dering voor hem, die titulatuur in de plaats van de hem aanstoot gevende Heerlijkheid te doen treden. De even- bedoelde hoogere machtiging nu denk ik voorloopig niet aan te vragen. Haar man vermoord. Een ont zettende misdaad is dezer dagen in het dorpje Yilleneuve-la-Gareune gepleegd. Daar woonde een man, Carminatti genaamd, met zijn vrouw in een huisje. Daar de zoon uit Carminatti's eerste huwelijk wegens militie-plichten afwe zig was, droeg het genoemde echtpaar de zorg over de opvoeding zijner kinde ren. Hieruit ontstond voortdurend twist tusschen den ouden man en zijn echtge- noote, die beweerde, dat Carminatti te toegevend voor zijn kleinkinderen was. Zondagavond vooral maakte de vrouw zich geweldig boos, maar Carminatti ging naar bed in de hoop, dat zijn vrouw wel kalmeeren zou. Het is niet in bijzonderheden bekend, wat daarop gebeurd is, maar te midder nacht kwam de vrouw aan het ge bouw der gendarmerie zich aanmelden als de moordenares van haar echtge noot. De brigadier zond een paar man naar de woning, waar het lijk van den ongelukkige gevonden werd. De vrouw had hem een bijl zóó hevig in het hoofd geslagen, dat het wapen uit den schedel gezaagd moest worden. Men veronderstelt, dat de vrouw als een moderne Jael het ijzer met een hamer den schedel heeft ingeslagen. Een roode zee. In de „American Naturalist" geeft M. H. B. Torrey een zeer interessante beschrijving van' het ontstaan der roode zee. Dit natuurver schijnsel werd aan de Californische kust waargenomen. Het ontstaat door dat in het water myriaden van kleine rood gekleurde organismen zijn. Aan den ingang van de haven van San Pedro bemerkte men verleden zomer plotseling een roode vlek, die zich steeds meer uitbreidde en dagelijks de kust nader kwam. Spoedig had deze roode laag zich over verscheidene H. A. uitgebreid. Het water was vol ontelbare kleine levende organen, die Torrey, weliswaar onder voorbehoud, tot de Gonyaulax wenscht te rekenen. Overdag gaven zij de zee een roode kleur, terwijl zij 's nachts begonnen te lichten: vooral wanneer het water in beweging kwam, glinsterde een groen- achtig-blauwe kleur. Ook de visschen, kreeften en andere dieren, die door deze roode massa zwommen, lichtten. Dit belangrijke natuurverschijnsel werd echter spoedig onaangenaam. Na vier dagen kreeg het water een onuitstaan bare lucht, en aan de kusten vond men honderde doode visschen en zeeplanten. Spoedig verdween wel is waar de ondraaglijke stank, maar nog lang be hield de zee haar roode kleur en wierp nog voordurend doode visschen op het strand. De roode zee strekte zich langs de kust 320 KM. ver uit. Langzamerhand verdwenen de roode diertjes, doordat zij anderen tot voedsel dienden. De onuitstaanbare reuk en het plotselinge sterven van de zeedieren, zal door het afsterven der microörganis- men verklaard moeten worden, die door hun ontbinding het water ver giftigen. De Gonyaulax sterven zoodra zij op het strand komen; men veron derstelt echter, dat zij gewoonlijk in de diepte der zeeën leven en door stroomingen aan de oppervlakte ko men. Schranderheid van paarden. In zijn boek over het- paard deelt Ad. Guenon eenige merkwaardige voor beelden van de schranderheid bij paarden mede. Zoo verhaalt hij van een 11-jarigen ruin, „Buffalo" geheeten, het eigendom van een veearts te Montmirail, die zich op eene bijzonder schrandere wijze extra voeder wist te verschaffen. „Buffalo" stond met nog een ander paard in een stal onder den zolder, waar voeder werd bewaard. Het voeder werd van den zolder in den stal ge worpen door een vierkanten houten koker, welks