Kunst en Letteren. Binnenland. Provinciaal Nieuws. De commissaris van politie en drie gen darmen die de zusterschool te Solaize wil den sluiten, werden door de bevolking op steenworpen onthaald en wel zoo, dat zij vluchten moesten. Toen te St. Romain de scholensluiters zich vertoonden, liet de burgemeester de alarmklok luiden, de bevolking kwam toesnellen, gewapend met stokken en rie ken en dreef den commissaris en zijn hel pers op de vlucht. De burgemeester werd in zijn ambt ge schorst. De Regeering der Fransche republiek pleegt niet alleen geweld, maar breekt ook in. Te Clairmarais protesteerde de ad vocaat Damen tegen de onverweldiging, gepaard met inbraak. Daar werden alle deuren der zusterscholen open gebroken. De geweldplegers wilden ook de kapel openbrekentoen de schavuiten zoover gingen kwam de pastoor der parochie, en bracht in misgewaad gekleed de H. Hos tie uit de Capel naar zijn kerk. De menigte knielde en zong het: Paree, Domine". De minister Palleton heeft Zondag te Marseille bij een flink diner, waar de wijn in overvloed werd toegediend, zijn haat tegenover het clericalisme bot gevierd. Hij verklaarde een eeuwige vijand te zijn van het clericalisme. Hij vertelde dat het cle ricalisme alle mogelijke kunsten gebruikt om het volk te winnen en dat het zich het monopolie van vaderlandsliefde heeft toegeëigend. Wij zullen, zoo besloot dit verregaand goddeloos sujet, niet naar Ca- nossa gaan, en zullen niet vergeten, dat onze vaderen de wereld op de religieuse spooksels veroverd hebben en de vijand aan de menschen geschonken hebben. Nog zulk een „bloempje" van Fransche welsprekendheid heeft de minister van Oorlog André laten bloeien in twee rede voeringen die hij gehouden heeft om den katholieken godsdienst verdacht te maken. ITALIË. Weer een roever. Uit Rome wordt het optredeu van een nieuwen bandiet gemeld, die Musolino op zijde streeft en die nu voor het eerst in Calabrië is verschenen. Deze bandiet, Do- menico Lombardo geheeten, is reeds gedu rende eenige jaren bekend, doch zijne grootste misdaden zijn nog van jongen datum. In 1897 werd hij veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens verzet tegen de rechterlijke macht. Toen hij uit de ge vangenis verleden jaar ontslagen was, verwondde hij met een dolk een zekeren Domenico Albanese, die zijne vrouw had verleid tijdens zijne gevangenschap. Gear resteerd en voorde tweedemaal gevangen gezet, ontvluchtte hij weldra en deed een poging om den verleider door een geweer schot te dooden, hij verwondde evenwel slechts een knecht. Korten tijd daarna beging hij een reeks van diefstallen, maar bij het rooven van vee in het dorp Nicastro, werd de bandiet gevangen genomen en weer opgesloten. Misschien door het slechte opzicht, mis schien door de behendigheid van Lombar do in ieder geval is hij een tweede maal ontsnapt en wist hij het gebergte te bereiken het terrein van de daden van zijn voorganger Musolino. Den 15en Juli verscheen hij plotseling weer in zijn ge boortedorp Prizzicone en verwondde daar doodelijk een zekeren Lamonica, die aan de familie Albanese zijne tegenwoordig heid had verraden. Een getuige in het proces van de poging tot moord op genoem den Albanese, en een zekere d'Agostino, zijn op hun beurt door hem getroffen, maar niet doodelijk. Eindelijk werd dezer dagen de boer Marcellino uit hetzelfde dorp, die verscheidene malen gastvrijheid aan den bandiet had verleend, vermoord gevonden, zonder twijfel door zijn gevaar lijken gast. Dit zijn de eerste daden van Lombardo maar hij heeft niet de populariteit van Musolino en zijne gevangenneming zal makkelijker zijn. lie stail der Lagunen. Te Venetië is Dinsdagavond weer een lichte aardschok gevoeld. De klokketoren van San Stefano is er nog meer door uit het lood komen te staan en men verwacht