Bierbrouwerij, ricHe flïpoll „NATIONAAL GRONDBEZIT" Bouwland, Bouwland, Bierbrouwerij Een WOONHUIS Hypotheek-Bank Openbare Verkooping Uit de hand te koop: Uit de hand te koop: Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Hoogwatergetij te Ter Neuzen Beurs van Amsterdam. Rechtszaken. Burgerlijke Stand. te koop voor Nederland, gevestigd te MAASTRICHT. Advertentiën. Laatste Berichten. Marktberichten. Ingezonden Stukken. Wijziging van Advertentiën Naamlooze Vennootschap en Aanhoorigheden, Provinciale 's-Gravenhage. Ruim 3 H.A. weigewassen ROGGE Omtrent 3 GERST,' n 1 a VLAS, V» ERWTEN en 1 Maaigras en Riet, alles wassende op hunne landen in de polders Varempé (Overslag) en Zijpe (Zuiddorpe). 18 Juni. Op 1 Juli a. s. vieren de Katholieken van Aardenburg, het 25 ja rig bestaan der R. K. jongens school Het zal voorzeker den heer P. H. J. van der Plaat, die 25 jaren aan het hoofd dier school staat, niet aan belangstelling ont breken. MIDDELBURG, In plaats van den heer J. Broekema, die zich om gezondheids redenen heeft teruggetrokken, is tot lid der commissie voor het afnemen van het eindexamen der Hoogere Burgerscholen in Zeeland benoemd de heer Herman Snij ders, leeraar aan de R. H. B. school te Middelburg. Het schriftelijk gedeelte van dit examen is sedert eenige dagen begonnen. VLISS1NGEN, Negen zangverenigin gen en twee-en-twintig muziekgezelschap pen van Walcheren, Noord- en Zuid-Be veland, gezamenlijk respectievelijk sterk 276 en 542 personen, namen eergisteren deel aan het groote festival, gegeven door Vlissing's Mannenkoor, bij gelegenheid van zijn 25jarig bestaan. Vlissingen in feesdos; allerwege waai de de driekleur. Er waren duizenden menschen op de been Om één uur verzamelden zich de ge zelschappen op de Groote Markt, waar Vlissing's Mannenkoor hun een welkomst lied „Hollands Glorie" van Richard Hol toezong. Na afloop werd in ,,de Oude Vriend schap" de eerewijn aangeboden enz. Vervolgens begaf men zich naar de Groote Markt, waar de deelnemende ver- eenigingen in optocht werden opgesteld. Op de rotonde van den zeeboulevard hij het standbeeld van Michiel Adriaans- zoon de Ruyter, brachten zangvereni gingen en muziekgezelschappen het Wil helmus, oude toonzetting, ten gehoore. Na afloop trok de stoet de stad door, en werd op de Groot Markt ontboden. Zang- en muziekuitvoeringen namen toen een aanvang. De medaille 'van H. M de Koningin werd geloot door het muziekgezelschap „De volharding te Zaamslag en die van de secretaris dezer gemeente door het muziekgezelschap, „Weldoen door ver maak" te Zeeuwsch-Clinge. telt n.l. de ontvangen telegrammen uit het binnenland niet meê en zoo komt het, dat Axel het vereischte getal nog niet be reikt heeft. Met dankzegging en hoogachting, A. Mijnheer de Redacteur. Naar aanleiding over het bericht van den brand welke ontstaan is bij mij Al. Waelput, kom ik UE. melden, dat den brand niet ontstaan is zooals uw bericht gever meld; als wil hij denzelven aan onvoorzichtigheid toeschrijven, kunnen wij UE. de verzekering geven dat dit onwaar is; den brand kan vermoedelijk niet anders ontstaan zijn dan; dat den oven langs bo ven moet gesprongen zijn, en alzoo het hout dat daarop geborgen was aan den brand is geraakt. UE. dankende voor deze opname noe men wij ons Al. Waelput. I. De Meijer Lz. L. Weterings. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 21 Juni 1.58 2.15 Zondag 22 2.32 2.50 Maandag 23 3.6 3.23 Dinsdag 24 3.40 3.57 Woensdag 25 4.15 4.34 De groothertog van Saksen-Coburg zal Zondagmorgen van hier naar Enge land oversteken KRUININGEN. Bij een vrachtrijder al hier is Maandag, zoo meldt de M. Ct., een dood veulen geboren met een wonderlijk misvormden kop. Het bovendeel is rond als een menschenhoofd, doch gewoon be haard en met een paar gewone paarden- ooren. In het midden van dat bovendeel, vlak boven den neuswortel, prijkt een buitengewoon groot oog met twee pupil len. De muil heeft slechts half ontwikkel de lippen en geen neusgaten. Het beest had veel bekijks. Allervermakelijkst is het volgende staal tje van plichtsbetrachting van een jacht opziener, die misschien al menigen stroo- per zelf in de nor heeft geholpen. Voor het kantongerecht te Tholen is n. 1. gedagvaard een jachtopziener wegens. stroopen een collega verraste hem bij het stellen of herstellen van een wildstrik. 4 linge. Geboorten. 5 Gustavus, z. van Alphonsus Goossens en Paulina Mariman. 7 Alice, d. van Petrus Aloysius Drumont en Bernadetta de Puijseleijr. 8 Mathilda Joanna Maria, d. van Th'eophilus en Ma ria Louisa Vlaeminck. 13 Eduardus Pe trus, z. van Franciscus Rulssens en Maria Isabella Vlaeminck. «-oe«,e Gehuwd. 12 Pieter Luteijn, jm; te Zuidzande en en Jozina Ga- tholeijntje Bouwens, 26 j. jd. te Groede. Geboren. 1 Cathalintje, d. van J. Ph. Salomé en C. Verhage. 3 Johannes, z. van V. B. Lootens en M. L. Vrielijnck. Sara Elisabeth, d. van F. van der Meulen en S. Reokus. 8 Tjettje Maria Catharina, d. van J. de Vries en C. F. van der Linden. Clara Johanna, d. van P. de Wispelaere en J J. Guiran. 10 Johannes Jacobus, z. van .J. J. Verstraeto en D. Loysen. Overleden. 6 Adriaan Voogdt, ongeh. o5 1 Naschrift van de Redactie. Wij stonden niet weinig verbaasd over den vreemden inhoud van dit ingezonden stukje. We hebben alleen het hoofdpunt, waar het om te doen was, opgenomen, want het bevatte verder ook nog een welwil lende rectificatie omtrent den naam van Chassé, die wij zelf reeds op de zetterij hadden gegeven, en... in herhalingen val len is niet noodig. Maar nu ter zake: In ons bericht over het bewuste brandje, dat we, (tusschen twee haakjes) al lang hadden vergeten, staat het volgende te lezen „De oorzaak is dnbekend, hoewel men vermoedt, dat de brand is ontstaan, door dat 's avonds van te voren in den oven van Waelput is gebakken, en het vuur in dien oven onvoldoende is gebluscht." In 't officieel rapport, dat over den brand is verzonden aan de hoogere autoriteiten, stond trouwens te lezen dat 's avonds te voren was gebakken in den oven van Waelput. En dat was ook wat wij schreven, wijl wij 't officieele stuk hadden ingezien. Wij willen de 3 inzenders opmerken, dat in dat bericht niet is gesproken over onvoorzichtigheidhet was maar een ver moeden, dat heel de bevolking koesterde, en dat nu door het getuigenis van deze 3 bij den brand betrokken onderteeke naars, niet alleen een vermoeden, maar vermoedelijk de zuivere waarheid blijkt te wezen. Immers met 3 te gelijk verklaren ze openlijk in bovenstaand ingezonden stukje dat de brand wellicht ontstaan is, „doordat de oven langs boven gesprongen moet zijn, en alzoo het hout, dat daarop- geborgen was, in brand is geraakt." Ons bericht is dus volkomen juist ge weest, ja sterker, het wordt op en top bevestigd door de verklaring van drie onderteekenaars, in bovenstaand in gezonden stukje volmondig afgelegd. M ij