„Het Waren van MM' Dr. Jules De Vos, R. K. Nieuwsblad Abdijsiroop loozo Vrouw. A. F. NEELEMANS, HULST. genF' Zeeuwsch- Vlaanderen. Voor Borst lijders! HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. 24 St. Elisabethplaats O P het eenige voor Abdijpillen Mengelwerk. Vervoermiddelen. Stoombootdienst op de VY ester-Schelde. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN MEI tot en met SEPTEMBER 190 2. Ondergeteekende maakt bekend als vertegenwoordiger zich te gelasten^met den verkoop van RIJWIELEN van af f 70,—, NAAIMACHINES en alle soor ten van HORLOGES. Gemakkelijke betalingsvoorwaarden met garantie. Zuiddorpe. P. VERSCHELDEN. Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Beafstaek la minute, enz. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. m „Zelandia," Mijnheer Openlijk moet ik U mijne er kentenis be wijzen voor mijne volledige herstelling be komen door de Abdijsi roop. Sedert meer dan driemaanden deed ik niets dan hoesten en opgeven van fluimen, mijne borst was een ware muziekdoos geworden. Ik ben dan overgelukkig geworden omdat ik van mijn hoest verlost ben door het gebruik der Ab dijsiroop en mijne ademhaling is zoo regelmatig als te voren. Ieder borstlijder raad ik aan uwe Abdijsiroop te gebruiken. Vriendelijk groetend, W, IAGERSMA. is het eenig tot dusverre bekend af doend middel tegen Borst- en Long aandoening, Engelsche ziekte, asthma, kinkhoest, slijmhoest, verouderde en hardnekkige verkoudheden, enz. enz. Generaal-Depot t L. I, Akker, V.AIkemadestr, 11Rotierd. Prijs f l,-,/"2,- en /'3,5B per flacon. tegen gal, bleekzucht, bloedarmoede en zenuwziekten, per flacon /'1,50, zes flacons flff). Verkrijgbaar bij VAN OVERBEE- KE— Leunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskil; de heeren DE FOUW te Hoek; M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te Othene P. WULLEMS te Groenen dijk J. VAN DORSSELAAR te Lams- waardeCONST. DANCKAERT te Hulst; A. WILLEMS te Zandberg; C. VERHAAK te Sas van GentM. KIEBOOM te Westdorpe D. KRJEK- AERT te Rapenburg I). VAN I)E VELDE te ZuiddorpeL. B. A. ROLF F Lz. te AxelJ. VAN DIX- HOORN te Axel P. J. KRUIJSSE te Axel; ADR. DE RUIJTER te Spui gem. Axel H. 1JSEBAERT te Koe wacht; V. WIJNEAernoudtse te Philippine. Er zijn vrouwen, geschapen om moe der te worden. Vrouwen, wie God de moederlijke teederheid als kiem in het hart legt, voor wie een kindje de kroon der schepping is. Wellicht is die tee derheid eene eigenschap bij alle vrou welijke wezens. Maar het'is te betreu ren, dat er moeders zijn, die de kleine wereldburgers als een noodzakelijk kwaad beschouwen en ze dan eerst beminnen, als ze er eenmaal zijn. Cecilia was getrouwd. Bij hare zus ters en bij Andor, harer broer, was na korter of langer tijd de ooievaar in huis gekomen om „den zonneschijn", ,,den kleinen huistiran" te brengen. Zoo zou het bij haar ook gaan, dacht zij. Dan dan zal het niet meer zoo stil en eenzaam zijn, dan komt er een tijd van werken, van liefde en vreug de Want tot nu toe neen, zij had weinig of niets te doen gehad. Dat beetje huishouden, bezoeken afleggen en ontvangen, de avondwandelingen met haren man, ziedaar alles. Voor een winkelraam waarachter kindergoed uitgestald was, kon zij ve le minuten blijven staan. Zij meende in die geopende mouwtjes de poezele armpjes te zien spartelen, onder dat kanten mutsje een nietig klein kinder gezichtje te zien lachen en hare oogen glansden. De lieve God wilde het nietJaren verliepen, zes lange, lange jaren van stilte, eenzaamheid, verdriet. De zonne straal vermocht niet door te dringen in de woning des heeren Langenfeld. In stee daarvan kwamen