Binnenland Provinciaal Nieuws. heeft hij reeds op 26 Juni de kronings plechtigheid gevierd. Eerst deze week, toen de «Orottawa" te Las Palmas even aanlegde, vernamen de generaals de on verwachte wending, die er in het vast gestelde feestprogram gekomen was. Men denkt, dat de koning tot herstel van gezondheid naar Sandringham zal gaan. Ook zijn door leden van den adel reeds ettelijke stil gelegen kasteelen tot Zr. Ms. beschikking gesteld. In het Lagerhuis werd namens de re geering medegedeeld, dat de tribunes, die voor het Parlement waren opgericht om den kroningsstoet te zien voorbijtrekken, alsmede een aantal andere tribunes in Londen, niet werden afgebroken, »omdat zij zouden kunnen dienen voor het doel, waarmede zij werden opgezet." Deze veel- beteekenende verklaring werd met lang durig applaus en gejuich begroet. Voor het gastmaal, aan de 500.000 ar men van Londen door den Koning gege ven, zijn in ronde getallen gebruikt: 250.000 pond vleesch, 200 tons aardappelen, 125 tons puddingen, 125.000 pond brood, 560.000 pakjes tabak, 2000 pond mosterd, 11.000 pond zout; voorts enorme hoeveel heden vruchten, taartjes, sinaasappelen, aardbeziën en kaas, die als dessert wer den toegediend. Bij dat alles werd ver orberd 36 000 gallons bier, 7200 gallons en 1200 flesschen cider, 2500 gallons ci troensap en 320.000 flesschen limonade. Door 80.000 heeren en dames werd hulp verleend bij de bediening. In enkele plaat sen waren 18.000 gasten aangezeten. Over al werd de disch door muziek en zang opgeluisterd. De meeste aanzittenden na men in mandjes, zakdoeken enz. een flin ke portie van hun maal nog mee naar huis. Er heerschte intusschen nogal ontevre denheid omdat er zoovelen waren da mes in keurig toiletdie naar het ui terlijk geenszins tot de armen waren te rekenen. Men maakte dan ook de opmer king, dat, indien dezen voor wat ze aan hun lijf gehangen hebben hun lichaam hadden te goed gedaan, zij geen armen- eten van den Koning hadden behoeven te vragen. BE^GIE. De zaak Humbert. «Ze zijn het of ze zijn het niet; heeft men een nieuw spoor van de Humberts ontdekt?" zoo vraagt men zich af, sedert het volgende, dat te Leuven is voorgeval len, bekend is geworden. Dinsdagmorgen hield voor het hoofdpost kantoor op de place Marguérite te Leuven een fiacre stil. Het portier werd geopend en twee per- Zij1 °gingen' ha'ar"3e"groote hal en vandaar naar het bureau poste restante. Een twaalftal personen wachtten voor het loket. Zeer beleefd vroeg de heer, die een zeer gunstig voorkomen had en wel gekleed was, aan de andere wachtenden verlof, voor zijn beurt te mogen gaan. »Wij vertrekken om 11 uur 30", zeide hij, »en zijn bang den trein te missen." Vervolgens zich tot den ambtenaar wen dend, vroeg hij; »Hebt gij brieven met de letters E. M.?" De ambtenaar gaf hem verscheidene brie ven. Hij nam ze aan keek ze verstrooid na en na eenige oogenblikken aarzelen boog hij zich naar het loket toe en zeide zeer zacht: »En met de initialen D. O. R. Dat had hij zoo zacht gezegd, dat zelfs de beambte het niet gehoord had. »U zegt? Toen werd de heer een oogenblik onge duldig en liet zich het woord »Daurignac" ontvallen. Nauwelijks had hij dit gezegd, of hij herstelde zich weer en trachtte zich te kal mee ren. »D. O. R." herhaalde hij, »D. O. R." Een bewoner van Leuven, wiens aan dacht door het voorgevallene was gaande gemaakt, nam hem goed op en bevond, dat beiden overeenkwamen met het signa lement van mevrouw Humbert en Romain Daurignac. Toen de Leuvenaar den procureur des Konings, mr. Van den Hove, zag, deelde hij hem diens veronderstellingen mede en deze werd eveneens getroffen door hun ge lijkenis met de photographieën, door de justitie verspreid. De fiacre vertrok daarna naar het sta tion, waar de reizigers om 11 uur 30 met den trein naar