw lezer X. DEN HAAG. De behandeling der be- roepswet is heden beëindigd. De eindstem ming zal plaats hebben op een nader te bepalen dag. NEDERLAND. Amst. Conv. L. '95 3 do. Leen. 1898 3 Hypotheekbanken. Amst. Pandbr. 4 Holl. H. B. Pandbr. 4 Maastr. H. B. Pandbr. 4 Res. Hypb. v. Ned. 4 Rott. Pandbr. 4 Sted. Hb. 's-Grav. P. 4 Utr. Pandbrieven 4 Westl. H. B. Pdb. 4 Zuider Hypb. Pdb. 4 Z.-Holl. Pandbrieven 4 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 Hypoth.-Bank P. 4 do. Comm. O. 4 Innerst. Sparc. P. 4'/« Spoopwegleeningen NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A. Ned.-Z-Afr. 1897 O 4 ITALIË. Zuid Sp. O. 3 POLEN. Warsch. Weenen A do. G. R. 625 4 do. 10e serie O 4 RUSLAND. Rjas. Uralsk G. R. 625 4 Wladik. Sp.-M. O. 4 do. Z. R. 625 O. 4 AMERIKA. Kans. City S. R- A. do. Prefer, do. do. le Hyp. O. 3 South. P. Goud Obl. 4 Premieleenlngen. NEDERLAND. Amsterdam 1000 L. 3 do. 100 A. 3 Stad Rotterdam A. 3 Gemeentecrediet A. 3 BELGIË. Stad Antwerpen 1887 2% Stad Brussel 1886 2% FRANKRIJK. Crédit Foncier 1880 3 HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft 4 91'/» 93"/. 100% 101 100 101 101 100 1007. 100 100 997. 82 SU/.» 8P/. 101"/. 108 105 637.6 1187» 98 987» 97"/. 977. 98 38 607, 717. 927. 104 1077, 1047, 102'5/ii .105 1057» 977» 1377, Middelburg, 11 Sept. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren door den drukken veldarbeid minder dan verleden week. Kroonerwten, meestal zwak van kwaliteit, werden het meest ge presenteerd, terwijl van andere nieuwe granen weinig werd aangeboden. De noteering is als volgt: Jarige tarwe werd tot f 8 gekocht; nieuwe dito, meest al niet droog, werd van f7 tot f 7,25 naar kwaliteit gekocht; nieuwe rogge vond tot f5,75 nemers; wintergest niet ter markt; zomer dito f 4,25 a f 4,50; Walch. witteboonen op f 10,75 gehouden kroonerwten f 9 a f 9,50 naar kwaliteit koolzaad op f 8 gehoudenkarweizaad niet getoond. Boter f 0,55 af 0,60 per kilo Eieren f 3,50 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 27,Pa tent- f 29,—, Lijn- f 34,— per heet. a cont.op 6 w. f 1,— p. h. hooger.^ Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 8,50 lijn- f 13,per 104 st. Goes, 9 Sept. Door de drukke oogst werkzaamheden was het beursbezoek ge ring en daardoor weinig handel. Oude Tarwe f7,00 a f7,50; Nieuwe Tarwe f 6,00 a f 7,Rogge f 5,00 a f5,35. Winterg. per 100 kilo f7,00 a f7,50. Zo- mergerst per 100 kilo f 0,00 a f 0,00. Haver r 100 kilo f 9,75 a f 7,50. Bruine Boo- nen f 0,00 a f 0,00. Paarden boonen f 0,00 a f 0,00. Kroonerwten f 8,a f 9,25. Kool zaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 8,75 a f9,00. Versche Boter f 1,10 a f 1,20, midden- prijs 59 ct. Eieren f3,40 a f3,60 mid- denprijs 875 ct. Aan particulieren Eieren f 3,80.' Oostburg, 10 Sept. Ter graanmarkt van heden waren aanvoer niet zoo ruim als de vorige week, met weinig lust tot koopen. Oude tarwe goed in prijs; ook erwten nog al gewild. Men besteedde voor jarige tarwe f8,30 a /8,60 den H.L.: nieuwe f 0.a f 0, den H.L.jarige rogge ƒ0.— a ƒ0.- nieuwe f 5.50 a f 5.70 den H.L.jarige wintergerst fa fnieuwe ƒ7.50 a ƒ7.60 per 100 K.G.jarige zomergerst a nieuwe 0.a 0.de 100 K.G.haver 9.— a 9.15 per 100 K.G.paardenboonen 0.a 0.den H.L.groene erwten ƒ0.a ƒ0.00; Kroonerwten 8.a 9.15; koolzaad ƒ8.40 a ƒ8.60 Ondergeteekende betuigt zijn welge- meenden dank aan de Paarden- en Vee verzekering te Zwolle, voor de vlug ge uitbetaling van zijn afgemaakt paard en kan deze Mij als voordeelig en so lied zijne medelandbouwers aanbevelen. Prosperpolder, Clinge. Th. SCHILLEMANS. gevestigd te 's-GRAVENHAGE. Geplaatst maatschappelijk kapitaal 1.500.000 waarop gestort tien percent. De Directie bericht dat hare in stukken van ƒ1000, ƒ500, ƒ100 en ƒ50 verkrijgbaar zijn gesteld te Hulst ten kantore van den Heer De Directeur, J. HOOFT