EIGEN HULP t lo ïiiii 'IJ Bil AZIJMMBHJ ingelegde Paling VERPACHTING UITLOTING. de Tollen Aanbesteding Openbare Verkooping. KANADABOOMEN, J. M.VAN DER SCHALK&CÜ, DRANKEN en BIEREN huishoudelijke goederen, soliede Agenten Openbare verkooping. n Openbare Verkooping. Burgerlijke Stand. Telegrammen. Uit België. Rechtszaken. Landbouw. 370ste Staatsloterij. Prijs van ƒ25000 No. 12564 2000833 15001026 1000: 1127 9896 400 15834 18289 20016983 100: 4287 8541 10519 11250 17388 20927 Trekking van 3 Sept. Prijs van ƒ1000: No 5209 13176 40018833 20018621 100: 1984 3211 5721 8632 10877 12566 Trekking van 4 Sept. Marktberichten. Advertentiën. Correspondentie. 45 stuks gave en en lange ,,de Griffioen" en de dubbele Arend" L. J. SCHOUTEN, Gedurende de KERMIS E. GEIRNAERDT een pats op z'n bel, dat hij omver rolde, waarop de oorleg natuurlijk in vollen gang was. Al vechtende en onder 't geroep der vrouw van «moord rolde Van R. met de vent tot buiten de deur, waar een paar buren van Van R. hem kwamen ontzetten met behulp van stukken hout, welker deug delijkheid werd beproefd op den kop van den vechtlustigen Belg, met het resultaat dat deze met veelbloedenden kop afdroop in de richting van Aardenburg, waar hij eenige dagen te voren bij een caféhouder insgelijks was buiten gesmeten. Van aanhouding van den gevaarlijken kerel hoorden we tot heden niet, zoodat eene herhaling van het vorenstaande nog wel eens te. wachten is. Of hij daartoe naar Eede zal komen, is met het oog op de «pekking" hem daar gegeven wel eenig- zins twijfelachtig. Bij den landbouwer Hamerlinck alhier zijn een tweetal jonge zeugen te zien, waar van de eene 15 en de andere 16 viggans wierp. Daar de moeder der 16 niet in staat was haar kroost voldoende te voeden, wer den 6 der jongen bij een vreemde moeder gezet, die thans de beestjes van het noodige voorziet. Zeker een zeldzaam geval. EEDE. Drie feesten tegelijk. Zondag tegelijk met den verjaardag van H. M. onze Koningin, vierde de Zeer Eerw. Heer Pastoor alhier zijn verjaardag, terwijl het dien dag tevens vijftig jaar geleden was, dat onze EdelAchtbare Heer burgemeester in het huwelijksbootje stapte. Dat een en ander afliep zonder uiterlijkfeestbetoon,mag meer worden geweten aan de daarmee ge paard gaande kosten, dan aan den wil der Eedenaars om feest te vieren, daar zooals men weet niemand in ons dorp een feestje versmaadt. AARDENBURG. De knecht en de arbeider Roman beide werkzaam bij de weezen Matthijs alhier, kwamen Woensdag namiddag zittende op een ledigen boeren wagen den heer R. tegen met zijn auto mobiel. Roman misschien bevreesd dat de paarden zouden schrikken, sprong van den wagen met het ongelukkig gevolg dat hij onder de wagen terecht kwam en een voorwiel hem over de borst en een ach terwiel hem over het hoofd ging. Dade lijk werd geneeskundige hulp ingeroepen en de gekwetste bij da weezen Mathijs te bed gelegd. Bij afzending van dit be richt was de toestand van den man niet erg gunstig. ST. KRUIS. De troep vresmde zwer vers, die hier sedert eenige weken de grensbewoners verontrustte en de politie hier en daar handen vol vervelend werk gaf, behoort niet tot de „Zigeuners." Blijkens door hen vertoonde papieren, zijn die lui herkomstig uit Noorwegen, en zwierven zij reeds een 15tal jaren in Frank rijk en den laatsten tijd in Belgie, waar men ze graag kwijt wil zijn. Dit laatste is niet te verwonderenuit alles toch blijkt, dat dat volkje wat betreft stelen en brutaal optreden, met hetzelfde sop overgoten is als hunne beruchte voorou ders van voor ruim 1000 jaren. Naar men zegt, worden door de Neder- landsche en Belgische Regeeringen midde len beraamd om het nomaden-volkje naar zijn oude vaderland te expedieeren. BIERVLIET. Vóór de