Bekendmaking Bericht. Puike Zaaigerst. Suikerbieten Maasiricliiscïe HypottaM Een Woonhuis, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Haver, Laden Suikerbieten. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. weigewassen Haver, weigewassen Tarwe, weigewassen Aardappelen Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Uit België. Landbouw. Rechtszaken. Correspondentie. Marktberichten. Advertentiën. voor Nederland, gevestigd te MAASTRICHT. Openbare Verkooping. HAVER, TARWE, en omtrent hectare weigewassen AARDAPPELEN, alles wassende op hunne landen in de polders Varempé (Overslag) en Zijpe (Zuiddorpe.) ZAAITARWE, ingevoerd uit Engeland, ZAAIGERST, (4 maal gezaaid), ZAAIERWTEN, (voor liet 3de jaar), ZAA1HAVER, (Propster), PAARDENBOONEN, AARDAPPELEN, die evengoed aansporing en opwekking tot het beoefenen der Christelijke deug den noodig hebben als onze voorouders. Wie sedert enkele jaren niet in onze kerk geweest is, zou nu bij het binnentre den aanstonds getroffen worden door de vele versieringen, die er in dien tijd aan gebracht zijn. Er is een schoone kruisweg gekomen, met beelden ,,en relief," nieuwe prachtig-licht-gevende lampen hangen in het midden en zijn tegen de pilaren op zijde bevestigd, die pilaren en de zijbeuken zijn netjes opgeknapt door den decoratie schilder, den Heer Nüszlein uit Breda, en nu doet nog de nieuwe preekstoel het oog aangenaam aan. Als nu nog de oude biecht stoelen door nieuwe vervangen zullen zijn (men zegt, dat het niet lang meer duren zal) en alsMaar laat ons tevre den zijn, opdat wij niet varen als Pyri- hus, koning van Epirus, of als de man, die nieuwe stoelen, daarna nieuwe ramen, enz. aanschafte en die ten slotte de deurwaar der in huis kreeg. Zeker is het, dat onze Hoogeerwaarde Deken onkosten noch moeite spaart, om het inwendige onzer parochiekerk te ver nieuwen en te verfraaien, en haar zoo tot eene der schoonste uit de provincie te ma ken. SLUIS, 8 Juli. Tot de verschillende groepen voor het onderhoud der Volksge zondheid behoort op de eerste plaats een bad- en zweminrichting. Het betreurens waardig feit dat hier heeft plaats gehad, dat een oppassend jongeling voor de oogen der menigte is verdronken, houdt nog me nigeen bezig. Eenige gegoede burgers heb ben dan ook het plan gevormd voor de oprichting van een bad- en zweminrich ting. Wij kunnen dit plan niet genoeg waardeeren, ook in het belang der goede zeden, en hopen, dat de betrokken auto riteiten, ook in dezen geest zullen denken en hunne medewerking en steun aan dit plan zullen schenken. VLISSINGEN, 10 Juli. Heden kwam met de nachtmailboot alhier aan Z. K. H. de kroonprins van Denemarken, die met den aansluitenden mailtrein de reis naar Duitschland voortzette. In de gisterenavond gehouden verga dering van de Kamer van koophandel en fabrieken werd op voorstel van den voor zitter, den heer Jos. van Raai te, besloten, aan den minister van waterstaat te ver zoeken, dat aangeteekende brieven aan huis kunnen worden bezorgd, evenals dat in ander landen, bijv. Engeland en Duitsch land, geschiedt en wat dus zeer goed mo gelijk is; bovendien worden thans reeds de aangeteekende postpakketten aan huis besteld. Naar wij vernemen is concessie aan gevraagd voor een stoomtram van Vlissin- gen naar Middelburg, die den volgenden weg zal nemen Vlissingen, station over den ouden Ylissingschenweg naar Sou burg, Abeele, Middelburg. BRUINISSE. De benoeming door den raad van Bruinisse van den heer A. J. de Koek tot gemeentegeneesheer geschiedde met 5 stemmen tegen 2 