Provinciaal Nieuws. Uit België. Telegrammen. Ingezonden Stukken. Beurs van Amsterdam. 47» lol"/.. den, en sluit zich bij onze gevoelens aan. De gevoelens en de tegenwooi dige sympa thieën, die meer en meer tusschen onze volken levendig worden, begunstigen de ontwikkeling van betrekkingen, gelijk zij niet meer wenschenwaard kunnen zijn in het belang van onze landen. Ik dank U. M. hartelijk voor Haar bezoek, en ik hef mijn glas op op den roem en het geluk van Uwen verheven persoon, en die Ko ningin Helena, de Koningin-Moeder en de geheele koninklijke familie. Ik drink op de welvaart van Italië." Victor Emmanuel antwoordde den Czaar in volgende bewoordingen ,,Ik dank U. M. voor de hartelijke ont vangst en voor de vriendelijke woorden, die u zooeven tot mij en mijn land hebt gericht. De banden van persoonlijke vriend schap, welke ons gelukkiger wijze veree nigen, en de goede betrekkingen, die se dert lang tusschen Rusland en Italië be staan, maken mij dit bezoek zeer bijson der aangenaam. Ik kom in St. Petersburg met toejuiching van mijn volk, dat in de ze nauwe banden nieuwe waarborgen voor vrede en welvaart ziet. Met zulke gevoe lens hef ik mijn glas op ter eere van uwe Keizerlijke Majesteit, op den roem uwer regeering en de welvaart van Rusland, op het geluk Harer Majesteiten de Keizerin Maria Feodorowna en de Keizerin Alexan dra Feodorowna en op de geheele keizer lijke familie." Maandag bezochten de Czaar en de Ko ning van Italië het kamp der troepen te Krasnoje-Selu, begeleid door een schitte rend gevolg. De voor hunne tenten geschaarde solda ten begroetten de beide vorsten met storm achtige hoera's. Hierna werd een taptoe geblazen vóór de tent van den Czaar, en na afloop keer de men voor het diner naar het slot terug. Ter eere van koning Victor Emmanuel werd te Krasnoje-Selo een groote parade gehouden waaraan door 38.800 man werd deelgenomen. Grootvorst Wladimir voerde het bevel. De Czaar en de Koning met schitterend gevolg arriveerden te paard, begroet met het Italiaansche volkslied; de Czarina en de dames van het gevolg woonden de pa rade bij in rijtuigen. Hunne Majesteiten stelden zich vervolgens op voor de keizer lijke tent, terwijl het défilé begonde Czaar en de grootvorsten voerden verschil lende regimenten aan, die een prachtigen indruk maakten. De Czaar, de grootvorsten en prins Na poleon droegen de Annunziata-orde, prins Koeropatkin het grootkruis van de Mauri- tiusorde, de Koning van Italië de Andreas- orde, zijn minister Prinetti de Alexander Newski-orde. Na het gala-dejeuner vertrok men naar Peterhof. Woensdag gaf LamsdorfF, Rus sisch minister van Buitenlandsche Zaken, ter eere van den Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken Prinetti een diner; de Koningen de Czaar dejeuneerden aan boord van de Carl Alberto. Donderdagmiddag om 3 uur is de Ko ning vertrokken. ITALIË. Do toren van San Marco. Te Venetië is de beroemde toren van San Marco ingestort. Men is algemeen verbaasd, dat geen en kel persoonlijk ongeluk is voorgekomen bij het instorten van den San Marcotoren te Venetië; als reden daarvan neemt men aan, dat de technici te half tien een on derzoek instelden en dadelijk daarop alle huizen en winkels in de omgeving lieten ontruimen. Tien minuten daarna had de instorting plaats. Een wonder noemt men ook, dat het Dogenpaleis noch de Marcokerk beschadigd werden; de schade is groot aan den aan- grenzenden vleugel van het koninklijk paleis, waar kostbare schilderijen van Paul Veronese en Moretto bewaard