Binnenland. Provinciaal Nieuws. te te Ciudad-Real nog groote schade aan gericht. De Vesuvius. De Vesuvius is in werking getreden. Gevaar schijnt er niet bij te zijn, de tou- risten bewonderen het schouwspel. Uit Catania wordt gemeld dat de Strom- boli hevig werkt. Er worden zware ont ploffingen gehoord en dichte rookwolken bedekken het geheele eiland. RUSLAND. V orstciimoorders. De Petite République maakt twee brie ven openbaar welke, naar het heet, in 't geheim in Rusland verspreid zijn door den man die prins Obolenski, den gouverneur van Charkof, trachtte te vermoorden. De man zegt daarin dat hij het als de grootste eer beschouwde, gekozen te zijn om het bloed van de boeren te wreken op den bandiet en beul van den Tsaar. De doodvonnissen, door de regeering vol trokken aan de wrekers, zullen anderen niet afschrikken. FRAXKRJIK. De Kerkvervolging. Het Hof te Lyon heeft in hooger beroep den notaris Dechelletes, die door de cor- rectioneele rechtbank te Rouan veroor deeld was tot 10 frc. boete wegens het verbreken der zegels van de Congregatie school te Moniigny, veroordeeld tot 15 da gen gevangenis en hem als notaris ge schorst. In Bretanje protesteert de bevolking te gen het oprichten van een standbeeld voor den godloochenaar Renan. Een bejaard priester, de Deken van Fréguier, heeft bij den gemeenteraad aldaar, zeer terecht, een heftig protest ingediend waarin hij Renan noemt, den grootsten beleediger van Chris tus, den afvalligen godlasteraar, die even als Judas, zich verrijkt heeft door zijn God te verraden en die gestorven is zooals hij geleefd heeft. De anti-godsdienstigen noemen Renan een apostel der zachtheid en der verdraag zaamheid die den vrede wil, maar zij ver geten dat de vrede die Renan voorstond, een vrede is zonder God waarin de mensch zich wentelt in het slijk. Al zijn de scholen der religieusen geslo ten, de bevolking zal den strijd niet opge ven, nu voor Renan een standbeeld wordt opgericht. De bevolking is bereid haar le ven te geven eerder den afstand te doen van haren godsdienst. Leve de Bretan- jers Een dertigtal processies zijn ter bede vaart naar Folgoët getogen met den Bis schop van Quimper aan het hoofd, om de hulp des Heeren in te roepen. Wij vragen, zoo sprak de Bisschop, de geloovigen toe, de Heilige Maagd van Fol goët ons land te beschermen en het te doen blijven Christelijk en trouw. De Christenen moeten geen partij aanhangen behalve de partij van het Christendom. Wij willen geen politieken strijd zooals degenen, die de volkeren bedriegen, wij vragen vrede voor den godsdienst en wij willen een Christelijke opvoeding voor on ze kinderen en het geloof voor ons zelf. Niet ma 1 scli. Onlangs heeft er in de diplomatieke ambtenaarswereld van Frankrijk een groo te opschuiving plaats gehad. Enkele ge zanten en anderen, die reeds op jaren waren gekomen, hebben hun pensioen ge kregen, en er zijn jongeren voor be noemd. Een van de gepensionneerden is echter zeer ontevreden, nl. de gezant De Monte- bello te Petersburg, en hij heeft dat niet onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft openlijk beweerd, dat hij zijn ont slag kreeg omdat zijn vrouw zich bij het tsarenbezoek te Cornpiègne ontevreden zou hebben betuigd over de houding van de ministersvrouwen, die geen plaatsje wil den inruimen voor de min van haar kind, voor wie op het slot niet gerekend was. Maar bovendien gaf hij zelf nog een an deren grond aan, nl. zijn onverholen af keuring van de anti-clericale maatregelen der regeering. Hij moet zelfs tegen den tsaar zich in dien geest uitgelaten heb ben. Natuurlijk is er een interpellatie in de Fransche Kamer over het geval aangekon digd. DU1TSCHLAND. Hen ImmIcii kt-lijk vorsi-lii jns«'l. De