trechtervormig boveneind vlak onder den voorraad op zolder was en welks ondereind, 1,30 M. boven den grond, met een schuif werd ge sloten. Op zekeren dag vond men het paard niet vastgebonden, de schuif van den koker open en het voeder over den grond verstrooid. Men dacht, dat dit aan onachtzaamheid van den stal knecht was te wijten, en de man kreeg een standje. Maar de volgende dag was het we der evenzoo „Buffalo." kon zich blijk baar losmaken en de schuif openen. De halster van het paard werd nu steviger vastgemaakt en de schuif met een grendel gesloten. Maar ook dat hielp niet. Het paard wist zich toch nog los te maken, den grendel weg te schuiven en het luik zoover te openen, dat er voldoende voeder door viel. Ook eene in de schuif gestoken pen wist „Buffalo" met de tanden eruit te ha len. Men zette nu het paard in den an deren stal en nu moest het zich met een gewone portie voer tevreden stel len. Maar het duurde niet lang. Op ze keren morgen vond men weder alle grendels en deuren van den nieuwen en den ouden stal open, de schuif van den voederkoker open en het voer over den grond verspreid. „Buffalo" liep vrij rond over het erf en men kon hem aanzien, dat hij zich weer eens recht te goed had gedaan. Nu schafte men den koker maar af en het voeder wordt thans van den zolder gehaald met behulp van een lad der, welke „Buffalo" nog niet kan op klimmen. „Buffalo" is bepaald eene specialiteit in het openen van deuren. Zijn meester bindt hem niet meer aan eene deur vast, als die niet stevig is gesloten, want het paard maakt alle grendels open. Maar „Buffalo*" sluit ook gaarne deuren. Hij heeft eens zijn meester en op een anderen keer den stalknecht in den stal opgesloten. De noodrem. De vorige week werd in een trein naar Hamburg, die dicht bij Osnabrück gekomen was, aan de lijn van de noodrem getrokken. Weldra stond de trein stil en gingen de conducteurs de wagens langs om te zien waar onraad was. Nergens!.... Niemand had aan de lijn getrokken. Toch was het gebeurd. En terwijl men naar de reden zocht, werd weder aan de lijn getrokken. En tevens bleek wie de dader was. Uit een opening van een goederenwagen zag men een snuit steken. De snuit van een olifant, die op weg was naar een circus te Hamburg en blijkbaar nieuwsgierig geworden bij het zien van de lijn, er aan getrokken had. Burgerlijke Stand. Van 16 tot en met 31 Juli. Axel. Huwelijks-aangiften 18. Andries Cornelissen, (van Zaamslag) 25 j., jm. en Adriana de Klerk, 23 j., jd. 19. Josephus Wouters, 35 j., jm. en Delphina Groothaert 40 j., wed. Huwelijks-voltrekkingen. 31. Andries Cornelissen (van Zaamslag) 25 j., jm. en Adriana de Klerk, 23 j., jd. Geboorten. 25. Abraham Jan, z. van Jan van de Velde, en Adriana Maria But ler. 30. Cornelia Esther, d. van Adam Francois Schieman, en Paulina Elisabeth de Moor. Overlijden. 16. Pieter den Engelsman, 35 j., echtg. van Helena Riekwel. 18. Pie ter Simons, 32 j., echtg. van Leuntje van de Velde. 22. Neeltje Prina Ortelee, 11 m., d. van Lourens Pieter, en Elisabeth Wij- na. 21. Laurina Carolina Oppeneer, 66 j echtg. van Dirk Dieleman. 26. Lautina van Dixhoorn, 6 m., d. van Andries, en Janneke Koster. 25. Jttn Marinus Brandes, 16 m., z. van Marinus, en Susanna Jansen. 26-. Clemence Paulina Baert, (overl. te Koewacht woonachtig te Axel), 5 m., d. van Ludovicus Franciscus, en Josephina Maria Hamerlinck. Hulst. Huwelijks-aangiften. 18 Fre- dericus Theodorus Biesebroek, 23 j.jm.en Johanna Martina Engels, 24 j. jd. 23 Jo hannes Jacobus de Lozanne, 24 j. jm. en Lambertha Helena Porth, 22 j jd. 30 Heu- drikus Ferdinandus Morres (van Stoppel dijk), 29 j. jm. en Clementina Voet, 30j. jd. Geboorten. 