5tat Abdijsiroop TWEEDE GROOTE ARNHEMSCHE VERLOTING in contanten uitbetaald. Prijs per Lot 50 Cent. PAARDEN, „Het Waren van Zeeland" Dr. Jules De Vos, ifll tl Openbare Verkooping. 7 hectaren GERST, hectare ROGGE, 5 hectaren ERWTEN, 5 heet. zware Haver, 9 heet. zware Haver, *26 heet. zware Haver, 6 heet. zware Haver, 3*" HOOFDPRIJS. compleet bespannen met Paard, ter Sloom B C enz. TE PHILIPPINE. A. F. NEELEMANS, HULST. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Venditiën Veldvruchten. benevens al de Reekanten, een Arbeidersinboedel, Op ruim iedere 40 Loten een prijs. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. tell 10 hectaren («erst, 6 dito Bogge, eeiie pui'tij Gerst en Hof/ge, 2 hectaren Rogge, 7 hectare zware Gerst, 2 dito Ho ff ge benevens 11 ooival leien, 11 hectaren zware Erwten, 8 heet. zware Gerst, 3 dito Erwten, 5 heet. zware Gerst, 3 dito Rogge, 6 heet. zware Gerst, 3 heet. dito Ha ff ge 24/a heet. kroonerwten, 1 hectare Haver, 9 hectaren zware Rousselaersche Tarwe, 3 heet. zware Erwten, heet. zware Tarwe, 8 heet. zware Haver, 10 heet. zware Haver, 15 hectaren Haver, 15 hectaren royal Jubilée Haver, 4 te Philippine. Dinsdag 15 Juli 1902, Prijs per Lot 50 Cent Prijs per Lot 50 Cent Trekking ZONDER UITSTEL 15 en 16 Augustus a. s. in het openbaar in de Groote Zaal van MUSIS SACRUM" te Arnhem. ISf" De trekking geschiedt door Weeskinderen. 4de HOOFDPRIJS. Compleet SALON-AMEUBLEMENT. Nog eenige soliede Depothouders gevraagd. Dinsdag 22 Juli, 3 uur, ongeveer 8 hectaren wel- gewassen HAVER, HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIfflE KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. Een radelooze. 24 St. Elisabethplaats KLQOSTERBALSEM, Centraal-Depöt L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11 - Rotterdam, Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KELeunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskilde heeren DE FOUW te Hoek M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te OtheneP. WULLEMS te Groenen dijk; J. VAN DORSSELAAR te Lams- waarde; CONST. DANCKAERT te HulstA. WILLEMS te Zandberg C. VERHAAK te Sas van GentM. KIEBOOM te Westdorpe; D. KRIEK- AERT te RapenburgD. VAN DE VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROLFF Lz. te AxelJ. VAN DIX- HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui gem. AxelH. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNEAernoudtse te Philippine. 2 hectaren GERST 3 hectaren zware GERST De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van J. P. SCHEELE, landbouwer te Terneuzen. «1» Dinsdag 22 Juli 10O2, des namiddags ten 2 ure, verkoopen omtrent 3 Hectaren puike 7 wassende op kavel 40 in den Ka naalpolder gemeente Philippine te gen den Steenweg. De haver is het vorige jaar geimporteerd uit Enge land en verzekerd tegen hagel- schade. Te vergaderen ter plaatse. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer JACs. VERPOORTE te Zaamslag, op Dinsdag den 15 Juli 1992, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Ongeveer 6 Hectaren ERWTEN, 2 ROGGE, 6 GERST, alles wassende op landen aan ge noemden Verpoorte toebehoorende. Te vergaderen op de hofstede bewoond door Jan Yerpoorte te Zaamslag, Klei ne Huijssenspolder. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van Mevrouw de Wed. den heer J. LEUNIS en Mejuffrouw D. B. LEUNIS, beiden te Ter Neuzen. op Dinsdag 15 Juli 1 !