Binnenland. 54e Landhuishoudkundig Congres. Provinciaal Nieuws. DUITSCHLAND. Do beruchte graaf. Als die niet dol is, dan weten we niet meer wie het wèl is. Graaf Püskler uit Klein-Tschirne heeft aan den geneeskundige dr. Neumann, die tijdens het proces te Glogau, als deskun dige gehoord was en aan den president van het gerechtshof, overeenkomstig zijn belofte, een uitdaging op het pistool ge zonden. In'tusschen heeft de landraad bij de re geering het verzoek ingediend, om den razenden graaf in een gesticht te brengen, teneinde hem daar een tijdje te observee- ren. Aanslag op Wilhelm?... Een aantal Fransche bladen spreken van een aanslag op keizer Wilhelm, die te Aken zoude zijn gepleegd. Terwijl de trein in het station stond, werd er eensklaps een schot gelost uit de Roermondsohe straat. De kogel kwam terecht in een eerste klasse rijtuig. De Duitsche bladen zeggen geen woord over dit verhaal, dat niet zeer betrouw baar lijkt. Misschien zit er wat Fransche pikante rie in 'tspel. ENGELAND. Do Koning; ziek. Als een donderslag heeft plotseling over het Britsche rijk het bericht geklonken van de ziekte van Engelands Koning. Men had wel gevreesd, dat de Koning ongesteld zou zijn op den dag zijner kro ning, maar verwacht had men het niet, vooral nu hij bij zijn intocht in Londen er zoo goed uitzag. En men had er zelfs niet aan gedacht, dat de Koning lijdende was aan eene zoo ernstige kwaal, als thans be kend wordt. Dit bedenkende, begrijpt men welk een indruk het maakte, toen eensklaps het volgende bulletin werd gepubliceerd' De Koning ondergaat eene operatie. Zij ne Majesteit lijdt aan perityphlitis. Zaterdag was de toestand zoo bevredi gend, dat men hoopte, dat Zijne Majesteit in staat zou zijn de kroningsplechtigheid bij te wonen. Maandagavond verergerde de toestand zóódanig, dat eene operatie noodzakelijk werd. (w. g.) Lister. Thos. Smith. Francis H. Laking. Thos. Bareow. Fredk. Treeves. De indruk door dit bulletin gemaakt kon niet worden uitgewischt door een la ter bulletin, dat ten 2 ure op het Buc- kingham-paleis werd uitgegeven en luid de »De operatie bij den Koning is met goe den uitslag volbracht. Een groot abces is verwijderd. De Koning onderging de ope ratie goed en bevindt zich in bevredigen den toestand." De woorden ontbreken om den flauwsten indruk weer te geven van de buitengewo ne verslagenheid en smart, waarmede het publiek het bericht ontving van de ziek te des konings en het uitstellen van de kroning. .De eerste aanduiding van de te gebeuren dingen was een plotselinge besliste oproep tot de vertegenwoordigers der voornaam ste nieuwsagentschappen om naar Buc kingham Paleis te komendaar deelde Francis Knolly het officiëele bulletin mede, geteekend door de voornaamste geneeshee- ren uit het land. Ondertusschen bereikte 't droevig nieuws het Lagerhuis en andere centra, en de te- lephoon en telegraaf verspreidden het snel over Londen. De straten waren overvol met de va. cantie. De menschenmassa was volslagen ver stomd een schok van ontzetting ging door de menigte, toen de avondbladen versche. nen met reusachtige opschriften, meldende de feiten. De télegraafbureaux waren onmiddellijk vol met menschen, die het nieuws aan hunne familieleden, kennissen en vrienden buiten Londen wilden seinen, zoodat bin nen eenige uuren heel Engeland het on verwachte uitstel der kroningsfeesten ken de. De bevolking is zeer getroffen door de boodschap van den Koning, vlak voor de kritieke operatie, aan den lordmayor ge zonden, dat het feestmaal aan de armen niet moest worden uitgesteld en zijn wensch dat de feestelijkheden in de provincies plaats hebben, zooals zij reeds voorbereid waren. leder is ten volle doordrongen van den ernst van het nieuws. Men hoopt het beste, doch