20 Maria Julia, d. van An dreas Augustinus van de Walle en Apolo- ma Maria Freijser. 25 Jacobus Izaak, z. van Daniël Elenbaas en Johanna Jacoba de Brauwer. 30 Leonardus Anthonius Pe trus, z. van Alphonsius Augustinus Ver- straeten en Anna Catharina van de Velde. Overlijden. 18 Belzaminus de Potter, 76 j. echtg. van Maria Pardaans en wedn. van Catharina Borm. 21 Seraphina Die- ricks, 78 j. wed. van Petrus Aarens. 29 Casemirus Stoop, 69 j. z. van Eduard An- tonij en Cornelia Castermans (beiden over leden). Stoppeldijk. Geboorten. 17 Cyril- lus Alphonsius Victor, z. van Alphonsusde Maat en Anna de Schepper. 20 Johannes Franciscus, z. van Camillus Wante en Jo- zijna Kouijzer. 24 Anna Maria, d. van Josephus Boeijkens en Cornelia van de Voorde. Overlijden. 24 Martha Rosalia de Poor ter, 6 mnd. d. van Maria. 29 Désiré Dob belaar, 14 m. z. van Petrus Franciscus en Johanna Mathilda Pieters. ttraaii w. Huwelijks-aangiften. 27. De- siderius Franciscus van der Heijden 48 j., jm. en Johanna Maria van Mol 30 j., jd. Hu welijks-voltrekkingen. 4. Petrus Fran ciscus van den Berghe 29 j., jm. en Jo hanna Maas 23 j., jd. Geboorten. 8. Josephina, d. van Mattheus Carolus Smit, en Sophia van Laar. 10. Ma ria Anna Coleta, d. van Jacobus de Bak ker, en Rosalia Maria Maenhout. 12. Ilo- noré, z. van Pieter Buijs, en Amelia Fran- kewijle. 20. Rosalia, d. van Josephus Theo dorus d'Haens, en Anna Catharina de Rooij. 29. Petrus Franciscus z. van Adrianus Se rie, en Rosalia Heijdens. Constantia Ma thilda d. van Petrus Leeraert, en Rosalia van den Berghe. Overlijden. 5. Leonie Marie Catharina van Sikkelerus, 8 jd. van Cornelis, en Phelomena van Heese. 13. Henrietta Phi- lomina Maria van Eerdenburgh 13 m., d van Petrus Ludovicus, en Melania van Gassen. 19. Bertha Durinck 3 j., d. van Alphonsus, en Clementia Durinck. 25. An dreas Maas 22 j., z. van Carolus Ludovi cus, en Johanna Cornelia de Bruijn. Westdorpe. Huwelijks-aangiften. 22 Hubert Joseph Michiels (van Maastricht), 31 j. jm. en Florence Remerij, 32 j. jd. 26 Franciscus van Handenhove (van Wet- teren), 37 j. jm. en Emma Geerinckse, 29 j- jd. Huwelijks-voltrekkingen. 24 Livinus Thomas, 26 jjm. en en Apolonia van Geetsum, 22 j. jd. 29 Adolphus Vervaet, 26 j. jm. en Juliana Catharina Govaert, 22 j. jd. Geboorten. 26 Chermijn Oamille, d. van Bernardus Hemelsoet en Elodie Marie de Guijtenaar. 30 Emelie, d. van Augustus Kamoen en Maria Coleta van Hecke. Overlijden. 30 Stephanie van Acker, 44 i. d. van Bernardus Antonius en Amelia Goethals (overleden), Ilontenisse. Huwelijks-aangiften. 25 Alphonsus de Schepper, 42 j. wedn. en Elisabeth Maria Freijser, 35 j. jd. Huwelijks-voltrekkingen. 19 Eduardus Tieleman, 39 j. jm. en Apolonia Colsen, 28 j. jd. Livinus Calle, 36 j, jm. en Eli sabeth Moorthamer, 34 j. jd. Jan Fran- cies van Kouteren, 51 j. wedn. en Corne lia van Bellen, 49 j. wed. Geboorten. 20 Josephus Leonardus, z. van Josephus van Heese en Philomina Heij dens. 22 Josephus Petrus, z. van Jan Bap tist van Jole en Francisca Louise Matthijs- sen. 25 Petrus Rudolph, z. van Alphonsus Scheirlinck en Anna Maria Catharina Maas. 26 Augustinus Christianus, z. van Andries Asselman en Rozalia Dan kaart. 29 Johannes Antonius, z. van Ludovicus Duvevier en Christina Fruytier. Maria Apolonia, d. van Petrus Moorthamer en Angelina van Mol. 30 Julena Rozalia, d. van Gerardus Dankaart en Paulina de Bakker. Overlijden. 19 Désiré Jacobus van de Velde, 21 j. z. van Carolus Ludovicus en Anna Maria Durinck. 