worden, evenals aan den achterkant van het munt- paleis Zecca. Naar aan sommige bladen gemeld wordt, staan weenende burgers en gondolieri achter de soldaten, die de plaats des 011- heils bewaken. De gemeenteraad van Venetië heeft reeds een krediet van 250,000 gulden ingewil ligd voor den wederopbouw; de bouwcom missie heeft op last der regeering dadelijk een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar den toestand, waarin zich de andere grootsche en oude bouwwerken der lagu- nenstad bevinden. ENGELAND. Do Koning. Dinsdag is de Koning van Engeland, die ter bespoediging van zijn herstel een paar weken op zijn yacht «Victoria and Albert" gaat doorbrengen, naar Ports mouth en van daar r.aar Cowes vervoerd. Op een speciaal daarvoor vervaardigde draagbaar is de Koning door matrozen uit Buckingham-paleis in een hofrijtuig, dat tot ambulancewagen was ingericht, over gebracht, hetwelk zeer langzaam en be hoedzaam naar het Victoria-station reed. Eerst was er een proef genomen. Een zwaar spoorwegbeambte lag op de draagbaar, die door zes matrozen, overeen komstig de aanwijzingen van Sir Frederick Treves, den hofarts werd getransporteerd. De beambte verklaarde, dat hij in 't geheel niets van schudden had gemerkt. 's Middags reed de koninklijke trein vooraf naar Portsmouth, om te zien of al le bruggen en stations zonder eenige hin der konden worden gepasseerd. De extra-trein, die den Koning van Lon den naar Portsmouth vervoerde, is een ge schenk van de Great Western Railway aan wijlen Koningin Victoria. Deze is hiervoor gekozen omdat hij vleu geldeuren heeft om den rolstoel der Konin gin door te laten, zoodat ook de draagstoel, waarop de Koning lag uitgestrekt, er ge makkelijk in geschoven kan worden. Te Portsmouth was van het perron naar het yacht een zacht hellend vlak gelegd, waarover de zieke aan boord gedragen werd. De schepen aan de reede vlagden, doch mochten geen saluutschot afvuren. De Koning verdroeg de reis naar Ports mouth, waar hij te twee uur gistermiddag aankwam, zonder vermoeienis. Het koninklijk yacht voer, nadat de Ko ning aan boord was gebracht, naar Cowes (Wight). De Koning verklaarde zeer verheugd te zijn over de verandering van weer, die zeer bevo.derlijk is voor zijn herstel. Gedurende de geheele reis is er zorg ge dragen, dat niemand den Koning te zien kreeg. Met ingang van 1 Augustus a.s. zijn in Zeeland verplaatst: B. Gartsen, hoofdkommies le cat., te Zierikzee (tijd.) naar Stellingen, en de kommiezen M. Hogenstein van Terneuzen naar Hans- weert, A. Rodderij van St Jansteen naar Terneuzen, I. M. Looij van Hulst, naar St Jansteen, F. B. Tas te Bres- kens, gedetacheerd te Hulst, naar Sas van Gent, C. Ruijterman van Hansweert naar Aardenburg, P. van Liere van Sas van Gent naar Hulst, en A. P. M. van Ierseke naar Middelburg. Yan Liere is 4e, Meij 2e klassede overige zijn 3e klasse. Telegraplile, «Meneer, is 't al weg is een vraag, die meer aan telegraafambtenaren gesteld wordt. Komt daarop een bevestigend ant woord, dan maakt de afzender van het telegram zich heel dikwijls wijs «Het is er alEn toch heeft hij het dan in vele gevallen mis, omdat de telegrammen lang niet altijd van de plaats van afzending rechtstreeks naar hun bestemming gaan. Hierin zal verandering en dus ook ver betering gebracht worden. Binnen eenigen tijd zal althans te Am sterdam een technische inrichting worden gemaakt, om op gemakkelijke en vlugge wijze alle kantoren die met Amsterdam verbonden zijn ook onderling gemeenschap te kunnen geven, waardoor