begrijpen dus in de verste verte niet, waartoe bovenstaand stukje eigen lijk moet dienen. Het levert alleen de bevestiging, dat ons bericht inderdaad secuur was, wat betreft de vermoedelijke oorzaak van den brand. M ij nemen dan ook geen lettergreep van ons bericht terug, maar handhaven het pertinent, waar de verklaringen der drie bovengenoemde inzenders zelf de juist heid ervan bevestigen. Red. Staatsleenlngen. NEDERLAND. Ned. W. S. Cert. 2'/« 82' do. Obl. 1896/98 3 96'/. do. W. S. Cert. 3 96'/,. HONGARIJE. K. H. '89 in zilver 4'/, OOSTENRIJK. Ohl. zilver Jan./Juli 5 84"/i« PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 289/i. O. Tabaksmonop. 4'/, 975/,„ RUSLAND. O. Iwang. Dombr. 4'/. ÏOO'A, do. G. R. 625 O. 4'/. 100'A Obl. Binnenl. 1894 4 61"/" Oblig. 1880 Geo. 4 97'/, do. GR. 625 do. 4 96»/, do. Leening '67/69 4 100'/, do. pd. st. 100 4 100'/. O. Gr. 1898 4 gg»/,, Zuidw. Z. R. 125 4 963/( do. Z. R. 625 4 97'/, Obl. in Goud '84 5 99 do. G. R. 1000 5 99'/, BRAZILIË. Funding L. 1898 5 98'/. I rov. en Gemeentel. Leeningon> Amst. Conv. L. '95 3 91'/, do. Leen. 1898 3 94 Hypotheekbanken. Amst. Pandbr. 4 100'/. Holl. H. B. Pandbr. 4 1003/. Maastr. H. B. Pandbr. 4'/." Res. Hypb. v. Ned. 4 ioi do. do. 4 99. Rott. Pandbr. 4 102 Westl. H. B. Pdb. 4 100'/. Zuider Hypb. Pdb. 4 100 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 813/. Hypoth.-Bank P. 4 gi'/, do. Coram. O. 4 803/. Innerst. Sparc. P. 4'/, 1017/« Spoor wegleeningen. NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A. 115'/, ITALIË. Zuid Sp. O. 3 62'/. POLEN. Warsch. Ween en A 1153/, do. G. R. 625 4 97 RUSLAND. Rjas. Uralsk Sp. O. 4 Qfi'/. do. G. R. 625 4 963/„ Wladik. Sp.-M. O. 4 96»/, do. Z. R. 625 O. 4 96'/, AMERIKA. Kans. City S. R. A. 337, do. Prefer, do. 00' do. Ie Hyp. O. 3 747, South. P. Goud Obl. 4 921 Prent ieleeningen. NEDERLAND. Amsterdam ƒ1000 a. 3 1047, do. ƒ100 A. 3 log./, Gemeentecrediet A. 3 103'/„ BELGIË. Stad Antwerpen 1887 2'A 103'A. Stad Brussel 1886 2'/, 103 HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft 4 137 SPANJE. 3°/° Stad Madrid 1868 \2'/, Oostburg, 18 Juni. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer middelmatig met goeden omzet. Haver hard gewild ook erwten beter in prijs. Men besteedde voor: jarige tarwe a f—den H.L.nieuwe 7.15 a 7,55 den H.L.jarige rogge 5.50 a ƒ5.60; nieuwe 0.—a 0.— den ILL.; jarige wintergerst a nieuwe ƒ8.— a 8.30 per 100 K.G.jarige zomergerst. f~ a nieuwe 7.85 a 8.00 de 100 K.G. haver 9.00 a 9.25 per- 100 K.G.paardenboonen ƒ7.20 a 7.30 den H.L.groene erwten ƒ0.00 a ƒ0.00; hroonerwten 8.90 a 9.40; koolzaad a f Goes, 17 Juni. Oude Tarwe f0,00 a f 0,00. Nieuwe Tarwe f7,50 a f7,80. Rog ge 5,00 a f5,40. Versche Boter f0,86 a f 0,90, middenprijs 47 ct. Eieren f3,10 a f3,20, middenprijs 80 ct. per 25 stuks. Bo ter aan particulioren verkocht f 1,10. Schiedam, 19 Juni. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn ƒ772 a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 0.70. In een der welvarendste dorpen van Limburg, aan spoor en Maas gelegen, TE KOOP Erne in volle werking zijnde en goed beklante met inventaris (zonder stoom), mouterij, Stalling, Itemise, Hoerenhuis met grooten Tuin, alles in een blok. Gemakkelijke betaling en de tegen woordige eigenaar blijft op verlangen nog een tijd bij den kooper. Franco brieven bureau dezer courant, motto Bierbrouwerij Mouterij. Opgericht in 1882. Koning