No. 46. Zaterdag 31 Mei 1902. le Jaargang. FEUILLETON. Wedergevonden. Brievenstukken en advertentiën te zenden aan den Redacteur-Administrateur van „ZELANDIA te Zuiddorpe. Zij, die zich tegen 1 Juli op ons blad wenschen te abonneerenontvangen de nog tot dien tijd ver schijnende nummers gra tis. Deze courant verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Abonnementen worden aangenomen op post- en hulpkantoren. Inzending van advertentiën vóór 3 ure op den dag der uitgave. Staatkundig Overzicht. 7.) ZELANDIA Prijs per 3 maanden t franco per post 75 cent. Bij vooruitbetaling voor een geheel jaar bedraagt de abonnementsprijs slechts f2,50 voor Nederland en voor België frs. 6,50. Aan deze uitgave is verbonden een ÖBILLUSTBBBRD ZONDAGSBLAD tegen den prijs van 45 cent per 3 maanden, betaalbaar tegelijk met de abonnementsgelden. Advertentiën van 1 tot 5 regels 50 cent, voor elke regel meer 10. BijQdriemaal plaatsing van dezelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Dienstaanbiedingen en aanvragen om dienstpersoneel ter grootte van hoogstens 8 regels worden bij vooruitbetaling geplaatst voor 40 cent per advertentie. Bij abonnement of herhaalde plaatsing belangrijke reductie. De oorlog in Znid-AIMka. Zou er dan eindelijk toch eens uitzicht zijn op vrede Maandagavond werd uit Pretoria aan de Daily Mail geseind De vredesonderhandelingen duren voort en er worden tal van dépêches gewisseld tusschen de Engelsche regeering en Lord Kitchener en Lord Milner. Het gros van de Boerenafgevaardigden is nog te Vereeniging, waar zij den terug keer van de commissie uit Pretoria af wachten. De commissie zal, als zij de finale be slissing van de Engelsche regeering heeft ontvangen, naar Vereeniging teruggaan en de uitkomst van de onderhandelingen aan de vertegenwoordigers van de com mando's voorleggen, teneinde daarover te stemmen. In een uitvoerig bericht over de rede die Seddon, de premier van Nieuw-Zee- land, te Kaapstad gehouden heeft zien wij dat deze man, van den vrede sprekende, nog gezegd heeft»Als hij (de vrede) tot stand komt, zal men met voldoening kun nen getuigen dat hij op een altoosdurenden grondslag berust." Het antwoord dat de kolonies op het beroep van het moederland hadden gegeven, vervolgde hij, (een woord van president Kruger in een belachelijk verband overnemende) had »het mensch- dom versteld doen staan". Het zou een ontzaglijke taak zijn, om de zaken in «Hij zeide, dat hij gisteren avond onge veer tegen middernacht daar voorbijkwam, toen hij onder de lantaren op den hoek der Tweede Laan een groepje zag, be staande uit twee mannen en eene vrouw, die, zoodra zij hem bemerkten, uit elkaar gingen-, de mannen gingen terug naar de Tweede Laan, en de vrouw kwam haastig naar hem toe. Verwonderd bleef hij staan wachten op hare nadering, toen zij, in plaats van dichter bij te komen, bleef staan bij de poort van het huis van den heer Blake, en de hand uitstak om die te ope nen, maar met een woest en verschrikt gebaar sprong zij achteruit, bedekte haar gelaat met de handen, en voor hij het recht wist, was zij weggevlucht in de richting, vanwaar zij gekomen was. Eenigszins ongerust kwam Thompson naderbij en keek door de poort tegenover hem om te zien, wat. haar kon hebben doen schrikken, toen hij tot zijne groote verwondering het bleeke gelaat van den heer des huizes, den beer Blake zelf, door de traliën aan de andere zijde van de poort, zag kijken. Op zijne beurt schrikte hij te rug en eer hij weer tot zich zelf