redevoering, door keizer Wilhelm te Posen in de zaal van den Poolschen provin cialen Landdag gehouden, is daar in de stad aangeplakt hetzelfde zal allerwegen in de provincie geschieden. Deze maatregel is een bedenkelijk prece dent tot dusver was het niet de gewoonte politieke redevoeringen aan te plakken. En waar moet het in Duitschland heen, wanneer al de redevoeringen van keizer Wilhelm aangeplakt worden? Men zal nauwelijks ruimte genoeg hebben, zelfs in het „grosse Vaterland." Nog afgezien van zooveel andere „ge vierde" redenaars, wier eerzucht aldus maar geprikkeld wordt. Van A so li van VVijek. Uit den Haag wordt gemeldt dat Z.Exc. de minister van koloniën, Dinsdagmiddag even over 12 ure, is overleden. In hem lijdt het land een gevoelig ver lies. Een minister, wiens beheer veel, zeer veel voor den bloei onzer bezittingen be loofde, is daarmede aan NederJ^nd ont vallen. Reeds in den korten tijd van zijn bewind, hoezeer ook door ziekte onder broken, heeft hij getoond een krachtda dig man te zijn, in wien mede- en tegen stander vertrouwen stelde. H. M. de Ko ningin verliest in hem een harer degelijk- ste raadslieden. Jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck, een Utrechtenaar van geboorte, had en kele weken geleden eerst zijn 43ste jaar bereikt. Hjj studeerde aan de universiteit zijner vaderstad in de rechten en werd op 30- jarigen leeftijd adjunct-commies aan het departement van oorlog. Een jaar later koos Zwolle hem tot Kamerlid, [welke functie (voor verschillende districten) hij hij sinds 1883 vereenigde met het burge meesterschap van Amersfoort en sinds 1885 tevens met het lidmaatschap |der Stdten van Utrecht, tot in 1891 H. M de Ko ningin hem de hooge betrekking van gou verneur van Suriname opdroeg. In 1896 legde hij dit ambt neer, werd door de Staten van Zeeland tot lid der Eerste Kamer gekozen en vestigde zich in den Haag, waar de burgerij hem tot Raadslid koos. Iu 1899 werd hij andermaal benoemd tot burgemeester van Amersfoort, dat hem verleden jaar tot lid der Tweede Kamer koos. De uitslag der verkiezingen maakte het optreden van een Christelijk kabinet noo- dig, en aan Van Asch van Wijck werd daarin de belangrijke portefeuille van ko loniën toeve.trouwd. Helaas, dat hij die slechts zoo korten tijd in handen heeft mogen houden De overledene was ridder van den Ned, Leeuw en officier van het Legioen van Eer. TWEEDE KAMER. Heel de afgeloopen week is in beslag genomen door de beraadslagingen over de Beroepswet. Toen aan de orde was de beslissing over de vraag of ook vrouwen zouden worden opgenomen in de samenstelling der Raden van Beroep ter beslissing van geschillen over de toepassing der onge vallen-wet, werd er natuurlijk weer heel wat gediscusseerd. De minister van Justitie verklaarde dat hij de mogelijke geschiktheid der vrouw tot rechtspreken niet wilde be twisten, maar z. i. was het bewijs niet geleverd, dat de rechtspraak door het medezeggenschap der vrouw zou win nen. Men zou dan ook kunnen vragen repliceerde de heer Van der Zwaag, of het bewijs geleverd is, dat door het medezeggenschap der vrouw de rechts spraak in waarde zou dalen. Met 49 tegen 32 stemmen werd ten slotte het feministisch amendement ingediend door den heer Helsdingen verworpen. Minister Kuyper behandelde het vraagstuk der ongevallen verzekering nog al terdege. Kort saamgevat komt het ministerieel betoog hierop neer: de verzekering moet met 1 Januari a.s. een aanvang kunnen nemen; wij stellen daarom deze regeling voor, al gevoelt de re geering-zelve dat zij niet volmaakt is; maar langer overweging en langer uit stel zijn niet gewenscht en door de noodzakelijkheid gedrongen hebben wij gedaan, wat in het kort tijdsbestek mogelijk was, om