al die kanto ren met elkander rechtstreeks telegram men kunnen wisselen. Evenals men nu van de eene plaats in ons land met de andere kan spreken, Z. Vlaanderen uitgezonderd, zoo zal men na verloop van tijd ook rechtstreeks kunnen telegrafeeren. Het verkeer zal er natuurlijk door be spoedigd worden. Als wij in Zeeuwsch-Ylaanderen er nu ook maar van mogen genieten of zou het gaan als met vele andere ver beteringen «Je mag er naar kijken »(in Z. Vlaanderen) Drills Albert. Prins Albert vap België moet, op zijn tocht door Zeeuwsch-Ylaanderen W. D., te Zuidzande door den gemeente veldwachter bekeurd zijn wegens het ontbreken van eenige zichtbaar num mer op zijn automobiel, zooals dit is voorgeschreven. ZUIDDORPE. Heden nacht zijn alhier bij den landbouwer d. Munck 2 runde ren uit de weide gestolen. De politie heeft onderzoek ingesteld, doch 't is haar tot nog toe niet gelukt de daders op te sporen. SAS VAN GENT. Woensdagavond werd in de flinke societeitszaal van het hotel «Rotterdam" een groote soirée mu- sicale gegeven door het gezelschap «Rosal- ta," bestaande uit drie personen. Het drietal artisten schonk het vrij tal rijk opgekomen publiek een recht aange- namen muzikalen avond. Daar geen entrée-geld geheven was, werd in de pauze door en voor de uitvoer ders een tombola gehouden, die tot meni ge vroolijke en lachwekkende scène aan leiding gaf. Alle nummers van het programma, dat met zorg bleek samengesteld te zijn, (en waarop dus alleen degelijke stukken en geen café-chantant moppen voorkwamen) werden verdienstelijk uitgevoerd. Den Heer Weiss vooral, die zoowel de viool, de mandoline, de xylophon (een hou ten instrument) en de concertina met veel talent bespeelde, komt een woord van bij zonderen lof toe. Voor iemand, die het niet weet, is het ongelooflijk, dat er op het oogenblik ongeveer 200 personen aan den arbeid zijn bij de kanaalwerken. Als men er zoo langs loopt, ziet men hier en daar maar een groepje bezig, en toch is het getal 200 juist. Sassenaars zijn er niet veel bij, hetgeen voor onze plaats zeker te betreuren is. St. JANSTEEN, 15 Juli. De heden ge houden gemeenteraadszitting was, behalve enkele ingekomene stukken en 't aanbie den der gemeenterekening 1901, geheel gewijd aan 't herhalingsonderwijs. Eerst werd de verordening op dat on derwijs vastgesteld, waaruit wij overne men, dat dit zal gegeven worden voor jon gens van 1 December tot 15 Maart, des Maandags, Dinsdags, Donderdags en Vrij dagsnamiddags van 5'/j tot 7'/», voor meis jes het geheele jaar door des Zaterdags van 1'/. tot 3'/.. Daarna werden nog de onderwijzers be noemd, belast met dat onderwijs, en hun belooning daarvoor vastgesteld. Nog schoolgeldheffing en de vergadering was afgeloopen. ZAAMSLAG- Begunstigd door prachtig zomerweer is deze week het meeste vlas getrokkende volgende week zal het dor- schen van koolzaad «en aanvang nemen. Het blijkt meer en meer dat de oogst zal meevallen, ondanks het vochtige en koude voorjaar. TER NEUZEN. Naar wij vernemen zou er tusschen de Staalfabrieken en hare schuldeischers eene overeenkomst zijn ge sloten deze laatsten zouden een gedeelte hunner vorderingen in contanten uibetaald krijgen in verhouding tot het beschikbare bedrag; voor het overblijvende gedeelte zou een bepaald uitstel in termijnen wor den verleend, mits eene commissie van drie personen wordt benoemd welke zullen aanblijven tot de geheele afbetaling van vlottende schuld heeft plaats gehad. De aandeelen welke ieder fr. 250 groot zijn en welke vroeger