Brussel vertrokken. De sta tionchef te Brussel werd van het feit in kennis gesteld, maar bij onderzoek bleek, dat beiden te Schaarbeek, een station vóór Brussel, waren uitgestapt. Onmiddelijk zijn door de justitie de noo- dige stappen gedaan, en men gelooft nu de vluchtelinge op het spoor te zijn. Zij moeten zich op een kasteel tusschen Leu ven en Brussel gevestigd hebben. Nader wordt gemeld, dat men werke lijk ernstig overtuigd is, dat de familie Humbert in de omstreken van Leuven ver blijf houdt. Men heeft ze gezien, er zijn getuigen, er is zelfs een agent van de geheime Fran sche politie, Nicolaas genaamd, expres over gekomen, om ze te arresteeren. Maar Ni colaas is eveneens onvindbaar in het hotel de la Gare, waar hij afgestapt moet zijn. Een Fransch verslaggever heeft den on derchef van het station geïntervieuwd. De ze vertelde dat verleden Zaterdag om half zes, juist op het oogenblik, dat de trein naar Brussel zou vertrekken, eene lange dame door hem werd opgemerkt. Zij was zeer elegant gekleed en sprong vlug in eene derde klas coupé. „Dat trof mij," zegt de onderchef, „ik heb haar toen van na derbij bekeken en kreeg de overtuiging dat het wel degelijk Mile Eva Humbert was." Periodieke Verkiezingen voor de Eerste Kamer «Ier Sta ten-Generaal. De gehouden verkiezing van leden der Eerste Kamer door de Staten der verschil lende provinciën, gaf de volgende resul taten NOORD-BRABANT. Aftredende leden: de heeren mr. A. M. Sassen en mr. J. W. van den Biesen. Herkozen de heeren mr. J. W. van den Biesen, met 47 en mr. A. M. Sassen, met 43 van de 51 stemmen. 3. GELDERLAND. Afredende leden: de heeren mr. W. C. J. J. Cremers en mr. P. C. 't Hooft. Herkozen de heeren mr. W. C. J. J. Cremers en mr. P. C. 't Hooft, resp. met 35 en 39 van de 54 uitgebrachte stemmen. De heeren G. van Nispen, lid der Staten en mr. Pijnacker Hordijk, oud-gouv.-gen, kregen ieder 15 st. ZUID-HOLLAND. Aftredende ledende hh. J. P. Havelaar, mr. J. G. S. Bevers en mr. C. Pijnacker Hordijk. Voor de vacature Pijnacker Hordijk wer den uitgebracht 76 stemmen. Gekozen de heer prof. dr. J. Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met 45 stemmen. De heer Pijnacker had er 31. Herkozen de heeren mr. J. G. S. Bevers, met 45 stemmen (op den heer A. Plate, voorzitter der Kamer van koophandel te Rotterdam, waren 31 stemmen uitgebracht) en J. P. Havelaar, met 44 stemmen (op mr. W. H. de Beaufort, oud-minister van Buitenl. Zaken, waren 30 stemmen uit gebracht.) NOORD-HOLLAND. Aftredende leden de heeien J. Breebaart Kz., M. de Jong en jhr. m. J. W. H. Rutgers van Rozen burg. Herkozen de heeren J. Breebaart Kzn. met 51 van de 76 en M. de Jong met 53 van de 74 stemmen, en gekozen voor de vacature Rutgers van Rozenburg (die be dankt heeft), mr. W. F. van Leeuwen, burgemeester van Amsterdam, met 46 van de 76 stemmen, na eene tweede stem ming en herstemming tegen den heer Hu- rriK Mnllo» lrnnnmon 4a AmclnnHam Hip MO stemmen had. ZEELAND. Herkozen jhr. mr. K. A. Godin de Beaufort met 22 van de 39 stem men. Verder werden uitgebracht 10 stem men op jhr. mr. Roëll, 2 op den oud-mi nister de Beaufort, 2 op Godin de Beaufort zonder aanduiding en 3 blanco. FRIESLAND. Aftredend lidde heer mr. J. Sickenga. Herkozen de heer mr. J. Sickenga, met 24 van de 49 stemmen (waarvan 2 blan co). Verder hadden het Statenlid, de heer De Vries te Minnertsga 20, de heer Pol- lema 1, de heer Edo Bensing 1 en de heer Sickenga zonder verdere aanduiding 1 stem. OVERIJSSEL. Aftredend lid: de heer mr. A. J. Dijckmeester. Herkozen de heer mr. A. J. Dijckmees ter, met 26 van de 43 stemmen. Blanco waren er 13; de overige verdeeld. GRONINGEN. Aftredend lid: de heer mr. J. H. Geertsema Cz. Gekozen bij tweede vrije stemming de heer J. E. Scholten, met 25 van de 44 stemmen. De overige stemmen