>02, des namiddags ten 5 ure, verkoopen Omtrent 2'A hectaren weigewassen ERWTEN. Omtrent 4'A hectaren weigewassen ROGGE. alles wassende.op hunne landen in den van Lijndenpolder, gemeente Zaamslag. Verdeeld in koopen en verzekerd tegen hagelschade. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hon- tenisse, zal ten verzoeke van den heer F. DE WAAL te Hontenisse en de er ven zijner overleden Echtgenoote op Donderdag 17 Juli 1 «»02, om 2 uur 's namiddags, in het open baar verkoopen: wassende in den Noordhof- en Mo lenpolders, gemeente Hontenisse. Alles verzekerd tegen hagelschade. Te vergaderen bij Jan Hiel, te Kle- verhil. De Firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke, zal publiek verkoopen 1°. Manuring 14 Juli 1992, 2 uren, te SINT JAN IN EREMO, ten verzoeke van den heer Th. VAN DAMME—Wijffels Te beginnen aan de poldermenne. Vergadering op de hofstede vroeger door verzoeker bewoond. 2°. Woensdag 11» Juli 1992, a'/i ure, te IJZENDIJKE, voor Nota ris BEKAERT te Watervliet wassende op landen aan de Kromme Kreek. 2°. Donderdag 17 Juli 1902. a. 10 uren te EEDE, voor de Weduwe DOMIEN DE COSTER wassende nabij het dorp. Vergadering bij Willem van Rie. b. 2 uren, te IJZENDIJKE, ten verzoeke van de Kinderen WIJFFELS wassende op landen nabij Turkeije: Vergadering bij Fernand WIJF FELS. 4°. Vrijdag 18 Juli 1902, 2 uren, te BIERVLIET, ten verzoeke van de heeren C. J. STURMde Cos- ter en ABRAHAM DE BLAAIJ zeer geschikt voor den zaai, wassende op landen in den Koninginnenpolder. Te beginnen met de Erwten van de erven DE MIL om te eindigen met die van den heer DE BLAAIJ op kavel één. 5° Zaterdag 19 Juli a. s., 2'A ure, te IJZENDIJKE, ten verzoeke van den heer A. J. DU BOSCH, grond eigenaar te Brussel wassende op landen in den Nieuwen Passageulepolder. Vergadering op de Blauwe Hofstede. Woensdag 23 Juli 19D2, te 2 uren, te PHILIPPINE, met Nota ris Steegers te Assenede voor Mr. A. VERCRUIJSSE, senator te Gent, en Mad. Wed. MINNEBOO te Philippine wassende op landen in den Vergaert- polder. Vergadering bij Aug. Pardaens in den Remoorterpolder. 7°. Woensdag 23 Juli a. s., 2'/t ure, te SCHOONDIJKE, ten ver zoeke van den heer A. VERPLANKE: geschikt voor den zaai,) wassende op landen der vroeger door hem bewoonde hofstede ,,Steenhove." Vergadering in den Tol bij A. DE DIE. 8°. Donderdag 24 Juli a. g,, a. 11 uren, te EEDE, voor de Weduwe DOMIEN DE COSTER wassende nabij het dorp. Vergadering bij Willem van Rie. b. om 2 uren, te AARDENBURG, ten verzoeke van Mej. de Weduwe A. BLON- DEEL en den heer L. GALLE wassende op de landen in den Isabella- polder. Vergadering nabij de hofstede be woond door den heer Aug. de Milli- ano. 9°. Vrijdag 25 Juli a. h., 2'A ure te SLUIS, ten verzoeke van den heer P. F. DE JAEGER, landbou wer en grondeigenaar te IJzendijke wassende op zijne landen in den Zwin polder tegen den grintweg. iO". Zaterdag 2<j Juli n. s., 2 uren, te IJZENDIJKE c. a., ten ver zoeke van den heer C. J. STURM De Coster wassende op landen in den Zuiddieppe- polder in den Magdalenapolder te Bier vliet. Te beginnen met de Tarwe aan het Verlaat. 11°. Vrijdag 1 Augustus a, s, 2 uren, te BIERVLIET, ten verzoeke van den heer E. INGELSvan Zele, bierbrouwer te Bouchaute: wassende op kavels 48 en 52 in den Koninginnenpolder. Te beginnen tegen den Angelinadijk aan kavel 48. 1 2°. Zaterdag 2 Augustus a. s, 2 uren, te IJZENDIJKE, ten verzoeke van den heer A. DU BOSCH, grondei genaar te Brussel wassende in de Zuiddiepe- en Passageule- polders. Vergadering aan het Verlaat. 