kon ko men, was de heer Blake verdwenen. Hij zegt, dat hij daarna probeerde de poort te openen, maar ze gesloten vond." «Vertelt Thompson dat verhaal Zuid-Afrika weer op orde te brengen. Het kwam er vooral op aan, het Engelsche ele ment te versterken. Vele Nieuw-Zeelan- ders waren bezig zich als kolonisten in Zuid-Afrika te vestigen. Ten slotte betoog de Seddon nog de wenschelijkheid van een politiek van de open deur in alle Engel sche kolonies ten aanzien van Britsche ar tikelen en van de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tusschen de kolonies onderling. Te Londen was men Woensdag, blijkens de bladen, meer dan ooit overtuigd, dat de vredesonderhandelingen geslaagd zijn. Het afkondigen van den vrede werd slechts tot Vrijdag uitgesteld, dan is het konings verjaardag! Dat zou dus een mooi geschenk wezen voor Z. MHoogstens wil men toe geven, dat er nog een of een paar punten met de Boeren te regelen zijn, maar dat betreft slechts ondergeschikte belangen. Het uitstellen van de begrooting, omdat andere dingen (of „de dingen", zooals een andere lezing van Balfour's woorden luidt) hangende zijn, versterkt natuurlijk de blij de verwachtingen. Alleen uit Pretoria komen nog steeds pessimistische beschouwingen. Die halsstar rige minderheid schijnt 't nog maar niet op te geven. Men zal in Engeland die zwaartillende berichten midden in den blijden roes, dien het uitzicht op den vre de er over het volk brengt, wel op zij schuiven met verwijzing naar het nieuws, dat tachtig man van Jack Hindon, den treinvernieler, het voorbeeld van hun aan voerder gevolgd en zich overgegeven heb ben. Als dat niet een teeken is, dat het verzet gebroken is Jack Hindon is een Ier en zijn comman do zal wel grootendeels zoo niet geheel bestaan hebben uit de overblijfselen van de' Iersche brigade en nog andere vreem delingen. En in dezen oorlog zijn de Boe ren meer waard dan de meeste vreemde lingen Als die mannen zich werkelijk hebben onderworpen, omdat zij geen mu nitie meer konden krijgen, zou dit een veeg teeken wezen, maar we weten uit zooveel onwraakbare getuigenissen van Boerenkant, dat er aanhoudend patronen op de Engelsc'hen buit worden gemaakt. Is een commando tijdelijk er van versto- »Ja." «Wel," zeide ik, «het is eene tamelijk vreemde geschiedenis, en al wat ik te zeg gen heb is, dat zoowel gij als Thompson het verstandigste zult doen er niet te veel over te praten. Stilzwijgen is het parool, als er zulke menschen als de heer Blake in betrokken zijn." En ik ging weg om Thompson op te zoeken. Die had echter niets bij zijne verklaring te voegen, behalve dat het meisje lang en mager scheen te zijn en zorgvuldig in een doek gewikkeld was. Mijn eerste werk was nu, voor zoover ik het veilig kon doen, een onderzoek in te stellen naar de private aangelegenheden van den heer Blake en zijne familie, en ik vernam de volgende bijzonderheden Dairde heer Blake een man was, die, mocht hij dan ook weinig aandacht schen ken aan huiselijke zaken, toch zelden bui ten zijn eigen huis werd gezien, behalve bij aangelegenheden van groot staatkundig belang, wanneer men hem altijd kon vin den op het spreekgestoelte van de kiezers vergaderingen. Ofschoon hij voor den op- pervlakkigen beschouwer een man was die door zijn gunstig uiterlijk, mooie posi tie en grooten rijkdom, in de eerste plaats berekend was om veel in gezelschappen te verkeeren, gaf hij niet slechts blijken van een tegenzin daarin, maar ging zelfs zoo ver, dat hij weigerde de gezellige