bitterheid en verveling Cecilia's hart binnen slui pen. De kleertjes, welke de jonge vrouw voor de winkelramen bewonderd had, werden door haar gekocht als de langbeenige vogel bij hare zwagerin verscheen. Daar klapperde hij meerma len en had in den loop der jaren drie knaapjes en twee meisjes gebracht. De zenuwachtige Juliana kon maar niet begrijpen hoe hare schoonzuster urenlang met dat overmoedige drukke volkje spelen kon, hoe zij niet moede werd, poppenkleertjes te naaien, of de jongens bij het plaatsen der looden sol daatjes te helpen. «Ge weet niet, hoe gelukkig gij zijt dat ge geen kleine kinderen hebt!" zeide Juliana op zekeren keer. «En gij weet niet, hoe rijk gij zijt, met uwe kinderen!" antwoordde de eenzame jonge vrouw zacht. «Nu ja wijl ze er zijn, houd ik ook schrikkelijk veel van kinderen!" Op Juliana's gelaat verscheen het be- vredigd-trotsche moederlachje. «Och, heden als het salaris maar niet zoo bekrompen was! Ge weet niet, hoeveel schoenen en kousen, hoeden en klee- ren dat volk verslijt. En wat al zor- «Die zorgen zou ik gaarne op mij ge nomen hebben!" «Wijl ge door uwen rijkdom niet in zorgen zoudt geraken!" «Neen wijl mijn leven zoo treurig is. Had ik zoo'n meisje als uwe Anna is Mevrouw Langenfeld brak in tranen uit. Juliana had een goed hart. Zij troost te en kalmeerde haar en daar het stil le hopelooze weenen niet bedaren wil de zeide zij tot hare schoonzuster: «Weet ge wat, Cecilia, wanneer ge wilt, en Andor en Constant inwilligen, neemt ge Anneke mee. Dan hebt ge een dochtertje!" «Dat zoudt ge doen dat .Ju lie?" vroeg Cecilia ademloos. «Wel, waarom niet! Bij u is ze goed bewaard en ik heb een paar voeten minder te«bekleeden!" De beide heeren stemden toe. Andor wijl Henriette, de oudste dochter thuis bleef, en Constant, wijl hij geen reden vond zijne vrouw dat geluk te weigeren. Hij was wel een weinig ver wonderd, toen zijne kalme, stille vrouw hem hartstochtelijk om den hals viel en in afgebroken woorden dankte. Waarom Wat zou hem dat kleine meisje hinderen En de persoon in kwestie? Tante Cecilia, de «nieuwe mama," had haar een pop gekocht, zoo groot en schoon, als de «oude mama" nim mer gedaan had. Zij speelde den gan- schen dag met de «nieuwe mama," en de «brutale jongens" plaagden haar niet meer, ja, ze was zeer prettig, die verandering. Als Cecilia, met 't meisje aan de hand door de Alexanderstraat wandelde, sprak menig voorbijganger«Wat een aardig lief kind!" en de jonge vrouw lachte trotsch en dankbaar en verheugd, dat men haar voor de werkelijke moeder van het nichtje hield. Eindelijk kwam de zorg binnen in de woning van Constant, en Cecilia werd grooter bij Ador en Juliana. Beide meisjes werden zwaar ziek. Op hetzelfde uur ongeveer. Wellicht de eene door de andere. Den vorigen dag hadden zij samen gespeeld, dan waren ze stiller geworden en zaten vermoeid en stom naast elkander. Cecilia reed met het kind naar hare woning en bracht het te bed. Twee dagen later constateerden de doctoren roodvonk. Alleen God weet, hoe Cecilia gebeefd en gesidderd heeft, toen zij drie dagen en nachten lang aan het bedje van hare lievelinge vertoefde. Zij zag niets dan het roode gezichtje met de van koorts gloeiende oogjes, hoorde niets dan het heesche stemme tje, dat in drie benauwde oogenblikken onverstaanbare woorden babbelde en de ademhaling die, zoo bemoeielijkt werd wijl de keel vreeselijk opgezwol len was.' In den nacht der crisis droeg zij het zware, onrustige kind urenlang op den arm door de ziekenkamer. In die uren was het haar kind geworden; in die bange lijdensstonden had zij zich een heilig recht op dat schepseltje