verwacht niet te veel; men kan zeggen dat alle ge moederen gedrukt zijn. Ondanks de ziekte van dm Koning werd de ontvangst der vreemde gezanten en de putaties, die ten paleize zou plaats hebben niet uitgesteld. De leden der Koninklijke familie ontvin gen de gezanten en deputaties namens den Koning. Het corps diplomatique bracht een be zoek aan het departement van buitenland- sche zaken om leedwezen met 's Konings ziekte te betuigen. In den omtrek van Buckingham-palace zag men lange reeksen rijtuigen, waar mede vorstelijke en andere hooggeplaatste personen naar het paleis gaan om berich ten over 's konings ziekte in te winnen. Een zonderlinge mengeling van drukte en somberheid heerschte in de gangen van Buckingham-palace. De' hertog van Connaugt, in uniform, die uit het paleis kwam na de ontvangst van een aantal vreemde gasten, zag er be trekkelijk opgewekt uit, evenals de prins van Wales, die ton half vijf het paleis verliet. Niettemin hadden de meeste personen, vooral de prinsessen een bezorgde uit drukking op hun gelaat. Alleen reeds de naam van de ziekte, waaraan de koning lijdende is, wekt on gerustheid. Daar onder gewone omstandigheden de patient, na een operatie als deze, verplicht is, als alles goed gaat, vier of vijf weken het bed te houden, bestaat, er onder de meest gunstige omstandigheden voor lan gen tijd geen uitzicht op de kroning. Bij de gewone operatie van de kwaal, waaraan de koning lijdende is, moet de patient gewoonlijk vier of vijf weken stil liggen. In officiëele kringen neemt men aan, dat de toestand van den koning vrij ernstig moet zijn, daar de operatie anders niet zoo snel zou hebben plaats gehad. Volgens berichten van niet-officieele maar goed-ingelichte zijde heeft de koning het toedienen van chloroform goed door staan en schijnt hij zich wel te gevoelen. De perityphlitis waaraan de koning lijdt, eene ontsteking van den blinden darm. t Is eene gevaarlijke kwaal vooral op den leeftijd van Eduard VII. Terwijl de typhlitis alleen is de ontste king van den blinden darm is de perity phlitis de verdere ontwikkeling dezer kwaal tot een gezwel, dat ook naar bui ten uitbreekt en, als de behandelidg niet zeer zorgvuldig is, den geheelen onderbuik kan aantasten en dan bijna onvermijdelijk den dood ten gevolge heeft. De voornaam ste kwestie is of de doctoren de ontste king vroeg genoeg opmerken, zoo niet dan geraakt een gedeelte van den inhoud van het gezwel in de buikvliesholto en ont staat bovenbedeelde doodelijke ontsteking van het onderlijf. Het wegnemen van het gezwel, d. i. de operatie op zichzelf, slaagt tegenwoordig bijna altijd, maar eerst na eenige dagen kan men beslissen of het doodsgevaar ge weken is. Maar wat zijn nu de gevolgen «Ier ziekte voor verschillende personen De buitenlandsche prinsen en gezanten geraken in eene moeielijke positie Moeten zij blijven of heengaan Voor onze Europeesche prinsen en ge zanten biedt deze vraag niet zooveel moei lijkheid. Nu de genezing buiten allen twijfel vier of vijf weken zal vorderen, zullen zij na tuurlijk vertrekken. Heel wat lastiger is de kwestie voor de Oostersche vorsten, die zich eene lange en moeilijke reis hebben moeten getroosten om bij de kroning tegenwooidig te zijn. Ras Makonnen bijv., de afgezant van negus Menelik, geraakt in een lastig par ket. Hij heeft namens zijn vorst een heel stel leeuwen en zebra 's medegebracht voor koning Edward en kan met of zonder die beestjes toch niet de terugreis aanvaarden, om missschien half weg zijnde, weêr te moeten terugkeeren. Ook de Indische vor sten en die uit de binnenlanden van Afri ka staan voor dezelfde moeilijkheid. Moet de regeering deze duren gasten nu een vrij verblijf aanbieden Een tweede gevolg is het afgelasten der vlootrevue te Spithead. De meeste oorlogs schepen van vreemde mogendheden, ook onze kruiser „Holland" waren reeds daar heen vertrokken en moeten nu alle on- verrichterzake terugkeeren. 