diners van zijne intiemste vrienden bij te wonen de eenige diners, waaraan hij wilde deel nemen, waren de staatkundige, waar hij hij zeker was niemand te vinden behalve zijne politieke medestanders. ken, dan trekt het zich eenvoudig een wijle terug, totdat de gelegenheid zich op doet de bandeliers weer te vullen. We denken, dat er andere redenen in het spel zijn geweest; b.v. dat deze vreem delingen nu eindelijk genoeg van den oor log krijgen, gelijk andere er al veel eer der genoeg van hadden. Niet, onmogelijk heeft men deze mannen van Hindon reeds als het commando van Visagie opgegeven. Maar wat in het bijzonder bemoedigend is in het verhaal van deze overgave, is dat een korps Boeren getracht heeft die man nen van de onderwerping af te houden. En dit zijn Boeren van Louis Botha, die voor den vrede is, en uit het Oosten van Transvaal, waar de Boeren immers gede moraliseerd zijn. De aanvoerder van dat Boerenkorps heet Slegtkamp. Kan dat wel een andere wezen dan de wakkere jonge Nederlander, die in den slag van Spioen- knp al zoo uitgeblonken heeft? Nu staat hij dan aan het hoofd vari een commando Boeren. Dat is een bewijs van vertrouwen in den vreemdeling, waarop deze trotsch mag wezen. DIITSCIILAM). Schandelijk. Dezer dagen is, bij le behandeling van een rechtzaak, een geval van ongelooflij ke barbaarschheid in het Beiersche dorp Neukirchen aan het licht gekomen. Deze gemeente had een stompzinnig epilepticus van twintig jaar ten haren laste. Tot kort geleden was hij in een inrichting ver pleegd, maar, daar de gemeente de verple- gingskosten te hoog vond, later uit de in richting genomen en naar het armhuis ge bracht. Dit achtte men voldoende. De arme, hulpelooze idioot werd daar, of schoon hij zich zelf niet meer kon bedie nen, aan zijn lot overgelaten. Niemand bekommerde zich om hem Zijn jammer kreten waren op straat te hooren, maar ook dit bewoog niemand, eens naar hem om te komen kijken. Ten slotte hoorde men hem niet meer; hij lag, verhongerd, in een hoek van het armhuis. De gemeen te wilde hem maar gauw onder den grond stoppen. Voor dit gebeurd was, kwam echter een gerechtelijke commissie het lijk schouwen. Uit de schouwing van het lijk bleek dat de maag volkomen leeg was ge weest, in de ingewanden waren alleen overblijfselen van laken en graankorrels beide beenen waren bevroren, het lichaam zag er uit als een geraamte en was bedekt met ongedierte. Het openbaar ministerie diende een aanklacht in tegen de verant woordelijke autoriteiten, wegens het ver oorzaken van den dood door schuld. FRANKRIJK. Dc zaak Humbert-Crawford. De minister van binnenlandsche zaken looft een som van 25,000 francs uit aan hem, die mededeéiingen weet te doen, die de politie op het spoor brengen van de fa milie Humbert-Daurignac, indien die me- dedeelingen waarlijk tot de arrestatie der beschuldigden leiden. Men heeft echter nog geen aanwijzingen van beteekenis ge kregen en zoolang als de familie zelf niet spreken kan om van haar schelmerijen te getuigen, wordt door anderen die taak ijverig waargenomen. Elke dag brengt nieuwe verhalen van pngelukkigen, die door mevrouw Humbert in de val gelokt zijn. Thans wordt er verteld van een ze keren heer V., die reeds in 1886 tot 6 ja ren gevangenisstraf zou veroordeeld zijn, beschuldigd van valschheid in geschrifte, gepleegd ten nadeele van de bankiers der familie Humbert. Te vergeefs verklaarde de beschuldigde destijds voor den rechter, dat niemand anders dan mevrouw Hum- bert zelf hem had verzocht