deze epineuze zaak op de beste manier tot een oplossing te brengen. Weet de Kamer een bete re methode aan de hand te doen, dan zullen wij die aanvaarden. De minister verklaarde, dat, mocht de Kamer beslissen, dat de benoeming in de eerste jaren rechtstreeks aan Ge deputeerde Staten zal worden opge dragen, de regeering zal berusten, maar zij handhaaft haar stelsel. Hij gaf de voorkeur aan het amendement-Bos (het voordragen binnen twee jaren van een nieuwe wettelijke regeling) boven dat van de commissie van voorbereiding en bestreed het amendement, om vrou wen benoembaar te verklaren als lid der beroepsraden. Echter had hij geen bezwaar tegen het laten medewerken van vrouwen aan de samenstelling dier raden. Het regeeringsstelsel uiteenzettend, betoogde de minister, dat het daarbij- opmaken eener nominatielijst niet noo- dig is, terwijl het stelsel het meest practisch en het minst kostbaar is. Geheimhouding achtte de minister bij deze verkiezing niet noodig. Voorts wees de minister op het voordeel van proportioneele vertegenwoordiging in net regeeringsstelsel. De Minister heeft door zijn kranige pleidooien in de volgende zittingen alle bezwaren weten weg te pleiten. Zijn woorden waren beslissend, en al wat verder werd gesproken, had slechts een relatieve beteekenis. Het ontwerp is thans afgehandeld, en zooals uit onze telegrammen van heden blijkt zal de eindstemming op een nader te bepalen dag plaats hebben. ZU1DDORPE. Bij kon. besluit is be slist, zoo meldt de T. C., dat de gemeen te Zuiddorpe haar recht op de onderwijs subsidie over 1902 heeft verloren, omdat niet binnen vier maanden na 15 Jan. een vierde onderwijzer was aangesteld. Geheel te goeder trouw had de raad een onder wijzeres benoemd tegen 15 Mei, terwijl nu blijkt dat 14 Mei de uiterste termijn is. TERNEUZEN. Woensdagnamiddag werd alhier door den notaris Dregmans, van Axel, ten verzoeke van de wed. en erven van N. Harte, alhier, in het open baar geveild: een woonhuis en aanhoorig- heden, waarin smederij wordt uitgeoefend, en het recht van erfpacht op den grond, eigendom der gemeente Ter Neuzen, ge legen aan de Westkolkstraat, groot 3 aren 94 centiaren. Het perceel werd opgehouden op f 2300. ZAAMSLAG. Werd onlangs uit Stave- nisse gemeld, dat daar een haas in huis geloopen was, hier vloog deze week bij twee ingezetenen des avonds een patrjjs in huis. Het eene diertje wordt thans nog in leven gehouden, het andere is den weg van de maag opgegaan. CLINGE. Woensdag had alhier de aan besteding plaats van het vergrooten der openbare school onder beheer van den ar chitect Wisse van Zaamslag. Hoogste in schrijver was de heer P. Duivestein te Zaamslag voor f 4895 aan den laagsten inschrijver, den heer B. J. Beuling te Hulst is voor f 4206 het werk, behoudens goedkeuring, gegund. K1ELDRECHT. Paulina Thielman te Kieldrecht (wijk 't Zingel) wier jubel feest verleden jaar op 9 Septemher zoo luisterrijk werd gevierd, heeft Dinsdag haar 101e jaar bereikt. Door de harmonie maatschappij werd haar bij die gelegen heid eene senerade gebracht. De eeuwe- linge bevindt zich beter dan over een jaar, geniet eene goede gezondheid en kan nog zeer aangenaam vertellen over de voorna me gebeurtenissen harer jeugd. EEDE. De WelEerw. Heer Vermunt kapelaan alhier is verplaatst naar Nieuw- Vosmeer en zal worden vervangen door den WelEeiw. Heer van den Bom pries ter van het Seminarie. Met spijt zien de Eedenaren den lieer kapelaan vertrekken. In den betrekke lijk korten tijd van zijn verblijf alhier, had ZEerw. door zijn minzamen omgang de harten van allen gewonnen. Moge het hem in zijn nieuwe standplaats welgaan. SAS VAN GENT. Toen Dinsdagavond de orgeldraaier V., die in het café van den slager Victor