op den heer Bom te Ierseke. Voorts werd eervol ontslag verleend aan den heer P. J. de Koek. Er was ditmaal heel wat publiek in de raadkamer, dat met belangstelling de be noeming van den heer A. J. de Koek ver nam, en daarmee zoo ingenomen bleek, dat direct eenige vaartuigen in de haven gevlagd werden. Men herinnert zich nog zeker wel het droevig huwelijksdrama, waarin de nu op nieuw benoemde gemeente-geneesheer de hoofdpersoon was. Hij werd in Mei 1901 door de rechtbank te Zierikzee, wegens mishandeling, den dood tengevolge heb bende, veroordeeld tot 3 jaar gevangene- nisstraf. Het hof vernietigde echter dat vonnis en legde hem, wegens het door schuld veroorzaken van den dood zijner echtgenoote, een gevangenisstraf van 9 maanden op. Dat de publieke opinie hem steeds gun stig gezind is gebleven, blijkt wel uit het bovengemelde. Zooals wij onlangs melden, wordt er te Gent een prijsvlucht voor duiven uit Rome gehouden. Dit is de vierde van die aard, welke in België plaats heeft. Niet minder dan 2835 duiven werden voor dien prijs vlucht ingeschreven alle prachtige vogels, waarvan vele reeds verschillenden prijzen hebben verdiend. Zondag had in het groot hotel te Gent onder toeloop van honderden liefhebbers en nieuwsgierigen de inkerving plaats in het lokaal, dat met Belgische en Italiaansche vlaggen versierd was. De duiven gingen in 114 korven en vul den vier wagens. Maandagmorgen zijn ze via Parijs naar Rome vertrokken. Twee personen maken de reis mede om onder weg voor de kostbare diertjes te zorgen en in Rome bij de oplating tegenwoordig te zijn. Donderdagmorgen is de verzending te Rome aangekomen en men rekent, dat de diertjes drie dagen over de reis zullen doen. Men schrijft aan de M. Ct. De waarde dèr landerijen in Zeeuwsch- Vlaanderen W. D., het voormalig vierde district, stijgt voordurend, niettegenstaan de geen maand voorbijgaat zonder dat eene hofstede of eene groote hoeveelheid lande rijen onder den hamer komt, meestal van Belgen die zich met onze successiewet maar niet kunnen vereenigen. Daarentegen beginnen de Franschen, die uit dien hoof de ook eenigen tijd hebben stilgezeten, hun koppigheid te laten varen en treden zij hier en daar weer als koopers op. Zoo werd jl. Maandag te Watervliet eene hof stede met 68.81.10 H. landerijen onder Waterlandkerkje verkocht aan mijnheer Corremans van Dam te Rijssel voor 131.500 frs. behalve boomprijs. Een partij land in den Oranjepolder, on der Biervliet, groot 21.19.30 H. werd toe gewezen aan den heer E. In gels te Bou- chaute voor 35.100 frs. eene partij land in den Zoutepolder aldaar, groot 12.63.20 H. aan den zelfden voor 25.550 frs. en eene partij land in den ten jare 1893 bedijkten Koninginnenpolder aldaar, groot 4.50.90 H. aan J. Patijn, werkman te Biervliet, voor 17.300, een en ander opgerekend 8% onkosten. De laatste partij komt hooger in prijs dan toen zij na de indijking door het Domein verkocht werd. De hofstede rendeert den Franschman nog 3'/s procent, eene rente tegen welke de Nederlansche kapitalisten geen vast goed aan deze zijde der Schel de willen koopen, waardoor het grootste deel van ons land in handen van vreem den is; geen middel om ons nationaliteits gevoel te verhoogen of aan te kweeken. Het Nederlandsch Landbouw-Comité vergadert heden (Vrijdag) te s' Graven- hage, voornamelijk om te bespreken de suiker-kwestie. Arrondissements-Rechtbank te Middeblurg. PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens: diefstalE. M. 48 j., huisvrouw van J. M. M. zonder beroep, te Middelburg