Binnenland. Provinciaal Nieuws. Kerknieuws. Rechtszaken. Gemengd Nieuws. 369ste Staatsloterij. Prijs van 2000 No. 5477 1000 5189 8642 13381 14395 20390 20816 400 1875 7510 11740 13315 13902 200: 3216 4268 11640 17015 100: 242 370 5676 8684 11590 13581 17338 19878 20394 20537* Trekking van 28 Mei. Prijs van f 25000 No. 6001 5000 4953 1000 14554 16529 17642 400 380 15630 200 1170 8256 7868 100 1423 2071 3464 7383 10944 10970 11339 12423 14389 14548 17622 18064 19918 Trekking van 29 Mei. Prijs van f 1500 No. 17200 400: 992 1904 12532 13191 18692 14370 200: 6605 11538 12745 13105 13151 20154 100: 617 2053 3114 5657 6882 7926 8864 13879 14736 17420 18490 18811 Landbouw. 2e 100 120 3e 120 135 4e 100 115 5e 60 80 6e 50 60 7e 35 40 8e 15 20 9e 1 10 Spijtig is het dat in het arrondissement Brussel eene afzonderlijke katholieke lijst is voorgesteld, geweest, waarop meer dan 6,000 stemmen verloren gegaan zijn. Wa re dat niet gebeurd, wij zouden 10 ge kozen hebben in de plaats van 9. Lichting; '95 en '96, Dinsdag werd in de Tweede Kamer de fameuse quaestie der lichting '95 en '96 aan de orde gesteld en door het amande- ment-Drucker kwam er nog de lichting '97 bij. Een zeer ongelukkige figuur tot het be spottelijke toe, maakte het kamerlid Ter laan bij het verdedigen van de vrijstelling der lichtingen voor de herhalingsoefenin gen. Kort en bondig had men toch te be slissen, of men voor de lichtingen '95 en '96 nog herhalingsoefeningen wenschte,ja, dan neen. In het amandement-Drucker was neer gelegd, dat ook de lichting '97 buiten de herhalingsoefeningen moest worden gela ten. De heer Drucker meende, dat de zelfde argumenten, die voor de vrijstelling van de mannen van 1895 en 1896 waren aangevoerd, ook voor die van 1897 gelden. Na heel veel gepraat werd het amande- ment Drucker c. a. met 56 tegen 33 stem men verworpen. Het ontwerp dat de man nen van '95 verschoont .van herhalings oefeningen werd goedgekeurd met 86 te gen 2 stemmen. Tegen stemden de heeren de Waal Malefijt en Jhr. Van Karnebeek. Door de «Vereeniging van Gemeente- Veldwachters in Zeeland" is onder dag- teekening van 12 dezer een adres gezon den aan den heer Commissaris der Konin gin in déze provincie houdende verzoek om door wijziging der Instructie te komen le tot het Invoeren van den gummi-wa penstok als wapen voor de gemeent-veld- wachters en tevens er op aandringende dat de thans voorgeschreven bewapening in goeden toestand worde gebracht (waar dit noodig blijkt). - 2e tot het den gemeente-veldwachters verzekeren van een jaarlijks verlof van 14 dagen. KOEWACHT. Donderdag had alhier de groote processie van het H. Sacrament plaats. Dezze precessie, welke na de Hoog mis uittrekt, gaat niet in de kerk, maar daar buiten. Zij neemt haar weg door de Kerkstraat naar het Hollandsch grondge bied, waar een kapelletje opgericht is. Hier wordt een oogenblik halt gehouden en den zegen gegeven. De weg, die de processie neemt, is met groen en bloemen versierd, terwijl uit de woningen de nationale drie kleur wappert en voor de ramen kaarsen branden. Dit jaar was de processie bijzonder schoon wijl de fanfarenmaatschappij »De Een dracht" de plechtigheid met muziek op luisterde. Daar het muziekgezelschap «De Een- bracht" nog te pas bestaat, is besloten, dat de vereeniging geen deel zal nemen aan het festival, dat in de maand Juli te Hulst gehouden wordt ter viering van het 100 jarig bestaan van »De Harmonie" HULST. Een herinneringsbriefkaart aan 's Pausen Jubilé op 8 