Provinciaal Nieuws. Binnenland. Kunst en Wetenschappen. GRAAUW. In de j. 1. Woensdag te Hulst gehouden vergadering van stembe voegde ingelanden van den „Koningin- Emma" polder werd met 20 tegen 10 stemmen afwijzend beschikt op een ver zoek van het Bestuur van den Van Al- steinpolder de vergadering uitnoodigende om te besluiten een keiweg te leggen in den Van Alsteinpolder en loopende midden door den polder in aansluiting met de haven. Het verzoek werd door den heer P. A. Baart, burgemeester dezer gemeente, krach tig ondersteund, doch zulks mocht niet baten De meerderheid van de vergadering wenschte liever later eep algemeen plan van bekeiïng ingediend te zien, nadat er zekerheid zal zijn op welke wijze dat de haven zal veranderd worden en hoe het vooruitzicht zal zijn van de bietencultuur in het algemeen. OUSTBÜRG, 18 Juni. De kermis be- hoori alweer voor een jaar lot het verle- denezeker zal de jeugd hiervan wel de de minste voldoening hebben, want die viert te dier gelegenheid hoogtij. Oude ren van dagen en meer bezadigden zullen er wel niet rouwig om zijn dat die „wil de en luidruchtige dagen" voorbij zijn. Allerlei dwaasheden en dolle streken ziet men uithalen, soms ziet men curieuse dingen plaats grijpen, waarvan ik hier een staaltje volgen laat. Het tooneel stelt voor een breede straat; de decoratie bestaat uit een haag, een paar huizen en hier en daar een kraam pje, de hiofdpersoon is een kreupel, zit tend op de kieén, met een doek op den grond voor zich, waarop een schoteltje. „Asjeblieft een centje voor een armen ongelukkige!" Gij blijft staan, schiet in uw geldbuidel en laat een geldstukje in den schotel vallen „Dank u wel, mijn heer! zegt de bloed, inwendig grinne- kend, want mijnheer, met al uw wijsheid zijt gij er leelijk ingeloopen. „Hoe zoo? vraagt ge." Ik zal 't u vertellen. Straks, wanneer de avond valt komt de vrouw van onzen kreupele, schudt 's mans geldbuidel in de hand onze twee luidjes drinken hier een bittertje, daar een pintje oud bruin, gaan eens in een danstent een walsje maken zijn de centen verbruikt; welnu, wat nood Onze kreupele vrind heelt allicht weer een kwartje of zoo iets te pakken, en dus kan de pret opniew aanvangen. 1JZENDIJKE, 17 Juni Wel, wel, wat een drukte! Had 's morgens het heele dorp nog zijn gewoon, rustig aanzien, te gen den middag begon er leven in de brouwerij te komen. Gewone sjeezen, phaëtons, Foolsche en Axelsche karretjes, fietsrijders kwamen langs alle kanten IJ- zendijke binnen, zoodat weldra de straten vóór de bekendste uitspanningen dicht bezet waren met rijtuigen En toen de ingezetenen al die vreemdelingen door het dorp zagen wandelen, konden ook zij niet aan hun werk blijven. Vlug werd het Zondagspak aangetrokken en even na den middag kon men een stroom van volk zien gaan naar „den koopdag". Ja, ziedaar de oorzaak van al die drukte Er zouden ee nige paarden, koeien, kalvers, Varkens, enz publiek verkocht worden op de hof stede van de Wede Jac. Temmerman. Moesten de menschen nu daar zoo'n be weging voor maken? Waren het dan zulke buitengewone beesten eif werktuigen, die verkocht werden? Och, wel neen, zij wa ren niet mooier en niet leelijker dan bij een ander. Maar boeren en boerinnen houden vaneen ritje en een uitstapje naar zoon „koopdag", en de IJzendijkenaars van een pretje. Toen dan ook eene ge weldige dreigende onweersbui gelukkig kalm voorhij getrokken was, besloot men er maar een Zondag van te maken De zangers aan de hofstede hingen verschrik kelijke lafëreelen op van de omzettende gebeurtenis, waar „de menschen met algeslagen armen en heenen langs de stra ten liepen(ü)", maar zij konden de IJzen dijkenaars niet boeien De herbergen lok ten het volk, de kaarten en bollen wer den ter hand genomen, de