Bekendmaking. Bekendmaking. Aanbesteding Chili-Salpeter, Ruhr-kachelkolen, Zierikzee, Dr. Jules De Vos, Abdijsiroop aan onze Abonné s J. D. THIELMAN-Bauwens, Gemalen Nitraat, Kolen, Turf briketten, Maïs, Lijnmeel en Rijstmeel, G. J. EGBERTS, STERKE DRANKEN, WIJNEN en LIKEUREN. Openbare Verkooping. H.H. Winkeliers!! Nette kamers te huur Met den sla-tijd Openbare Verkooping. Steenkolenhandelaars! Sigarenfabrikanten, Voor Borst lijders! Ingezonden Stukken. Correspondentie. Marktberichten. E. P. STAAL. Advertentiën. Landbouwers-Vereeniging EIGEN HULP" blijven steeds coneurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. 24 St. Elisabethplaats L. I. Akker, V.Alkemadestr. 11Rotierd. Abdijpillen Geïllustreerd Zondagsblad. Boter, Kaas, Eieren, Reuzel, Spek. De hen legt dus de meeste eieren in de eerste vier jaren namelijk 330 tot 390 maar reeds in het 4e levensjaar begint het aantal af te nemen. Zoodra in het 4e jaar de hen ophoudt te leggen, is het oogen- blik gekomen om ze zoo spoedig mogelijk te verkoopen of te slachten. Het gebeurt wel dat goede legsters 150 tot 250 eieren in 't2e en in 't 3e jaar ge ven, in dat geval zal de afname reeds het 4e en 5e jaar veel sneller zijnmaar dat zijn nog uitzonderingen. Die uitzonderin gen zouden echter regel moeten worden, immers of de hen veel of weinig legt, eten moet zij toch; hoe minder dagen zij per jaar overlaat zonder te leggen, hoe gro'o- 'ter het voordeel zal zijn. De kweekermoet er dus op uit zijn om het grootst mogelijk aantal eieren binnen den kortst mogelijken tijd te bekomen. In drie jaar zooveel eieren te verkrijgen als anders in vier, tevens veel eieren te verkrijgen in den winter, wanneer zij zeer duur zijn, dit moet het doel zijn van den kippenhouder. Om dit doel te berei ken moet hij op het volgende letten: 1. Vroeg in het voorjaar j^uikens kwee ken uit eieren van de beste legsters. 2. Zorgen voor goede gezonde en zuiver gehouden slaapplaatsen, waar het 's win ters niet tocht. 3. Zorgen voor geschikt weder, vooral tijdens den ruitijd en in den winter. 4. Afwisseling brengen in het voeder, door naast tarwe, maïs of andere zaden te zorgen voor groen en dierlijk voeder. 5. 's Winters zorgen voor voldoende be weging onder een beschermend naar het zuiden gericht afdak en nu en dan voor warm voedsel. Onze vee-uitvoer naar België. Het is een opmerkelijk, doch tevens treu rig verschijnsel, dat hier aan de grenskan- toren iedere maand al meer en meer Hol- landsche koeien als verdacht van tubercu lose naar Nederland worden teruggezon den. In de vorige maand April werden, alleen aan het grenskantoor Esschen 101 runderen door de Belgische veeartsen tu berculeus verklaard. Dit is een feit, dat zeer de aandacht trekt onzer zuidelijke na buren, waarvan enkelen toch zoo gaarne beweren, dat het Hollandsche vee niet ge zond is. België heeft zich jaren lang groote gel delijke opofferingen getroost om de tuber culose onder het vee te bestrijden en de meeste andere landen hebben het voorbeeld van België gevolgd; het valt dus niet te verwonderen en ook alleszin-s te billijken, dat die landen alle mogelijke moeite doen om door tuberculose aangetaste of verdach te dieren buiten de grenzen te houden. Daar in Nederland niets gedaan wordt om deze besmettelijke ziekte te bestrijden, blijft ons land zijn zieke koeien behouden, en wat nog het ergste is, neemt de ziekte onder het vee de keuring aan de gren zen bewijst het meer en meer toe. Een groote vreugde heerschte er voor een paar jaar in België, toen daar bekend werd, dat door de Nederlandsche