Maart j.l. uit Rome aan eene ingezetene dezer gemeente ge zonden is gisteren in handen van de ge adresseerde gekomen na eers een reisje maakt te hebben naar Nieuw-Zeeland (Australië), waar dezelve op verschillende plaatsen is afgestempeld geweest, het laatst den 17 April in de havenplaats «Welling ton." Uit verzending en aankomst-data kan men afleiden dat het reizen over den oce aan toch ook nog al vlug gaat en dat de posterijen toch ook goede zorgen besteden aan hetgeen haar wordt toevertrouwd, al is het zelfs ook maar eene geïllustreerde briefkaart. KLOOSTERZANDE, 26 Mei. Heden had ten huize van de Hoog WelGeb. heer Col- lot d'Escur}' de verloting plaats ten be hoeve van de vereeniging «Ziekenzorg" De vijf eerste prijzen zijn gevallen op de nos. 193, 165, 206, 89 en 238. De respec tievelijke winners daarvan zijn. Vrouw J. van Waterschoot van Lams- waarde; Dr. Vossenaar alhier; Mevrouw Collot d'Escury; Van der Welle rijksamb tenaar te Terneuzen en P. A. Jansen van kloosterzande. ZAAMSLAG. In de gehouden vergade ring van Ingelanden van den Zaamslag- polder is besloten subsidie te verleenen aan de tram HontenisseSelzaete tot een bedrag van f 800 jaars. SAS VAN GENT. Het Bestuur der Eer ste Nederlandsche Coöperatieve Beetwor- telsuikerfabriek alhier heeft aan aandeel houders per circulaire de gelegenheid ge opend om in te schrijven op de uittegeven nieuwe 6% 3de hypothecaire geldleening ten laste der fabriek tot een nominaal be drag van 100,000. Verder vermeldt de circulaire dat door het geheele bestuur in bovenbedoelde geldleening is deelgenomen en daarvan reeds meer dan 20,000 ge plaatst is. De obligaties zullen waarschijnlijk aan toonder luiden en worden uitgegeven in obligaties van 100 500 en 1000. In de Remoorterelpolder, is dezer da gen een geval van pokken geconstateerd. Van daar dat verleden Woensdag, op het stadhuis gelegenheid gegeven werd voor kostelooze vaccinatie. Het roodvonk heeft eveneens zijn intrede gedaan. De diphte- ritus blijft ook nog maar altijd voortwoe keren, zoodat we wel mogen zeggen, dat onze gemeente met vele en velerlei plagen bezocht wordt. Zouden zij, die meenen dat „een dok ter in deze gemeente overbodige weelde" is niet zachtjes aan tot andere inzichten komen. Donderdagmiddag circa twaalf uur liep de zoon van onzen wethouder O. langs het kanaal, dicht aan den waterkant, toen we hem op eens, tegenover het café den Gouden appel, van den kant zagen vallen. Gelukkig kwam hij op de balken terecht die op zij aan de kaaimuren even boven den waterspiegel zijn aangebracht. Hij kwam er zoodoende met een paar natte beenen en eenigszins bezeerde lede maten af. In betrekkelijk korten tijd heeft onze drenkeling ondervonden, dat dicht langs het kanaal loopen even gevaarlijk kan zijn als er dicht langs fietsen. TERNEUZEN. De in gebruik zijnde omnibus tusschen het station en de aan legplaats voor de provinciale booten, zal binnenkort worden vervangen door een „tramcar" zcoals men die in de groote steden ziet. Zooals men weet is het de spoorweg maatschappij „Mechelen-Terneuzen" wel ke dezen omnibus-dienst exploiteert. ZEEUWSCH-CLINGE, 29 Mei. Heden was het groot feest in onze parochie De Z. E. heer pastoor A. Theuns vierde van daag zijn 25jarig priesterfeest. Z. E. had uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat dit feest, hetwelk voorzeker een kerkelijk ka rakter draagt, ook alleen in de kerk mocht gevierd worden. Des morgens te 9 uur zou de plechtige H. Mis plaats hebben, met