gaaipers werd opgericht, en het verdere van den dag werd in gezellig samenzijn, maar zonder de wilde dansen en schreeuwparlijen van \roegere koopdagen, doorgebracht En nu de eigenlijke verkooping? Och, alles kwam goed aan zijne waar de, maar werd toch niet zoo duur ver kocht als de 31 gemeten land van die zelfde hofstede, die met huis en schuur samen ingesteld zijn op niet minder dan ruim 131000 Wie weet, hoeveel daarop hij de toewijzing de volgende week nog bij komt. Wed een bewijs ook, dal het den boer tegenwoordig nog zoo slecht, niet gaat. DUITSCHLA1VD. Politieke orfcelilranierN, Het is een wonder teeken des tijds, dat zelfs artiesten zich gaan moeien met de dorre politiek. I vincie ieder jaar duizenden zakken mos- De politiek schijnt een baantje te wor- selen naar België gezonden. Vooral de den, zelfs voor straatmuzikanten. groote steden Brussel, Antwerpen, Gent Wij lezen althans in de bladen het vol- en Mechelen blijven steeds de beste afne^ gende bericht: De Berlijnsche politie houdt den laatsten tijd een bizonder waakzaam oog op de or geldraaiers, meestal Italianen. Dit houdt verband met zekere uit het buitenland ontvangen berichten, dat zich verscheiden anarchisten onder hen bevin den. Er hebben reeds een aantal huiszoekin gen bij deze verdachte straatartiesten plaats gehad. Wanneer we dus in 't vervolg een cent geven aan onze gevierde vrienden, die ons op straat opvroolijken in onze dagelijksche beslommeringen, zullen we wel degelijk dienen toe te zien, of ze geen bommen of dynamietpatronen in d'r vestjeszak ver bergen. Wij hopen, dat onze hollandsche arties ten der straat protest zullen aan teekenen tegen hun Berlijnsche collega's. Zuiddorpe, de kallen door Mod. de Moor, Axel, en H. Puylaert, Zuiddorpe. MosMclImiMlcI. I AXEL. Begunstigd door een prachtig Zooals bekend is, worden uit deze pro- weder toog ons muziekgezelschap Woens- dag per eersten trein naar Terneuzen om zich vervolgens per provinciale boot, die te 10,25 uur uit Terneuzen afvaart naar het festival te Vlissingen te begeven. Bij aan komst te Terneuzen ontmoetten wij onze zustervereenigingen en bereikten al spe lende de aanlegplaats van de boot, Met ongeveer 200 anderen stapten we op de prachtige »Zuid-Beveland", waar wij zeer tot onze bevreemding vernamen, dat het muziekgezelschap van Zaamslag de reis niet mede dorst aanvaarden en het er de voorkeur aan gaf per sleepboot »De klam per" de reis te maken vreezende dat de provinciale boot geen voldoende ruimte zou bieden. Wanneer men nu weet, dat de «Zuid- Beveland" ten minste 0 a 700 beschikbare plaatsen heeft en naar we vernamen zich slechts ongeveer 266 personen op onze boot bevonden, dan mag die vrees minstgeno men wel eenigszins overdreven worden genoemd. Itenoemingen. Bij Kon. besl. zijn benoemd tot surnu merair der registratie en domeinen; J. C. Versluys, te Teteringen bij BredaJ. A. F. van Asperen, te Breda; D. Voute, te Schagen; C. E. de Jonge, te Alkmaar; W. Smits, te Schagen; P. K. Sjollema, te Zwolle; J. G. Veenenbos, te 's Graven-ha- ge; D. H. C. Ittmann, te Goes; N. C. M. A. van den Dries, te Zwolle: G. J. Lijsen, te Rotterdam mers van de Zeeuwsche mosselen. Geen wonder dus, dat er in België al meer dan eens over gedacht is. of het niet mogelijk zou zijn den handel van deze schelpdieren zelve in handen te krijgen. De beperkte kuststreek en gebrek aan zeearmen waren oorzaak, dat men tot nog toe geen banken en kweekplaatsen heeft durven aanleggen. Wel worden in de Belgische gemeente Bouchaute, in de nabijheid van Philippine, jaarlijks heel wat mosselen verkocht, maar van eigenlijke handel kan men in België tot nog toe niet spreken. Thans worden er van particuliere zijde weer pogingen in het werk gesteld om in België zelf