De aftak van een SGHUUR, Harmonie „St. Cecilia," Muziekuitvoering Gevestigd te Hulst Openbare Verkooping. Uit de hand te koop Pensionaat voor meisjes Openbare Verkooping. Venditiën Veldvruchten. benevens de Graskanten, Uit België. Onderwijs. Kerknieuws. Gemengd Nieuws. Rechtszaken. Boeken-Nieuws. Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. loo1/. lol1/. ioi7A 98'A 370ste Staatsloterij. 2de klasse. Trekking van 4 Aug. GETROKKEN PRIJZEN. f 1000 no. 3528 3812 14145 400 4065' 8899 18707 200 2324 6671 15286 100 3343 7646 8343 10626 15302 16864 16870 Trekking 5 Augustus. 5000 no. 14309 2000 3003 1500 12805 17089 1000 19852 200 17788 100 2406 2317 1973 20014 Hoogwatergetij te Ter Neuzen Verkoopingen. Marktberichten. Advertentiën. Arts. van den gegoeden stand, UDE11 (N.-lir.) heet. zware Haver, 4 hout. zware Haver, 4 hectaren Lucern, 8 heet. zware Slaver. 2 hectaren Lucern, heet. puike Tarwe. 16 heet. zware Slaver, 10 hectaren Tarwe, 8 hectaren Haver, •1 dito klaver, 25000 k. (il. Lueern- eu klaverhooi, le snee, Verleden Zondag- gaf de stad Lokeren een grooten prijskamp met de jaskaarten waaraan, naar men zegt, ruim 1989 kaart spelers hebben deelgenomen, waaronder ook vele uit Oostelijk Zeeuwsch-Vlaande- ren. De eerste prijs, groot 100 frs., werd gewonnen door F. van Laere, 2e. P. Cort- hals, 3e. S. Bontinck, 4e. Jos. Erfelnich allen te Lokeren. De prijs van het verstkomend gezelschap werd toegekend aan een gezelschap uit Zwijndrecht bij Antwerpen. 's Nachts circa half vier was de geheele uitslag eerst bekend. In het eerste halfjaar van 1902 wer den hoofdzakelijk uit ons land, naar Bel- gie gevoerd 1,761,592 kilogram boter. Over hetzelfde tijdvak in 1901 bedroeg het aantal 1,714,339 kilogram en in 1900 2,147,348 kilogram. In Juni van dit jaar werden ingevoerd 249.083 kilogram, terwijl de uitvoer be droeg 232,714 kilogram. Ook in de maand Juli kwam veel bo ter uit Nederland in de Belgisehe mark ten. Het totaal cijfer is echter mij niet bekend. De jacht op hazen zal dit jaar in België weer vroeger geopend zijn dan hier tot. groote last onzer jagers; daar deze stre ken dan vaak door Belgische stroopers be zocht worden, die met de schoonste hazen gaan schuiven voor onze jagers ze mogen schieten. Duiven uit Rome. Nog altijd ontbreken er een groot aan tal duiven, die aan de prijsvlucht op Ro me hebben deelgenomen. Deze week wa ren van de duiven nog maar 177 op hare hokken weergekeerd. De volgende week (11 Aug.) wordt de prijsvlucht gesloten en men verwacht, dat er dan nog niet zoo veel duiven zullen thuis zijn, als er prij zen te verdienen zijn. Er zijn in 't ge heel voor fr. 32.800 prijzen te winnen. Ofschoon in dien tijd de weg te voet af gelegd kan worden, maakt men in Bel gië nog een heele drukte, als eene duif thuis komt. Toen te Turnhout Zondag de eerste duif van de 16 meegezondene thuis kwam, wapperde weldra van vele huizen de nationale driekleur. De duif, die den 139ste prijs wondroeg aan den poot een briefje meldende den naam en het adres van een persoon uit Zwitserland, die deze duif had opgevan gen, verzorgd en ze daarna de vrijheid had weergegeven. Van wegë de duivenmaat- schappij is aan dien persoon een brief van dankbetuiging gezonden. Rolduc. In de laatste groep namen deel aan 't eindexamen H. B. S. te Roermond de laatste drie candidaten van Rolducde leerlingen