GRAAFLAND. J. A. VAN ERPERS ROIJAARDS. De Notarissen P. DREGMANS, te Axel en L. J. van der MOER te Ter- neuzen, zullen ten verzoeke van de Erven Janneke MOES en voor zooveel ie treft koop 3 ook ten verzoeke van de Erven Abraham HAAK en krachtens verleend Rechterlijk bevel op Dinsdag 30 September 1902, des namiddags 2 ure in het logement van Mej. de Wed. ROLFF te Axel, verkoopen KOOP 1. De OOSTELIJKE HELFT van eene partij bouwland, gelegen in den polder Beoostenblij benoor den, gemeente Axel, deel maken de van de perceelen kadastraal be kend Axel sectie D nummers 52 en 53 geheel, groot 4,22,60 Hec taren en dus voor de helft 2,11,30 Hectaren. Te aanvaarden met het rooven van oogst dezes jaars. KOOP 2. Een WOONHUIS en ERF in de Korte Weststraat te Axel, kadaster sectie G nummer 260, groot 1 are 11 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom KOOP 3. Een TUIN, gelegen te Axel, kadaster sectie G nummer 1569, groot 58 aren 50 centiaren. Te aanvaarden na het rooven der daarin in dit jaar gewassen vruchten. Betaling der koopsom 6 weken on kosten 8 8 dagen. Grondlasten voor koopers met ingaug van 1 Januari 1903. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde Notarissenliggende bij eerstgemelde ter inzage plan en legger. WEGENS UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon- tenisse, zal ten verzoeke van P. J. DE POTTER te Kruispolder (Honteriisse), op Donderdag 25 September 1902, des voormiddags 10 ure, in het open baar verkoopen eene groote hoeveelliei«l als; Delen, Ribben, geschaafd en ongeschaafd Hout, enz. als Kasten, Tafels,f4" Stoelen, Spiegels, Ka- chels, Bedden en Bed- degoederen, Koper-, Blik-, Tin- en Aardewerk, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met ƒ3,contant. De Onroerende Goederen, te Ter Neuzen, van de Weduwe en Erven NICOLAAS HARTE worden herveild op Woensdag 24 September 1902 des namiddags 2 ure, in het koffiehuis «Het Scheepje" te Ter Neuzen. De goederen zijn te aanvaarden 15 Oc tober 1092, in plaats als eerst gemeld 17 November. Slechts ingesteld op f 2800. Notaris DREGMANS a. Een WOONHUIS, SCHUUR, ERF en TUIN, alles in de nabijheid der Sassing en aan den grindweg naar Schapenbout, gemeente Axel, groot 12 aren 35 centiaren of 83 roeden. Geschikt voor alle bedrijf. b. 8 aren 80 centiaren of 48 roeden BOUWLAND, geschikt voor bouw grond als voren. Alles bewoond door de Wed. L. Schuitvlot. Te bevragen ten kantore van onder geteekende Notaris DRKDMAXS. Rotterdam, 28 November 1897. R. A. BIJLEVELD, Admiraal de Liefdekade 15, te Rotterdam, ver klaart volgaarne dat zijne echtgenoo- te geruimen tijd lijdende is geweest aan rheumatiek, doch na het gebruik van vier potjes Kloosterhalsnn totaal genezen is. R. A. BIJLEVELD. KONING BBB BALSEMS, uit het Klooster Sancta Paulo geneest als geen tweede middel Jicht, Rheu- mathiek, Brand-, Snij-, Oude en Nieu we wonden, Verrekkingen, Verstui kingen, Lendepijn, Kneuzingen, enz. Prijs per pot 35 ets. ^5 ets. f l.SO f2.50. ÜTgP Voor echtheid moet iedere pot voorzien zijn van een rooden band, waarop de handteekening van den Ge neraal-Agent L. I. AKKER voorkomt. Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KELeunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskilde heeren DE FOUW te Hoek M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te Othene P. WULLEMS te Groenen dijk; J. VAN DORSSELAARleLams- waardeCONST. DANCKAERT te HulstA. WILLEMS te Zandberg C. VERHAAK te Sas van Gent M. KIEBOOM te Westdorpe I). KRIEK- AERT te RapenburgD. VAN DE VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROLFF Lz. te AxelJ. VAN DIX- HOORN te Axel P. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui gem. AxelH. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNEAernoudtse te Philippine.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3