mosselen te kweeken. Ook de regeering heeft zich de zaak aangetrok ken. Onlangs is eene commissie benoemd, die alles moet onderzoeken, wat betrek king heeft op de mosselteelt. Vrees dat de Zeeuwsche mosselhandel door deze pogingen zal lijden, behoeft voor eerst niet gekoesterd te wordenmaar toch blijkt hieruit de ondernemingsgeest onzer zuidelijke naburen, die steeds op ei gen bodem trachten aan te kweeken, wat zij anders uit den vreemde moeten krij gen. Polderrekeningen. Men schrijft aan de N. R. Ct. In Westelijk Zeeuwsch Vlaandeien heb ben tegenwoordig haast alle dagen verga deringen van polders plaats. Daarin wordt dan rekening en verantwoording gedaan, het bestuur aangevuld of gewijzigd, en andere beslissingen genomen. Gelukkig was het voor genoemd gezel schap goed weer, anders zoli het zeker niet veel plezier zijn reis beleefd hebben. HOEK. Zondagavond heeft het hier nog al beduidend gehageld en is aan ee- nige veldvruchten, speciaal aan vlas, scha de toegebracht. HONTENISSE. Een persoon uit Brugge P. O., die hier gewoonlijk om de veer tien dagen of drie weken komt, nu eens bedelende, dan weer zijne waar, als naal den, spelden, postpapier, enz. te koop aan biedende, had Dinsdag 1.1. het ongeluk even voorbij het dorp Groenendijk geko men te vallen, waarbij hij het been brak. Hij werd naar den dokter gevoerd die het been inzette en verder door de zorg van schillende premies zijn door het gemeente bestuur beschikbaar gesteld voor den aan voer van paarden en rundvee. In de laatste dagen komen weder gevallen van ziekte onder de varkens voor evenals het vorige jaar. Enkele dieren zijn reeds bezweken, wat voor de houders, vooral indien zij er maar een hebben, een gevoelige slag is. Ofschoon het jachtseizoen reeds verre achter ons ligt, had onze gemeente dezer dagen toch nog enkele Belgische jagers (lees stroopers) op zijn grondgebied, die op klaar lichten dag hun bedrijf uitoefenden. Onze naburen kunnen toch van alles ge bruiken Onze Koningin. Volgens een telegram uit Rudolstadt aan de Kölnische Ztg., zal Koningin Wilhel- I a&nleg van één of meer grindwegen. Men Di t j aar word t by n a in i ede re polder- dak vergadering bet besluit genomen tot den ming uit jaar toch noch naar het kasteel Rathsfeld gaan. H. M. wordt daar einde Augustus verwacht en zal er een paar we ken blijven. Berichten omtrent den gezondheidstoe stand van H. M. zeggen, dat H. M. zeer wel vaart. Wij hopen, dat Zij weer in de volste ge zondheid in ons midden moge terugkeeren, na de droevige dagen, die Zij op „Het Loo" heeft moeton slijten, en waaraan heel Ne- rekent, dat er dit jaar voor ongeveer f 250,000 wegen zullen worden gelegd. De kosten worden gevonden door aangaan van leeningen, terwijl vaak gemeentebe sturen subsidie verleenen. De tijd is niet ver meer af, dat alle aarden wegen in grindwegen zullen zijn hërschapen. Zitting «lor Slaton. HONTENISSE. De verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, vacature ontstaan door vertrek van den heer J. J. Heijman, zal plaats hebben op Vrijdag den 4 Juli e. k.eventueele stemming en her stemming zal geschieden op 15 en 24 Juli d. a. v. WALSOORDEN, 19 Juni. Gisteren o- verleed alhier de heer J. van Sikkelerus, In de zomervergadering der Prov. Sta- Fd van Fet bestuur der Waterkeering van ten van Zeeland zullen o. m. de volgen- derland met de innigste deelneming steeds de Punten worden behandeld: _.i 1.1" I Kprmomi nrr uon 11TT' zal blijven terugdenken. De lichting; 'S>5 on Bij den Raad van State is thans in be handeling het door de beide Kamers aan genomen wetsvoorstel van de heeren de Savornin Lohman c. s. tot vrijstelling der ,17. nm militie-lichtingen van 1895 en 1696 van 'l)'UlKJ> verminderd met de tegen 4 pet. herhalingsoefeningen. gekapitaliseerde