het publiek voor niet minder dan fr. 325 werden aangebo den, zijn thans te koopen voor fr. 40 per stuk. Met 1 Augustus a. s. benoemd tot rijksklerk der Directe belastingen enz. al hier Dhr. Hinkeler, thans klerk bij de Di rectie te Amsterdam. Benoemd tot onderwijzeres aan de O. L. School te Eede Zeeland, mejuff. L. M. de Pauw van Terneuzen. HULST. Onder de deelnemende gezel schappen aan het festival op Zondag 13 de zer trok vooral de aandacht de Velo-fan- fare «Vlug en Blij" van Assenede. De titel alleen doet reeds denken aan iets bijzonders en zoo is het ook want dit gezelschap, is voor zoover het muzikaal ge deelte betreft, gevormd uit eene fietsclub wier ledenaantal 85 bedraagt. Het aantal spelende leden is 23. Zeer eigenaardig was het dit gezelschap onze veste te zien binnentreden, pardon binnenrijden onder het uitvoeren van een flinke pas redoublé. Men kon het goed be merken dat het volk over 't algemeen be geesterd was, zoo iets had men nog nooit gezien, met handgeklap en bravo's wer den deze muzikanten dan ook begroet ter wijl men zich afvroeg: Hoe is 't mogelijk fietsrijden en spelen. Wij vernamen met genoegen dat deze maatschappij bij de trekking eene premie is te beurt gevallen van 25 francs en dat zij ofschoon, nog slechts een jaar bestaande, hare verplichte stukken op de estrade flink heeft uitgevoerd. Vermelden wij nog ten slotte dat «Vlug en Blij" is opgericht door en staat onder het Voorzitterschap van den heer Julien van Hoorebeke te Assenede. J.l. Donderdag had ten huize van den heer L. J. Brand, in het hotel „Het Bon te Hert" alhier de vergadering plaats van stembevoegde ingelanden van den polder „Stoppeldijk," waarbij aanwezig waren 41 stemgerechtigden. Besloten werd ten behoeve van den te stichten stoomtramweg „Hontenisse-Selzae- te" gedurende twintig jaar eene jaarlijk- sche subsidie te verleeuen van/"300, ondej: voorwaarde dat het Comité zich verbinde om binnen twee jaar nadat de bruggen te Sas van Gent voldoende zullen zijn ver sterkt eene zijlijn naar gemelde plaats aan te leggen. Herbenoemd werden tot gezworene de heer G. Heyens en tot afgevaardigde bij het waterschap „Stoppeldijk c. a.", de heer Victor Boeding, dijkgraaf van den polder, beiden te Stoppeldijk woonachtig. Naar men ons van goed ingelichte zijde meldt, zal de heer P. M. Fruytier van Hontenisse zich als arts te Hulst ves tigen. Naar het schijnt is j.l. Zondag het vaandel van het muziekgezelschap «Ceci lia" uit Stoppeldijk vrij leelijk beschadigd geworden, doordat iemand een brandenden voetzoeker in de lucht wierp, welke op het vaandel terecht kwam. Te hopen is het, dat dit ongeluk aan on bezonnenheid of onbedachtzaamheid te wij ten is, daar toch moeilijk kwaadwilligheid te veronderstellen is, doch jammer daaren tegen is het ook dat de dader niet bekend is, opdat hij de gevolgen zijner onbezon nenheid zou kunnen ondervonden hebben, daar het werpen van voetzoekers enz.' bij gemeente-verordening streng is verboden. Nog dezer dagen werd door den kan tonrechter alhier een jongen veroordeeld tot f 1 boete of subsidiair 1 dag hechtenis (het weid gequalificeerd als: straatschen derij) wegens het afsteken van eenig vuur werk. HONTENISSE. Bij de Dinsdag gehou den stemming voor een lid van den'gemeen teraad werden uitgebracht in district I (Kloosterzande) 131 in district II (Lams- waarde) 149, samen 280 stemmen waarvan 9 van onwaarde. In district I verkregen de heeren D. Fassaert 28, C. J. Vael 72 en H. J. van Wesemael 24 stemmen. In district II