nu elk oogenblik dat hij zal instorten. De huizen rondom de campanile zijn verlaten en dertig gezinnen kampeeren elders. De San Giovanni Paolo-kerk is ook in slech ten staat, maar levert geen onmiddellijk gevaar op. Men heeft maar tijdelijk geslo ten. Taco Mesdag, f Dc schilder Taco Mesdag, broeder van den meer bekenden kunstschilder H. W. Mesdag is overleden. A. C. L. schrijft in het »N. v. d. D." het volgende Veel heeft Taco Mesdag gedaan in het belang van aankomende schilders, die mis schien wat voor de toekomst beloofden. Ilij kocht dan hun nog weifelende proe ven of steunde op practische wijze hun streven, daardoor in staat gesteld door zijn vermogen en door zijn begeerte om het goede te doen. Bij de laatste internationale tentoonstel ling te Brussel trad hij op als regeerings- commissaris-en nam die zaak zeer ter har te. De zalen onzer afdeeling behoorden tot meest harmonische en best gerangschikte der tentoonstelling. De vreedzame, humane man werd bij die tentoonstelling nog in een proces ge wikkeld naar aanleiding van de verwij dering van een schilderij, dat aanstoot gaf aan een groot deel van het publiek. Hij werd in het gelijk gesteld. De schilder was een bewonderaar van het oude Nederlandsche kunstambacht en wist zijn voortbrengselen met inzicht te verzamelen. Getuige de antieke zaal, die hij op villa „Geesina" bij Scheveningen in richtte en waar de fraaie zaken onzer beeldhouwers in hout en de producten.on- zer ceramiek- en faïencefabrieken gewaar deerd kunnen worden. De hedendaagsche uitingen onzer kunst nijverheid vonden in Taco Mesdag dikwijls een deelnemend beschermer. Het is opmer kelijk, dat de vereerder der Barbizonsche school verleden zomer eenigen tijd door bracht in dat schilderachtige artistendorp bij het bosch van Fontainebleau en daar nog studies maakte. Doch de gezondheid was toen reeds zeer wankelend. Toch heeft hij dat schoone land nog kunnen bewon deren, bron van zoo menig schilderij en aquarel, in zijn verzameling opgenomen. De leden van „Pulchri Studio" zullen hun humaan, rechtschapen medelid nog lang in vriendschappelijke herinnering be waren Van liet Hol*. x Omtrent de komst van prins Hendrik te Arnhem, ter gelegenheid van het concours hippique, dat 21 dezer op Klarenbeek wordt gehouden, verneemt de »N. Arnh. Ct." nog het volgende Prins Hendrik zal des middags ongeveer 2 uur op het terrein verschijnen en heeft het voornemen het geheele concours bij te wonen. Z. K. H. komt in gezelschap van zijn adjudant jhr. Van Suchtelen per braeck met 4 paarden van het Loo naar hier rijden. Een tent op het midden van het terrein opgeslagen zal den hoogen gast gelegenheid geven paarden en rijtuigen van nabij te zien .Ook zal Z. K. H. zich eenige oogen- blikken tusschen het publiek bewegen. Hem zijn toegevoegd de heeren L. G. A. graaf van Limburg Stirum en jhr. Baud, kapt. rijd.-art., terwijl S. B. W. graaf van Limburg Styrum Z. K. H. zal rond leiden. Ilijzoiulcr Onderwijs. Het Centrum bevestigt dat de regeering in het volgende parlementaire zittingsjaar een wetsontwerp zal indienen, strekkende tot subsidieering van bijzondere inrichtingen van hooger en middelbaar onderwijs (gymnasia en hoogere B. S.) Het wets ontwerp was reeds eenigen tijd in voorbe reiding. I'r«»sii<leiit Kiuiger. Men meldt uit Den Haag Hoewel het uur van Kruger's komst Woensdag in de residentie niet bekend was, had zich toch dezen middag aan het station Staatspoor een kleine menigte ge schaard om den grijzen staatsman te be groeten. Precies 1 uur stoomde de trein uit Utrecht, waarin de heer Kruger zich, vergezeld van de heeren Bredel en zijn lijfarts Hey- mans, bevond, het station binnen. De heer Kruger zag er zeer opgewekt uit, en liep, zonder ondersteund te worden, met krachtigen stap naar het gereedstaand rijtuig, na door