waarde van een bijdrage, door belanghebbende gemeenten, polders Wederzijdsche beleefdheid. °f derden, tot een bedrag van ten minste Hr. Ms. pantserdekschip Zeeland, thans A57,640, te storten in ten hoogste 20 jaar deel uitmakende van de Indische zeemacht, I Hjksche termijnen. Benoeming van een lid der Eerste Ka mer, (aftredend lid jhr. inr. K. A. Godin de Beaufort). oorstel van Ged. Staten tot toekenning van een subsidie voor den stoomtramweg Hontenisse—Selzaete, van 1/3 van de kos ten van aanleg, tot een maximum van het Calamiteus Waterschap Walsoorden, en gezworene van dat Waterschap. De o- verledene bekleedde beide betrekkingen ruim 30 jaren. SAS VAN GENT. Een brouwersknecht van den heer P. had gisterennamiddag het ongeluk in den z genaamden onderput der brouwerij te trappen waardoor hij een voet deerlijk verbrandde. Hij werd per rij tuig naar zijne woonplaats (Westdorpe) ge bracht. is aangewezen om bij gelegenheid van pn tijdens de kroningsfeesten van den koning van Pm geland in de Britsche overzeesche bezittingen, de Indische regeering ter ree- de van Singapore te vertegenwoordigen en zulks ter beantwoording van eene gelijke beleefdheid, welke de Britsche marine bij de inhuldiging van H. M. onze Koningin bewees door het zenden van een oorlogs bodem naar Batavia. Verjanrdng «Ier Koningin. De minister van binnenlandsche zaken PHILIPPINE, 16 Juni. Verleden week was er van Belgische zijde veel vraag naar mosselen. Per spoor werden naar Frankrijk Voorstel tot vaststelling van een rege- en België gezonden circa 1200 balen mos- ling voor het pensionneeren van wedu- selen tegen 5 a 6 francs per baal. Aan de wen en weezen van provinciale ambte naren. Voorstel van Gedep. Staten tot inwilli ging van het aangehouden verzoek van h$t Bestuur van het waterschap Eiland en Brandkreek om een renteloos voorschot voor wegsverbetering, (ten hoogste f 10,000) Alsvoren verzoek Bestuur van den pol der Oud-Vogelschor. Voorstel van Gedep. Staten tot inwilli ging van het aangehouden verzoek van de haven werden door Nederlandsche en Bel gische venters opgekocht 582 HL. Mossel zaad gold van /'0,85 a /T.10 per ton. Vier manden garnalen werden verkocht tegen f 3 per mand. In eene Maandagavond alhier gehou den raadszitting werd o. a. voorlezing ge daan van een telegram van den minister van binnenlandsche zaken, dat het ge meenteraadsbesluit van 10 Mei jl. (benoe- KOEWACHT. Dat het den mensch niet altijd voor wind en stroom gaat, on dervonden deze week hier eenige veesmok kelaars. Zij wilden den Vlaamschen vee stapel eens met een tweetal schoone Hol landsche koeien gaan verrijken en trok ken welgemoed op klaarlichten dag Bel gië binnen. De beestjes, die al een heele reis achter den rug hadden, stonden raar op te zien, toen zij zoo ruw en woest werden voortgetrokken over gebaande en ongebaande wegen en een van hen ge raakte door het rukken en trekken in een sloot. Dat stond onzen smokkelaars in 't ge heel niet aan want zij zijn voor geen op onthoud en zetteu graag de reis ongestoord voort. Er werden dus middelen beraamd om het dier spoedig op het drooge te krij gen vooral toen bleek dat een Holland- sche koe voor Vlaamsche en Fransche vloe ken even ongevoelig is als een Transvaal- sche Boer voor de schoone beloften vi een Engelschman. Er moest dus gehandeld worden Onze mannen kwamen echter tot de treurige ontdekking, dat een koe wel gemakkelijk in een sloot valt, maar niet gemakkelijk er uit te halen is. Men begon te trek ken, te slaan, te schoppen en het dier door deze vriendelijke behandeling niet zeer gesticht, begon zich te verzetten en sprong, toen zij de kans schoon zag, één, twee, drie pardoes uit het water. Nu ging het in een draf in de richting van het oude vaderland, waar