verwor ven, als ware het haar eigen kind. Toen tegen de morgen de koorts week, de starende open oogen zich sloten, de rusteloos babbelende mond verstom de, sprak de arts: ,,Zij is gered!" En Cecilia knielde neder en bad en ween de van zalig genot. Om dien tijd stierf bij hare schoon zuster de kleine Henriette. Cecilia was boos op zichzelve, wijl zij niet treurde over dat verlies. Zij kon niet. Als zij haar kindje, weliswaar mager en bleek, maar „gered" in het bedje zag zitten en lachen, dan begreep ze slechts eene zaak: haar kind leefde Zij ging naar Juliana en troostte, liefderijk, medelijdendwanneer ze haastig naar huis terugkeerde, lachte zij. De kleine Anna sloeg immers hare armpjes om haren hals en eeri zoete kindermond vroeg: „Mama, hebt ge mij wat meegebracht? Natuurlijk kwam dan een paketje, in een mooi papiertje gewikkeld, te voorschijn. De mama vergat niet „haar kind", dat zich zoo zoetjes gedragen had, toen zij uitgegaan was. „Kaatje heeft met mij gespeeld, ma ma," antwoordde het kind oprecht. „Maar ik was niet thuis, mijn hart je, gevoeldet gij u dan niet alleen Yier weken gingen voorbij als eer enkele, lange feestdag. De heer Langenfeld vond, dat men hem een weinig veronachtzaamde, maar klaagde niet, integendeel, verblijdde zich over het geluk zijner echtgenoo- te. De „oude Mama" scheen haar kind vergeten te hebhen. De oude papa kwam alle dagen. Toen Anna voor de eerste maal haar bedje verliet, was hij erbij tegenwoor dig. Hij zette de kleine op zijne knie en drukte haar zacht tegen zich aan. „Wilt ge iets zeggen, Andor vroeg zijne zuster hem, toen hij haar aanzag en den mond opende, zonder te spre ken. Hij blikte haar niet in de oogen. „Och, Cecilia, het doet mij leed om u, maar ge moet ons onze kleine An na teruggeven, nu God ons die andere engel ontnomen heeft." Zijne stem beefde. Daar zijne zuster zweeg en hem al leen aanzag, vervolgde hij: „Juliana verlangt zoo naar het kind. Zij is er bijna ziek van. En Anna is onze eenig- ste dochter!" „Ge hebt nog drie jongens!" riep Cecilia uit, „en Anna geef ik niet!" „Wees toch verstandig, zuster! Zij moet naar huis komen om hare moe der te troosten!" „Maar Cecilia, het is toch ons kind! Zeg, Anneke", wendde hij zich tot de kleine, „zeg mijn lieveling, ge gaat nu mee naar huis, naar uwe bedroefde mama, die zoo bitter weent, omdat Henriette een engel geworden is!" „Niet waar, Anna, je blijft bij mij? Niet waar, mijn schat, ge houdt im mers zooveel van de „nieuwe ma ma?" vroeg Cecilia daarentegen. „Och neen, Anna komt bij haar ma ma, die den ganschen dag weent en treurig is!" sprak Andor haastig. Anna keek verward en verlegen. Men verlangde een Salomonsoordeel van haar en zij velde het, na rijpelijke overweging. „Anna- gaat naar haar oude mama, omdat zij weent!" zeide het kind. „Ik zal ook weenen sprak de tante. „Dan kom ik weer terug bij u, en dan ga ik weer naar mijne „oude ma ma" en dan weer hier!" meende de in het nauw gebrachte Salomon. Cecilia sprak niet meer. Zij werd bleek. Wel een uur zaten die drie bij el kander en er sprak niemand behalve de praatzieke kleine. Eerst bij zijn vertrek zeide Cecilia tot Andor: „Over acht dagen kunt ge haar ha len, zij kan nu de buitenlucht nog niet verdragen „Een week later haalde hij de klei ne op. Cecilia trok haar het manteltje aan, knoopte de handschoentjes dicht en trok de kleertjes terecht als voor eene wandeling. Zij drukte een kus op het rozeroode mondje en nam het kind op den arm. Een seconde slechts hield zij „haar kindje" omarmd en reikte het dan haren broeder over, die het meisje de trappen wilde afdragen. „Adieu, Anneke, kom gauw weer!,, sprak