de valsche stukken te maken, en dat hij de daarmee verkregen geldsom van 300,000 francs aan haar ter hand gesteld had. Aan een zoo brutale en onwaarschijnlijk klinkende ver dediging werd geen geloof gehecht. Nu men thans weet, wie mevrouw Humbert is, wordt bet waarschijnlijk, dat de ver oordeelde destijds de waarheid heeft ge sproken. BELGIB. De verkiezingen. Over den uitslag der verkiezingen han delend, zegt het N. v. d. D. uit Brussel het volgende: Van de 14 r.ieuwe zetels, waarvoor er moest gekozen worden, hebben de katho lieken er 9 gewonnen, de liberalen slechts Naar allen schijn wenschte hij de da mes te vermijden, eene theorie, die zijn grond vond in het feit, dat hij nooit, zelfs niet in de kerk, of op straat, of in de eene of andere plaats van vermakelijkhe den gezien werd in gezelschap eener vrouw. Deze eigenaardigheid bij een man, jong hij was toen niet ver van de vijf en dertig rijk, en huwbaar, zou echter nog opvallender zijn geweest, zoo men niet geweten had, dat hij tot eene familie be hoorde, die bekend was wegens hare excentriciteit. Er was geen enkel man van zijn geslacht, dié niet een bepaalde eigenaar digheid bezat. Zijn vader, een boeken verzamelaar, behandelde iemand, man of vrouw niet beleefd, die Shakespeare in in zijne tegenwoordigheid noemde, en tot op zijn sterfdag wilde hij niet toegeven, dat die goddelijke dichter eenig talent bezat behalve eene gelukkige woorden keuze. De oom van den heer Blake haat te allen, die een betrekking bij de rech terlijke macht bekleedden, en wat zijn grootvader aangaat maar hij hebt wel gehoord van diens manie, een zeer groote tegenzin tegen dat eenvoudige voedings middel, visch; hoe zijn vrienden verplicht waren het van hunne menu's te schrap pen, als zij hem te eten verwachtten. In dien de heer Blake dus eene storke an tipathie verkoos te hebben voor vrou wen b. v. waren er voorbeelden ge noeg in zijne familie om hem daarin te stijven. Een zijner vroegere politieke ambtgenooten, die met hem in Washing ton was geweest, vertrouwde mij echter toe, dat men wist, dat hij eens veel werk gemaakt had van mejuffrouw Evelijn Blake, die nicht van hem, die later zulk eene schitterde partij heeft gedaan door een rijken ouden deugniet van een Fran schen edelman, den graaf de Mirac, te huwen en terstond daarna door den dood te verliezen. Maar daarover mocht niet gesproken worden, daar mevrouw de gra vin nu vrij en in New-York was, hoe wel zij blijkbaar op een alles behalve vriendelijken voet stond met haar vroe- geren bewonderaar. Daar ik mij het portret herinnerde, dat ik in de studeerkamer van den heer Bla ke had gezien, vroeg ik, of die dame ee ne brunette was, en op het bevestigend antwoord meende ik voor het oogenblik, dat ik een sleutel tot het geheim had ontdekt; maar toen ik met mijne inlich tingen bij Gryce kwam, schudde hij het hoofd met een lachje, en zeide mij, dat ik dieper moest duiken, indien ik de waar lieid wilde opvisschen, die op den boden dezer put verscholen lag. V. Ondertusschen bleken al onze pogin gen om inlichtingen te verkrijgen omtrent het lot of de verblijfplaats van het ver miste meisje, tot nu toe vruchteloos te zijn Zelfs de door juffrouw Daniels geplaatste advertenties hadden geene uitwerking; en nu mijn plan verijdeld was, begon ik te wanhopen, toen het vreemde en onver klaarbare gedrag van juffrouw Daniels in deze dagen van spanning, waarvan ik 1, de socialisten 3 en de daensisten 1. De katholieken nemen daarenboven de libe ralen een zetel