't Ergste evenwel zijn de gevolgen voor het Engelsche publiek. Allen die huizen gekocht want die waren er of ge huurd hadden voor twee weken of een maand, de duizenden toeschouwers die zich ten koste van veel geld een plaats hadden verworven aan de vensters der huizen of op de tribunes, zullen natuur lijk restitutie eischen van hun geld. 't Staat evenzoo met hen die rijtuigen hadden af gehuurd voor den kroningsdag. Als deze menschen hun geld terugkrij gen, komt de schade te drukken op hen die de tribunes hebben gebouwd. Men denke voorts eens aan de kostbare versieringen, die nu feitelijk voor niets zijn aangebracht, aan de koffiehuishouders, die een groote hoeveelheid levensmiddelen van allerlei soort hebben ingeslagen, aan de menschen die zich dure reizen hebben getroost om naar Londen te komen, enz. enz. De schade door het uitstellen der fees ten moet met millioenen worden geteld. Bewojiderswaardig moet de houding zijn van koningin Alexandra in deze droeve omstandigheden. Toen men haar mededeel de, dat de koning geopereerd moest wor den en de kroningsfeesten niet zouden daar. gaan, zeide zij tot eene intieme vriendin »Heb ik er niet altijd het voorgevoel van gehad Zonder van hare ontroering ook maar iets te doen blijken, ten einde haar gemaal niet te ontmoedigen, begaf zij zich na de operatie naar den koning en heeft voort durend aan zijn bed gewaakt. 't Eerste woord des konings na zijn ont waken uit de verdooving was »Georgel", d. i. de naam van zijn zoon, den prins van Wales. Deze werd onmiddellijk ontboden en bij Z. M. toegelaten. Oorspronkelijk wilde de koning niet hooren van eene operatie voor de kroning. «Gekroond zal ik worden op den vastge- stelden datum", zeide hij, »al moest ik er bij neervallen." Eerst nadat alle pogin gen waren aangewend om hem te over tuigen, dat zijn levensbehoud boven alles ging, stemde de koning toe. Nadat de eerste indruk van de tijding der plotselinge ziekte was geweken, hield geheel Lunden zich bezig met de enorme schade, die dooi het uitstellen der kroning is geleden. Iedereen sprak erover. Keith, Prowse en Co. maakte bekend, dat het geld voor zitplaatsen op hunne tribunes zou teruggegeven worden indien er geen optocht was. Wat betreft de enorme voorraden van niet tot bewaring geschikt voedsel, door de ver schillende hotels en restaurants ingeslagen, waarschijnlijk zal dit voor liefdadige doel einden worden bestemd. Niettegenstaande het uitstellen der kro ning is toch dè lijst der onderscheidingen bij die gelegenheid te verleenen, gepubli ceerd. Daaruit blijkt, dat de koning een nieuwe ridderorde van Verdienste heeft ingesteld. Tot de twaalf eerste ridders dier orde behooren; lord Roberts, lord Kitche ner, lord Wolseley en de geneesheer lord Lister. Onder de overige onderscheidingen be hooren; de benoeming van lord Milner tot viscount, van generaal 'Grenfell tot peer, van lord Rotschild tot lid van den privy council, en van de geneesheeren Treves en Laking tot baronets. Een bijvoegsel van de «London Gazette" meldt, dat de hertog Connaught, klien- zoon des konings, bevorderd is tot veld maarschalk. Zouden nu ook de langverwachte nog niet bekende vredesvoorwaarden en de amnestie van de Kaapsche rebellen wor den bekend gemaakt? Eenvoudig burger. De bladen deelen mede, dat dezer da gen den heer Kruger de noodige beschei den als rijks-belastingschuldige toegezon den zijn. Hieruit mag worden afgeleid dat hij thans als gewoon burger en niet meer als hoofd van een Staat wordt beschouwd. Naai aanleiding van dit bericht wordt aan de N. R. Ct. geschreven, dat het niets