H. muziek maakt, be merkingen maakte op het ontvangen Vleesch, werd H. opeens zóó woedend, dat hij den muziekant met een hamer een slag op het voorhoofd toebracht; men vreest dat het slachtoffer een oog zal moeten verliezen. St. JANSTEEN. Wij lezen in de Midd. Ct. het volgende »Van wel ingelichte zijde meldt men ons, dat van eene rechtsvervolging te gen den pastoor van St. Jansteen geen sprake is. Het door ons gemeld opmaken van proces-verbaal wegens wederrechtelijke vrijheidsbeneming, op last van den kan tonrechter te Hulst zal alzoo geene uit werking hebben. De toedracht der zaak moet in geen enkel opzicht tot vervol ging aanleiding geven." Wat is dat voor juristerij van een kantonrechter, zijn wij hier genegen te vragen. Hedennacht heeft men onder Abs- dale wederom een schoone koe uit de weide gestolen. De eigenaar had het dier sedert eenige dagen in Holland doen aankoopen. Het dier was eigendom van den heer Ch. IJsebaert. De dieven schijnen er bepaald goed kennis van te hebben, om juist de beste ten er uit te pikken. Het is verregaand. HONTENISSE. Bij de gisteren gehou den verkooping van onroerende goederen van den heer Francies de Waal, in den Nijspolder, gemeente Ossenisse gelegen zijn koopers geworden, van de goederen onder koop 1 de heer G. de Waal-Stallaert te Ossenisse voor de som van f 650 van de onder koop 2. dezelfde voor f 580; van de onder koop 3. de heer August van de Vij ver te Hontenisse voor f 480 en van de onder koop 4. P. C. Neve te Hontenisse (oud Hoofd) voor de som van f 530 alles per 44 a 56 ca. In aanmerking nemende de kwaldeit en ligging der gronden, en de f 16 per Hecta re polderlasten moeten deze prijzen zeer hoog genoemd worden. HULST. Waarin deze gemeente sterk vooruitgaat is in het aantal herbergen. Nog zoo heel veel jaren niet geleden bleef het aantal inrichtingen waar gele genheid bestaat om zijn dorst te lesschen en om den tijd aangenaam door te brengen beneden de 50, thans bedraagt dit cijfer binnen de gemeente niet minder dan 71, terwijl de gemeente thans weder met een drietal herbergen zal verrijkt worden, dat brengt dus het aantal op 74. Op 31 December telde Hulst 2886 zielen. Zoodat men op 39 inwoners mannen, vrouwen en kinderen, èène herberg aan treft. Nu zou men allicht vragen: gaan de lui in Hulst zooveel uit dat op iedere 39 zielen eene herberg noodzakelijk is, of is het tappersbedrijf zoo winstgevend dat het groote aantal daarvan het natuurlijk ge volg is? NIEUW-NAMEN. Verleden Zondag had in onze naburige gemeente Kieldrecht de plechtige inhuldiging plaats van het Vaan del geschonken door Z. M. den Koning aan de Vaderlandminnende Maatschappij «De Leopoldisten'' gewezen krijgslieden van het Belgische leger, gedurende de regeeringen van H. M. Leopold I en Leo pold II Koningen der Belgen Ten 4 ure was de ontvangst op het Ge meentehuis (dat zeer netjes versierd was) van den heer Heinburger Kolonel-Bevel hebber van het 6e regiment geschut te Ant werpen, vergezeld door de heeren Volks vertegenwoordigers van het land van Waas, die in naam des Konings het Vaan del aan de Leopoldisten overhandigde j daarna optocht van den stoet door het dorp waaraan behalve die van Kieldrecht ook eenige vreemde muziek- en zangmaatschap pijen deel namfen alsook de Leopoldisten van Bevefen en Vracene. De Kolonel en Represantanten die aan de wandeling deel namen waren zeer verwonderd over de schoone inrichting en orde van den stoet bij terugkeer aan de kiosk welke geplaatst was tot het uitvoeren vart muziek- en zang stukken werd door de fanfare-maatschap pij «de Scheldezonen" van Nieuw-Namen hulde bewezen aan de afgezanten des Ko nings door het spelen van de Brabanconne en het Wien Neerlandsch Bloed; de Kolo nel reikte