waren ver deeld. DRENTHE. Aftredend lid: de heer mr. H. van Lier. Herkozen de heer mr. H van Lier, met algemeene (34) stemmen. LIMBURG. Aftredend lid: de heer H. G. Ii. Regout. Herkozen de heer H. G. L. Regout met 42 van de 43 stemmen. UTRECHT. Aftredend lid: de heer jhr. H. P. C. Bosch van Drakestein. Herkozen de heer jhr. H. P. C. Bosch van Drakestein, met 29 van de 37 st. De burgemeester van Utrecht, dr. Reiger, had 3 stemmen, de overige stemmen waren verdeeld. De verhouding in de Eerste Kamer is thans 27 liberalen tegen 23 antiliberalen. Onze Senaat is dus bijna „om". Ouzo Koningin. Omtrent de terugkomst van H. M. ,naar flet Loo is nog niets bekend. Alle datums, tot dusver genoemd, berusten op geen grond. Voordat dr. Roessing naar Schaumburg vertrokken is, om zich van Hr. Ms. ge zondheid te overtuigen, zal er van het vaststellen van een dag van terugkeer geen sprake kunnen zijn. Bij den terugkeer van de vorstelijke fa milie op 't Loo zal deze gebeurtenis met gepast feestbetoon gevierd worden. Dr. Roessing is thans naar Schaumburg vertrokken. Zelandiu. In de Staatscourant zijn opgenomen de statuten van de naamlooze vennootschap Zelandia, nieuws- en advertentieblad voor Zeeland, te Hulst. Haar doel is het doen uitgeven en ex- ploiteeren van eene courant, genaamd Ze landia, gewijd aan de verdediging en ver breiding der katholieke staatkundige be ginselen. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 7500, verdeeld in 150 onsplitsbare aan- deelen van f 50. Daarvan zijn 145 aandeelen geplaatst. l'ror. Staten van Zeeland. In de Dinsdagavond gehouden vergade ring was ingekomen een adres van het tramcomité Brou wershavenBurghsluis om subsidie in de kosten van aanleg en ex ploitatie van den tram. De kosten van aan leg in hun geheel worden geraamd op /"475,000. De Rotterdamsche Tramweg- maatschappij wil de concessie overnemen en de exploitatie aanvaarden mits V» van dit bedrag, of /"317,000 wordt toegezegd door het rijk, de provincie en polders, re den waarom het comité aan de Prov. Sta ten om een subsidie verzocht van f 1306,30 in 20 jaren. Dit adres werd gesteld in handen van Ged. Staten. Tot buitengewoon lid der Staten werd bij eerste stemming benoemd de heer M. de Jonge Jz. (aftr. antirev.) met 24 van de 39 stemmende heer J. M. Kakebeeke (lib.) verkreeg 14 en de heer mr. P. C. J. Hennequin 1 stem. De heer de Jonge verklaarde zich bereid de benoeming aan te nemen. Woensdagochtend werd de zitting om 10 uur geopend. Het eerst kwam in behandeling het voorstel van Ged. Staten tot afwijzing van de verzoeke om subsidie voor verbetering van den veerdienst tusschen Kortgene en Wolphaertsdijk. In de afdeelingen veree- nigde zich de groote meerderheid der le den met het voorstel tot afwijzing. Ged. Staten vonden dan ook in 't verslag geen aanleiding om wijziging te brengen in hun .voorstel. Het voorstel wordt aangenomen. Het voorstel van Ged. Staten tot het toekennen van een subsidie tot een maxi mum van f 175,000 aan het comité tot stichting van een stoomtramweg Honte- nisseSelzaete, werd in de afdeelingen over het algemeen gunstig ontvangen, hoe wel het aanleiding gaf tot eenige opmer kingen en besprekingen. In een afdeeling was de meerderheid van oordeel, dat h t wenschelijk is in het besluit van subsidie- verleening melding te maken van de ge bleken wenschelijkheid van een zijtak naar Sas van Gent te maken en de ver plichting tot het maken van het wegsge- -1 -/Lo J - -y omdat anders de prikkel tot het aanleg gen van die zijlijn ontbreekt. Ook in dit verslag vinden Ged. Staten geen aanlei ding om wijzigingen te brengen in hun voorstel. Na breedvoerige discussie wordt dit voorstel met 29 tegen 10 aangenomen. Tegen stemmen de heeren Maas, De Jon ge, Yan der Have, Hammacher, Den Boer, Van Deinse, Vader van 's