zij steeds een veel betere behandeling genoten had. En zie, zonder dat de Minister of de Commissaris van de Koningin daartoe ver lof had gegeven, ja zelfs zonder keuring liep de koe over de grens «Holland" bin nen. Gelukkig, dat geen enkele autoriteit het gezien heeft, anders zou er nog heel wat geschrijf en gewrijf over vallen; mis schien nog wel een interpellatie in de Tweede Kamer. Zoodra de koe den Nederlandschen bo dem onder hare pooten voelde, werkte dit zoo kalmeerend op haar, dat zij zich ge duldig bij de hoorens liet vatten en naar een herberg voeren, waar de smokkelaars niets beters wisten te doen dan de onder vonden tegenspoed met de noodige glaas jes bier en jenever «door te spoelen." Daar het ongeval te veel volk op de been had gebracht werd besloten de reis uit te stellen. De koe werd op stal gezet en ging den volgenden dag «onder goed geleide" weer over de schreef. De geschie denis meldt niet of ze zich nu weder durf de verzetten en men mag aannemen, dat zij thans zonder ongelukken de plaats ha- rer bestemming heeft bereikt. brengt ter algemeene kennis, dat Hare vergadering van ingelanden van den Stop- Va" den heer„^' de Foeljae?er te TVfnioc+oii Ho Woningiw,4 i tipIHiitnniHoi» nm ..1i i INieuw-namen, ffem. Iin2*e« tot onderwii- Majesteit de Koningin het verlangen heeft I peldijkpolder om een renteloos voorschot kenbaar gemaakt, dat de openbare viering voor wegsverbetering (tot een maximum van de herdenking van den geboortedag van 16660). van Hare Majesteit, die ditmaal op een Zondag valt, plaats hebbe op Maandag daaraanvolgende. (Stct.) Alonument Mgr. Hamer. De commissie voor de oprichting van een monument voor bisschop Hame. te Nij inegen ontving én van de Koningin è'n van de Koningin-Moeder eene gift van /"lOO naar aanleiding van een tot Haar gericht verzoek. munt-en Penningkunde. Tot leden van het Kon. Nederl. Genoot schap voor Munt- en Penningkunde zijn o. a. benoemd de heeren Th. M. H. Dirix te Roermond, W. Goossens te Rolduc en dr. A. H. L. Hensen te Warmond. Tentoonstelling te Hrugge. De koning van België, begeleid door prinses Clementine en den kabinetchef, graaf De Smet de Nayer, heeft Zondag middag de schilderijen-tentoonstelling van Nederlandsche meesters uit de 13e en 14e eeuw te Brugge geopend. Op deze tentoonstelling prijken zeer vele inzendingen uit Noord-Nederland en En geland. Björnson. Björnson heeft een nieuw drama voltooid Het heet „Menschen" en behandelt een hedendaagsch gegeven. oorstellen tot verhooging van het sub sidie aan do vereeniging De Ambachtsschool te Goes, tot/" 1600; tot verleening vaneen subsidie van /"800 aan de vereeniging De Ambachtsschool te Zierikzee, gedurende 5 jaren; ad /T500 voor de Zeevaartschool te Vlissingen, gedurende 5 jaren; tot verlee ning van een crediet ad /"3500 aan de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt, ten behoeve der paardenfok kerij, gedurende 2 jaren. Voorstel om ter wettelijke goedkeuring voor te dragen de heffing van respectieve lijk 28 en 36 opcenten op de hoofdsommen der belasting op de gebouwde en op de ongebouwde eigendommen en van 21 op centen op de hoofdsom der personeele be lasting, over het jaar 1903. Voorstel tot het sluiten van een leening van ten hoogste 165,000. (■eliikkige winners De hoofdprijs van de Zeeuwsche verlo ting te Goes moet ten deel zijn gevallen aan een barbier te Nijmegen, die dus de gelukkige bezitter is van de hofstede te Kapelle. Een Zutphenaar won het span paarden met Utrechtsch wagentje. ZUIDDORPE. De naam A. D'Hert in ons bericht vorig nummer van den brand, moest zijn A. Bogaert. Bij 't koningschieten van de veree- niging St. Sebastiaan, Woensdag gehou den, werd de hooge vogel geschoten door Mod. de Moor, Axel, de zijvogels door