Voor slecïls een KWARTJE toes oni tolgeri plden te winnen. LAATSTE WEEK. 15000 Gulden TWEEDE iscMiiDij Désiré v. d. Vijver, „Het ff» ra Zeelanf „NOORD UkUU, Abdijsiroop Dr. Jules De Vos, Zierikzee, ZIJD HAND VERBRAND. Paarden- en Veeverzekering-Mij J. D. THIELMAN Bauwens, Si SregoFiu^-Blad, Stuiverslootjes H aver, Merinos Sajet. Merinos Bajet. Verzilvering van Coupons. Aankoop van Effecten. FIRMA J. Th HENDRIKSE. Openbare Verkooping. EA1B1SHAE1B, A. F. NEELEMANS, HULST. Volksverzekeringen. Een wondervol hei stel! H.H. Winkeliers!! Prima vet of mager SPEK Gesmolten Varkensreuzel ZULT Boterham worst) Heerlijke Tafelworst Sigarenfabrikan ten, STERKE DRANKEN, WIJNEN en LIKEUREN. MEER!!!. 9 heet. klaver, 3 dito Paardeboonen, 4 hectaren klaver, 2 hectaren Lucern, 50 Cent 1 H. L J. MAERTENS, KLOOSTERBALSEM, 2 uren, te BIERVLIET, ten verzoeke van den heer C. J. STURM-de Coster: wassende op landen in den Koningin- nenpolder tegen den steenweg. O» Maandag 18 Augustus, 2'/' te IJZENDIJKE, voor den heer Mr. L. PUSSEMIER te Eecloo 20 hectaren Haver, in den Passageule- en Jonkvrouwpol ders. Vergadering aan de Balhofstede. ÏO0 Dinsdag 1!> Augustus, 2 uren, te BIERVLIET, ten verzoeke van den heer Mr. J. VAN BRUSSEL te Watervliet 6 hectaren klaver, wassende op zijne landen in den Ko- ninginnenpoider tegen den steenweg. a. 2% ure, te SCHOONDIJKE, voor den heer A. VERPLANKE: 4 hectaren klaver, wassende op landen der hofstede Steen- hove. Vergadering in den tol bij A. DE DIE. b. onmiddellijk daarna te WATER- LANDKERJE, voor den heer C. VAN HIJFTE wassende op landen tegen den grint weg in de Ketelaarstraat. 2 uren, te IJZENDIJKE, voor Notaris BEKAERT te Watervliet eene partij klaver, op landen van den heer EMIEL STEE- GERS aan de Kromme Kreek. ZEGT HET VOORT. met 512 prijzen. 1 prijs f 100,000 Een Heeren- of Damesrijwiel. 1 id. f50,000 Een mahonie houten Linnenkast. 1 premie f30,000 Een Gouden Remontoir. 3 prijzen f25,000 Elk een Mahonihouten Penantkastje. 2 id. f20,000 Elk 6 Rieten Stoelen. 1 prijs f 15,000 Een Zilveren Remontoir. 1 id. f 10,000 Een Regulateur (14 dagen loopend). 5 prijzen f5000 Elk een Nikkelen Muziekwekker. 1 premie f 3000 Een vierkant Klokje. 5 prijzen f ^100 Elk 1 Harmonika, enz. enz. De verloting zal geschieden op de 370ste Staatsloterij. Reeds uitgelote nummers worden niet uitgegeven na afloop ontvangt elke deelnemer gratis een Trekkingslijst. 10 Lootjes voor 50 Cent franco. Alom franco na ontvangst van Postwissel of Zegels k 25 cents zend ik EEN Nummer, uit te wijzen door de 5de klas der thans trekkende 370ste Staatslote rij, kans gevende op de volgende prijzen (reeds uitgetrokken nummers worden niet uitgegeven) 1 prijs f 100,000 4 vette Koeien of f500. 1 prijs f50,000 1 Paard of f200. 1 premie f 30,000 1 Boerenwagen of f 150. 3 prijz. f 25,000 1 Heeren- of Da mesfiets. 1 prijs f 15,000 1 Naaimachine of f 50,'1 prijs f 10,000 1 groote Spiegel met Kroon of f25,5 prijz. f5000 1 fijn geslepen Spiegel of f 15, 1 premie f 3000 6 rieten Stoelen of f 10,—. 5 prijz. f 2000 I Zilveren Remon toir of f 7,11 prijz. f 1500 elk 1 15-els Karpet of f 5,75 prijz. f 1000 elk 1 Harmonika of f 4,enz. enz. 7 Na afloop der Loterij ontvangt ieder een trekkingslijst. A. H. VAN DAM, Boekhandel, Culemborg. Kans op voor biedt de Trekking zonder uitstel 15 en 16 Augustus a.s, VerderEquipages, Ameublementen, Rijwielen, Gouden en Zilve ren Voorwerpen enz. enz. Op ruim iedere 40 Loten een prijs. PRIJS PER LOT50CENT LOTEN verkrijgbaar te Hulst bijM. A. C. KIEBOOM, Bierkaai A 28 te Vlissingen bijGEORGE KOTTE, Rommelkade 43 te Terneuzen bij: L. J. SCHOUTEN, Nieuwstr., M. J. ADRIAANSEN, L. Noordstr. C 103 te 's-Iieerenhoeh bij: J. A. HAZEN, Voorstr., C. P. SERRARENS Jr te Groede bij: J. MORAUW te Biervliet bij: P. D. LIEBERS, Markt, (Zeeuwsch Lotendebiet), en worden toegezonden door de ondernemers B. SNIJDERS Co. te Arnhem, na ontvangst van het bedrag