f 15 b. s. 12 d. h.; D. M. G. 17 j., dienst bode, Amsterdam, 2 m. gev. straf. Vernieling: C. de K., 30 y, arbeider, Ovezand f 3 s. 3 d. h. Mishandeling: A. v. d. L. 23 j., arbei der, Biervliet 1 m. gev. straf; G. v. W. 22 j., arbeider, Driewegen 3 m. gev. straf. Bedelarij: J. v. d. H. 19 j., zonder be roep en zonder vaste woonplaats, thans al hier in hechtenis 12 d. h. en 2j. en 10 m. opzending naar Rijkswerkinrichting; G. H. D. 53 j., zonder beroep en zonder vas te woonplaats thans alhier in hechtenis 12 d. h. en 3 j. opzending naar Rijks werkinrichting. Verduistering: L. J. S. 16 jaar, koopman Goes, 6 w. gev. straf; Ter Griffie der Arrondissement-Recht bank te Middelburg is namens: J. F A. van Elk en 0. H. Veerman, gedetineerd te Middelburg (de op den 28 Juni 1902 door die Rechtbank tot 4 jaren gevangenisstraf veroordeelden wegens de bekende inbra ken in het Goesche land) hooger beroep aangeteekend, terwijl de heer officier van justitie dit deed tegen het geheele vonnis dus ook tegen den veroordeelden,ontvlucht ten en nog niet gepakten Pieter Zuidhof. Kantongerecht te Hulst. Uitspraak van 10 Juli 1902. Veroordeeld zijn wegens dronkenschap F. X. d'H. te St. Jansteen tot f 2 boete s. 1 dag hecht, en D. V. te Hontenisse, tot fl boete s. 1 d. h. Niet uitvliegend pluimgedierte op anders bezaaiden grond laten loopen Th. v. O. te Koewacht (Zand) tot f 1 b. s. ld. h. Strooperij M. K., E. d. W. en C. S., allen te Stekene (België) tot f 1 b. s. 1 d. h. met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van in beslag genomen sikkel en zak. Werken, dienende tot het afvoeren en doorlaten van water van een polder, weg nemen P. A. v. W. en R. G. J. M. v. W., beiden te Koewacht, ieder tot f0,50 b. s. 1 d. h. Als schipper te weinig ruimte tusschen letters en nummer van zijn vaartuig laten: J. F. d. S. te Boschkapelle, tot f 1 b. s. 1 d. h. Bevisschen Schelde en Z. stroomen zon der consentCh. L. V. te St. Gilles (B.), J. P. te Kieldrecht (B.) er> P. K. te Kiel- dreclit (B.) ieder tot f 1 b. s. ld. h. Trekdieren laten staan zonder voorzorgs maatregelen en honden niet muilkorven L. B. te St- Jansteen, tot 2 boeten van f 1 s. 1 d. h. voor elke boete. Honden niet muilkorven E. d. B. te Clinge, tot f 1 b. s. 1 d. h. StraatschenderijP. Ph. v. G. te Hulst, tot fl b. s. ld. h. De kantonrechter heeft zich onbevoegd verklaard in de zaak tegen J. J. K. te Hulst, beklaagd van strooperij. Ofschoon op tijd verzonden bereikten ons de Geïllustreerde Zondagsbladen weer niet tijdig, door de treurige dienstverbindingen in onze gewesten. Vermoedelijk zullen ze morgen weer arriveeren. Wij zullen er deze week verandering in zien te brengen. De welwillende lezer gelieve dus geduld te hebben nog voor dezen keer. Wegens plaatsgebrek moest de Beurs worden uitgelicht. Red. Middelburg, 10 Juli. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren weder niet groot en bestond alleen uit tarwe en witte boonen. Het gepasseerde in den handel was weinig beteekenis. De noteering is als volgtvoor puike nieuwe Walch. tarwe werd 7,50 a 7,40 betaald; puike Walch. witteboonen hield men op 10,75 en 11slechts een enkel partytje kon tot 10,60 worden ge- kochi. Boter ƒ0.55 a 0.60 per kilo. Eieren /3.10 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- ƒ29, Patent- ƒ31, Lijn- ƒ34,— per heet. a cont.op 6 w. ƒ1,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- ƒ8,50, lijn- ƒ13 per 104 st. Oostburg, 9 Juli. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer gering en bestond voornamelijk uit tarwe en eenige partij tjes rogge die vlug werden verkocht. Men besteedde voor: jarige tarwe a den H.L.: nieuwe 7.a 7,50 den H.L.jarige rogge ƒ0.—a 0.— nieuwe 5.90 a 6.den H.L.jarige wintergerst a nieuwe ƒ0. a 0.— per 100 K.G.jarige zomergerst a nieuwe 0.a 0.de 100 K.G.haver 8.90 a 9.15 per 100 K.G.paardenboonen ƒ7.30 a 7.50 den H.L.groene erwten ƒ0.00 a ƒ0.00; kroonerwten 0.a koolzaad a Goes, 9 Juli. Omdat er niets in granen omging, geen beursbericht. Versche Boter f 1,10 a fl,20, midden- prijs 58 ct. Eieren f3,a f3,10, mid- denprijs 77'/s ct. per 25 stuks. Eieren aan particulieren verkocht f3,20. Op de veemarkt van heden aangevoerd 11 stuks hoornvee en 3 Schapen. Er was weinig handel. Schapenwol 1,20 per steen (3 kilo.) De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur en de leden der Coöperatieve zuivelfabriek te Axel (Sassing) in het Koffiehuis be woond door W. Dieleman Wz. aldaar op Dinsdag' 29 Juli 1902, des namiddags ten 2 ure, verkoopen De GEBOUWEN, zijnde FA BRIEK, IJSKELDER, en WOON HUIS en daarbij behoorenden GROND, alles aan de Sassing (Axel) kadaster sectie A nummers 794 eu 795 grootte samen 60 aren zeer gunstig gelegen aan water en kunstwegen. Ook te veilen in twee percee- len en te aanvaarden bij de be taling der koopsom. Betaling koopsom 3 maanden. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer FRANCIES DE WAEL - te Hon tenisse, en de Erven zijner overleden vrouw, op Woensdng Augustus I902, des namiddags 2 uur, in het openbaar verkoopen 6 Hectaren TARWE, 2 PAARDEBOONEN, 1 BRUINE BOONEN, 4 HAVER, wassende in de Noordhof-, Molen- en Nijspolders, gemeenten Honte nisse en Ossenisse. Te vergaderen bij Jan Hiei, op Kle- verhil. De Notaris A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS, te Hulst, zal op Woensdag 23 Juli 1902, des voormiddags 10 uur, ten verzoeke van den WelEdelgeboren Heer F. C. O. M. HOMBACIl, grondeigenaar te HULST, in het openbaar verkoopen: 13,79,28 Hectaren of 30 Gem. 286Roeden wassende in den Koningin Emma Pol der, gemeente CLINGE. Verdeeld in 16 koopen. Te vergaderen bij den Heer Laureijs in voornoemden Polder. Nalatige en onbekende koopers wor den niet aangenomen. Belgische koopers moeten gegoede Nederlandsche borgen stellen- overeenkomstig art. 38 j°. art. 28 Wet boek van Koophandel. Bij acte, verleden voor den notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, dato 9 Juni 1902, is opgericht de Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de courant »Zelandia", welke acte, mits- faders de Koninklijke Bewilliging in aar geheel is geplaatst in de Neder landsche Staatscourant van 8 Juli 1902 no. 157. De verkoop van VRUCHTEN bij dhr. J. Verpoorte op 15 Juli a. s. geannon ceerd, zal aanvangen des namiddags 2 ure en die van Mevrouw de Wed. Leunis denzelfden dag des namiddags 5 ure. Notaris DREGMANS. Op de kavels 54, 55, 58, 59, 60 en 62 in den Kanaalpolder en kavels 10 en 17 in den Mosselpolder, onder de gemeenten Philippine en Hoek is was sende prachtige soort GERST (winter Barley) 4 rangen, gewonnen en geoogst in Engeland in het jaar 1901. Bewijzen van echtheid worden over gelegd. *5 Deurwaarder ADRIAANSE ijLsP' te Hulst, zal op Zaterdag 19 Juli 1902, des namid dags 3 uur, in de herberg bij Th. Moer dijk, koster te Zuiddorpe, publiek en tegen dadelijke betaling verkoopen 40000 Sip van verschillende soorten. Zij die willen aannemen het laden op ae stations Axel en Kijkuit van de opbrengst van een flink aantal gemeten gelieven zich met hunne voorwaarden te vervoegen bij EMILE VAN WAES- BERGHE