Jos. Asselbergs en Adriaan Willemsen slaagden. Wij wenschen de inrichting geluk met het prachtig succes van 't afgeloopen schooljaar. Van het gymnasium immers slaagden alle zes candidaten en van de Hoogere Burgerschool dertien van de veer tien. Dispensatie. Volgens de Kölnische Volkszeitung heeft de H. Vader voor geheel de katholieke wereld dispensatie verleend van de ont- houdingswet op Vrijdag 15 Augustus, het feest van Maria Hemelvaart. Ernstige mishandelingWoensdag 1.1. waren de matrozen De Waal en Olsen van het in het Spaarne liggend stoomschip „Jue-Jue" aan 't passagieren gegaan en te Haarlem, al pleiziermakend terechtgeko men in de herborg van Kaart waar helaas ruzie ontstond, tengevolge waarvan beiden vertrokken. Olsen keerde echter terug, en De Waal die hem volgde hoorde Olsen in de toen wéér voortgezette vechtpartij roe pen: ,,0 God, ze trappen me dood!" Hoe wel hij veel pijn leed in den onderbuik, kon hij zijn schip nog bereiken. Vrijdag werd 11ij naar het Gasthuis vervoerd, en Zaterdag is hij daar overleden. De Justitie is in de zaak gemoeid en poogt te onder zoeken, wie de dader(s) van deze mishan deling met doodelijken afloop zijn. De beruchte Zuidhof die, na uitspraak van zijn vonnis door de Arrondissements- Rechtbank te Middelburg op 28 Juni 1. 1. bij zijne overbrenging naar 't huis van be waring aldaar ontvluchtte is te Brussel gevangen genomen. Zijne uitlevering zal door den heer Officier van Justitie te Mid delburg worden gevraagd. Thans blijkt dus overtuigend dat hij ondanks alle voorzorgen, van het eiland Walcheren wist te ontsnappen. Belangrijke wetten. Den 15den Juni j.l. zijn twee belangrij ke wetten in werking getreden, die voor de waterschapsbesturen en hunne ambtena ren van groot gewicht zijn, n.l. de wet houdende algemeene regels en de zooge naamde bevoegdhedenwet, resp van 10 November 1900 (St.bl. no. 176) en 9 Mei 1902 (St.bl. no. 54.) De aandacht der waterschapsbesturen werd op deze wetten gevestigd door de Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën op verzoek van den Minister met de uitvoering belast, en om in de be hoefte om met die wetten kennis te ma ken te voorzien, zijn ze door de firma Er ven B. van der Kamp, Groningen, in han dig formaat en met duidelijke letter ge drukt, uitgegeven en in den handel ge bracht. Niet alleen bevat dit boekje, dat slechts 25 ets. kost, de bovengenoemde wetten, maar ook de andere reeds in werking ge treden wetten, met de waterschappen in nauw verband staande, n.l. de wet op de verveningen, de keurenwet (beide van 1895) en de wet opheffing belemmeringen (van 1899), alle van een alphabetisch re gister voorzien. De firma heeft gemeend den tekst dezer vijf allerbelangrijkste wetten nu reeds te moeten in het licht geven, in afwachting van de verschijning van het voor lang reeds aangekondigde werk van den heer Mr. C. J. H. Schepel, commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 'twelk ten titel zal voeren: Waterstaats- wetgeving, een arbeid die, volgens de be voegde bladen („Gemeentestem," „Week blad voor Burgerlijke Administratie" en „Weekblad v. 1i. Recht") met groote be langstelling wordt tegemoet gezien. Wij vernemen van de uitgevers Erven B. van der Kamp, dat dit - werk hoogst waarschijnlijk einde dit jaar verschijnen zal. PARIJS, 7 Augustus. De Temps meldt: Een compagnie infanterie