den heer Wolmarans bij het verlaten van den trein te zijn be groet,. Vriendelijk beantwoordde Kruger de groeten vau de belangstellenden, die nog even hoerah riepen. De politie de hoofdcommissaris en de afdeelingcommissaris de heer Dietz, waren aanwezig had den weg tusschen het plankier en het rijtuig vrijgehouden. Onmiddelijk werd de tocht naar Sche veningen ondernomen, waar de heer Kru ger zijn vriend Steijn ging bezoeken. Precies half twee bereikte de president in een gesloten rijtuig de villa Costa, rij dende langs den GeversDeynootweg en langs villa Mar. Zoowel aan de land- als aan de zeezijde van de villa Costa hadden zich eenige honderden geschaard, die, toen het rijtuig met den president naderde, een allerhartelijkst hoera aanhieven. Op het punt de villa binnen te treden, hield de grijsaard een oogenblik achter het hek stil en groette met het bekende breede handgebaar de hem toejuichende belan- stellenden, onder wie vele badgasten. Op het bordes der villa werd de presi dent ontvangen door hare bewoners, me vrouw en mr. de Ridder, president van de Haagsche Pro-Boervereeniging, die hem binnenleidde in het salon. Het was zeer gemakkelijk dat de president de villa aan de zeezijde kon bereiken, daar hij nu da delijk de voor hem bestemde vertrekken kon binnentreden. De president verscheen eenige oogenblikken voor het venster, zijn pijp rookende en het publiek toewuivende. Alvorens den president Steijn een bezoek te brengen nam president Kruger eenigen tijd rust. Nader meldt men Aan de zeezijde kon het rijtuig van den president aan de villa voorrijden, zoodat hij dadelijk trad in de door hem bewoon de vertrekken, drie groote salons, alle in eenloopend, benevens een ruime serre en een lief gelegen kant-hoekje, van waar uit de president een heerlijk uitzicht heeft op de zee en het wandelhoofd, gelijk trouwens uit alle vensters. Dicht bij een der vensters is een kostbare zetel uit den empiretijd geplaatst met gemakkelijk kus sens, en voor dien zetel vond de president op een tafel en rustende op een oud-Hol- landsch kussen opengeslagen een der be roemdste geïllustreerde statenbijbels, het oude en nieuwe testament in 1729 door Pieter en Jacob Keur uitgegeven. Een an tiek vergrootglas vergemakkelijkte den pre sident het ontcijferen van de oude letter. In de slaapkamer aan de landzijde gelegen vond de president een ouden Bijbel van Elsevier opengeslagen bij Psalm 91 vers 2: ,,Ick sal tot den Heere seggenMijne toevlucht ende mijne burcht: mijn God, op welken ick vertrouwe." Tot klerk der posterijen en telegraphie le kl. is o. a. benoemd de heer H. van Nieuwenhuize, thans 2e klasse te Ter- neuzen. Verder zijn verplaatst de klerk der post en tel. le kl. G. J. Vrolijk van lerseke naar Helmond en de klerk 2e klasse I. K. van der Weele van Rotterdam naar ler seke. HULST. Gisteren werd door den heer Kapitein der Artillerie teNaarden, krach tens Art. 24 der Hinderwet belast met het toezicht op bewaarplaatsen voor ontplofbare stoffen, alhier een onderzoek ingesteld naar de bewaarplaatsen van buskruit. HULST. De heer mr. A. Tak, vroeger griffier bij het kantongerecht alhier, is be noemd tot substituut-officier van justitie bij de rechtbank te 's Bosch. De rijkstuinbouwleeraar voor Noord- Brabant en Zeeland, de heer N. Nobel te 'Beteringen, zal in de maand November a. s. eene voordracht houden, voor een ie der toegankelijk, over »het snoeien der boomen." A. s. Maandag zal de werkmachine van de aannemers van het leggen van den stoomtram van hier naar Walsoorden, waarschijnlijk in gebruik worden gesteld. St. JAN STEEN, 7 Aug. In de giste ren gehouden gemeenteraadszitting werd de gemeenterekening voorloopig vastgesteld op een bedrag van f 12805,275 in ontvang sten en f 12024,945 in uitgaven, terwijl aan het burgerlijk armbestuur eene