Albert van Saksen, f SIBT LLENORT, 19 Juni. De Koning van Saksen is vanavond, om vijf minu ten over achten, zacht en kalm ont slapen. (De overleden vorst was den 23sten April 1828 geboren, en sedert 1873 Ko ning van Saksen. Hoewel het overgroote gedeelte van de bevolking protestantsch is, was Ko ning Albert katholiek. Daar het huwelijk van den Koning kinderloos is gebleven, is zijn broeder prins George (geboren 8 Augiistus 1832) eerstrechthebbende op den troon.) Opnsmv van Ingezonden «tukken bewllst volNtrekt niet. dat de Kedaetie met den illlloutl llINlfinl. Mijnheer de Redacteur. Naar aanleiding van een ingezonden stuk I an wil jiv (jwe iezers eyen jnijckten, Eorkomt!" AXd "0g geen teleSraafkan- de memorie van toelichting maakt men werkehjk op, dat 3000 telegrammen voldoende z.jn om de vestiging van een telegraafkantoor te kunnen eischen. De berekening van dat getal telegrammen ge- F echter op een bijzondere wijze. Men De advertentiën van Notaris sen Duinoleyn ei» Steegers, voor komend op de vierde bladzijde van dit nummer, n. 1. Verkoop van 10.81.70 H. A. Gerst op kavels 19 en 8 in den Nieuw- bedijkten Mosselpolder, en die van 14.50 II. A. Gerst op kavels 52.53 en 10 in Nieuw- bedijkten Kanaal- en Mosselpolder hebben plaats niet op S maar op 13 Juli. Eveneens heeft de Verkoop van Nota rissen Diimolcy 11 en Kn- gels ten verzoeke van B. C. Puylaert, voorkomend op de vierde bladzijde van dit nummer, niet plaats op 5 Juli maar op zaterdag 12 Juli. De opgave dezer wijzigingen bereikte ons pas, nadat de eerste en vierde blad zijde van dit nummer reeds waren afge drukt. Middelburg, 19 Juni. Ter graanmarkt van heden was door de gehouden paarden markt bijna geen aanvoer uit Walcheren en ging er zoo goed als niets in den han del om. Tarwe en witteboonen waren de eenige artikelen die getoond werden. ^Nieuwe tarwe hield men algemeen op f7,50 tegen biedens-prijzen van f7,25 a f7,30, waarvoor een enkel monster werd afgegeven Walch. witteboonen, geheel zonder handel, worden f 10,50 nominaal genoteerd. Boter ƒ0.50 a 0.45 per kilo. Eieren 3.00 per 100 stuks. Olie, van lui. zaad, Raap-ƒ29, Patent- ƒ31, Lijn- ƒ35,— per heet. a cont.op 6 w. ƒ1,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- ƒ8,50 lijn- ƒ13 per 104 st. Gp de heden aldaar gehouden jaar- lijksche paardenmarkt was de aanvoer grooter dan vorige jaren. Aan de lijn wa ren ongeveer 175 paarden, zoo groot als klein. De totaal indruk, wat de hoedanigheid betreft, was dat er over het algemeen be tere dieren dan vroeger ten verkoop wa ren aangevoerd. De handel was tamelijk en de prijzen bereikten het gemiddelde. Er waren heel wat kijkers, vooral land bouwers met vrouw en dochters, maar ook veel stedelingen. De verlotings-cominissie heeft aangekocht lo paarden en veulens, en wel 1 zesjarige, 2 dritjarige 1 tweejarige merrie, 1 jaar ling ruin en 10 veulens. Verder behooren onder de prijzen veel landbouwwerktui gen. Het BESTUUR van den Burgpolder maakt aan belanghebbenden bekend 1°. dat de Rekening en Verantwoor ding over het Dienstjaar 1901/2, alsmede de Begrooting voor 1902/3 met de Memorie van toelichting van af den 21 Juni e. k. gedurende acht dagen ten Kantore van den Ontvanger-Griffier te Hulst, ter in zage zullen liggen des voormiddags van 9 tot 12 ure 2°. dat eene Vergadering van Inge landen zal gehouden worden op Maandag 14 Juli 4 002, des namiddags 3 ure, in de Esta- minet bewoond door Th. Weemaes te Kloosterzande 3°. dat de door die vergadering vast te stellen Begrooting, enz. van af den volgenden dag opnieuw gedu rende acht dagen ter bovengemel de plaats ter inzage zal worden nedergelegd. Hontenisse, den 18 Juni 1902. Het Bestuur voornoemd, JOS. BUIJSROGGE, Dijkgraaf. F. HOMBACH, Ontv.