muzikanten voor de eerste maal den nieuwen muziektem pel zouden beklimmen, richtte de voorzit ter der feestcommissie, de heer De Bats, het woord tot de verzamelde menigte op het marktplein, om de reden uiteen te zet ten, waarom het ons past dezen dag 'twas Maandag 1 September 5 uur een dubbel feest te vierende jaardag onzer geëerbiedigde Koningin, na een gelukkig herstel harer ernstige ziekte, en de inwij ding van de nieuwe stichting op de markt. Daarbij sprak Z. E. Acht. ongeveer het volgende „Als hoofd der gemeente, maar meer nog als voorzitter van de muziekmaatschappij Harmonie, acht ik dezen dag een geluk kigen dag voor de gemeente en voor het muziekgezelschap. Door de eensgezindheid, die bestaat on der de ingezetenen, mocht het bestuur van vele gemeentenaren geldelijkon steun ont vangen, zoodat het in de gelegenheid was dezen muziektempel te kunnen oprichten, wat voor ons een bewijs is geweest, dat er belangstelling voor ons muziekgezel schap bestaat en zijn bestaan nuttig en noodig wordt geacht. Namens het bestuur der Harmonie breng ik in de eerste plaats dank aan hen, die ons financieel steundenmaar ook hen, die hun zedelijken steun verleenden, bren gen wij gaarne onze hulde. Geachte heer Van Poucke gij, die een tempel als een levenskwestie voor uw ge zelschap beschouwdet, wanneer wij straks U, onzen ijverigen en kundigen directeur, het gebruik van dezen karpel zullen af staan, wil dat dan beschouwen als een kleinood, als een geschenk van het be stuur en tevens als blijk van waardeering en hoogachting, die het besuur u toe draagt, als belooning van uwen ijver en voortdurende toewijding aan de belangen van ons muziekgezelschap. Ook voor U, werkende leden, beschouw ik dezen dag als een gewichtigen dag. Toen ik het vorige jaar uit uw handen dezen ambtspenning ontving, was ik zeer getroffen door dat blijk van achting en toe genegenheid. (Bij zijn installatie als burgemeester had den de muzikanten hun voorzitter, den heer De Bats, een zilveren ambtspenning met dito ketting geschonken.) Dankbaar aanvaardde [ik uw geschenk, doch die dankbaarheid was mij niet ge noeg, stilzwijgend nam ik de verplichting op mij zooveel ik verwacht voor uw be langen en die van 't gezelschap op te ko men. Welnu, wanneer ge straks gebruik neemt van dezen muziektempel, laat het dan U gaan even als mij, en beschouwt dien als een geschenk van gemeente en bestuur, aanvaardt hem met de verplich ting voortaan met verdubbelden ijver U toe te wijden aan Uwe muziek. Daardoor zal bij U een plichtsgevoel ont staan jegens uw ijverigen directeur, waar in deze een belooning zal vinden voor zijn toewijding voortdurend aan u besteed." Na een enkel woord van lof aan den heer Van Dorst te Middelburg, die even wel afwezig was, voor het der gemeente geleverde sieraad, als vervaardiger van be stek en teekening, ging de spreker voort: „Ook U Schilleman en Faas, aanne mers en uitvoerders var. het werk, ook U brengen wij onzen dank voor de loyale en nette uitvoering van dit werk. Vond ik het minder aangenaam buiten de gemeente te moeten gaan, om een be stek te doen vervaardigen, dubbel aange naam was het mij, dat in de gemeente personen werden gevonden, die zichmet de uitvoering hebben belast. Gaarne brengen wij daarvoor onzen dank en moget gij bij de uitvoering wel eens op bezwaren heb ben gestuit, Iaat het dan voor U een vol doening zijn, dat ge aan gemeente en mu ziekgezelschap een monument hebt bezorgd, waarmede allen tevreden zijn." Hierna verzocht de spreker den muzi kanten, bestuur- en commissieleden dat bouwstuk te beklimmen en als eerste nom- mer „Wien Neerlandsch bloed" te doen hooren. Bij het concert zette het gezelschap zijn beste beentje voor; de aandachtige belang