subsi die toegekend werd van f 525. KOEWACHT. De vlastijd behoort weer grootendeels tot het verledene. De meeste wagens prijkten reeds met groenen tak ten teeken, dat het laatste voer vervoerd werd. Dat langs het grenskantoor alhier nog al wat gedroogd, onbewerkt vlas naar België gezonden werd, blijkt uit het feit, dat er dagen warer., dat er 50 tot 60,000 kilogram vlas het kantoor passeerden. Dit vlas kwam natuurlijk niet alleen uit deze gemeente, maar ook uit Zuiddorpe en Axel WESTDORPE. Het is net alsof de die ven hier in de buurt meenen, dat, de lui tenant der maréchaussée al naar Vlissin- gen vertrokken is, zoo stelen ze er maar op los. Van nacht werden uit een weide ten nadeele van de Wed. Daelman alhier twee flinke zwartbonte runderen gestolen, en vermoedelijk België ingesmokkeld. Men meent de daders op het spoor te zijn. Wat zal het na 1 September zijn, als de districts-commandant werkelijk in Vlis- singen gestationneerd is. SAS VAN GENT. Met genoegen ver nemen wij, dat de heer H. de Caluwé, onderwijzer a/d openbare school alhier, verleden Dinsdag te Breda slaagde voor de hoofdakte. Naar wij vernemen schijnt in de laatste vergadering van aandeelhouders van de »Nederlandsche spiegelfabriek" al hier, besloten te zijn tot de uitgifte eener obligatie-leening groot fr. 500 000, terwijl het Bestuur gemachtigd is om nog meer dere obligaties uittegeven, als zulks noo- dig mocht blijken. De algemeene gang van zaken schijnt thans bevredigend te zijn en de crisis wel ke in de spiegelglasfabrieken algemeen heerschte schijnt voorbij te zijn. Do voorzitter van den raad van bestuur de heer mr. Nicolas Hosso te Brussel heeft als zoodanig zijn ontslag genomen en is in die functie vervangen door den heer Alfred Février, senateur. Een aandeelhouder welke verleden jaar nog een groot bedrag fr. 280.000) te storten had, heeft totaal betaald, zoodat ongeveer alle aandeelcn tot een bedrag van fr. 2.500.000 zullen zijn volgestort. SAS VAN GENT. De vereeniging van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvan gers houdt wederom "eene algemeene ver gadering harer leden en thans binnen on ze veste op Dinsdag 26 dezer. Na afhandeling van de punten van het agenda, zal óf aan de nieuwe kanaal-wer- ken, óf aan de spiegelglasfabriek een be zoek worden gebracht, waarna de leden zich in het vergaderlokaal »Hotel Rotter dam" zullen vereenigen aan een gemeen- schappelijken maaltijd. BOSCHKAPELLE. De heer P. de Rooy, wethouder der gemeente heeft onlangs zijn ontslag genomen als raadslidbij de door burgemeester en wethouders uitgeschreven verkiezing werden candidaat gesteld de hoeren D. Ferket en P. A. Mangnus, zoo dat er eene stemming zal plaats hebben, welke is bepaald op a. s. Donderdag 14 dezer. PHILIPPINE, 4 Aug. De drukste tijd van het geheele jaar is thans in den mos- selhandel aangebroken. Verleden week werden per spoor naar België en Frankrijk verzonden bijna 2500 balen mosselen tegen 5 a 6 francs per baal. Aan de haven wer den door Nederlandsche-en Belgische ven ters opgekocht circa 2000 II.L. Mosselzaad werd verkocht tegen /"0,75 a f 1,25 per ton. Garnalen waren niet aangevoerd. PHILIPPINE. De minister van water staat enz. heeft aan den heer F. Wijne, mosselhandelaar te Philippine, vergunning verleend voor het aanleggen van een oes terput op de Rijksschorgrondeu ten N. van den Kleinen Stellepolder in den Brak man. ZUIDZANDE. In de Staatscourant van Donderdag zijn opgenomen de gewijzigde statuten van de schietvereeniging «Flo bert" alhier. Zij heeft tot doel 's lands weerbaarheid te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door hare leden te oefenen in het schieten met het flobertgeweer, met het Beaumont-cylindergeweer en met het bij het leger in gebruik zijnde geweer, ook ingericht tot het schieten met de pa troon