nieuws is, dat aan president Kruger in schrijvingsbiljetten voor de belasting zijn toegezonden. De president heeft reeds te Hilversum belasting betaald. Het blijkt dus, dat toen reeds president Kruger door de Nederl. regcering werd beschouwd, niet meer als hoofd van den Transvaalschen Staat, maar als eenvoudig Nederlandsch burger. Vreemd voorwaar! II. M. de Koningin. Men meldt uit Schaumburg, dat, hoewel de gezondheidstoestand van H. M. de Ko ningin zeer bevredigend blijft en de krach ten voortdurend toenemen, het toch noo- dig is dat Hare Majesteit zich goed in acht blijft nemen. I)e kleine wandelingen en rijtoeren die de Koningin reeds sedert het begin van haar verblijf te Schaum burg maakt, worden dan ook slechts lang zaam aan verder uitgestrekt. toenemend gebrek aan arbeidskrachten bij den landbouw." Volgens spreker schijnt het op den weg der afd. Landbouw van het ministerie van W., H. en N. te liggen, om het belang rijke vraagstuk der ontvolking van het platteland ter hand te nemen en een on derzoek in te stellen naar de oorzaken en den omvang van het kwaad, opdat men zoo de middelen vinde die tot verbetering, zoo niet tot herstel zouden kunnen leiden. De regeering zou wellicht daartoe een commissie kunnen benoemen. Spr. stelt het congres voor, om, zoo het zich met de wenschelijkheid van het onderzoek mocht hebben kunnen vereenigen, te besluiten aan den minister van W., H. en N. een adres van bedoelde strekking te richten. De heer Sickesz verklaarde nog goede verwachtingen te hebben, dat het voor stel bij de regeering in goede aarde zou vallen. Een uitgebreid debat volgde hierop. De heer De Boer, lid der Tweede Ka mer, was aan het woord, toen de minister van waterstaat, de heer De Marez Oyens, ter vergadering kwam. Z.Exc. wordt door den voorzitter welkom geheeten. Hij zegt den minister dank voor zijn belangstelling in den landbouw, (Toejuichingen). De minister betuigt zijn dank voor de vriendelijke woorden. Het verheugt den minister, dat de afdeeling Landbouw weer bij Waterstaat is gevoegd. Niet het minst heeft dat hem aangetrokken tot aanvaar ding zijner taak. Bij hem ontbreekt het niet aan goeden wil om te doen wat in zijn vermogen is voor den landbouw. (Toe juichingen.) De conclusie van den inleider wordt bij acclamatie aangenomen. Na de pauze besprak de heer G. A. Vor- sterman van Oyen, uit Aardenburg de vraag«Hoe dient het landbouwonder wijs in zijn vollen omvang geregeld te worden De heer Koert, uit Middelburg, behan delde daarna do vraag «Zijn door het Rijk gesubsidieerde voederproeven in de gewo ne boerderij wenschelijk, en zoo ja, hoe zou daaraan uitvoering kunnen worden gegeven Zijn conclusie is, dat door het Rijk gesubsidieerde voederproeven in de gewone boerderij onder deskundige lei ding wenschelijk zijn en blijven. Daarna is het laatste onderwerp aan de orde Is een vertegenwoordiging van den landbouw nuttig en wenschelijk? Zoo ja. welke is de meest wenschelijke organisa tie De heer H. M. Hartogh, uit Barneveld, leidt dit punt in. Spreker stelt de volgende conclusie «Een landbouwvertegenwoi rdiging is wenschelijk, mits gekozen door de land bouwers zefl." De conclusie wordt aangenomen, waar na het congres wordt gesloten. Vervolg van 't verslag van ons ticeede blad van heden.) Nadat in den vooravond de congressis ten een uitstapje hadden gemaakt naar Brouwershaven, werd eergisterochtend te kwart voor tien ure de vergadering her opend. Aan de orde is het volgend onderwerp; «Het is gebleken, dat onze Boerenleen banken veel meer déposito's ontvangen dan voorschotten uitleenen. Sommigen zien hierin het bewijs, dat Boerenleenbanken voor den Nederlandschen landbouwer over bodig zijn. Is deze conclusie juist In het feit, dat onze Boerenleenbanken veel