Gravenpolder, Noordijke, Wisboom Verstegen en Hou terman. De Provinciale Staten hebben aangeno men een voorstel van mr. Fokker, waarin Ged. Staten worden uitgenoodigd in de najaarsvergadering een voorstel ter tafel te brengen tot het verkrijgen ven een be tere communicatie tusschen Noord- en Zuid-Beveland. In behandeling kwamen voorstellen tot het verleenen van rentelooze voorschotten aan het waterschap Eiland van Brand- kreek, Oud-Vogelschorpolder en Stoppel dijkpolder, die aangenomen werden, even als het voorstel van Ged. Staten, tot het vernieuwen van den steiger bij Wolfaarts- dijk. In de afdeelingen was ontvangen het voorstel tot vaststelling van een regeling voor het pensioneeren van weduwen en weezen van provinciale ambtenaren en dit voorstel werd ook aangenomen. Hetzelfde geschiedde met het voorstel tot het toe kennen van een gratificatie van f 100 aan de weduwe Zwaan, te Vlissingen. Het eerste gedeelte van dit voorstel, be treffende het pensionneeren, is op voorstel van mr. de Veer met 21 tegen 17 stem men aangehouden tot de najaarsvergade ring; intusschen zal er advies ingewon nen worden over de financieele gevol gen. Aangenomen werden vervolgenshet voorstel van Ged. Staten, tot wijziging van het reglement op de wegen en voet paden, waardoor bepaald zal worden, dat alleen op de door Ged. Staten te bepalen wegen zal mogen worden gereden met door mechanische kracht voortbewogen voertuigende voorstellen tot het toeken nen van een subsidie van resp. f 325 en f 250 aan de gemeenten Nisse en Veere in de kosten van hare huishouding voor 1902; het voorstel tot verhooging van het subsidie, verleend aan de vereeninging De Ambachtschool te Goes, tot f 1600; het voorstel tot verleening van een subsidie f 800 aan de vereeniging De Ambachts school, te Zierikzee, gedurende 5 jaren. Aangenomen is het voorstel van Ged. Staten, tot verleening van een subsidie gedurende 20 jaren van f 1500 per jaar voor een zeevaartschool, te Vlissingen, on der voorwaarde dat door de gemeente Vlis singen en door belanghebbenden te zamen ten minste/800 per jaar worde bijgedragen. De heer J. Bos stelde nog voor, het sub sidie voor de zeevaartschool te bepalen op 2000 in plaats 1500. Dit voorstel werd verworpen met 22 tegen 12 stemmen. Het voorstel tot verhooging van het sub sidie, verleend aan de Vereeniging tot be vordering van animale koepokinenting te Middelburg tot /"350 per jaar, is aangeno men met 33 tegen 4 stemmen. Bij de behandeling van het voorstel van Ged. Staten om aan de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland ten behoeve der paardenfokkerij een crediet te verleenen van f 3550, gedu rende twee jaar, dient de heer Wisboom Verstegen een amendement in om dit sub sidie te verminderen tot /"2350. Het amen dement wordt verworpener waren vier stemmen voor. Het voorstel van Ged. Sta ten wordt hierop aangenomen. Het voorstel tot het aangaan van een leening van ten hoogste f 165,000 is even eens goedgekeurd. De zomervergadering is hierop in naam der Koningin gesloten. ZUIDDORPE. De Belgische kikkervan- gers zoeken zoo schrijft men van hier aan de A. Ct. onze slooten en plassen weer van den vroegen morgen tot den la ten avond af, om met hun schepnet de kikkers 'te verschalken. Vele van deze voor den landbouwer zoo nuttige dieren moeten het dan ook met het leven bekoo- pen. Jammer, hoogst jammer evenwel, dat ze, alvorens te sterven, nog een ware mar teling moeten ondergaan. De vreemdsoortige jagers komen met hun buit op het erf van den herbergier, waar ze van Maandag tot Zaterdag gelo geerd zijn en storten de levende kikker tjes hals over kop in een diepen put met loodrechte wanden, en daar kunnen de arme diertjes in het mulle zand heen en weer springen, tegen de wanden hopeloos opklimmen, afgemat en uitgeput neervallen