regeering een wetsvoorstel was ingediend ter bestrijding van tuberculose onder het rundvee. De Belgische veekoopers verheugden zich, dat ook in ons land de ziekte krachtdadig zou bestreden worden, wijl daardoor de in voer van vee veel vergemakkelijkt zou worden en dit een motief zou kunnen zijn tot geheele opening der grenzen. Vooral viel het in den smaak onzer zuidelijke na buren, dat de tuberculine geen vrij han delsartikel zou blijven. Of het waar is, wij willen het niet beweren, maar vele Belgen houden staande en Belgische bla den durven het schrijven, dat, daar het gebruik van tuberculine in Nederland vrij is, door sommige invoerders oneerlijke mid delen in het werk worden gesteld, waar door het Belgische tuberculine-onderzoek in de war wordt gebracht en niet altijd voldoende zekerheid oplevert. Doch helaas, de vorige kamer ging op recès voor het wetsontwerp behandeld was, de verkie zingen volgden, een andere regeering trad op, en het ontwerp, de vrucht van veel onderzoek, werd eenvoudig ingetrokken. De tegenwoordige minister verklaarde nog onlangs in de Kamer, dat er van hem geen wetsontwerp tegen tuberculose onder het rundvee te wachten was. En toch, het handelsbelang eischt dringend, dat onze regeering ten spoedigste maatregelen neemt tegen deze ziekte. Het op zichzelf onschul dige mond- en klauwzeer is, en wel te recht, hier te lande in de wet ter bestrij ding van veeziekten opgenomen, en dat waarom? Alleen ter wille van onzen uit voerhandel, alleen opdat onze naburen uit onze eventueele onvoldoende sanitaire toe standen van den veestapel geen reden of voorwendsel zouden kunnen putten tot sluiting hunner grenzen voor den invoer van vee en vleesch. En waarom dan geen wet ter bestrijding van de tuberculose, ee- ne ziekte veel erger en die op onrustba rende wijze in ons land toeneemt? Gezon de runderen gaan er uit, de aangetaste dieren blijven of worden teruggezonden en deze kunnen de nog aanwezige besmetten, zoodat het niet te verwonderen valt, dat het aantal tuberculeuse koeien in ons land meer en meer toeneemt. Terwille van den export, vooral naar België maar ook naar Engeland en Duitschland, is het dus zeer gewenscht, dat maatregelen genomen wor den ter bestrijding der gevreesde ziekte; dan ware tevens aan België een wapen uit de hand genomen om de grenzen ge sloten te houden voor den invoer van Ne- derlandsch vee en konden de Vlaamsche veehouders en slagers, met meer hoop op goeden uitslag, blijven werken voor ge heele openstelling der grenzen voor den invoer van alle Nederlandsch vee. De opname van Ingezonden atnkken bewijst volstrekt niet, <lat de Kedactie met den inbond instemt. Geachte Redactie! Het zij mij vergund een enkel woordje te richten tot denman, die over mijn stuk van 17 Mei 1.1. schreef: »Het stuk bevat veel waarheid en het is ver gezocht!" Als men in den aanvang van een inge zonden stukje al zoo'n raadsel op te lossen krijgt, heeft men al genoeg en behoeft men niet verder meer door te lezen. Wie toch begrijpt iets van zulk Hol- landsch Ja, waarlijk men kan niet an ders doen dan een Jeremiade aanheffen over de verwoesting, niet van Jeruzalem, maar over die van onze schoone Moeder taal. Een oningewijde heeft de hand ge slagen in den bloemhof van onze Neder landsche taal. Er wordt gespot met taal en stijl. Verbrokkeld, verbroddeld wor den schoone stijlsieraden. En waarom? Om iemand, die met de beste bedoelingen de pen heeft opgenomen, ter bevordering van de eenig ware Kerkmuziek, insinu aties naar het hoofd te slingeren. Insinu aties van allerlei aard. Was het