den Voorzitter der Maatschappij de hand en betuigde oprechten dank voor die hulde hen door de Nederlanders bewe zen. Het marktplein was opgepropt van volk en menigmaal werd de kreet Leve Leopold Koning der Belgen door een luid hoera beantwoord. Het was een ware feestdag voor Kiel drecht die tot aller genoegen vroolijk en rustig is afgeloopen. KOEWACHT. De najaarskermis is rus tig en stil afgeloopen. Eenige danstenten op Belgisch grondgebied, een mallenmolen en een paar kramen op Nederlandschen bodem, dat was alles, wat de kermis dit jaar te aanschouwen gaf. De tijd, dat de kermisdagen misbruikt werden tot twist- en vechtpartijen, is ge lukkig reeds lang achter den rug. De verstandhouding tusschen Nederlandsche en Belgische ingezetenen laat tegenwoordig niets te wenschen over. Dinsdag vierden de echtelingen Jaco bus Vereecken en Antonia Picavet hun gouden huwelijksfeest. Reeds vroeg wapper de op het Belgische gedeelte, waar de jubilarissen wonen, van alle huizen de nationale driekleur. Ook op Hullandsch grondgebied werd menige vlag uitgestoken. Om 8 uur trokken de feestelingen met hunne familie in optocht naar de kerk, waar eene plechtige H. Mis werd opgedra gen om God te bedanken, dat Hij hen het zeldzame voorrecht geschonken heeft een halve eeuw met elkander door de banden des huwelijks vereenigd te zijn. Bij het uitgaan van de kerk werd het feestpaar opgewacht door tal van vrienden. Een van hen, Jos. Borgt, maakte zich tot tolk der anderen en sprak eenige goedge kozen woorden, die door den jubilaris, een krachtig, oud man, zoo beantwoord wer den, dat menigeen de tranen in de oogen kwamen. Van verschillende zijden werd het echtpaar geschenken aangeboden. Om 3 uur bracht de fanfare-maatschappij «De Eendracht" hen een serenade, waarbij de heer Burgemeester, als voorzitter de jubi larissen eenige woorden toesprak. Sas van gent, 10 Sept. Op de jaarlijksche prijsveemarkt van gisteren waren aange voerd: 35 kalfkoeien, 90 melkvaarzen, 44 ossen, 16 stieren en 33 biggen, totaal 218 beesten. De aanvoer was minder dan het vorige jaar en de handel niet zoo leven dig. De prijzen werden toegekend, als volgt: Voor don grootsten aanvoer van vee: le prijs f 8, H. de Keghel te Ertvelde met 38 stuks; 2e prijs f 6, E. Lambrecht te Ertvelde met 35 stuks; 3e prijs f 4 L. de Sy te Oost-Eecloo met 19 stuks. Voor den vetsten en schoonsten os: le prijs f 6, Aug. Geirnaert te Watervliet; 2e prijs f 3, D. Bekaert te Assenede. Voor de vetste en schoonste koe le prijs f 6, E. Lambrecht te Ertvelde; 2e prijs f 3, L. De Sy te Oost-Ecloo. Voor de vetste en schoonste vaars: le prijs f 6, E. Lambrecht te Ertvelde; 2e prijs f 3, I. Lambrecht te Ertvelde. Voor den vetsten en schoonsten stier: le prijs f 6, P. Willoms te Ertvelde; 2e prijs f 3, W. van der Hoofd te Waterland kerkje. Voor het grootst aantal schapen (min stens 6 stuks): le prijs f 4, niet uitge reikt. Voor het grootst aantal biggen )minstens 6 stuks): le prijs f 4, Cl. van de Walle te Wachtebeke met 19 stuks. Voor het grootst aantal gekocht vee: le prijr f 8, G. Pieters te Antwerpen met 39 stuks; 2e prijs 6, B. Pezant te Gent met 33 stuks; 3e prijs f 4, A. Verhaegen te Gent met 30 stuks. HENGSTDIJK, 11 Sept. He bezoekt van den Eerw. Heer J. Hermans aan zijne familie heeft korter geduurd, dan men aanvankelijk vermoedde. Z.E.W. zou eerst op 16 Sept. van hier vertrekken, tot hij gisteren een tele gram ontving met het bericht, dat men hem op 12 Sept. te Parijs terug ver wacht. Heden heeft het roerend af scheid van de familie plaats en dezen avond vertrekt de a.s. Missionaris met den nachttrein uit Brussel naar Parijs, waar hij Zondag e. k. het Subdiaconaat hoopt te ontvangen. Op 21 Sept. heeft het vertrek