20 Petrus Josephus Vlegels, 1 in. z. van Augustin en Cornelia Bisschop. 24 Maria Hageman, 1 m. d. van Petrus Alexander en Emma Nathalia Dru- mont. 25 Maria Catharina de Feijter, 1 m. d. van Johannes en Janna de Bruijne. St.-.liins(eeii. Huwelijks Aangiflen. 17. Henricus Joannes de Cock, 27 j., jm. en Paulina Rottier, 38j.,wed. Alphonsius Johannes Bleijenbergh, 36 j., jm, en Julia van Looij, 30 j., jd. Geboorten. 15. Aloijsius Antonius, z. van Désiré Danckaert en Rosalia Beulaert 16. Rosalia, d. van Francies de Haen en Maria Louisa Baert. 17. Maria Louisa, d. van Jo sephus Ferket en Virginia Roels. 18. Ro salia Maria, d. van Bernardus Anthonius Peeters en Christina van Eek. 21. Anna Philomena, d. van Jacobus Verdurmen en Silphia Buijs. 22. Anna Maria, d. van Pe trus Johannes de Block en Lucretia Blom- maert. 23. Stephania Maria, d. van Mat theus en Rosalia Dingeman. 22. Albertus Johannes, z. van Frans van Dorsselaer en Maria Ludovica Durinck. 25. Angelina Le- onia, d. van Carolus Ludovicus de Maat en Rosalia van der Walle. 26. Camillus, z. van Petrus Martens en Eugenia Taalman. 27. Xaverius Franciscus, z. van Alois Vlier- berghe en Rosalia Colman. 26. Alphonsius, z van Seraphinus van Duijse en Maria Coleta D'Hooghe. Overlijden. 18. Florentina Maria Bogaart, 1 j., d. van Josephus en Maria Cecilia de Rijcke. 22. Petrus Augustinus Yael, 36 j z. van Constantinus en Amelia de Konink. 28. Camillus van Laer, 2 m., z. van Con stantinus en Anna Catharina Batens. Clinge. Huwelijks-Voltrekkingen 23. Augustus Augustinus Haeyeman, 28 j., wedn. en Mathilda Louisa van Dorsselaer, 21 j., jd. Petrus van Dorsselaer, 22j.,jm. en Leonia Maria Buys, 20 j., jd. 31. Vic tor Borghgraef, 47 j., wedn. en Johanna Maria Franke, 39 j., wed. Geboorten. 18. Amelie Marie, d. van Jo sephus de Puijsseleijr en Silphia van Dors selaer. 22. Josephus, z. van Gustaves Ver- flieren en Rosalia Boons. 25. Josephus Lu dovicus, z. van Franciscus de Kever en Philisanta Boodts. 27. Josephina, d. van Johannes van Boven en Pelagia Beernaert. Maria Philomena, d. van Sylvester Theo dorus de Bruijn en Clementina Thomaes. 28. Joseph, z. van Eduardus Verplancke en Stephania de Weijn. 31. Alice Johanna Apollonia en René Clement Alois, d. en z. van Alphonsus Lansu en Joanna Maria Lu dovica Lockefeer. Gedurende de maand Juli. 's-IVoerenlioek. Geboorten. 7 Mag- dalena Catharina, d. van Augustinus van Zunderen en Margaretha Dievorst 21 Jan na, d. van Willem Westerweele en Jozina Boonman. 27 Elisabeth, d. van Marinus Braamse en Jozina Westerweele. 29 Adri ana, d. van Pieter Rentmeester en Sara Engelbert. Overlijden. 9 Simon Jozef Boonman, 3 m. z. van Daniël en Geertruida Smits.«J29 Maria- Boonman, 28 j. echtg. van Bartel Bos. Mengelwerk. DE ECHO. De heer Nartem, kaarsenfabrikant bougies „Fiat Lux" eischt het merk en de handteekening en wacht u voor na maak had een aardig fortuintje bij eengegaard met het licht te versprei den hij had zijn fabriek overgedaan en was naar zijn geboortedorp in het de partement Aisne teruggekeerd, dat hij vóór dertig jaar had verlaten. Als men fortuinlijk is geweest, is men steeds gelukkig in zijn geboorte streek terug te keeren en de menschen weer te zien, die u vroeger ternauwer nood aanzagen en die thans voor u als een knipmes buigen. De heer Nartem was dan met zijne vrouw en twee dochters, Gertrude en Appoline, naar zijn geboortedorp terug gekeerd. De fabrikant had daar een uitgestrekt park gekocht, waarin hij een prachtig kasteel in rocoscostijl had laten bouwen, met torentjes, ophaal bruggen en allerlei middeleeuwsche dingen. Hij ontving vele gasten, gaf