meer déposito's ontvangen dan voor schotten uitleenen, ligt geen bewijs, dat zij voor den Nederlandschen landbouwer overbodig zijn. Het is wenschelijk deze vereenigingen, mits goed bestuurd, zoo algemeen mogelijk te maken. De heer Löhnis, inspecteur van het land bouwonderwijs, verheugt zich over het bestaan der Boerenleenbanken, die zich goed aanpassen aan onze toestanden. Spr. zou zich verheugen, indien er in Zeeland, waar er nog slechts éen beslaat, meerde re w rden opgericht. De conclusie van den inleider wordt bij acclamatie aangenomen. Daarna behandelde mr. C. J. Sickesz (Lochem) «Den omvang en de oorzaken van het Benoemingen. Bij kon. besluit zijn benoemd tot betaal meester te Almelo; J. H. van Gongrijp Bun- genberg, thans te Terneuzen; en te Ter- neuzen J. P. Haitsma Mullir, thans surnu merair bij den dienst van 's Rijks schat kist. Bij kon. besluit is mr. Joan Pieter Frans van der Mieden, heer van Opmeer, te Middelburg, met al zijne wettige zoo manne lijke als vrouwelijke afstammelingen in den Nederlandschen adel verheven, met de praedicaten van jonkheer en jonkvrouw. TERNEUZEN, Nu de zomer weer in het land is en de warmte ons buiten de stad uitnoodigt te gaan wandelen ziet men zich gedwongen tegen wil en dank ge tuige te wezen van weerzinwekkende tooneelen. Even buiten Terneuzen dan juist aan de meest bezochte wandelwegen, kan men 's namiddags jongens van 12 tot 18 jaar oud in het kanaal zien zwemmen. In dat zwemmen steekt natuurlijk het kwaad niet, maar herhaalde malen ziet men hen dan in hun Adamscostuum op den openbaren weg heen en weer loopen, springen en buitelen. Vrouwen en meis jes zijn als 't ware genoodzaakt dat lieve leventje te aanschouwen, iets wat natuur lijk de zeden niet bevordert. 't Gebeurt vaak dat men daar meisjes van 10 tot 16 jaar oud aantreft, die met een welbeha gen die tooneelen aanschouwen, 't Ware toch te wenschen dat er aan die ergerlijke tooneelen eens een einde kwam, al was 't maar voor die vrouwen en meisjes, die een afschuw hebben ervan, en daar niet voorbij durven wandelen. Met 1 Juli is overgeplaatst de ma- rechaussée M. v. d. Hoek van de brigade alhier naar Steenbergen. ZAAMSLAG. De handel in vlas begint recht levendig te wordende koopers loo pen de hofsteden af en enkelen hebben reeds hun geheelen oogst verkocht. Het minste zijn op ditoogenblik nog de zwaar ste stukken in trek, omdat die nog te veel van het weer afhangen. De hoogste prijzen tot heden gemaakt, zijn 180 per gemet. Bij de laatste beproeving onzer brand spuit bleek, dat de bluschmiddelen in uit stekenden staat verkeeren. Het doel was thans om de capaciteit onzer spuit te pro- beeren met het oog op een eventueelen brand op „Nieuw-Zaamslag", zooals in de wandeling het pas in exploitatie gebrach te bouwterrein genoemd wordt. De proef slaagde uitstekend, èn water- aanvoer èn de bereikte hoogte waren meer dan voldoende. De kermis zal aanstaanden Dinsdag een aanvang nemen en gedurende 3 dagen weder eens wat afwisseling in den gewo nen gang van zaken brengen. Dinsdag wordt de veemarkt gehouden, waarvoor verschillende premies beschikbaar zijn ge steld. Deze markt is eigenlijk een tentoon stelling in het klein, want de handel be- teekent gewoonlijk al heel weinig. KOEWACHT. In de jaarlijksche verga dering van de ingelanden van den Karne- melkpolder werd de heer E. de Vleeschou- wer met 20 van de 21 stemmen herkozen als gezworene. De jaarlijksche vergadering van den polder Oud-Beoostenblij was dit jaar zeer belangrijk. Aan de orde was namelijk het voorstel van het bestuur tot bekeiïng van den zandweg door de Klapstraat naar en door de Koestraat in aansluiting met den nieuwen steenweg naar Axel, om zoo een betere verbinding van den polder te ver krijgen met Koewacht