Cecilia koel, te koel, dan dat het oprecht gemeend kon zijn. Zeer verlicht ijlde Andor met zijn last de trappen af. „Zij doet, alsof zij met hart en ziel aan het kind gehecht is, en dan kust zij het nauwelijks bij het afscheid!" dacht hij bevredigd. Hij nam Cecilia's kalmte voor waarheid aan, die gedach te was aangenamer. Cecilia bleef voor het uiterlijk dezelf de. Niemand vermoedde, wat haar de scheiding van „haar kind" gekost heeft. Bij hare schoonzuster komt zij zoo vaak niet meer als vroegeriedere week begeeft zij zich zonder dat iemand daarvan iets weet naar het kerkhof en smukt Henriëtte's kleine graf met bloemen op. Het levend kind je heeft men haar ontnomen, het doo- de dat de ouders na de eerste hefti ge smart reeds bijna vergeten hebben, nu Anna weer thuis is, kan haar nie mand ontrooven. En het komt Cecilia menigmaal voor, alsof „haar kind," de kleine Anna onder het heuveltje ligt. Zij heeft haar verloren, toen Hen riëtte's hartje voor de laatste maal klopte. Men waant mevrouw Langefeld ge lukkig. Wie immers, noemt nog in deze moeilijke tijden kinderloosheid een ongeluk? J. M. Centr. Spoor>veg Ter Neuzen-Gent. 5,35 8,33 12,03 5,10 8,05 5,43 8,40 12,12 5,20 8,12 5,45 8,43 12,15 5,23 8,15 5,49 8,47 12,20 5,28 8,20 6,00 8,56 12,29 5.37 8,31 6,08 9,00 12,34 5,42 8,36 6,20 9,10 12,49 5,52 8,50 6,56 9,46 9,23 7,10 9,58 1,30 6.38 9,34 Deze trein vertrekt 's Woensdags te 15 v. Gent (gr. st.) n. TerN. 5,28 8,19 ')12,06 5,52 7,56 v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Selzaete aankomst vertrek Aank. te Gent (kl. st.) (gr. st.) Gent (kl. st.) Selzaete aankomst vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil 5,41 8,3C 12,17 5,12 8.07 6,15 9,05 12,48 5,46 8,42 6,20 9,09 12,51 6,00 8,55 6,32 9,21 1,03 6,15 9,10 6,40 9,30 1,11 6,28 9,18 6,44 9,34 1,14 6,35 9,23 6,74 9,36 1,17 6,40 9,27 Aankomst te Ter Neuzen 6,57 9,43 1,25 6,50 9,35 's Vrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. Van Ter Xeuzeu over St INieo- liiaiü naar Gent. v. Ter Neuzen 7,00 9,47 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,47 7,09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,34 2,27 8,14 CORRE SPONDENTIE Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 v Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 5,18 9,09 12,52 5,47 v. Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,18 7,14 12,00 8,10 Gent n. Brussel 7,10 10,53 1,39 8,09 9,44 Brussel n. Gent 6,53 9,39 3,54 6,07 Gent n. Ostende 8,20 11,00 3,55 6,49 9,46 Ostende n. Gent 6,00 10,50 3,31 5,21. Spoorxvi'S T. NeuzenMechelen v. Ter Neuzen 7,— 9,47 1,28 5,52 3) 8,20 Sluiskil 7,06 9,55 1,36 6, Axel 7,13 10,05 1,45 6,09 8,34 Kijkuit 7,21 10,12 1,52 6,17 Hulst ')6,52 7,32 10,22 2,02 6,26 8,44 Clinge 7,09 7,49 10,38 2,18 6,42 9,07 a. St. Nic. 7,30 8,08 10,55 2,35 7,— 9,18 v. St. Nicolaas 8,12 10,57 3,03 7,17 9,18 a. te Mechelen 9,07 11,53 4,02 8,15 10,13 v. te Mechelen 9,14 12,03 4,15 8,18 10,26 a. Brussel (N.) 9,37 12,29 4,57 8,59 11,06 v. Brussel (N.) 6,00 3)6,56 9,41 12,43')5,36 Mechelen 6,38 7,53 10,28 1,25 6,03 «StNic 4)6>20 7,50 8,48 11,40 3,10 7,25 Clinge 6,40 8,11 9,04 12,01 3,31 7,43 a. Hulst 6,47 v. Hulst 8,32 9,15 12,22 3,50 8,05 Kijkuit 8,40 12,30 3,58 3,13 Axel 8,48 12,38 4,06 ')8,22 Sluiskil 8,57 12,47 4,14 8,30 a. Ternenzen 9,05 9,38 12,55 4,22 8,38 3) Rijdt op de marktdagen te St. Nicol. Alleen op Zondag van af 6 Juli tot en met 14 September en op 15 Augustus. 