uit Parijs naar Marseille plaats, waar de reis in gezelschap van nog 24 andere Missionarissen en Eerw. Zusters per stoomboot wordt voorgezet. In den loop van dit en het volgend jaar zal in China den Eerw. Heeren Missi onarissen achtereenvolgens het Diaco naat en het Priesterschap Worden toe gediend. Onze innigste wenschen mo gen de jeugdige geloofsverkondigers ver gezellen, die alle gevaren trotseeren en geene inspanning te groot achten, om met ware doodsverachting zich te wijden aan de bekeering der heidenen IJZENDiJKË. Het zijn tegenwoordig de steden alleen niet meer, die iets bijzonder bezienswaardig hebben. Ook de meeste dorpen gaan trotsch op een of ander, dat den vreemdeling moet boeien. Zoo heeft IJzendijke, althans tijdelijk, iets, voor velen, »noch nie da ge wesen" n.l. een troep Zigeuners. Hm, anders niets F Zult gé zeggeh. Néén, anders niets, maar als ge deh stroom van menschen ziet, die vooral 's Zondags bij mooi weer van hier naar de grens drie kwartier gaans kuieren, om den troep te zien, als ge de bijzonderheden hoort vertellen van hunne levenswijze, als ge dan hoort, dat hun zelfs geld geboden is, om «ge trokken" te willen worden, dan zoudt e toch wel denken, dat het iets heel ijzonders is. »'t Is bar" zeggen ze hier. Te voet, per rijtuig, per nets, op alle manieren komen de nieuwsgierigen van heinde en ver aangestroomd. En wat zien ze daar Een troep, wel niet leelijk, maar vuil volk, slordig en slecht gekleed en gedekt. Reeds weken achtereen logeert dat volkje daar, aan den eenen kant be waakt door Nederlandsche, aan den anderen kant door Belgische politie. Eerst werden die menschen men kon hen toch niet laten verhongeren door de gemeente onderhouden, maar die heeft er de wip van gegeven, en nu leven ze op kosten van het Rijk. Nog waren de kwellingen van Travis niet ten einde de roover sprong op den bok zette met trotsch gebaar den ros sinant in draf en liet de onthutste fami lie Travis staan eenige uren van haar woonplaats verwijderd. De bewoners van Helena vinden het jammer dat dit avontuur niet den poli- tie-rechter maar diens broeder over komen is. OOSTBURG. Nog steeds verblijft het troepje zwervers, door velen voor Zigeu ners aangezien, vlak bij onze grenzen in de nabijheid van het ontvangkantoor „Veldzicht". Dag en nacht wordt de grens bewaakt door marechaussées en rijksveldwachters, om hun het binnendrin gen in ons land te beletten. Dit duurt nu al eenige weken en kan nog lang zoo blij ven, wat deze nomaden voelen zich daar zeer op hun gemak: het Belgische gou vernement toch voorziet hen van het be- noodigde. Uit papieren, door hen vertoond blijkt dat het Noren zijn, die reeds jaren in België en Frankrijk hebben rondge zworven. Ook moeten zij vroeger reeds in ons land geweest zijn, daar zij, zooals wij vernamen, in het bezit zijn van een bewijs van doortocht, afgegevon door den commissaris van politie te Utrecht, en door dien te 's-Hertogenbosch. Tevens zou den zij een bewijs hebben, afgegeven door een in België gevestigden Hoilandschen consul, dat zij voldoende middelen van be staan hebben om door ons land de reis naar Noorwegen te aanvaarden. Hoe het zij, het volkje, dat uit twee gezinnen met een dozijn kinderen bestaat, veroorzaakt grooten last. Niet alleen worden de ma rechaussées en rijksveldwachters aan den gewonen dienst onttrokken, doch de kos ten van voeding enz. loopen ook zoo op, dat de aangrenzende gemeente reeds be sloot om het verschaffen var. alle levens onderhoud dezer manschappen te staken. In stelen en brutaal optreden hebben de zwervers het ver gebracht, zoodat met verlangen naar de opruiming dezer onge- wenschte gasten wordt uitgezien.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2