diners en noodigde zijne vrienden ter jacht. Hij was een der grootste heeren uit den omtrek, ik zeg één, want hij had voor buurman een anderen kasteelheer, baron de Lustros, een rijk geworden bankier, die uitgestrekte bezittingen had, welke aan die van den fabrikant grensden. De natuur had het park van een ba ron met een echo bedeeld, die de be wondering van heel de streek gaande maakte, een echo, die driemaal de zin nen, die men haarwilde toevertrouwen, herhaalde. Die echo was het wonder van geheel de streek. Nartem hoorde onophoudelijk er van spreken, hij gaf geen diner, hij kon geen bezoeker op zijn kasteel ontvan gen, zonder dat zijn gasten de mond vol hadden over die wonderlijke echo van den baron. Hebt gij de echo van baron de Lustros gehoord Uw park is prachtig, jammer al leen, dat het geen echo heeft, het zou dan kunnen wedijveren met dat van den baron! Dergelijke gesprekken moest Nartem voortdurend aanhooren en dit verdroot hem zeer. De baron was trotscher op zijn echo dan op zijn fortuin. De bladen uit het departement schreven zelfs over de prachtige echo. Dat was Nartem een doorn in het oog. De eigenliefde mengde er zich in de fabrikant zou en moest een echo be zitten, het mocht kosten wat het wil de. Hij liet een beroemd architect uit Pa rijs komen, en droeg hem op, een echo te leveren, hij hoefde niet op kosten te zien. De architect kwam, onderzocht het gansche park en besloot in het midden van een klein ravijn, dat zich achter in het park bevond, een echo te „maken". Hij teekende schetsen en maakte plan nen, liet een grot bouwen en omringde die met rotsen, die hij met groote op- kosten van de Vogezen liet komen. Gij zult tervreden zijn, zeide hij tot den fabrikant, volgens mijne bere keningen moet zich in de diepte der grot een weerkaatsing van geluidgol- ven voordoen, die de klanken zal her halen. Toen alles klaar was, beproefde men de grot, maar niet de geringste echo was te hooren. De architect wijzigde zijn plannen, brak alles af en veran derde de rotsen van plaats. De geluidgolvingen bleven echter voor alle combnaties doof! Onder het een of ander voorwendsel ging de architect een bezoek afleggen bij baron Lustros, bezocht de plaats in het park, waar de beroemde echo gehoord werd, fotografeerde het terrein, maakte teekeningen en schetsen, en, voorzien van deze documenten, maakte hij nauw keurig de legging in het park van Nar tem na. Alles was zooals bij baron Lustros, alleen de echo ontbrak! Woedend geworden, zond de ex-fabri kant den architect weg maar zag niet van zijn plan af. Een echo bezitten werd voor hem een idée-fixe. Ik heb het gevondenriep hij op zekeren dag uit. Ilij wordt gek, dacht zijne vrouw. De fabrikant had een gedachte; hij had in het dorp een boerenjongen op gemerkt, die zeer vlug van begrip was. Hij ging hem opzoeken en bracht hem in het park. Weet ge, wat een echo is vroeg hij hem. - Ja w^l, mijnheer, antwoordde het kind. Hebt gij er wel eens een gehoordp - O, ja, die van den baron Lus tros. Dat dacht ik wel! riep de fabri kant uit. Zoudt gij een echo kunnen nadoen P De jongen lachte, daar hij meende, dat mijnheer hem voor den gek hield. Ik spreek in ernst hernam de fa brikant. Ik geloof het wel antwoordde de jongen dat moet niet zeer moeilijk zijn. Beproef het eens herhaal den zin, dien ik u zal voorzeggenZal het mor gen mooi weer zijn? Ik weet het niet mijnheer, zeide het kind. Gij moet niet antwoorden, maar alleen den zin herhalen. O, nu begrijp ik het: Zal het mor gen mooi weer zijn. De fabrikant ging voort met deze oe fening totdat de jongen goed had be