stelling van het overgroot publiek mocht als een stille hulde gelden. Vier stoelen, op het marktplein geplaatst waren door vier oudjes bezet, die samen 334 jaar telden en die gaarne het eerste concert op de nieuwe tribune bijwoonden. Behalve fiets- en andere wedstrijden, als mede volksspelen, deed ook het vuurwerk nog lang de menigte op de been blijven. Alle schoolkinderen, een vierhonderd in aantal, ontvingen een feestgave. VLISSINGEN. Alhier is een 3'/. jarig meisje, dat met lucifers speelde, in brand geraakt. Naar het gasthuis overgebracht is het kind, voor er heelkundige hulp kon worden geboden, overleden. MIDDELBURG, 2 September. Aan het slot der hedennamiddag gehouden zitting van den gemeenteraad richtte de heer De Rijcke (antirevolutionair) tot den voorzit ter de vraag, welke beweegredenon hem er toe geleid hadden Zondag van de ge meentegebouwen te vlaggen, niettegen staande door H. M. de Koningin het ver zoek was gedaan des Zondags niet te vlag gen. Hij vond dat oneerbiedig tegenover het Hoofd van den Staat. De voorzitter antwoordde daarop, dat B. en W., zonder daarbij iets te kort te doen aan den eerbied, de achting of hoe men het noeme, jegens H. M. de Koningin, be sloten hadden de traditie te volgen «om te vlaggen op den dag" der verjaring. Vroeger is nimmer gevraagd om op Zon dag niet te vlaggen bij verjaringen van een der Vorstelijke Familieleden, zelfs niet toen H. M. de Koningin-Moeder Re gentes was geweest. Op grond van dat een en ander was de traditie gevolgd. M. Ct. HEINKENSZAND. Maandag vierde de heer W. de Jonge te Ovezande zijn 25-jarig jubilé als koster en organist der R. K. Kerk talrijke bewijzen van belangstelling en verschillende geschenken werden den jubi laris aangeboden. Stoppeldijk. Huwelijks-aangiften. 29 Aug. Francies Kouijzer oud 26 j. jm. en Pauline Maria van Croonenburg, oud 26 j. jd. Huwelijks-voltrekkingen. 16 Aug. Jan Jozef de Groote 21 j. jm. en Rozalia v. Trappen 25 j. jd. 25. Petrus de Vos 21 j. jm. en Maria Goleta van Stevendaal 29 j. jd- Geboorten. 15 Aug. Petrus Alphonsus z. van Josephus Cabret on van Petronella van Stevendaal. 18. Martha Melania d. van Eduardus Kamoen en van Apolonia Koolegem. 23. Margaretha Maria Johan na d. van Jacobus Adrianus Olaessens en van Johanna Maria van der Velpon. Overlijden. 15. Pieternella Sclimitz 69 j., wed. van Petrus Augustinus Vergauwen 18. Elisa Maria Mathilda Fruijtier d. van Joseph Fruijtier en Rosalia de Theije. 's-HEERENHOEK. Tot wethouder al hier is benoemd den heer F. B. Thomas. DEN HAAG, 5 Sept. Minister Kuyper bestreed heden sterk de amendementen Talma en Helsdingen, waarbij een ande re wijze van benoeming der Beroepsraden wordt voorgesteld. De heer Talma heeft zijn amendement ingetrokken en er werd een motie gesteld door den heer Lohman, strekkende om de regeering uit te noodigen haar voorstel te rug te nemen. De Minister verdedigde het voorstel der regeering, als ;zijnde het eenig uitvoerba re, maar hij zou zich toch neerleggen bij het voorstel om voor de eerste maal de leden dohr Gedep. Staten te doen benoe men. In België waren in 1900 3223 bier brouwerijen, in 1901 3253. In 1901 werd in België gebrouwd 14,660,330 H.L. bier. Uitgevoerd werden 151,728 H.L., dus werden verbruikt 14,508,602 H.L. of ongeveer 220 L. per inwoner. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens mishandeling E. J. H., 18 j., wagen maker, Koewacht tot 3 m., gevangenisstraf en C. B., 41 j., hvr. van H. D. Jz. Nisse tot f 10, b. s. 10 d. h. mishandeling van een ambtenaar F. D., 22 j., M. D., 23 j„ F. D., voornoemd, met- laarsknechts, B. den B., 54 j., hvr. van A. J. D., zonder beroep en A. J. D., 53 j., metselaarsknechts allen Zaamslag de le tevens de 3e tot 3 m., en 5 m de 2e tot 14 d., en de 4e en 5e ieder tot 7 d. ge vangenisstraf mishandeling van een dier. D. V.,28j., beestenkoopman, Goes tot f 10 b. s. 10 d. h. beleediging van een ambtenaar D. V., 31 j., marskramer, Kloosterzande, (Honte- nisse) tot f 10 b. s. 10 d. h. wederspannigheid A. J. S., 19 j., loop knecht, J. de B., 21 j., schildersknecht en en A. de S., 18 j., fabrieksarbeider, allen Middelburg de le tot 1 m., en de 2e en 3e ieder tot 2 m., en P. B, O. bijgenaamd Piet Roel Oostburg tot 1 m., gevangenistraf. diefstal P. J. B.,26j., werkman, Mid delburg, tot 1 j., en 6 m., en J. D., 40 j kleermaker, Kapelle, tot 1 m., gevange nisstraf. heling S. J., 35 j., hvr. van L. J., Middelburg tot 3 d., gevangenisstraf. Openbare schennis der eerbaarheid J. D. W., 17 j., muzikant Middelburg tot f3 b. s. 3 d.' h. Bij bevelschrift der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier Rechtbank ver wezen. B. J. A. Pz, oud 57 jaren, zonder be roep, geboren en wonende te Middelburg, gedetineerd aldaar ter zake: dat hij als bezoldigd boekhouder der naamlooze ven nootschap „de Middelburgsche courant" tusschen 13 April 1901 en 12 Februari 1902 een bedrag van ongeveer f 1008.71 heeft verduisterd en in het door hem in zijn meergenoemde betrekking gehouden kas boek verschillende valschheden heeft ge pleegd, alles breeder bij voormeld bevel schrift omschreven. Aan den beklaagde is Mr. F. C. van Deinse, advocaat te Ter Neuzen, ambts halve als verdediger toegevoegd. Nu men aan den provincialen weg van Hulst naar Walsoorden zooveel hoort van paarden, die op hol slaan, of althans bang zijn voor de locomotief van den stoomtram en daarmee de voerlui en landlieden veel zorg en last veroorzaken, kan het zijn nut hebben er eens op te wijzen, dat de paarden in dit opzicht juist zijn als kin deren, die bang zijn in het donker en al leen daardoor beangst zijn, dewijl zij het voorwerp van hun schrik of ingebeelde vrees niet goed kunnen opnemen. Het goed opnemen van het bewuste spook, het aan alle zijden kunnen zien van het voorwerp hunner vreeze, wordt in Zoeuwsch-Vlaan- deren de paarden meestal verhinderd door het slechte gebruik der zoogenaamde „oog lappen" aan de toornen der paarden. Het paard kan daardoor alleen voor zich uit zien en dan nog zeer onvolkomen. Dit nu maakt voor de dieren vele dingen tot spook, waarvoor zij hij het duidelijk opne men ervan niet den minsten angst zouden koesteren. Landbouwers! Neem van uwe toornen de oogen weg en we vleien ons met de stellige verwachting, dat er heel wat minder paarden schichtig zuilen worden, dat het gevaar bij het ontmoeten der lo comotief van den stoomtram langs den pro vincialen weg van Hulst naar Walsoorden voor de meeste paarden opgeheven zal worden 3de klasse. Trekking van 2 Sept. GETROKKEN PRIJZEN. Prijs van ƒ5000No. 5767 100014312 400: 881 15786 20015356 100: 16234 17208 Middelburg, 4 Sept. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren niet zoo groot als de voorgaande week. Kroonerwten en koolzaad werden het meest aangeboden van andere artikelen was het aanbod middelmatig. De noteering is als volgt: Voor jarige tarwe merd f8 betaald; nieuwe dito, ver schillend van droogte en kwaliteit, f7.50 a f7.75; nieuwe rogge, voor den zaai f5.75 a f6; wintergerst niet getoond, zo mer dito op f 4.75 gehouden Walch. wit- teboonerl hield men op f 10.75 a f 11 kroonerwten 50 a 72 cent lager en van f9.25 tot f9 50 gekocht; koolzaad alge meen op f 8 gehoudenbeneden dien prijs was niets te bekomen karweizaad niet ter markt. Boter f 0,50 a f 0,60 per kilo. Eieren f 3,50 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 28,Pa tent- f 30,Lijn- f 34,per heet. a cont.op 6 w. f 1,p. h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 