Alb. Dierick, Koewacht en Pol. Óngenae, gem. Clinge, tot onderwij zer aan de openbare school) wordt ge schorst. Deze benoeming heefi, zooals in dertijd gemeld werd, plaats gehad buiten de voordracht om. erder werd besloten eene wijziging te brengen in den ligger van wegen en voet paden en eene opname te laten doen van de noodige herstellingen aan de haven. ZAAMSLAG. In de Dinsdagavond ge houden vergadering van den gemeenteraad waren 10 leden aanwezig, de wethouder K. de Kraker was absent Ingekomen was een verzoek van bewoners van het Zaag- straatje om plaatsing van een lantaarn. Dit verzoek is aangehouden tot een vol gende vergadering. De aftredende leden van het Burg. Armbestuur, de heeren De Mul en Den Dekker werden herbenoemd. Be sloten werd voor de jaarlijksche veemarkt weder de gewone premie beschikbaar te stellen, behalve die voor veulens, daar hiervan de resultaten bedroevend gering waren. De keurings-commissie zal bestaan uit het raadslid De Putter en de heeren Bruijnzeel en De Mul. Eene regeling omtrent het herhalings- onderwijs werd goedgekeurd en daarna kwam de tramsubsidie aan de orde. Het advies der beide wethouders was om af wijzend te beschikken, waarop door den burgemeester werd voorgesteld gedurende 20 jaren een subsidie groot 275 te ver leenen. Na een warme verdediging door den voorzitter, werd zijn voorstel aange nomen met 6 tegen 4 stemmen. Tegen wa ren de heeren Geelhoedt, Wilhelmus, De Mul en Van de Ree. De gewone jaarlijksche veemarkt zal gehouden worden op Dinsdag 1 Juli. Ver- In den laatsten tijd zijn in deze pa rochie vele sterfgevallen voorgekomen. Verschillende personen in den bloei des levens zijn gestorven. In 1902 zijn reeds 35 personen gestorven, terwijl het gewone jaarlijksche sterftecijfer 50 bedraagt. Bij den herbergier N op het Zand al hier zijn dezer dagen een 15tal schoone jonge kippen ontvreemd. De politie, die de zaak in handen heeft, doet streng on derzoek. HULST. Bij de werkzaamheden voor het maken van de baan voor den stoom tram „Hulst-Walsoorden" is tusschen de ze gemeente en de hofstede „Het Hoog- huis" gevonden een vrijwel ongeschonden Zilverstuk van ruim 4 c. M. middellijn dragende den beeldenaar van Philip IHI I). G. Hisp. Et Indiar Rex 1639 op de voorzijde, en op de achterzijde een wa penschild gehouden door twee klimmen de leeuwen ieder met een der voorpooten ondersteunende eene koningskroon dit randschift is ietwat geschonden en luidt voor zoover leesbaar als volgt Archid A VST DVX B RG. B AR. Het zilverstuk als gevonden in den pro vincialen weg zal aan het provinciaal be stuur worden afgedragenen zal dan wel een plaatsje vinden in het Museum te Middelburg waar liefhebbers en kenners van oude gedenkpenningen en oude mun ten het zullen kunnen bewon-deren. Benoemd tot administrateur van een suikerplantage in Indië de heer J. E. J. Callenfels, geboren te Hulst, zoon van Dr. J. E. Callenfels alhier. Een jongetje, dat zich van de leu ning langs de trappen van het stadhuis van boven naar beueden liét glijden, had het ongeluk daarbij zijn been te breken. Zal dit treurig voorbeeld meer uitwer ven, dan de herhaalde waarschuwingen van de politie tegen dergelijke hoogst ge vaarlijke liefhebberijen der jeugd? Wij ho pen het. AARDENBURG. Liep over eenigen tijd alhier een gerucht dat wij weldra in 't be zit zouden komen van een Post- en Tele graafkantoor, en werden daarvoor reeds eenige panden aangeboden; thans kan met zekerheid worden gemeld, dat van wege de gemeente van den bouw van een kan toor voorloopig niets zal komen. Laat ons hopen dat het Rijk ons in de ze zal helpen en ons weldra zal doen dee- len in de gunst waarin vele andere ge meenten ons zoover vooruit zijn.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2