13°. Maandag 4 Augustus a. s, 2 uren, te BIERVLIET, ten verzoeke van de heeren C. VAN DER HOOFT en J. RISSEEUW Iz. (zeer geschikt voor den zaai), wassende op hunne landen in den Ko ninginnenpolder. (De haver van den heer VAN DER HOOFT te zamen met den Zaakwaar nemer van der Linde.) Vergadering bij A. MAAS aan de Haven. i4°. Dinsdag 5 Augustus a. s, a. 12 uren, te SLUIS, Heille, ten ver zoeke van den heer Ch. MOERAERT (zeer geschikt voor den zaai), wassende op landen nabij de hofstede bewoond door verzoeker tegen den. Zanddijk. b. 2 uren, te AARDENBURG, voor Mej. de Weduwe Alf. BLONDEEL: wassende op landen in den Isabeliapolder. 1 5°. Woensdag ti Augustus u. s, 2 uren, te BIERVLIET, ten verzoeke van zijne principalen (Probsteier), wassende op kavels 9, 10, 11, 14, 23 en 24 in den Koninginnenpolder. Vergadering aan den dijk bij kavel 9. lti°. Donderdag 7 Augustus a. s, 2'/« ure, te SLUIS, ten verzoeke van den heer P. F. DE JAEGER, landbou wer en grondeigenaar te IJzendijke wassende op zijne landen in den Zwin- polder togen den grintweg. ZEGT HET VOORT. VERKOOPING VAN De firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke, zal ten verzoeke van den heer PIETER RAMONDT te Westdorpe, publiek verkoopen op Maandag 14 Juli 1902, des namiddags half twee uren, wassende op zijne landen in den Mosselpolder, in de onmiddelijke nabijheid van het dorp Philippine, alwaar te vergaderen. De Firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke, zal ten verzoeke van P. J. DE MEIJER, vóór en in zijne woning in den Zuiddiepepolder publiek verkoo pen, op 2 uren alsTafels, Stoelen, Kleerkast, Com mode, Spiegel, Klok, Wekker, Pluimen Bed, enz. V O O R T S Arbeidersg ereedschap, Brandhout en wat meer zal worden ge presenteerd. ZEGT HET VOORT. Leeuwarden, 25 Maart 1900. Mijn Heer Openlijk moet ik U mijne erkente nis bewijzen voor mijne volledige her stelling bekomen door de Abdijsi roop. Sedert meer dan drie maan den deed ik niets dan hoesten en op geven van fluimen, mijne borst was een ware muziekdoos geworden. Ik ben dan overgelukkig geworden om dat ik van mijn hoest verlost ben door het gebruik der Abdijsiroop en mijne ademhaling is zoo regelmatig als te voren. Ieder borstlijder raad ik aan uwe Abdijsiroop te gebruiken. Vriendelijk groetend, W. JAGERSMA. is het eenig tot dusverre bekend af doend middel tegen Borst- en Long aandoening, Engelsche ziekte, asthma, kinkhoest, slijmhoest, verouderde en hardnekkige verkoudheden, enz. enz. Geuernul-bopot t L. 1, Akker, V.Alkemadestr. 11, Rotierd. Prijs f 12,- en f 3.50 per flacon Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KE—Leunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskilde heeren DE FOUW te Hoek; M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te OtheneP. WULLEMS te Groenen dijk J. VAN DORSSELAAR te Lams- waarde; CONST. DANCKAERT te Hulst; A. WILLEMS te Zandberg; C. VERHAAK te Sas van GentM. KIEBOOM te Westdorpe D. KRIEK- AERT te Rapenburg D. VAN DE VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROLFF Lz. te AxelJ. VAN DIX- HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui gem. AxelH. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNEAernoudtse te Philippine. f ste pmnFPPRI K ®en WINKELHUIS, gelegen aan de Kortestraat 1 IlUUr UT Aid o. n0S- 5 en 6 te Arnhem, een der beste winkelstanden. Dit pand is tot April 1906 verhuurd voor de som van f 1100.