-Griffier. te 's-Gravenhage. De DIRECTIE bericht, dat de COU PONS der 4 pCt. Obligatiën, vervallen de 1 Juli 1902, betaal baar zijn te; 's-Gravenhage, ten kantore der Ven nootschap, der Hol- landsche Bank de Vos Vreede en der Firma P. J. Landry. Amsterdam, bij de H.H. Praetorius Zoon. Hulst, bij den Heer L8. van Waesberghe-Janssens De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe en Kinderen NICOLAAS HARTE, in het koffiehuis „het Scheepje" bewoond door J. C. J. Koujn, te Terneuzen, op Woensdag den i<> Juli 4 902, des namiddags ten 2 ure, verkoopen waarin Smederij wordt uitgeoefend en het recht van erfpacht op de daarbij behoorende gronden, eigen dom der gemeente Terneuzen, alles in die gemeente aan de Westkolk- straat. Te aanvaarden 17 November 1902. Betaling koopsom 16 Sept. 1902. Eene beklante HERBERG ook ge schikt voor winkel met stal en schuur, en ongeveer 19 aren grond, in de ge meente HONTENISSE, te bevragen ten kantore van Notaris DUMOLEYN. A. 5 Hectaren 19 Aren 30 Centiaren in den Moerspuipolder, gemeente Zuid- dorpe. B. 1 Hectare 97 Aren 40 Centiaren in de gemeente Clinge (19® gang). Te bevragen bij ondergeteekende Notaris DREGMANS, AXEL. Maatschappelijk kapitaal f 1,000,000,— Loopende leeningen op 31 Maart 1902 6,210,923,795 Uitgegeven Pandbrie ven op 31 Maart 1902 6,171,450,— Reserve-fonds 8d'476'26. De Bank sluit leeningen tegen bil lijke voorwaarden en biedt de ge legenheid aan tot soliede gfeldbeleg- ging in hare 4 pCt. pandbrieven, welke zij in stukken van f 1000, fb00, /'lOOen fbO uitgeeft, thans tegen ÏOO pCt. De Directie, J. D. SCHOON. De DIRECTIE geeft hiermede beleefd kennis, dat de coupons harer pandbrie ven, vervallende 1 Juli 1902, van af dien datum betaalbaar zijn ten kantore van den heer Ls van Waesberghe-JANSSCNS te Hulst, waar tevens de pandbrieven verkrijgbaar zijn. De Directie, P. F. VAN WIERINGHEN BORSKI C. D. G. GOEDKOOP VAN HELLE. De Notarissen E. B. DUMOLEYN te Hontenisse en Ph. STEEGERS te As senede, zullen in het openbaar verkoo- pen; op Zaterdag 4 2 Juli 1 902, des voormiddags 107» uur. 50 hectaren zwaar gewassen gerst, in de nieuw bedijkte Mossel en Kanaalpolders, gemeenten Phi lippine en Hoek op de kavels 52 o3, 54, 55, 43, 58, 59, 61, 62, 8, 10, L, en 19. Allen verdeeld in koopen. Te beginnen bij kavel 52 in dan Ka naalpolder. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Erven JAN DIELEMAN, overleden te Boschkapel- le, op Domlerdag den IO Juli 1 SH>2, des namiddags ten 1 ure, verkoopen 10 Hectaren weigewassen GERST, 10 ERWTEN, 3 VLAS, alles wassende op landen in den Stoppeldijkpolder, gemeente Bosch- kapelle verdeeld in koopen. Te vergaderen op de hofstede thans bewoond door Willem Dieleman Jz gemeente Boschkapello. Het VLAS is inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij genoemden W. Dieleman. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Kinderen M VAN LAERE, te Overslag, op Donderdag den :t Juli 4902, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Te vergaderen op de hofstede bewoond door Adolf van Laere.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3