D. Fassaert 36, C. J. Vael 72 en H. J. van Wesemael 71 stemmen, zoodat de heer C. Vael gekozen is met 136 stemmen, zijnde juist de volstrekte meer derheid. GROENENDIJK. De brutaliteit schijnt hier geen grenzen te kennen. Inden nacht van Maandag op Dinsdag is de ijzeren heining vóór de pastorie op drie verschil lende plaatsen weggebroken en op den weg neergegooid. Waar moet het heen als zoo een ergerlijke wandaad kan geschieden zonder dat iemand den dader weet op te sporen. In de vergadering van 5 Juli j.l. be sloot de sociëteit „Concordia" alhier tot het plaatsen van een nieuwe gaaisteng en wel een staande. De inschrijvingsbiljetten moesten Zaterdag j.l. worden ingeleverd en de gunning had Maandag daaropvol gende plaats. Ingeschreven hadden de heerenJac. Jonkheym van Groenendijk voor f 155, L. dê Theye van Ter Hole voor ƒ150, L. Raaymakers en Goedemondt voor 145, A. van Laere van Noordstraat voor/1127,45 en P. Kint van Groenendijk voor 45,80. Deze laatste echter alleen voor het ijzer werk. Het leveren en plaatsen der gaaisteng werd gegund aan A. van Laere. HEINKENSZAND. Maandag werd alhier bij gelegenheid der kermis een concours gegeven naar den lossen vogel; aantal schutters 98. 1ste prijs behaald door A. Rijk van Concordia 's Heeren- hoek; 2de prijs P. v. 't Westeinde Vic toria van Kwadendamme; 3de prijs J. Koopman van Soranus te Heinkenszand lste zijvogel S. Lois van de Edele Hand boog te Oudelande; 2de zijvogel P. de Koster van Soranus Heinkenszand. Na afloop werden nog eenige vogels verloot; opgeluisterd door muziek van de fanfare »Euterpe" liep alles in de beste orde af. Zaterdagmorgen werd de Wed. de V. door een fiets aangereden; met een wonde aan de arm werd zij opgenomen en in hare woning gebracht. Omtrent de groote prijsvlucht met duiven op Rome kunnen wij nog mede- deelen, dat volgens telegrammen, te Gent ontvangen, de begeleiders en de duiven Donderdagavond om 7 uur 20 minuten te Rome zijn aangekomen. De Fransche en Italiaansche grensbeambten, allen van te voren ingelicht, waren zeer voorkomend en de noodige formaliteiten werden in den kortst mogelijken tijd afgedaan. De duif jes werden onderweg 5 maal daags ver zorgd. 600 kilogram duiveneten was me degenomen. Zaterdag morgen om 5 uur met helder weer zijn de 2835 duiven te Rome losge laten. Maandag werden de beste vliegers thuis verwachttot aller verwondering was Zondagnamiddag om 4 uur 9 minuten de eerste duif op het hok. Ze was van den heef Jules Sefrance te Leraing (bij Luik.) Deze duif heeft dus slechts 36 uur over de reis gedaan. De tweede arriveerde Maan dag om 8 uur 55 minuten. Zij was van den heer Rowais te Boitsfort (bij Brussel). Daar zij in alle poelen geteekend is, wint zij circa 2000 francs. DEN HAAG, 18 Juli. Heden overleed Mr. C. Graaf v. Bylandt, lid der Staten van Zuid-Holland, oud- lid van Gede- puteerde-Staten en oud-Kamerlid voor Gouda. De overledene stond er vooral voor be kend, dat hij zijn aanzienlijk vermogen aanwendde ten bate der menschheid en der armen. DEN HAAG, 18 Juli. Voor den Hoo- gen Raad zal Maandag 4 Augustus wor den behandeld het Cassatie-beroep, we gens brandstichting in 't Evangelisatie lokaal te Zierikzee, door den veroor deelden Evangelist Weltevreden. MIDDELBURG, 18 Juli. Heden stond voor de rechtbank alhier terecht, D. J. B. uit Westdorpe, beklaagd een schot te hebben gelost op zijn zwager. In deze zaak waren 4 getuigen ge dagvaard. Dr. Offringa uit Axel, die het ge, neeskundig onderzoek heeft verricht, verklaart dat de wonden niet