grepen, wat hij moest doen. Den volgenden ochtend liet hij hem terugkeeren en ook de volgende dagen; hij liet hem in het ravijn achter een rots post vatten en begon \ie les op nieuw. Hij oefende hem vier malen de zinnen te herhalen, die hij voorzeide, en juist hetzelfde stemgeluid weer te geven, maar zóó, dat de laatste maal de zin slechts heel zwak herhaald werd, als van een ver verwilderde echo. Als gij de echo goed nabootst, zeide toen de fabrikant, zal ik u dik wijls laten roepen en u eiken keer hon derd stuivers geven, is dat goed p Mijnheer, zeide de boerenjongen, voor honderd stuivers zal ik alles doen wat gij wilt. De rentenier beval hem nu, de stipste geheimhouding over dit alles te bewa ren, daar hij anders dit voordeelig baan tje zou verliezen. Na een maand repetitie gehouden te hebben, was het kind er in geslaagd, den echo zeer goed na te bootsen. De fabrikant besloot, thans zijne vrouw in de zaak in te wijden en in haar te genwoordigheid repetitie te geven. Mevr. Nartem vond het plan heel aardig en origineel, maar zij opperde toch eenige bedenkingen. Denk er goed over na, zeide ze tot haar echtgenoot, indien dit niet slaagt, zullen wij door iedereen belache lijk worden gemaakt. Gij zult er over kunnen oordeelen, antwoordde de ex-fabrikant, de jongen bootst den echo zoo juist en zuiver na, dat men er in moet loopen. Het kind plaatste zich als naar ge woonte achter eene rots. Lieve echo, zeide de kasteelheer. Het kind herhaalde viermaal den zin en liet geleidelijk den toon zakken. - Dat is wonderlijk, zeide mevr. Nartem, indien ik het niet wist, zou ik er op zweren, dat het een echte echo was. Gij zijt overtuigd riep haar echt genoot triomfeerend. Welnu, ik ga door. Ik ben de echoriep hij. Ik ben de echoherhaalde het kind viermaal. 't Is prachtig riep de kasteelheer. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, zeide de echo. Het is wonderlijk - Wonderlijk, wonderlijk, wonder lijk, wonderlijk! 't Is genoeg, zeide de fabrikant, gij kunt uw schuilplaats verlaten. Hij beval zijn leerling opnieuw de stiptste geheimhouding aan. Donderdag, zeide hij, zal ik gas ten hebben, gij moet dan vroegtijdig uw plaats achter de rots innemen en den echo nabootsen. Ik zal er zijn, mijnheer, zeide het kind. Den volgenden Donderdag waren tal van geuoodigden op het kasteel, gedu rende het diner bracht de rentenier het gesprek op de echo's, en aanstonds ver telde hem iedereen, dat er in het park van baron de Lustros zoo 'n schoone echo was. En ik, zeide Nartem, ik heb er een ontdekt, die alle overtreft. Onmogelijk! riepen de gasten. Die van baron de Lustros her haalt de woorden slechts driemaal., de mijne viermaal. Waar is uw echo dan p vroegen de gasten. In het park, zeide Nartem. Ik heb hem heel toevallig ontdekt. Mogen wij die echo eens hoorenP - Indien gij wilt, zullen wij na afloop van het diner in het park gaan. Baron de Lustros zal woedend worden, merkten de dames op, hij is zoo trotsch op zijn echo. Na het diner gingen de gasten onder de veranda men was in de maand Juli koffie drinken. Van daar had men een heerlijk uitzicht op het park, dat in vollen bloei stond. Laten we nu de echo gaan hoo ren, zeiden de genoodigden. Ik zal u voorgaan, zeide Nartem, de echo is achter het park. De gasten volgden hem, nog steeds eenigszins ongeloovig. Bij het ravijn gekomen, stond de fa brikant stil, de gasten vormden een cirkel om hem. - Echo, zijt gij daarp riep de ka steelbewoner met luider stem. En de echo antwoordde Ja, mijnheer, al meer dan twee uren I

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 6