en door hun minder afgetobde lotgenooten vertrapt worden, tot de voorraad groot ge noeg is, om aan de slachting te beginnen en ze uit hun lijden verlost worden. Eergisteren had alhier een voorval plaats, dat zeer noodlottige gevolgen had kunnen hebben, doch thans gelukkig zon der persoonlijke ongevallen is afgeloopen. Terwijl de metselaars S. v. M. en M. O. bezig waren met 't maken van een beer put, kwam de baas van 't werk A. G. er bij en zag dat een muur op 't punt uran aan. iact/U'tp.n Hij waarschuwde beide metselaars, die nog juist den tijd hadden om uit den put te springen, terwijl de muur onmiddelijk daarop instortte. Hadden zij nog een enkel oogenblik ge toefd, waarschijnlijk zouden ze onder de instortende muur zijn bedolven, en er het hachje bij in hebben geschoten. AXEL. Het adres der heeren Ph. J. van Dixhoorn e. a. te Axel om versterking van rijkspolitie in Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen zoo schrijft men aan de M. Ct. is door tal van veehouders uit geheel het district geteekend: wel een bewijs dat de belanghebbenden verandering drin gend noodig achten. Met den steun onzer afgevaardigden, de heeren Hennequin en Fruytier, hoopt men nu op een spoedige oplossing. Naar wij vernamen lag het in het plan van den minister om op de vol gende begrooting gelden voor dit doel uit te trekken. Hoewel de goede bedoeling van den minister op prijs stellende, zag men hier toch gaarne, dat er reeds v roe- ger werk van de zaak gemaakt werd het duurt anders nog zoo lang. TERNEUZEN. Naar wij vernemen be staat het plan pogingen aan te wenden tot het inrichten eener bad- en zwem inrichting alhier. Hierdoor zou in eene groote bestaande behoefte voorzien worden, wijl er eene goede gelegenheid tot baden alhier ontbreekt. ZAAMSLAG. Een treurig sterfgeval vond hier deze week plaats. Een vader ging 's avonds zijn zoons te gemoet, die met een koe op 't pad waren. De oude man werd eensklaps onwel en sloeg tegen den grond. De spoedig ter hulp geroepen geneesheer kon slechts den dood constateeren. Op het veld komt men thans han den te kort. Het trekken van vlas toch geeft tal van personen werk, zoodat van heinde en ver de werkkrachten komen opdagen. Groote kooien van soms 60 man ziet men druk bezig en daar de betaling per bosje geschiedt, is het doorloopend hard aanpakken. Per bosje wordt een halve cent betaald en daar een vlug trek ker tot ruim 400 bosjes per dag kan klaar hebben, valt hier een goed stuk brood te verdienen. SAS VAN GENT. Op de veemarkt van Dinsdag waren aangevoerd 13 kalf- koeien, 25 vaarzen, 12 ossen, 16 stieren en 7 kalveren, samen 73 stuks. Aan betere prijzen werd alles vlug verkocht. WESTDORPE. Alweer behoort onze kermis tot het verleden. Alhoewel de ge legenheden om zich te vermaken niet groot zijn, toch weet eenieder op zijne manier de kermis door te brengen. Aan de jeugd kraampje en mallemolen, aan danslustigen hunne, hoewel kleine, dansgelegenheden. Liefhebbers van zang konden zich ook flink vermaken. Het mooie gezelschap van den heer G. Uytenschaut bood hun daar toe uitmuntend de gelegenheid aan. Door mooie zang en nette voordracht deed het zijne toehoorders nu eens schaterlachen, dan weer de tranen in de oogen krijgen. Gaarne zouden wij dit gezelschap nog maals in onze buurt aantreffen en wij hopen het toch zeker een hartelijk tot weerziens te mogen toeroepen tot een vol gend jaar. KOEWACHT. Onlangs werden hier op het Belgisch gedeelte door de douanen een aantal jonge varkens aangehouden, welke frauduleus over de grenzen gevoerd waren. Tegen den geleider zekeren J. uit Steke- ne werd toen proces-verbaal opgemaakt, terwijl zijn varkens in beslag werden ge nomen. Donderdag diende deze zaak voor de rechtbank te Dendermonde. J. werd veroordeeld tot 4 maanden gevangenis straf, eene