— 's jaars aan de Eerste Arnh. Electriciteits-Maatschappij. Voor dezen prijs wordt desverlangd een som van f15000 Ode unnmDDTTC EQUIPAGE compleet bespannen met 2 paarden, Z nllUr UrKlJo. ter waarde van f2000.—. 5d" HOOFDPRIJS. Compleet SLAAPKAMER-AMEUBLEMENT. unariTn Rijwielen en Naaimachines, 1ste kl. fabrikaat, Mahoniehouten VOORTS PenarRkasten en Linnenkasten, Gouden en Zilveren Dames- en Heeren Remontoir-Horloges, Regulateurklokken, Eet- en Ontbijt serviezen, Spiegels en Schilderijen, rollen Linnen. Verder een groot aantal fraaie en kostbare Huishoudelijke- en Luxe-artikelen. LOTEN verkrijgbaar bij alle bekende lotenverkoopers en worden naar plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, na toezending van het bedrag per postwissel of in postzegels toegezonden door de ondernemers B. SNIJDERS Co. te Arnhem. Trekkingslijst 10 cent extra. Bij 5 stuks franco toezending. Bij 10 stuks franco toezending en gratis trekkingslijst. De Hoofdprijs in onze Eerste Verloting is gevallen bij de Heeren W. SCHALK en v. DIJL, Voorstraat 196 Dordrecht en de tweede prijs bij den Heer K. SCHNEIDER, Geldersche-Kade 121, Amsterdam. VERKOOPING VAN De Firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke, zal ten verzoeke van den heer ANGELUS DE MILLIANO op zijne hofstede aan den steenweg nabij de Maagd van Gent, publiek verkoopen a Vier Werkpaarden (ouderdom ge waarborgd), twee achttienmaandsche Ruin paarden, drie achttienmaandsche Merriepaarden, zeven Veulens van meer dan drie maanden, allen van bekend goed ras. b. een kalfdragende Koe, een ge kalfde Koe, een Kalf. c. een Vrachtwagen van 6000 Kilo grammen draagvermogen, een Meriwa- gen en een Schroobak. Muziek en zang op het terrein verboden. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van JAN SCHIEMAN te Axel, op Zaterdag 2d Juli 1992, des namiddags ten 2 ure, verkoopen staande op landen nog in gebruik bij voornoemden Schieman, tegen den Zwartenhoek, gemeente Axel. Te vergaderen bij A. Beleir. Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Itoafstark a la minute, enz. De pakhuisbaas JANSEN sinds 23 jaar werkzaam in de Jufferstraat, zou genoodzaakt zijn het werk te moeten staken, omdat hij dag en nacht ge kweld werd door Rheumatische pij nen. Zijn beenen zwollen op, hij kon het onmogelijk langer uihouden, met tranen in de oogen kwam hij tot mij om raad. Gaat naar een drogist, en haalt een pot Kloosterbalsem en genezing is zeker, zeide ik tot hem. Eenige weken later kwam zijn vrouw mij bedanken. De gezwellen waren totaal verdwenen en de pijnen hadden opgehouden. tj 4* G. BIRKHOFF, Rotterdam. Kettingstraat 13. (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. kO.M.VU ItKIt KA I. SIC MS, uit het Klooster Sancta Paulo geneest als geen tweede middel Jicht, Rheu- mathiek, Brand-, Snij-, Oude en Nieu we wonden, Verrekkingen, Verstui kingen, Lendepijn, Kneuzingen, enz. Prijs per pot 35 ets. 75 ets. f 1.59 f2.59. Ü5P3 Voor echtheid moet iedere pot voorzien zijn van een rooden hand, waarop de handteehening van den Ge neraal-Agent L. 1. AKKER voorkomt. De Notarissen DUMÖLEYN te Hon tenisse en STEEGERS te Assenede, zullen op Zaterdag 12 Juli 1992, des voormiddags 10'A uur, mede ver koopen op kavel 64 in den Kanaalpolder, en wassende op kavel 5 in den Mosselpol der, gemeente Hoek. Verdeeld in koopen. Snelpersdruk A. Moerdijk, Zuiddorpe.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4