5) Des Zondags vertrekt deze trein van Brussel-Noord om 5,21. Vanaf 6 Juli des Zondags tot en met 14 September en op 15 Augustus zal deze trein 11 minuten vertraagd worden op de sectie van Axel naar Terneuzen. T. Neuz.Brussel over Lokeren. v. T. N. a. Selzaete Brussel v. Brussel Selzaete a. T. N. 8,35 12,03 5,13 9,04 12,52 5,47 12,34 3,15 9,42 5,34 10,18 2,13 6,19 9,09 12,51 6,— 8,49 9,43 1,25 6,50 9,35 CORRESPONDENTIE (f). v. St. Nic. n. Antw. 8,23 11,42 2,50 7,18 Antw. n. St. Nic. 6,49 10,40 2,06 6,16 St. Gilles n. Moerb. 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerb. n. St. Gilles 6,53 9,54 1,15 6,14 Mech. n. Brus. 9,30 12,03 4,15 8,19 10,26 Brus. n. Mech- 6,6,56 9,41 12,43 5,36 Mech. n. Leuven 9,25 12,35 4,19 10,25 Leuven n. Mech. 5,36 10,01 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Eecloo naar Schoondijke. Aank. Eecloo per spoor Vertrek Eecloo ST. Watervliet H. IJzendijke Aank. Schoondijke 7,12 9,49 1,40 7,17 9,50 4,29 8,05 10,38 5,16 8,21 10,59 5,33 8,47 11,35 6,— Schoondijke naar Eecloo. Zondag Zon-en niet Feestdagen Vertrek Sch. 9,32 1,45 9,32 IJz. 10,30 2,06 10,30 Watvl. L 6,21 11,12 3,15 12,25 Aank. Eecloo 6,58 11,43 3,58 1, Vertr. p. sp. 8,12 11,50 4,43 7,46 Mahlcgliem— Schoonclijke- Aank. Maldegh. p. sp. Vertr. Aank. Draaibrug Vertr. Schoondijke Aank. Breskens Draaibrug -Breskens. 7.41 9,52 1,37 6,57 7.42 10,14 1,38 7,10 8,32 11,05 2,34 8,06 8,47 11,10 2,40 8,12 9,30 11,50 3,20 8,52 9,53 12,15 3,45 9,15 BreskensSchoondijke DraaibrugMaldechcm. Vertr. Breskens 6,23 10,37 1,18 4,15 Aank. Schoondijke 6,48 11,03 1,43 4,40 Vertrek Draaibrug 8,32 11,51 2,37 5,30 Aank. Maldeghem 9,22 12,42 3,38 6,25 Vertr. p. sp. 9,29 12,56 4,09 7,33 Stoomtr. Vlissingeii-Mhlclelburg STADS TIJD. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilm. 8,9,30, 11, 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,15 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. v. Middelb. naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 7,23 (alleen op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,— 7,— 7,20 8,35 9,20 10,20 11,—. Van Vlake naar Roosendaal voorm. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,48 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en Vlake voorm 6,27 9,24 en nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorm. 6,50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. Spo or hooi d ie nst WalsoordenVlake. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6, 9,nm. 12,50 en 4,uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8, en 10,30 en nam. 2,25 en 5,20 uur. Wagend. Hu 1st-Walsoorden Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,30 en 11 uur nm. 2,05 en 8,05. Van Walsoorden naar Hulst na aan komst der boot. Wesl-Europeesche of Spoor/ijd. Bugel ij ksi Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,7,30 9,30 vm. 11,50 a) b) nm. 3,30 en 6,20c) Breskens naar Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,15a) 3,55 6,50 Van Ter Neuzen n. Borsselen vm. 5,15 7,30e) 10,25 nm. l,55a)g) 4,45 Woensdags a) I») •1) e) D S) I») 5,05 6,20c)h) 6,40h) Ter Borsselen n. Vlissingen vm. 5,35 7,50e) 10,45 nm. 2,15a) Vlissingen n. Borsselen vm. 6,10d) 9,10e) f11,50a)h) nm. 3,30 Borsselen n. Ter Neuzen vm. 6,30d) ---f) nm. 12,10a) nm. 3,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Borsselen Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,12 wacht de boot van 6,20 naar Breskens ten hoog ste 30 minuten en naar Borsselen en Neuzen ten hoogste 15 minuten Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om (>,5B. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste SB minuten. Des ZONDAGS en op 15 SEPTEMBER en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, Vlissingen—Borsselen, VlissingenTer Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4