geldboete van 670 francs, de kosten van het proces, terwijl hij 5 jaar onder politietoezicht geplaatst werd. Alhier is een begin gemaakt met het trekken van vlas. Het rijpe vlas wordt met handgrepen tegelijk uit den grond getrokken, aan bosjes gebonden en op wa gens geladen. De handel in vlas was dit jaar bijzon der levendig. Vooral zij, die wat laat verkocht hebben, ontvingen een goeden prijs. Het droge, warme weder der laat ste dagen heeft het vlas goed gedaan; waardoor weinigen over hun vlasoogst kla gen. OSSENISSE. „Beter laat dan nooit" dacht ik bij mij zelf, toen ik dezer dagen hoorde, dat ook Ossenisse zijn telefoon krijgt. Naast het Gemeentehuis is reeds een kantoortje ingericht, zoodat waar schijnlijk binnen korten tijd met het plaat sen der palen een begin zal gemaakt wor den. Wij mogen dus met grond verwach ten, dat nog voor Nieuwjaar onze gemeen te uit haar isolatie verlost zal zijn. Tot heden is Ossenisse n.l. de eenige plaats in het Land van Hulst, die geen „spreek machine" bezit. GRAAUW, 9 Juli. Heden had in den Koningin-Emmapolder de aangekondigde verkooping van de gerst der heeren Vo gelvanger en Serrarens plaats. De prijzen varieerden van f 96 tot f 126 per 0,44,56 H.A. (G. gemet.) Het vlas in deze gemeente is groo- tendeels verkocht aan Hollandsche en Bel gische kooplui. Hiervan loopen de prijzen nog al uiteen. In den Emma-polder be steedde men tot f 180, terwijl er in de oude polders nog verkocht is aan /"75 per G. gemet. STOPPELDIJK. Onlangs werden wij in de gelegenheid gesteld, een kijkje te ne men in de alhier geopende zaak in rijwie len van den heer Kerckhaert. De winkel ziet er, met zijne groote spiegelruit, waar voor een menigte fietsen en allerlei onder- deelen op smaakvolle wijze zijn uitgestald, inderdaad zeer aantrekkelijk uit. De, zoo laag mogelijk, gestelde prijzen voor f 60 heeft men reeds eene flinke flets met garantie zullen er voorzeker niet wei nig toe bijdragen, om dit moderne vervoer middel nog meer ingang te doen vinden. Het feit, dat genoemde K. tot bondsrij- wielhersteller is benoemd, zal tevens voor vele wielrijders, die op hunne tochten een gebrek aan de flets krijgen, eene welko me gelegenheid zijn, om hun.«ijzeren paard" weer «van zessenklaar" te laten maken. Bleef onze gemeente tot nu toe ge spaard voor de besmettelijke kinderziek ten, die de omliggende dorpen zoo zeer teisterden, thans worden ook hier, in vele gezinnen, mazelen aangetroffen. De aangetaste kinderen zijn meest be neden den zesjarigen leeftijd en de ziekte heeft gelukkig een goedaardig karakter. IJZENDIJKE, 10 Juli. Onze parochie kerk is weer een mooi sieraad rijker ge worden. De oude preekstoel is n.l. ver dwenen en een nieuwe in de plaats ge zet. Velen wisten, dat het reeds lang een idéé chérie van onzer Hoogeerw. Deken was, een nieuwen preekstoel te hebben, maar ook wisten zij, dat het hem ging evenals Fenelon, den beroemden aartsbis schop van Kamerijk, die ook eerst bij ver mogende vrienden moest aankloppen, al vorens een schoon, maar eenigzins duur idèe te kunnen verwezenlijken. Toen nu echter een milde gift van wijlen Dr. Cort- vriend onzen Deken daartoe in staat stel de, kon het niet anders, of de verandering moest weldra plaats hebben. Welnu, de nieuwe is gearriveerd. Een knap stuk beeldhouwwerkIn streng- renaissance stijl samengesteld, treft hij ieder door zijn schoonen eenvoud. Rondom zijn o. a. in vier paneelen gebeeldhouwd de vier beroemdste evangeliepredikers, de H. H. Bonifacius, Willebrord, Laurentius en Lambertus. Gelukkige gedachte? Wat kon men beter aanbrengen op dit gestoelte vanwaar toch ook het heilig Evangelie verkondigd en tot het goede aangespoord wordt, wel niet aan woeste en onbe schaafde heidenen, maar toch aan menschen

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2