levens gevaarlijk zijn geweest. De lieer Bernelot-Moens, Kapitein der Infanterie, verklaart, dat een schot ge lost met geweer en hagel, als hier ge bruikt doodelijk is. Vervolgens wordt gehoord F. Wiele. Als zijnde familielid van beklaagde legt deze getuige een verklaring buiten eede af. Hij zegt, door beklaagde te zijn ge wond, doch van de wonde volkomen te zijn hersteld. Hij verklaart niet te weten, waarom hem de wonde door beklaagde is toegebracht. De getuige A. Kalle verklaart bij de verwonding te zijn tegenwoordig ge weest en legt overigens dezelfde getui genis af als vorige getuige. De beklaagde, door de rechtbank on dervraagd, erkent het feit, doch zegt, dat hij het niet met opzet heeft gepleegd. De Officier van Justitie acht het feit, dat beklaagde geschoten heeft met het oogmerk om te dooden, overtuigend be wezen en eischt een gevangenisstraf voor den tijd van 3 jaar, met aftrek der preventieve hechtenis. De verdediger mr. Oele vraagt vrij spraak, op grond, dat niet overtuigend is bewezen het opzettelijk schieten om te dooden, daar beklaagde zich niet be wust was van hetgeen hij deed. Uitspraak over 8 dagen. I>e opname van ingezonden Htukken bewijst volstrekt niet, «lat de Redactie met den Inbond Instemt. Westdorpe, 17 Juli 1902. Mijnheer de Redacteur. Met niet geringe verwondering las ik in uwe Zelaudia van Zaterdag 12 Juli 11. het verslag omtrent den afloop der ker mis alhier, vooral waar de verslaggever zegtLiefhebbers van zang konden ztch ook flink vermakenen wat verder volgt. De liedjes, waarvan hier melding ge maakt wordt, waren volgens alle welden- kenden, en ook al volgens vele anderen, die het met de zeden nog zoo hoog niet opnemen, zeer ergerlijk, zedekwetsend, zoo dat wij hopen, niet gelijk de verslaggever zegt, dat gezelschap een hartelijk tot weer ziens te mogen toeroepen voor een volgend jaar, integendeel voortaan van dat gezel schap ten onzent te mogen bevrijd blijven. U dankend voor de plaatsruimte. Westdorpe. X. 8taatsleeningeii. Ned. W. S. Cert. 27» 327.. do. Obl. 1896/98 3 967, do. W. S. Cert. 3 947» HONGARIJE. K. II. '89 in zilver 47» 837. OOSTENRIJK. Obl. zilver Jan./Juli 5 857 PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 297. O. Tabaksmonop. 47» 97' 7,. RUSLAND. O. Iwang. Dombr. do. G. R. 625 O. 47» 1017» Obl. Binnenl. 1894 4 62 Oblig. 1880 Gec. 4 977.. do. GR. 625 do. 4 97 do. Leening '67/69 4 101 do. pd. st. 100 4 ÏOP/, O. Gr. 1898 4 937.. Zuidw. Z. R. 125 4 967. do. Z. R. 625 4 977. Obl. in Goud '84 5 987. do. G. R. 1000 5 987, BRAZILIË. Funding L. 1898 5 977.. Prov. on Gemeentel. Leeningen. Amst. Conv. L. '95 3 92 do. Leen. 1898 3 94 Hypotheekbanken. Amst. Pandbr. 4 1007, Holl. H. B. Pandbr. 4 100 Maastr. H. B. Pandbr. 47» Res. Hypb. v. Ned. 4 1017. do. do. 4 997, Rott. Pandbr. 4 ÏOP/. Westl. H. B. Pdb. 4 1007. Zuider Hypb. Pdb. 4 100 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 827. Hypoth.-Bank P. 4 817. do. Comm. O. 4 807, Innerst. Sparc. P. 47» ÏOP/. SiMtorwcgleeiiingen. NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A. 109 ITALIË. Zuid Sp. O. 3 62' 7., POLEN. War'sch. Weenen A 1137, do. G. R. 625 4 977» RUSLAND. Rjas. Uralsk Sp. O. 4 97 do. G. R. 625 4 96'7»» Wladik. Sp.-M. O. 4 967. do. Z. R. 625 O. 4 977» AMERIKA. Kans. City S. R. A. 337» do. Prefer, do. 607» do. le Hyp. O. 3 707. South. P. Goud Obl. 4 92 Premielefciiingen. NEDERLAND. Amsterdam f 1000 A. 3 1033/» do. f 100 A. 3 107'/, Gemeentecrediet A. 3 103

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2