8,50 lijn- f 13,per 104 st. Goes, 2 Sept. Bij goeden aanvoer van de meeste artikelen werden nevenstaande prijzen ingewilligd. Oude Tarwe f 0,00 a f 0,00 Nieuwe Tarwe f 6,50 a f 7,—. Rogge f 5,00 a f5,35. Winterg. per 100 kilo f 7,00 a f 7,40. Zo- mergerst per 100 kilo f 0,00 a f 0,00. Haver per 100 kilo f 7,00 a f 8,00. Bruine Boo- nen f 0,00 a f 0,00. Paardenboonen f 0,00 a f 0,00. Kroonerwten f 8,75 a f 9,50. Kool zaad f 8,00 a f 8,30. Groene erwten f 9,00 a f 9,50. Versche Boter fl,00 a fl,40, midden- prijs 64 ct. Eieren f3,40 a f3,60 mid- denprijs 875 ct. Aan particulieren Eieren f 4,00. Oostburg, 3 Sept. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer nog al ruim. Er was vlugge handel voor oude tarwe. Kool zaad flauw in prijs. Men besteedde voor jarige tarwe/"8,50 a f 8,75 den H.L.nieuwe 0.a 0, den H.L.jarige rogge 0.a 0. nieuwe ƒ5.60 a ƒ5.90 den H.L.jarige wintergerst a nieuwe ƒ7.50 a 7.75 per 100 K.G.jarige zomergerst a nieuwe 0.a 0.de 100 K.G.haver 9.30 a ƒ9.60 per 100 K.G.paardenboonen 7.90 a 8.den H.L.groene erwten 0.a ƒ0.00; Kroonerwten 7.90 a 10.koolzaad ƒ8.25 a ƒ8.50 Wegens omstandigheden moest de beurs worden uitgelicht tot a.s. Dinsdag. Eene sinds jaren bestaande en scherp concurreerende Mij. van Levensverz. vraagt voor de afd. weekpremiën te 7juicldorpe, Weddorpe, Koewacht en Clinge tegen salaris en provisie. Franco brie ven onder lett. Z aan dat blad. De Notaris P. DREGMAN8 te Axel, zal ten verzoeke van de WelEdele fa milie LIPPENS te Gent in het open baar verkoopen op l>omlcr<lug; 25 Scptcinbrr JM»2 des morgens ten 11 ure: staande te groeien in de Vrouw- straat gemeente Zuiddorpe aan de Ster. SCHIEDAM. Vertegenwoordiger voor Zeeuwsch- Vlaanderen Ter Neuzen. is bij ondergeteekende te bekomen en steeds in ijs bewaarde Ruime stalling voor FIETSEN in goed gesloten bergplaatsen. Beleefd aanbevelend, Sas van Gent. EN De COMMISSIE van beheer en onder houd van den weg Hulst - Paal, brengt ter kennis van belanghebbendendat zij op Maandag 15 Scptcinln'r lOOS, in het logement »Het Bonte Hert" bij L. J. Brand te Hulst, des namiddags om twee uur, zal overgaan 1°. Tot het publiek verpach ten, ten overstaan van den Nota ris Mr. J. G. VAN DEINSE, te Hulst, van op «lien weg voor den tijd van drie jaar, in te gaan 1 October 1902, en 2°. Tot de uitloting van Twee aandeelen der Geldleening ad f 36.400,en zulks overeen komstig art. 3 en 6 van het plan van aflossing. De Commissie voornoemd, De voorzitter, Fr. VAN WAESBERGHE. De secretaris, BURM. LANDBOUWERS-VEREENIGING TE HONTENISSE. der levering van plus minus o|> Zaterilag 1 :t September 1 J>02 des namiddags vijf ure. Bij P. J. Verbist te Kloosterzande gemeente Hontenisse. De voorwaarden van inschrijvings biljetten zijn te verkrijgen bij den heer Jac. BUIJSROGGE. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe W. LUDEKUIZE ten haren woonhuize te Hoek op Zaterdag 15 September I «02, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Eene partij alsKasten, Uittrek en andere Tafels, Stoelen, Kachels, Koper, Blik, IJzer, Glas- Geleierd en Aar dewerk, Haard,- Wasch,- Keuken en Schuurgerief, Hoenders enz. enz. De notaris E. B. DUMOLE1JN te Hon tenisse, zal op Dinsdag 1(1 September ÜID'J. om 4 uur namiddag, ten verzoeke van P. F. MAHU te Kloosterzande (Hon tenisse) in het openbaar verkoopen staande in de nabijheid van genoem de hoornen. Te vergaderen in de herberg de Ster bij Aug van Megroot. als: KASTEN, KACHEL, STOE LEN, TAFEL, KINDERWAGEN. Verder 2 LOOPVARKENS, KIP PEN, KRUIWAGEN, enz. En daarnajhet HUIS met ERF te Kloosterzande, groot 2 aren 18 centiaren. Aanvaarding bij betaling koopsom, uiterlijk 15 October.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3