te Hulst, welke de noodige inlichtingen verstrekt. Opgericht in i88S. Maatschappelijk kapitaal 1,000,000, Loopende leeningen op 31 Maart 1902 6,210,923,79' Uitgegeven Pandbrie ven op 31 Maart 1902 6,171,450, Reserve-fonds 85,238,39. De Bank sluit leeningen tegen bil lijke voorwaarden en biedt de ge legenheid aan tot soliede geldbeleg ging in hare 4 pCt. pandbrieven, welke zij in stukken van ƒ1000, ƒ500, 100 en 50 uitgeeft, thans tegen ÏOO pCt. Voor een en ander wende men zich tot den heer Ls. VAN WAESBERGHE- JANSSENS Kassier te Hulst, tevens Com missaris-adviseur der Bank. De Directie, J. D. 8 C II O O IV. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten, verzoeke van de Erven BOON- BAETE te Koewacht, op woensdag den 23 Juli 1Ü02, des namiddags ten 3 ure, verkoopen 3U hectare weigewassen TARWE, 2 HAVER, en 1AARDAPPELEN, alles wassende op land behoorende bij de hofstede thans bewoond door Josephus Boon, in de gemeente Koewacht, alwaar te vergaderen. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Erven JAN DIELEMAN, overleden te Boschkapelle, op Manndag den 38 Juli DI03, des namiddags ten 3 ure, verkoopen Omtrent 10 hectaren omtrent 3'A hectare en ruim 1 hectare alles wassende op landen behoo rende bij de hofstede thans in pacht bij en bewoond door Willem Die leman Jz. in den Stoppeldijkpolder, gemeente Boschkapelle, nabij Kam pen. Te vergaderen op voormelde hofstede. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Erven M. VAN ROOIJEN en P\ WALGRAVE in de herberg ,,het Hert" bij de weduwe Lu cas Lammens te Overslag, op Donderdag den 24 Juli 1!H)3. des middags ten 12 ure, verkoopen SCHUUR, verdere AANHOORIG- HEDEN, ERF en TUIN, alles in de gemeente Overslag (Varempé- polder), kadastraal bekend in Sec tie A nummers 702 en 703, te sa men groot 8 aren 30 centiaren. Te aanvaarden 2 maanden na de toe wijzing. De Notaris A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS te Hulst, zal op Dinsdag 22 Juli li)02, A. des namiddags 1 uur, ten verzoe ke van den Heer J. F. DE MOOR, koopman wonende te Clinge, in het openbaar verkoopen. 6.68.40 Hectaren of 15 Gemeten GERST, 1.97.55 Hectare of 4 Gem. 130 Roeden TARWE, 0.89.12 Hectare of 2 Gemeten ROGGE, en 2.78.18 Hectaren of 6 Gem, 73 Roeden ERWTEN, alles verdeeld in koopen en was sende in den Saeftingenpolder, ge meente Clinge. B. onmiddellijk daarna ten verzoeke van den heer G. VAN RUIJMBECKE, landbouwer, wonende te Clinge 2,50 Hectaren of 5 Gem. 183 Roeden GERST, 1 Hectare of 2 Gem. 73 Roeden TARWE, en 50 Aren of 1 Gem. 37 Roeden ROGGE, eveneens verdeeld in koopen en wassende in den Prosperpolder gemeente Clinge. Te vergaderen bij den heer Ed. Th. Praet te Nieuw-Namen. Nalatige en onbekende koopers wor den niet toegelaten. De Notaris P. DREGMANS te Axet, zal ten verzoeke van de Kinderen M. VAN LAERE op Donderdag 24 Juli 11102, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Ruim 4 hectaren weigewassen Omtrent 2 hectaren weigewassen Te vergaderen op de hofstede bewoond door Adolf van Laere. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van JACOAUS SCHEE- LE Dz., Landbouwer te Schoondijke op Dinsdag den 22 Juli 1 D02, des voormiddags ten 11 ure precies, ver koopen Ruim 2'/t Hectaren Ruim 2'/« Hectaren puike Poolsche Ruim 2'/« Hectaren puike Ruim 1 Hectare puike Omtrent Hectare Omtrent Hectare alles wassende op eene partij land in den Neuzenpoldergemeente Hoek. Te vergaderen ter plaatse. Voorts eene partij MEST in twee gedeelten.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3