nog een eerlijke critiek ge weest, was men tegen mij te velde ge trokken met ridderlijke wapens, met alle respect had ik dan getracht mijn zaak met moed en volharding te verdedigen. Doch nu men in plaats van met het zwaard, met griep en spade op mij afkomt ben ik zoo vrij, mij terug te trekken. Niet met zulk een strijder, die de onvoegelijk- heid zoo ver drijft, dat zelfs het niet-abon- né worden op »Zelandia" er met de haren bij gesleept wordt om mij maar te laten zien ja wat dat hij niet bang is zeker Ongetwijfeld heeft C. P. S. van voldoe ning de haiden in elkaar geslagen onder den uitroep »Zie zoo, dien heb ik daar eens goed geraakt Och neen mijn waarde, het gekras van een uiltje, dat zich een valkje waant, deert den zanger niet, die zweeft langs den hemel der heilige Kerkmuziek. Wil ik U eens wat laten hooren mis schien kunt ge er nut uit trekken voor later. Luister dan »Daar liep een kleine, kleine hond, Geheel alleen langs straat, Hij kwam voorbij een grooten dog En werd toen vreeslijk kwaad. Het ding liet al zijn tanden zien En kefte van belang, Doch onze lobbes zag niet om En ging maar stil zijn gang. Doch toen het ding alweer begon, Ontving het ook zijn straf, En beet de dog hem van den staart Het mooie pluimpjen af Zie zoo, loer dit van buiten en wacht U voortaan van zoo te keffen Salut A. R. 's-Heerenhoek, Mei 1902. V. te Z. Hoe goed uw geacht verzoek ook bedoeld is, wij mogen het in geen ge val inwilligen. Dat zou zijn ons plaatsen op een partijdig standpunt, en dit mag in deze niet. Middelburg, 29 Mei. Ter graanmarkt van heden was er, evenals de vorige week, een kleine aanvoer uit Walcheren, bestaan de uit tarwe en witteboonen. Van andere artikelen was niets ter markt. Met uit zondering van tarwe waarvoor 15 a 35 ct. boven vorigen weekprijs werd betaald, bleven prijzen van witteboonen onveranderd. Voor nieuwe tarwe waarnaar eenige vraag was, werd 7,50 a ƒ7,80 naar kwa liteit betaaldrogge, winter- en zomer- gerst niet ter markt; Walch. witteboonen iiield men algemeen op ƒ11, slechts een enkel partijtje werd tot 10,75 afgegeven. Andere peulvruchten werden niet aange boden, koolzaad niet ter veil. Boter /"0.35 a 0.45 per kilo. Eieren 3.00 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- ƒ29, Patent- ƒ31, Lijn- ƒ36'/», per heet. a cont.op 6 w. fl,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- ƒ8,50, lijn- 13 per 104 st. Oostburg, 82 Mei. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer niet bijzonder ruim, met voor alle artikelen goede vraag. Ha ver zeer gewild. Men besteedde voorjarige tarwe/"a den ILL.: nieuwe f 6.75 a f 7,25 den H.L.jarige rogge f—a f nieuwe f 5.20 a f 5.50 den H.L.jarige wintergerst fa fnieuwe fl.75 a /"8.05 per 100 K.G.; jarige zomergerst fa fnieuwe /'7.20 a.7.50 de 100 K.G.haver /'7.50 a f 8.— per 100 K.G.paardenboonen fl.a 7.25 den H.L-groene erwten f8.29 a f 8.50; kroonerwten f 8.25 a f 8.50; koolzaad f-.- a Goes, 27 Mei. Tarwe werd 10 cents hooger verkocht, overige artikelen onver anderd. Oude Tarwe f 0,00 a f 0,00. Nieuwe Tar we f 7,50 a f 7,80. Rogge f 5,00 a f 5,40. Winterg. per 100 kilo f 0,a f 0,Zo mergerst per 100 kilo f 0,a f 0,Ha ver per 100 kilo f 0,00 a f 0,00. Bruine boonen f 0,— a f 0,Paardenboonen f 0,00 a f 0,00. Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 0,00 a f 0,00. Kroonerw ten f 0,00 a f 0,00. Gras boter f 0,92. Verse he Boter f 0,80 a f 0,92. Eieren f 2,80 a 3,00. Middenprijs Boter 46 ct. per K. G. Middenprijs Eieren f 0,65 per 25 stuks. Schiedam, 29 Mei. Noteering van de Beurscommissic. Moutwijn fl'/t a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 0.90. Aan mijn magazijn te HULST dage lijks verkrijgbaar aan concurreerende prijzen. De Notaris P. DREGMANS te Axel zal, ten verzoeke van den WelE. Ge- str. heer Mr. P. DIELEMAN, Advocaat- Procureur bij de Arr. Rechtbank te Middelburg, als curator in het faillisse ment van D. C. WOLFERT laatst to Axel (Sassing) op ZATERDAG V JIM I902, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Een WOONHUIS, SCHUUR, m|»M|ERF en TUIN te Axel, na- IBWJÜMibij het spoorwegstation al daar, kadastraal bekend in sectie G nummer 1921 groot 2 aren 97 cen tiaren. Te aanvaarden bij de betaling zijnde 1 Augustus 1902. De verkooping wordt gehouden in het logement «Het gulden Vlies" te Axel. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET SPEK per kilo ƒ0,07. MAGER SPEK 0,70. Zuiver Inlandsch gesmolten REU- ZEI. in vaatjes van 10, 20, 25 en 50 KG. k ƒ0,68 per KG. ZUI.T (Boterhamworst) 0,60 Droge TAFELWORST per 10 kilo 0,95 Orders boven ƒ10 half franco station. Emliallagc an vaatjes vrij. Onbekend Rembours. Leidsche weg 7, UTRECHT. Een flinke belooning wordt uitge loofd voor den terugbrenger van een verloren Portemonnaié op den weg van de Roode Sluis naar Zuiddorpe, be vattende eenig geld en 10 frank voor hem, dieeenig licht in de zaak brengt. Adres aan het bureau dezer. op een mooien stand van Sas van Gent, aan billijke conditiën. Brieven aan 't bureau dezer courant onder de letters A. L. S. Het BESTUUR van den Eugeniapol- der maakt bekend dat de rekening over de dienstjaren 1900/01 en 1901/02 en de begrooting voor 1902/03 en 1903/04 met de memo rie tot toelichting gedurende acht dagen vóór en na de vaststelling, ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen en in afschrift verkrijgbaar zijn dat eene vergadering van stembevoeg de ingelanden zal worden gehouden op Diiiütlap; lO Juni it. 's voorm. ten 11 ure, in het logement van N. Acke te Sas van Gent. Sas van Gent, 30 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd, C. L. WAUTERS, Dijkgraaf. A. NOLSON, Ontv.-Griffier. Het BESTUUR van de polders Kleine St. Albert of Sas van Gent en De Ghel- linck maakt bekend dat eene vergadering van ingelanden zal gehouden worden op Dinsriap; tien 4 O .luni i!(02, des voormiddags ten 11 ure, in het Ho tel Rotterdam bij den heer N. Ackf. te Sas van Gent dat te rekenen van den 2 Juni a. s. gedurende 8 dagen, voor grondeigena ren in die polders, ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Sas van Gent ter inzage zullen liggen en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn: a. de Rekeningen Verantwoording over 1900/1902 b. de Begrooting met memorie tot toelichting voor 1902/1904 dat de Begrooting nadat zij door de vergadering van ingelanden is vastge steld, andermaal gedurende 8 dagen, te rekenen van den 11 Juni a. s., ten kantore als boven ter inzage zal liggen. Sas van Gent, den 30 Mei 1902. P. WAUTERS, Dijkgraaf en Ontv.-Griffier. voorhanden fijne GENUA-OLIE, Fransche OLIE'S in heele en halve flacons. Ook gewone SLA-OLIE in elke hoe veelheid te bekomen, benevens echte ROZIJNEN AZIJN, KREEFTEN, ZALM, SARDINES, LUNCHTONG, CORNED-BEEF, CIB1LS, LIEBIG VLEESCH-EXTRACT, groote en kleine flacontjes MAGGI om te kruiden, Maggis Soeptabletten, Maggis Consommé, enz. Aanbevelend, .1. II. TIIIKI.Al.W-ltuu w«>nw, a/d Roomsche Kerk, Ter Neuzen. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Erven Pi eter GOOSSEN Jz. en Cornelia DEES, in de herberg bij Al. Cortviendt te Axel (Spui.) o|i Zalcrilns IA Juni I !l(>2 des namiddags ten 3 ure, verkoopen Een woonhuis en het erfpachts- recht op den grond te Axel (Spui) ka daster Sectie B. No. 424 groot 1 are 20 centiaren. Laatst door genoemde echtelieden bewoond. Te aanvaarden bij de be taling zijnde eene maand na de toe wijziging. Dadelijk daarna aan voor meld perceel. De daarin aanwezi- fe huishoudelijke goederen, als: abinet, Kastje, 2 Tafels, Stoelen, Spiegel, Lamp, 2 Klokken, Kachel, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Gelei- erd- en Aardewerk, Haard en Schuurgerief. te HONTENISSE. van p. m. ko. 20,000 op Zaterdag 7 Juni 1902, des namid dags vijf ure, bij den heer P. J. Ver bist te Kloosterzande. Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden op aanvraag te bekomen bij den Secre taris JAC. BUIJSROGGE. Het R. K. Paroch. Armbestuur te Lamswaarde wenscht aan te schaffen in de 2e helft van Juni 30,000 kilo puike vrachtvrij te leveren in voertuigen op den wal van de Kruispoldersche Haven. Prijsopgaven per 1000 kilo worden ingewacht uiterlijk 7 Juni bij den Voorzitter. Namens het Armbestuur voornoemd, F. MOORTHAMER, Voorz. J. A. PATEER, Secret. (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Mijnheer I Openlijk moet ik U mijne er kentenis be wijzen voor mijne volledige herstelling be komen door de Abilijsi- i-oop. Sedert meer dan driemaanden deed ik niets dan hoesten en opgeven van fluimen, mijne borst was een ware muziekdoos geworden. Ik ben dan overgelukkig geworden omdat ik van mijn hoest verlost ben door het gebruik der Ab dijsiroop en mijne ademhaling is zoo regelmatig als te voren. Ieder borstlijder raad ik aan uwe Abdijsiroop te gebruiken. Vriendelijk groetend, W. JAGERSMA. is het eenig tot dusverre bekend af doend middel tegen Borst- en Long aandoening, Engelsche ziekte, asthma, kinkhoest, slijmhoest, verouderde en hardnekkige verkoudheden, enz. enz. Generaal-Depöt t Prijs f\,-,f'£,- en /"3,50 per flacon. tegen gal, bleekzucht, bloedarmoede en zenuwziekten, per tlacon ƒ1,50, zes flacons ƒ7,50. Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KE—Leunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskil; de heeren DE FOUW te Hoek; M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te Otliene P. WULLEMS te Groenen dijk J. VAN DORSSELAAR te Lams waarde; CONST. DANCKAERT te Hulst; A. WILLEMS te Zandberg; C. VERHAAK te Sas van Gent M. KIEBOOM te Westdorpe D. KRIEK- AERT te RapenburgD. VAN I)E VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROLF F Lz. te AxelJ. VAN DIX- HOORN te Axel; P. J. KRUIJSSE te Axel; ADR. DE RUIJTER te Spui gem. AxelH. IJSEBAER'I te Koe wachtV. WIJNE—Aernoudtse te Philippine. OP HET Wij deelen bij deze mede dat het for mulier, hetwelk aan nummer 22 van het Geïllustreerd Zondagsblad was toe gevoegd en dat, na behoorlijke invul ling en toezending als Bewijs van Aandeel strekt in de G r a t i s-V e r- loting van f 1000, ook kan wor den ingeleverd ten kantore van ons blad Onze abonné's, die er dus de voor keur aan mochten geven om hetzelve even bij ons aan te reiken, dan wel per post aan het opgegevene adres in te zenden, kunnen daarmede even goed volstaan. Voor onze plaats-abonné's is dat wel licht gemakkelijker. Niemand verzuime om van deze waar lijk fraaie kans, welke geheel gratis aangeboden wordt, gebruik te maken. DE UITGEVERS. Groot- en kleinhandel in KRUIDENIERSWAREN, TABAK en SIGAREN, COMESTIBLES en Geconserveerde GROENTEN. Engelsche en Hollandsche BISCUITS. CHOCOLA AD, BORSTELWERK, enz. Alles aan zeer sterk concurreerende prijzen.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3