en Axel en betere wegen ter vervoering der landbouwpro ducten. Dit voorstel werd krachtig verde digd door den dijkgraaf, den heer E. Plas- schaert; doch verschillende groote Belgi sche eigenaars kwamen er tegenop wegens de kosten, welke op /"30,000 geraamd werden, hetgeen naar hun oordeel te veel was om door de ingelanden te wor den opgebracht. In stemming gebracht verklaarden zich 18 er tegen, 15 voor en één onthouding, zoodat het voorstel ver worpen was. Nu kwam ter tafel een ver zoek van het comité voor den aanleg van een stoomtram tusschen Hontenisse en Sel- zaete. Het comité vroeg een jaarlijksche bijdrage van /25 gedurende 20 jaar. Over dit voorstel staakten de stemmen, daar er zich 17 voor en 17 tegen verklaarden. Het verzoek werd nu als afgewezen beschouwd. Als gezworen werd herkozen de heer Th. Perseijn alhier. Woensdag werd alhier ten huize van Mej. de Wed. Eug. IJsebaert ten overstaan van notaris A. M. van Rijsoort van Meurs te Hulst en ten verzoeke van de erfgena men van wijlen Mej. Justine van de Wal- le verkocht een huis en erf staande en gele gen in de Lijkstraat kadastraal bekend onder sectie C no 540 groot 4 aren en 48 centiaren. Kooper werd de heer'Ch. Swar- telée voor de som van 800 Dank zij de goede zorgen van het bestuur der landbouw commissies St. Ni- colaas en St. Gilles, waarvan ook velen uit deze en omliggende gemeenten lid zijn, zal er Zondag 6 Juli a.s. eene reis gedaan wor den naar de regionale tentoonstelling te Bergen (Mons). Ter wille van de leden uit deze streken zal de bijzondere trein vertrekken uit Hulst en wel om 5,10 uur 's morgens. De leden zullen dan om 8,45 uur reeds te Bergen zijn. 's Avondsom 7,43 zal de trein weer vertrekken en om 10,49 te Hulst ar- riveeren. De prijs is zeer gering gesteld voor fr. 3,40 heeft men van Hulst een kaart retour met recht op ingang van de ten toonstelling. Men verwacht, dat vele le den van deze gelegenheid om in één dag een reis naar Bergen te doen zullen ge bruik maken. SAS VAN GENT. Donderdagavond om halfacht passeerde ten zuiden van onze ge meente een luchtballon, op een hoogte van ongeveer tachtig meters. Ofschoon hij een flinke grootte had, zal Santos-Dumont (de bekende luchtschipper) er wel niet inge zeten hebben, want die gebruikt alleen sigaarvormige ballons en deze was peer vormig, dus niet bestuurbaar. Een massa nieuwsgierigen was hier en daar spoedig bijeen, om den ballon in zijne be wegingen te volgen. De jeugd vooral was opgetogen over dit ongewoon verschijnsel. Daags te voren was hier ook wel een kleine ballon voorbijge dreven, doch die was zoo ver afgebleven, dat velen hem niet hadden opgemerkt. „Wou ie maar wat dichter bij komen was de wensch van vele toeschouwers. Dan had men de ware grootte kunnen op nemen en tegelijkertijd eens kunnen zien of er werkelijk iemand in de mand zat, die er onder aan hingDe Noord-Oostelijke wind deed hem afdrijven men veronder stelt dat de ballon van St. Nicolaas (Waes) afkomstig is en in de buurt van Oost-Ee- cloo is neêrgevallen. HULST, 25 Juni. In de vergadering van stembevoegde Ingelanden van het Waterschap Absdale, Riet- en Wulfsdijk werd benevens het doen van rekening over het dienstjaar 1901/02 en het vast stellen der begrooting voor 1902/03, nog behandeld, een verslag van het bestuur ovor den toestand der wegen in dit Wa terschap, met aanwijzing der wegen of ge deelten van wegen welke voor bekeiing in aanmerking dienden te komen, alsme de een overzicht der middelen beschikbaar om de eventueele uitgaven te bestrijden. Uit dit verslag bleek dat het bestuur de verharding wenschelijk|achtte van de Steen- schestraat, de Stellestraat, de Fransche- straat en de 8ste Verkorting en eenige ge-

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2