op verkleinde afstanden. CADZAND. Voor rekening van den heer P. J. Collemeijr alhier, is te Delft aan de werf van de firma H. Boot Zoon de kiel gelegd voor een stalen zeilaak Johan na, groot 40 last. EEDE. Dat ook aan deze zijde van den Braakman de vlasoogst dit jaar enorm was, kan eenigszins blijken uit het feit, dat aan het Rijkskantoor alhier bijna een milliuen kilogram ongeroot vlas ten uitvoer werd aangegeven. Is het waar wat sommigen beweren, dat namelijk in het land van Cadzand nog heel wat meer vlas werd verkocht aan Hollanders, dan kan men zich een denkbeeld vormen van den verbouw van dit gewas in deze streken. Daar de vlasoogst, die in 't voorjaar maar een triestig uitzicht bood, nog al meeviel, zullen de landbouwers in deze streek van de mindere bietenverbouw wel geen schade ondervinden. OOSTBURG. Ten einde belanghebben den en belangstellenden de gelegenheid te verschaffen wat meer van landbouw en wat daarmee in verband staat te weten te komen, zal vanwege de afdeeling Oost burg der Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, een tweejarige cursus gedurende de winter maanden worden gehouden. Zij, die voor dien cursus in aanmerking wenschen te komen, moeten zich aanmelden voor 20 Augustus. Voor» enkele weken, zooals in een der vorige nummers werd bericht, zijn de isolatoren aan de telegraafpalen vernieuwd is tegelijk door den Burgemeester een ver zoek gericht om der jeugd het vernielen ervan zooveel mogelijk te beletten, en het gevolg is, dat een groot aantal al weer is stukgegooid. Wanneer zal toch eens aan de schier onbeperkte heerschap pij van 'den „straatvlegel" een einde wor den gemaakt. Dat het den landbouwer goed gaat kan wel hieruit blijken, dat onder het naburige Waterlandkerkje een hofsteedje is verhuurd tegen 33 gulden der gemet jaarpacht. IJZENDIJKE. Aan den Raad van Sta te, afdeeling voor de geschillen van Be stuur, is het volgende Kon. besluit mede gedeeld Beschikkende op een te dezer zake door den Commissaris der Koningin in Zeeland ingesteld beroep tegen een besluit van Ged. Staten dier provincie, is, met wijziging van het bestreden besluit, het bedrag der Rijks bijdrage over 1901 aan het Bestuui van de bijzondere school van R.-K. Par. Kerkbe sturen te IJzendijke toekomende, bepaald op f525.— IJZENDIJKE. De heer J. Buijze alhier is benoemd tot directeur-boekhouder van de roomboterfabriek te Winschoten. Er kan gemeld worden dat de knecht van C. Verplanke die in de ge meente Groede (lente) zulke hevige sla gen kreeg van een paard (vorige verslag gever), dat de hersenen bloot lagen en de borstkas ingedruk' werd en eenige oogen blikken later een lijk was, nog in leven is; wel is die knecht in een bedenkelij- ken toestand. SCHOONDIJKE. In de Maandagavond alhier gehouden zitting van den gemeen teraad, waarbij de heer De Smidt afwezig was, deelde de voorzitter mede, dat de verordening tot het geven van het her- halingsonderwijs was goedgekeurd. De mededeeling, dat hij wederom tot burge meester was herbenoemd, werd met ap plaus door den raad begroet. De voorzitter knoopte eenige beschouwingen vast aan het feit, dat hij nu reeds 18 jaar als burgemeester in functie was en hoopte dezelfde medewerking te mogen onder vinden, als die hij in het afgeloopen tijd perk had gehad. Besloten werd de straatverlichting uit te breiden en wel met een lantaren bij W. Verspille en een in den Nieuwen Achterweg. Tevens zal een groot gedeelte van laatstgenoemde plaats beklinkerd worden Op de voordacht voor zetters werden met de aftredenden C. C. Schijve en A. van Nale geplaatst de heeren Joh. Risseeuw, wethouder, en P. Casteleijn. De rekening over 1901 werd in ont vangsten en uitgaven vastgesteld tot een bedrag, resp. van /T1614.695 en /-11075.67. M. C. VL1SSINGEN. Dinsdagavond had alhier door eigen schuld