af te Dinant, zoodat zij in t geheel 10 zetels winnen, terwijl de winst voor de liberalen door dat verlies op 0 komt. De Kamer bestaat nu uit 96 katholie ken, 34 liberalen-progressisten, 34 socia listen en 2 daensisten, dat is, zooals wij hooger zeiden eene katholieke meerder heid van 26 stemmen. In den Senaat be draagt onze meerderheid 16 stemmen. Wat bovenal verheugend is, dat is de groote vooruitgang door de katholieken in de steden gedaan. Overal is ons getal stemmen aanzienlijk vermeerderd, terwijl de liberalen en vooral de socialisten ach teruit gaan. Te Brussel en te Gent begin nen de socialisten voor goed den berg af te gaan. Te Antwerpen hebben de libe ralen, die dachten heer en meester te zijn in de stad, eene klopping gekregen, die hen terecht doet vreezen voor het verlies van het stadhuismet eene groote meer derheid hebben de katholieken er de twee nieuwe zetels gewonnen, zoodanig dat een der kandidaten, enkel voorgesteld als plaatsvervanger, als werkelijk volksver tegenwoordiger moest uitgeroepen worden. Liberalen en socialisten zijn dus beiden even zeer door het kiezerskorps veroor deeld, en nogtans, zij hadden gehoopt, zooniet het ministerie in eens omver te werpen, dan toch de katholieke minder-, heid op zulk bespottelijk klein getal stem men te brengen, dat het onmogelijk zijn zou erop te rekenen. Die prachtige overwinningen, gansch het land door, zijn nog bekroond door on zen zegepraal te Brussel, bijna zoo schoon als die van Antwerpenhet vooruit springen van den naam van Colfs van de 8e plaats op de le plaats. 13512 voorkeur stemmen zijn aan M. Colfs gegeven ge weest, en deze is dus gekozen zonder ee ne enkele der lijststemmen noodig te heb ben: zooals wij het in onze artikels uit gelegd hebben, is hij aan het hoofd der katholieke lijst gekomen, en dit heeft in niets de andere kandidaten benadeeld, die zij, tot M. De Coster, de negende, ge kozen zijn in de orde waarin zij voorge dragen waren. hoorde door Fanny (het aardige dienst meisje van den heer Blake, met wie ik in den laatsten tijd kennis had aangeknoopt), mijne slapende geestkracht wakker schud de en mijzelf deed afvragen, of de zaak inderdaad zoo hopeloos stond als het leek. «Als zij een geest was," zoo luidde hare laatste uitdrukking betreffende dit onder werp, „zou zij niet meer door het huis kunnen dwalen dan zij nu doet. Zij schijnt geene minuut rustig te kun nen blijven. Van boven naar beneden, van beneden naar boven, tot wij er haast gek van zijn. En bleek als zij is, en hoe zij beeftWel, hare handen trillen voort durend, zoodat zij geen schotel van de ta fel durft nemen. En dan de wijze, waar op zij om meneer Blake's deur heendraait, als hij thuis is! Zij gaat nooit binnen, dat is het gekste er van, maar loopt op en neer, wringt hare handen en praat met zich zelf juist als eene krankzinnige. Wel, ik heb haar misschien tweemaal op een namiddag hare hand bijna op den deur knop zien leggen en ze dan terugtrekken, alsof zij bang was, dat die haar zou bran den en als toevallig de deur openging en meneer Blake er uit kwam, dan moest gij eens gezien hebben, hoe zij liep. Wat dat alles beteekent, weet ik niet, maar ik heb er mijne gedachten over, en als zij niet gek is, wel enz., enz. In tegenwoordigheid van zulke feiten gevoelde ik, dat het dwaasheid zou zijn te wanhopen. Laat er slechts een geheim zijn en, ofschoon er iemand van den heer Blake's positie in betrokken was, ik was gered. Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 1