in posz. of per postw. met 5 cent voor porto. Trekkingslijst 10 cent extra. Bij 5 loten franco toe zending. Bij 10 loten franco toezending en gratis trekkingslijst. De Hoofdprijs in onze Eerste Verloting is gevallen bij de Hee ren v. n. SCHALK en v. BIJL, Voorstraat 196 Dordrecht en de tweede bij den Heer K. SCHNEIDER, Geldersche Kadi 121, Amsterdam. gevestigd te AMSTERDAM. Voor zoover de voorraad strekt zijn de 41% niet ui (looi hare gewaar- borgde Hypothecaire Obligation van bovengenoemde Maatschappij in stuk ken van ODD,- SOD,- en iOO-, van af heden weder verkrijgbaar bij den Heer Ls. VAN WYKSDUItGHU-.Innsscns te Hulst. aan den HOOGSTEN KOERS. Kapitalen op hypotheek of onder soliden borgtocht. Assurantiën tegen Brandschade. Dagelijks ten kantore te IJZENDIJKE, 's Woensdags in het hotel der Kinderen DU PU1J te OOSTBIJRG. De Notarissen DUMOLEIJN te Hon- tenisse en STEEGERS te Assenede, zul len ten verzoeke van Mevrouw de wed. H. WAUTERS te Sas van Gent, op Zaterdag I Augustus 1!)D2, des namiddags P/« uur, in het open baar verkoopen 7 hectaren weigewassen op kavel 59 en 60 aan den Steen- en Havenweg in den Koninginnen- polder, Biervliet. ZUIDDORP E, beveelt zich beleefd aan als zoowel voor het maken van NIEU WE MANDEN. MATTEN voor bed steden van 3'A tot 4'A francs alsook repareeren en herstellen. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN' Maatschappij van Ver zekering op het Leven. WAALWIJK. 8 Maart 1843 Goedgekeurd bij Koninklijk Bbsluit. Speciaal Hoofdagent de Heer HULST. A«enten gevraagd L. I. Akker, V.Alkemadestr. 11, Rotierd. 24 St. Elisabethplaats Heden noteer ik vrij blijvend per kilo /'0,68. Prima zuiver van Inlandsch geslacht in vaatjes van 10, 20, 25 en 50 K.G. per kilo /'0,70. per kilo 0,60. bij 10 K.G. k ƒ0,95 per K.G. Orders boven C10 half franco (vracht goed) station. Onbekend Rembours. Finhallage en vaatjes worden niet lierekeml. UTRECHT. G. J. EGBERTS. blijven steeds eoncurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. Centraal-Depöt L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11 - Rotterdam. ZWOLLE. Verzekert1°. tegen sterven, noodzakelijk afmaken en ongeschiktheid, tot een premie o. a. voor jonge paarden van 3% met 90% schadevergoeding 2°. tegen brand- en bliksemschade der geheele levende have als afzon derlijke afdeeling k fl,50 per f 1000,-, met 100% uitkeering. Hoofdagent C. VAN GASSEN, St. Jan Steen. Agent 8. C. PUIJLAERT, Zuiddorpe. ZIE VERDER TARIEVEN. i3u AGENTEN GEVRAAGD. Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds Groot- en kleinhandel in KRUIDENIERSWAREN, TABAK en SIGAREN, COMESTIBLES en Geconserveerde GROENTEN. Boter, Kaas, Eieren, Reuzel, Spek. Engelsche en Hollandsche BISCUITS. CHOCO LAAD, BORSTELWERK, enz. Alles aan zeer sterk concurreerende prijzen. De Nieuwe London Tijdschrift ter bevordering van Kerkelijke Toonkunst 8» Zatordajj; Ki Augustus. 11 o Woensdag SO Augustus, 1S° Zaterdag SS Augustus, A. II. VAIV DAM, Hockliamlcl, Unlcmliorg. ...p-.-ïA- ;-jU' iVf -.vheïv'xr.v-. '-f',! prijs i füliiii Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Ileafstaek a la minute, enz. De Heer A. DEKKER, Swammer- damstraat te Amsterdam, verklaart gaarne »Ik leed aan een vreeselijke br#n- chitis, die mij bijna ten' grave sleep te; ik werd gekweld door een aan houdend hoesten, gepaard aan het voortdurend opgeven van een taaien, vuilen slijm, die niet los te krijgen was, en waardoor ik zoo werd afge mat, dat ik uren rust noodig had om weer tot mij zeiven te komen. In dien u zich thans vau mijn toestand koridet overtuigen zoude u het niet willen gelooven. Ik hen niet een beet je beter, maar totaal hersteld. Mijn vrienden en kennissen staan verstomd als zij mij zien loopen." is hot eenjg tot dusverre bekend af doend middel tegen Borst- en Long aandoening, Engelsche ziekte, asthma, kinkhoest, slijmhoest, verouderde en hardnekkige verkoudheden, enz. enz. Generaal-Depêt t Prijs 1,-,/'2,-en 3,50 per flacon. Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KE—Leunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskilde heeren I)E FOUW te Hoek; M. RIEMENS te Zaarnslag; P. DE RUIJTER te Othene P. WULLEMS te Groenen dijk J. VAN DORSSELAAR te Lams- waarde; CONST. DANCKAERT te Hulst; A. WILLEMS te Zandberg; C. VERHAAK te Sas van GentM. KIEBOOM te Westdorpe D. KRIEK- AERT te Rapenburg; D. VAN DE VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROLFF Lz. te AxelJ. VAN DIX- HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelADR. I)E RUIJTER te Spui gem. AxelH. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNEAernoudtse te Philippine. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwrenziek- ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. MATHIJS TAS, Kettingstraat 38 te Rotterdam, had het ongeluk zijn hand en arm te verbranden door ko kende lak, zoodat het bijna geheel rauw vleesch was. Na het ingesmeerd te hebben met den Koning; der ICalscins, was de genezing ver rassend terwijl hij voor het insme ren radeloos van de pijn was, stilde deze onmiddellijk na het gebruik van den Koning; «lei* Kalsenis, KONING DEK BALSEMS, uit het Klooster Sancta Paulo geneest als geen tweede middel Jicht, Rheu- mathiek, Brand-, Snij-, Oude en Nieu we wonden, Verrekkingen, Verstui kingen, Lendepijn, Kneuzingen, enz. Prijs per pot ets. 75 ets. f 1.50 f 2.50. Ü3U Voor echtheid moet iedere pot voorzien zyn van een rooden band, waarop de handteehening van den Ge tier aa I-Agent L. I. AKKER voorkomt. Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KELeunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskil; de heeren DE FOUW te Hoek M. RIEMENS te ZaarnslagP. DE RUIJTER te Othene P. WULLEMS te Groenen dijk; J. VAN DORSSELAAR te Lams- waarde; CONST. DANCKAERT te HulstA. WILLEMS te Zandberg C. VERHAAK te Sas van GentM. KIEBOOM te WestdorpeD. KRIEK- AERT te RapenburgD. VAN DE VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROLFF Lz. te AxelJ. VAN DIX- HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui gem. Axel; H. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNEAernoudtse te Philippine. LINTHOUT, Directeur. %m le graze huren binnen enkele i vcrdwijnen, maakt het haar p lui; zeml en zacht, belet het uitval- 1 n en neemt de polletjes van het ofd wee. Eischt op den h \,nden ll..cuu disposé. Verkr in flacons b'"aar f. 1,50 f. 0,85 us van Dépots te Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen bij D. de Vos Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gerit bij Gcbr. Govaert Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij de fir ma A. J. Bronswijk; ÏJzendij- he bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur Vlissingen bij A. Salet Goes bij de wed. J. de Poor ter Kruiningen bij C. de Munck; Zierikzee bij M. S. Polak. Ter Boekdrukkerij van het St. JACOBS-GODSHUIS te Haarlem is verschenen XXVIIs18 JAARGANG, Afl. 1/3: Jan.-Maart. Prijs per Jaargang ƒ1,50 Franco |»er post ƒ1,70. Dit tijdschrift verschijnt in maan del ijksche afleveringen, welke, behalve hoofdar tikelen en verschillende mededeelingen op het gebied van kerkelijke toonkunst, alle berichten en verslagen betreffende de St. Gregorius-Vereeniging bevatten. Ongeveer maandelijks ontvangen de inteekenaren tevens eene muziek-bijlage van nieuwe kerkelijke gezangen, door de beste kerkelijke toonzetters gecomponeerd. Bij aflevering ff werd verzonden eene iniixickliijlagc be slaande in een motet voor ^-stemmig gemengd koor en orgel, l>ij gelegenheid van liet 25-jarig Pontificaat van Z. II. Paus Leo NI1I, getiteld „Tn es Petrus", muziek van GLIt. .108. FRANSSEN. Allen, die tot bevordering van den waren kerkzang willen medewerken, worden uit.genoodigd zich op dit tijdschrift te abonneeren. Bestellingen worden door alle boekhandelaren aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4