assistentie van den weleerw. heer G. Goossen, kapelaan dezer parochie, en van den weleerw. heer C. van Aken, kape laan te Nieuw-Namen. Doch alvorens de H. Mis aanving, werd den zeereerw. Jubilaris, die in korten tijd aller genegenheid wist te winnen, een prachtig gewaad voor drie heeren aan geboden. Met dit zoo heerlijk ge schenk in hun midden trok de stoet, be staande uit de kerkmeesters, armmeesters, Lievevrouwe-meisjes, herderkens en maag dekens, van de pastorie naar de prachtig versierde kerk, waar de plechtige H. Mis van dankzegging werd gecelebreerd. Na het Evangelie beklom de weleerw. heer Goossen den predikstoel, om in welgekozen woorden de waardigheid van den priester te schetsen, en den zeereerw. jubilaris een langdurigen herderlijken arbeid toe te wenschen. Bij het einde der H. Mis werd een plechtige processie met het Allerheiligste gehouden. Ook wij wenschen den zeer eerw. Her der onzer parochie nog lange, zegenrijke jaren toe, en hopen dat hij hier ook zijn gouden priesterfeest moge vieren. OSSENISSE. Met ingang van 1 Juni a. s. is alhier tot postbode benoemd de heer P. Hermans van Stoppeldijk. HONTENISSE. Bij de heden alhier ten overstaan van den notaris Dumoleijn gehouden veiling der onroerende goederen, nagelaten door mejuffrouw A. C. Viereck weduwe in le huwelijk van A. S. van Waterschoot en laatst van A. Polfliet zijn koopers gewoiden van koop één 1,72,10 hectare bouw land en 2,80 are tuingrond in den polder Hengstdijk J. van Troost aan f 770 per 44 A. 56 c. A. van koop twee 1,87,60 hectare wei land en 12 aren dijk aldaar mej. de we duwe Polfliet-Buysrogge aan f770 per als- voor, van koop drie1,54,90 hectare wei land en 18 aren dijk aldaar dezelfde aan f 760 per als voor, van koop vier 1,42,60 hectare weiland aldaar, dezelfde aan f 690 per alsvoor, van koop vijf1,55,50 hectare weiland aldaar dezelfde aan f 635 per alsvoor, van koop zeshuis te Kloosterzande B. de Dalie voor f 345. AXEL, 27 Mei In de heden alhier ge houden vergadering van stembevoegde in gelanden van den polder Beoosten blij be noorden werd tot gezworene herbenoemd de heer K. de Feijter. Verder werd met 16 tegen 11 stemmen besloten aan het comité voor eene tram- HontenisseSelzaete gedurende 20 jaar eene iaarliiksche subsidie te verleenen van ƒ100. Door het comité werd gevraagd 140 's jaars. OOSTBURG, 29 Mei. Hedenmorgen had als gewoonlijk de handelaar in parapluie's, goud-en zilverwerk enz. V. O. zijne wo ning verlaten ten einde zijne waren aan de huizen te gaan aanbieden. Hij nam zijn weg langs „de de Groe'sche grint- I weg en verder de z.g. Schoondijksche tragel. Verder kwam hij echter niet want tegen den middag werd zijn lijk gevonden in de Waterleiding; zijn pak, waarin hij de waren borg, die hij te koop aanbood, bevond zich op den weg, waarlangs hij gegaan was. Nadat de bevoegde autori teiten ter plaatse geweest waren, werd het stoffelijk overschot in den namiddag naar hier vervoerd, ten einde later te worden begraven. Welk eene tehuiskomst voor zulk eene vrouw. Wat moet er om gaan in 't hoofd dier ongelukkige over geblevene, wanneer zij haar kostwinner, die des morgens gezond en wel zijne wo ning heeft verlaten, in zulk een toestand te huis ontvangt. En de oorzaak voor het volvoeren der ongelukkige daad, wie zal ze opgeven? IJZEND1JKE. Verleden week had de molenaarsknecht L. I). het ongeluk van een boerenzolder te vallen. Ofschoon hij zich hevig bezeerde, ging hij toch weer aan zijn werk. Gisteren echter, bij