met gendarmes en den cpmmissaris, die gekomen was om de zusters te Landerneau uit te zetten, vond 200 menschen voor het pensionaat samengeschoold, die riepen »Leve de vrij heid Leve de zusters J" De commissaris moest driemaal met tromgeroffel sommee- ren. De menigte verbrak het cordon van de troepen. Daar de slotenmaker de slo ten niet open kon krijgen, sloeg men de glazen in. De commissaris ging naar bin nen en maande de zusters aan, heen te gaan. De zusters gehoorzaamden. Daar de menigte een dreigende houding bleef aannemen, gaf de commissarisna een nieuwe sommatie last, om een charge te doen. Op aanraden van den afgevaardig de Villiers, week de menigte ten slotte, onder het geroep van „Dood aan den slo tenmaker." De man moest door de troe pen beschermd worden. De zegels werden aan de deuren gehecht. Er zijn verschei dene menschen verhavend en gekwetst in het gedrang. LONDEN, 7 Aug. De koning heeft een boodschap aan het Engelsche volk open baar gemaakt. Daarin zegt hij, dat het hem aan den vooravond van zijn kroning een behoefte is zijn hartelijke waardeering uit te spreken voor de deelneming van zijn volk, terwijl zijn leven in gevaar was. Hij brengt de Voorzienigheid zijn diepsten dank, dat Zij zijn leven gespaard en hem daardoor in staat gesteld heeft zijn gewich tige plichten te vervullen. 8taatsleeningen. NEDERLAND. Ned. W. S. Cert. 2'/, 829/i« do. Obl. 1896/98 3 97 do. W. S. Cert. 3 95'/. HONGARIJE. K. H. '89 in zilver 4'A OOSTENRIJK. Obl. zilver Jan./Juli 5 85'A PORTUGAL O. B. '53-84 m. tick. 3 295/,6 O. Tabaksmonop. 4'A 977„ RUSLAND. O. Iwang. Dumbr. 4 jt do. G. R. 625 O. 4'A 1007. Obl. Binnenl. 1894 4 61'7, Oblig. 1880 Gec. 4 98 do. GR. 625 do. 4 97'/,. do. Leen i n g '67/69 4 do. pd. st. 100 4 O. Gr. 1898 4 Zuidw. Z. R. 125 4 967. do. Z. R. 625 4 97 Obl. in Goud '84 5 98'A do. G. R. 1000 5 98'A BRAZILIË. Funding L. 1898 5 997. Pro v. rii (iemeenlel. Leeningeii Amst. Conv. L. '95 3 92 do. Leen. 1898 3 937/. llyiiuilieekliunken. Amst. Pandbr. 4 1001/. Holl. H. B. Pandbr. 4 101 Maastr. H. B. Pandbr. 4 100 Res. Hypb. v. Ned. 4'A 101V* do. do. 4 99'/i Rott. Pandbr. 4 1013/. Westl. H. B. Pdb. 4 100'A Zuider Hypb. Pdb. 4 100 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 82'A Hypoth.-Bank P. 4 81'A do. Comm. O. 4 803A Innerst. Sparc. P. 4'A 101'A Spoorwegleenidjgen. NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A. 108'A ITALIË. Zuid Sp. O. 3 623A POLEN. Warsch. Weenen A 113'A do. G. R. 625 4 977« RUSLAND. Rjas. Uralsk Sp. O. 4 963/« do. G. R. 625 4 967/. Wladik. Sp.-M. O. 4 96!/« do. Z. R. 625 O. 4 97 AMERIKA. Kans. City S. R. A. 35"A do. Prefer, do. 59l5/i do. Ie Hyp. O. 3 71 South. P. Goud Obl. 4 92'A Premieleeningen. NEDERLAND. Amsterdam ƒ1000 A. 3 104 do. 100 A. 3 107'A Gemeentecrediet A. 3 103 BELGIË. Stad Antwerpen 1887 2'A 103'/» Stad Brussel 1886 2'A 1037A HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft 4 136 SPANJE. 3% Stad Madrid 1868 423/« DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 9 Augustus 5.17 5.37 Zondag 10 5.59 6.21 Maandag 11 6.46 7.12 Dinsdag 12 7.43 8.18 Woensdag 13 8.54 9.32 Door den notaris H. G. Hammacher te Groede werd Maandag in het hotel Aerts te IJzendijke herveild eene hofstede in de gemeenten IJzendij ke en St. Kruis, tegen den nieuw aan te leggen grintweg in het waterschap Eiland en Brandkreek ingesteld in de veiling van 21 Juli als volgt: de hofstede op en met 62,4354 heet. op 50.457; 1.1281 h. erfpachtgronden, ingesteld op A1400. Kooper werd van de hofstede de heer F. B. Termote, te Zuiddorpe, voor f 61.000. De erfpachtsgrond werd gekocht door den heer J. Th. Hendrikse te IJzendijke voor A1560. Verder werd nog verkocht 0.75.80 h. bouwland aan den heer P. Verleye te St. Kruis voor ƒ950. Middelburg. 