een grappig, doch voor den eigenaar nogal schadelijk ongeluk plaats. Een jongen reed over de Hooikade met een handwagen waarop zich bevon den zeker meer dan 100 fleschjes gestre- riliseerde melk. Voor de aardigheid reed hij wat kort langs den kant (de weg langs de Hooikade is ongeveer 20 meters breed) zoodat de wagen in de kaai tuimelde in de slik en hij zelf over den wagen heen eenige meters verder de slik in zoodat dit ongeluk afliep met verlies van veel melk, want vele fleschjes waren stuk: en voor hem niet met een nat pak maar met een beslikt pak want het was laag water. GOES. Het bestuur der coöperatieve suikerfabriek te Sas van Gent heeft aan de verschillende landbouwafdeelingen een schrijven gericht waarin het verzoekt al- hesie te verleenen aan het bekende adres aan de regeering om vermindering der be lasting op de suiker en verhooging der surtaxe. De voorzitter der afdeeling Heinkenszand der Zeeuwsche landbouwmaatschappij, de heer I. G. J. Kakebeeke, had den heer baron Collot d'Escury te Hontenisse uit- genoodigd over deze zaak eens van ge dachten te wisselen, waaraan deze had voldaan. Er was daartoe in de „Prins van Oranje" alhier eene voor ieder toeganke lijke vergadering belegd, waarop vele landbouwers aanwezig waren. Ook de heer Vorsterman van Oyen uit Aarden- burg was ervoor overgekomen. De heer Collot d'Escury begon met erop te wijzen dat door de hooge vlucht, die de bietencultuur heeft genomen, en de vele fabrieken die zijn gesticht, er groote over productie aan suiker gekomen is, waardoor de suiker daalde in prijs, sommige fabrie ken stil moeten liggen en voor de bieten slechts f 8.25 per 1000 Kg. wordt betaald Wil de bietencultuur niet te gronde gaan, dan is het noodig dat de regeeriug tusschenbeide kome door vermindering van den accijns en verhooging der surtaxe. De coöperatieve fabrieken te Sas van Gent, die van Vlekke en meer anderen heb ben tijdens deze campagne met verlies gewerkt. Moet dit zoo voortgaan dan gaan èn fabrieken en bietencultuur ten gronde. Spreker besprak daarna in den breede de suikerconventie en wees er op dat in alle landen de premiën verhoogd worden, ter wijl zij in Nederland worden verlaagd. Ten koste van Nederland heeft men in Engeland goedkoope suiker, maar om de rietsuikercultuur in de koloniën te steunen heeft dat land deelgenomen aan de con ventie en op aandrang van Engeland kwam zij in 1901 tot stand. De spreker stelde ten slotte het onhoud bare van den toestand in het licht.' Daarna werd het woord gevoerd door de heeren J. J. van Weel en G. A. Vorster man van Oyen die het vrijwel met el kander eens waren dat de surtaxe moet worden verhoogd en dat die ten goede moet komen aan den bieten-verbouwer. Dit moet door de fabrikanten en de tee- lers onderling vastgesteld, maar de macht die de fabrikanten vroeger uitoefenden moet worden verminderd. Mochten geen maatregelen in dien zin kunnen getroffen worden en de bieten niet meer opbrengen dan f 8.25, zaai dan zeide de heer Van Weel andere vruchten en laat de bietencultuur schie ten. Met de tegenwoordige behandeling van den grond zijn andere landbouwarti- kelen meer winstgevend Dat is me ook een redeneering. Adressen voor een tegen surtaxe zullen ter teekening gelegd worden in de „Prins van Oranje" en het „Café Boudeling". M. Ct. (Wij wenschen er alle belanghebbenden bij de suikerbietencultuur op te wijzen dat het van groot belang is, het adres van de coöperatieve suikerfabriek, zoo krach tig mogelijk te steunen opdat deze cul tuur zoo alleszins voordeelig voor arbeider, schipper en landbouwer moge blijven bloeien. Red.) RILLAND. Een meisje alhier, dat hoe wel niet sterk zijnde, Dinsdag nog een reisje naar Bergen op Zoom gedaan had, lag Woensdagmorgen dood op haar bed.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2