het op pakken van een' zak tarwe, zwikte hij achterover. Hij liep gauw naar den dokter en r.u bleek, dat hij inwendig erg gebro ken was, waarschijnlijk ook tenvolge van den val van verleden week. Het ergste voor den ongelukkigen jon gen is, dat hij nu' dat werk wel zal moeten opgeven. GROEDE. Bij de gehouden aanbesteding der onderhoudswerken van het waterschap Oud- en Jong-Breskens, werd ingeschre ven door: B. den Exter van den Brink te Krab- bendijke voor 10402,60; A. Foudraine' te Goes 10385; J. Lindenberg te Wemeldin- ge 10100; C. de Wilde te Kattendijke 10070; J. de Jonge té Middelburg ƒ10048; W. Woïttiez te Breskens /"9980; J. La- Gasse te Cadzand f 9905: A. Risseeuw Az. te Groede ƒ9788; J. M. v. d. Bree te Bres kens ƒ9768; J. de Bree te Terneuzen ƒ9765, W. Dekker te Veere ƒ9470; J. Haartsen te Groede ƒ9411 en A. du Burck te Breskens ƒ9369. De raming bedroeg 10402,60 's IIEERENHOEK. De kermis van 1902 zal weer (onder) boven hare oudere zus ters uitblinken. De commissie van volks vermaken beeft n.l. in hare jongste ver gadering besloten eenige volksspelen te houden op Maandag 23 Juni den laatsten kermisdag. De wielrijders zullen dan hun hartje ophalen of liever bonzen in het vlug rijden, in het ringrijden en in het wed strijden met hindernissen. De kleinen krij gen hun pop. de zakloopers hun zak en ook het arme keutje -zal in het varkjes vangen zijn deel wel gegeven worden. De hierbij zoo noodige muziek (fanfare) zal ook wel niet ontbreken. HOOFDPLAAT, 28 Mei. Gisteren had alhier plaats de viering van het zilveren Priesterfeest van den zeer eerwaarden heer B. J. F. Brouwers sedert Mei 1898 pastoor in deze gemeente. Des morgens ten ne gen ure had eene plechtige H. Mis plaats waarbij zijn eerwaarde werd geadsisteerd door den hoog eerw. heer pastoor Deken te IJzendijke, den zeer eerw. heer pastoor van Biervliet en den eerw. heer kapelaan alhier. Begunstigd door schoon weder kwam de aan de pastorie aangebrachte versiering zeer schoon uit. Do gevel der woning was door ook prachtig. Er werd algemeen gevlagd zoowel op de vaartuigen als van de huizen, en zoowel den Protestanten als Roomschen. Des morgens na de H. Mis had eene uitdeeling van brood plaats ten behoeve van den algemeenen armen, en, werd zijn zeereerw. door eenige kleine kinderen (maagdekens) in een bloemen mandje eene enveloppe aangeboden bevattende eene geldswaarde van f 1800.als gift van de ingezetenen om te dienen voor de herschil dering der kerk, benevens een bloemrui ker (bouquet) van levende bloemen. Het muziekgezelschap «fanfaren" bracht zijn zeereerw. eene serenade, en verbleef daarna in den tuin der pastorie een paar uren, waarbij onder het spelen van nog enkele muziekstukken, de loden dier ver eeniging op wijn werden onthaald. Mgr. Tarnassi. Omtrent wijlen mgr Tarnassi verneemt De Tijd nog dat een zijner eerste zorgen, toen hij hij het Nederlandsche Hof werd geaccrediteerd, was: de Nederlandsche taal le leeren iets wat niet van alle diplo maten kan gezegd worden. In den begin ne nam Z Exc. daartoe dagelijks les, en kon dan ook weldra de Hollandsche bladen lezen, zoodat hij zich terdege op de hoogte kon stellen van wal hem belang inboe zem be. Belangrijke hoofdartikelen uit de voor naamste katholieke bladen werden vaak woordelijk door hem in het Italiaansch overgezet, wat hij ook deed met andere stukken; zoo was mgr. bij zijn vertrek bezig met het ontwerp van wet op den leerplicht en de Memorie van Toelichting. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden, Vrijdag zijn veroordeeld wegens: WederspannigheidJ. O. 20 jaar, boot werker, Ter Neuzen, tot 6 w. en C. W. 20 jaar, werkman, Wachtebeke, gemeen te Selzaete (Belgie) tot 1 m. gev. straf. Eenvoudige beleediging: W. J. A. 50 jaar, smid, Hulst, tot f 5.- b. s. 5 d. h. MishandelingA. de V. 42 jaar, gep. O. I. militair, Aardenburg, tot 14 d. gev. straf met vrijspraak van het hem meer te laste gelegde. Vernieling: J. D. W. 17 jaar, harmo nicaspeler, Middelburg tot f 5,- b. s. 5 d. h. DiefstalJ. v. A. Pz. 33 jaar, H. W. v. A. 32 jaar, G. J. K. 33 jaar, P. H. 25 jaar, A. A. v. D. 25 jaar en M. de D. 33 jaar, allen bootwerkers- Ter Neuzen, ieder tot 3 d. gev. straf en Ontucht gepleegd door een ouderwijzer met aan zijne zorg of opleiding toever trouwde minderjarigen: G. S. 41 jaar, vroeger onderwijzer te Eede, thans te Mid delburg in hechtenis, tot 2 jaren gev. straf, met mindering van den in verzeker de bewaring doorgebrachten tijd, met ont zetting van het recht om het ambt van onderwijzer te bekleeden voor den tijd van zeven jaren, en met vrijspraak van het geen hem meer is te laste gelegd. Bij bevelschrift der Arrondissement- Rechtbank te Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier Rechtbank ver wezen A. B. oud 20 jaren, geboren te West- kapelle, zonder beroep en vaste woon plaats, gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij in een door hem op 20 Mei jl. te Middelburg geschreven en aldaar op den 21 Mei jl. door hem op de post bezorg den brief, geadresseerd aan den heer J. Peper, burgemeester te Aagtekerke, de zen met brandstichting heeft bedreigd in dien hij, Peper, niet zorgde op eene be paalde plaats geld te leggen, op de wijze bij voormelden dreigbrief in 't breede omschreven. Aan den beklaagde is Mr. F. C. van Deinse, advocaat te Ter Neuzen, ambts halve als verdediger toegevoegd. De Zierikzeesche Evangelist. Het gerechtshof te 's-Gravenhage deed gisteren uitspraak in de zaak van den Zierikzeeschen evangelist, door de recht bank te Zierikzee wegens brandstich ting veroordeeld tot vier jaar gevange nisstraf. Het vonnis der rechtbank werd wegens een gebrek in de bewijsvoering vernietigd. Opnieuw rechtdoende, veroordeelde het ge- rechtstof den bekl. bij breed gemotieveerd arrest ter zake van opzettelijke brand stichting tot 5 jaren gevangenisstraf en sprak hem vrij van het meerdere ten laste gelegde. De bewering van bekl. als zou hij dupe zijn van een complot en een ander, die sprekend op hem geleek, de wekkertjes hebben gekocht, achtte het hof ten ee- nenmale onaannemelijk o. m. daar het niet is aan te nemen dat een ander op klaar lichten dag in het lokaal van hekl. de wekkertjes zou hebben geplaatst. Wat het z.g. alibi van bekl. betreft, dit acht- e het hof niet bewezen, terwijl trouwens bekl. nog den tijd zou hebben gehad om op het door hem aangegeven uur de wek kertjes te koopen. .11 ooril to Tillmrg;. Naar men verneemt, zullen inde Tilburg- sche moordzaak, die 11 Juni voor het ge- rechtschof te 's-Hertogenbosch in hooger beroep wordt behandeld, behalve de reeds gemelde 54 getuigen a charge, ook nog 42 getuigen a décharge van den beklaagde Mutsaers gedagvaard worden. Hoe lang kende gij je vrouw, vóór je irouvv? Ik kende haar heelemaal niet vóór ik getrouwd was. Ik zal je nooit opgeven, juffrouw Klaarije, nooit! En daarom wil ik je niet hebben; ik ben er bang voor, zulk een beslisten en koppigen kerel te trouwen! Karei, zei het nog jongere zusje, kunnen