7 Aug. Ter graanmarkt van heden was een ruimen aanvoer uit Walcheren van koolzaadvan tarwe en witteboonen was die gering en karwei- zaad werd weinig getoond. - De noteering is als volgt: Nieuw Walch. tarwe 10 a 25 ct. hooger en naar kwali teit, werd die van f 7,60 tot 7,75 gekocht; voor Walch. witteboonen werd f 10,75 betaald; nieuw winterkoolzaad, zeer ver schillend van droogte en kwaliteit. Voor het beste en droogste werd f 8,25 a f 8,50 betaald, die hooger hielden konden niet verkoopenkarweizaad werd van f 11 tot f 11,50 naar deugd gekocht. Boter f 0,57'A a f 0,62'per kilo. Eieren f 3,50 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 28,—, Pa- tent- f 30,Lijn- f 34,per heet. a cont.op 6 w. f 1,— p. h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 8'A, lijn- f 13,per 104 st. Oostburg, 6 Aug. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer van tarwe klein met goeden handel. Koolzaad tot onder- staanden prijs verkocht met weinig vraag. Men besteedde voor: jarige tarwe/1a fden H.L.nieuwe 7.40 a 7,80 den H.L.jarige rogge /O.a /0.— nieuwe 6.— a f 6.15 den H.L.; jarige wintergerst a nieuwe 0. a /"O.per 100 K.G.jarige zomergerst fa nieuwe 0.— a 0.de 100 K.G. haver /"9.00 a ƒ9.15 per 100 K.G.paardenboonen 7.50 a 7.60 den H.L.groene erwten ƒ0.00 a ƒ0.00; Kroonerwten 0.a koolzaad ƒ8.60 a ƒ8.85 Goes, 5 Aug. Koolzaad werd heden ruim aangevoerd. De kwaliteit loopt zeer uit een. Van N. Gerst en Rogge was een en kel partijtje aan de beurs. Rogge f 5,50 a f 0,Winterg. per 100 kilo f 7,25 a f 7,50. Koolzaad f 8,— a f 8,60. Karweizaad f 11,25 a f 11,50. Versche Boter f 1,10 a f 1,25, midden- prijs 59 ct. Eieren f3,40 a f3,60, mid- denprijs 875 ct. per 25 stuks. Boter aan particulieren verkocht f 1.30. Eieren aan particulieren verkocht f 3,60. Schiedam, 7 Aug. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn ƒ73/» a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 0.80. Mejuffrouw EUGENIE PIERSSENS betuigt haren hartelijken dank aan allen, die haar blijken van belangstel ling gaven op 30 Juli 11. Hulst, 6 Augustus 1902. De Heer B. A. VAN ACKER betuigt ook namens de familie zijn hartelijken dank voor de vele blijken van deelne ming, die hij bij het afsterven zijner geliefde dochter STEPHANIE heeft mo gen ondervinden. Westdorpe, 7 Augustus 1902. in de NOORDSTRAAT, Zondag 10 Au gustus 1902, nam. 5,30 uur. HET BESTUUR. Steenstraat P. NL FIÏÏ1, in perceelen en in massa circa 7 hec taren weigewassen staande op kavel 3 in den Koningin- Emmapolder, op landen van den Edel- grootachtbaren heer Van den Rompen. Te bevragen bij E. J. VAN LEUVEN te Graauw. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon- tenisse, zal ten verzoeke van den heer FRANCIES DE WAEL te Hontenisse en de Erven zijner overleden vrouw in het openbaar verkoopen Gemeente OSSENISSE. KOOI» EE1V. 1,31,80 Hectare (of 2 geniet 287 roe den) BOUWLAND, in den Nijspol- der, zijnde twee wendingen van af de zoogenaamde Weststraat kadas ter sectie A nos. 325 en 326. KOOI» TWEE. 1,78,70 Hectare (of 2 geniet 3 roe den) BOUWLAND aldaar, drie wen dingen van af den dijk van den Noordhofpolder, kadaster sectie A nos, 322, 323 en 324. KOOP DRIE. 1,24,40 Hectare (of 2 gemet 238'A roede) BOUWLAND aldaar, nabij de Weverstraat, achter het land van Petrus Neve, kadaster sectie A no. 253. KOOP VIER. 1,04,90 Hectare (of 2 gemot 106 roe den) BOUWLAND aldaar, sectie A no. 254, met recht van overweg over Koop Drie. Aanvaarding bij betaling koopsom, uiterlijk 15 October 1.902. Lasten van af 1 October 1902. Instel 'A Gelag 7» INSTEL op Donderdag 28 Augustus VERBLIJF op u September 1902, telkens des namiddags 2 uur, ter herberge van Eduard Kuijpers te Groe nendijk (Hontenisse). Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris. bestuurd door de rel. Ursufinen, Dit Pensionaat is gunstig gelegen aan de spoorlijn BoxtelWezel. De gezon de luchtstreek en ruime speelplaatsen bevelen deze inrichting ook in het be lang der gezonheid ten zeerste aan. Het onderwijs omvat alle vakken, die tot eene beschaafde en degelijke opvoeding behooren. Er wordt zeer veel werk gemaakt van de nuttige en fraaie hand werken, knippen, enz. 1 Het nieuwe schooljaar begint 15 Sept. Prospectus op aanvraag. De Notaris A. M. YAN RIJSOORT YAN MEURS te Hulst, zal op Donderdag 141 Angiislns IDOti, des namiddags 1 uur, ten verzoeke van den WelEdelgeboren Heer F. C. O. M. HOMBACH, grondeigenaar te Hulst, in het openbaar verkoopen liggende op de door den Heer H. NIJS- KENS te Terhole, gemeente Honte nisse, bewoond wordende Hofstede, al waar men zal vergaderen. De Firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke, zal publiek verkoopen 1» Hiiandag 11 Augustus, 10 uren voorm. te HOOFDPLAAT, voor den heer J. W. DE ZWART te Zuid- zande staande te wassen in den Hoofdplaat polder tegen de hofstede bewoond door den heer SCHEELE, nabij het dorp. 2» Slaandag 11 August its. 2 uren, te IJZENDIJKE, ten verzoeke van den heer F. DOSSCHE, grondeige naar te Watervliet in den Grooten Jonkvrouwpolder, be zuiden. Vergadering op het Meuleken bij Martens. 3» Dinstlag IS Augustus, 2 uren te BIERVLIET, ten verzoeke van den heer C. J. STURM-deCoster wassende in de Beukels- en Elisabeth- polders. Te beginnen in den Beukelspolder. 4° Dinsdag; IS Augustus, 3 uren, te SINT JAN IN EREMO, voor den heer Th. VANDAMME-WIJFFELS; Vergadering op de hofstede bewoond door den heer Chs. VAN DAMME. 5» Woensdag 13 Augustus a. 2 uren, te WATERLANDKERKJE, ten verzoeke van den heer ANGELUS VAN VOOREN: wassende op landen tegen de verkor ting. b. onmiddelijk daarna te SCHOON- DIJKE, ten verzoeke van den heer A. VERPLANKE twaaronder 3 hectaren witte Engelsche voor de eerste maal gezaaid), (waarvan 3 hectaren Royal Jubilée, eerste zaai), wassende op landen der hofstede door verzoeker bewoond geweest. Vergadering in den tol bij A. DE DIE. 6° VVoenstlag I It Aiigust us, 2'A ure, te IJZENDIJKE, ten verzoeke van den heer Mr. L. PUSSEMIER te te Eecloo: in de Jonkvrouw- en Passageulepol ders Te beginnen aan het veldzicht. Tr« Duudrriltig I V Augustas, 2 uren, te PHILIPPINE, met Notaris STEEGERS te Assenede voor den heer Mr. A. VERCRUIJSSE, senator te Gent op landen in den Vergaertpolder. Vergadering bij Nap. Dumoleijn.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3