de giraffen ook verkouden worden als zij koude voeten krijgen? Wel zeker, antwoordde Karei maar (met een blik op den langen hals van het dier) maar eerst binnen een jaar. Neemt je vrouw nog al beweging? vroeg de dokter. Beweging! riep de aangesprokene uit Dat zou ik meenen. Zij trekt per dag zes keer andere kleeren aan. Een antediluviaal Dier. Volgens het Derl. Tageblait hoeft men ergens in den Kaukasus het ongelukkig bijna geheel ver kalkte geraamte van een ichthyosaurus gevonden, rechtop in een laag bont leem uit de tertiaire periode. Het geraamte, waarvan de kop door het hakken van ar beiders is vernield, is, zonder den kop 12 voet lang; de hals twee voet. Dit dier, van voor den zondvloed, moet een waaier- vormigen staart gehad hebben. Volgens Russische oudheidkenners zou hier een nieuwe soort van ichthyosaurus zijn ge vonden. Het geraamte kon niet in zijn geheel worden uitgegraven; de stukken zullen nu worden verzameld en zorgvuldig ver pakt en genummerd naar Petersburg wor den gezonden, waar men het dan weer in elkaar wil zetten. Een WonderjaarAls tegenstelling met de langzame ontwikkeling in de tot nu toe bij uitstek gpre Meimaand van heden kan dienen, dat den 13den Mei van het jaar 1779 te Amsterdam reeds aan vele boomen appelen gezien werden van 1/3 duim en peren van tot 7» duim mid dellijn in dikte. Den 20en Mei waren reeds rijpe aardbeien voorhanden en kwa men in menigte ter markt. Den 30en en 31en zag men reeds kersen, dus letterlijk Meikersen, waarvan den 3e n Juni 40 a 50 manden tegelijk ter markt. Verder zag men in het laatst van Mei nog peulen doperwten, tuinboonen, bloemkool, alles van den kouden grond. Den 21en Juni begonnen aalbessen en frambozen en den 30sten peren te komen. Dat jaar was van 't begin tot 't eind op dit gebied een won derjaar. 5de Klasse. Trekking van 26 Mei. GETROKKEN PRIJZEN. (Naar de voorloopige lijst.) Het legvermogen «lep kippen. In deze streken worden door alle land bouwers, door vele burgers, ja zelfs door sommige arbeider kippen gehouden. De landbouwers hebben er van 80 tot 100, de burgers een 20 tal, de arbeiders nog min der; doch allen houden die vogels hoofd zakelijk voor de eieren, die ze leggen. Nu is het zeker niet van algemeene bekend heid hoeveel eieren een kip gemiddeld ieder jaar legt en voorzeker is het voor de kip penhouders niet van belang ontbloot te weten op welken leeftijd de hennen de meeste eieren leggen. Als algemeene regel mag wordpn aange nomen, dat de eierstok van een goede leg hen bij de Europeesche rassen 600 kiemen van eieren bevat. Natuurlijk komen al de ze kiemen zelden tot ontwikkeling, doch hoe beter de hen gevoed wordt en hoe be ter zij verzorgd wordt, des te meer eieren komen er tot ontwikkeling. Het gemid deld gewicht der eieren bedraagt 60 tot 80 gram. De grootte en zwaarte der eie ren hangt af van het ras en den leeftijd der hen, alsmede van hare voeding en het aantal eieren, dat zij legt. Zoo leg'gen de Crêvecoeurs en Hoedans (twee kleine kip- pensoorten) eieren, die tot 90 tot 95 gram kunnen wegen, terwijl eieren van de groo te Brahma-poetra's en Cochin-china's ge woonlijk slechts een gewicht van 60 tot 65 gram bereiken. Een hen kan, als zij haar natuurlijken dood sterft, zoowat 10 jaar oud worden; doch het is niet voordeelig ze tot dien leef tijd te houden; want volgens gedane waar nemingen legt de hen In het le levensjaaar 10 tot 20 eieren te zamen 491 tot 600 eieren.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2