Aanbesteding; Chili-Salpeter, Mtis éuw Heeren-Rijwiel Bekendmaking. Bekendmaking. Bekendmaking-. Bekendmaking. Mr. P. DIELEMAN, J. D. THIELMAN-Bauwens, Verlaging Steenkolenprijs. In lossing- tot en met Woensdag a. s. eene lading PRIMAK If A LITE IT ALOIJS ADRIA AN SENS-Buy srogge. Met den sla-tijd Gemalen Nitraat, Kolen, TurfbrikkettenMaïs, Lijnmeel en Rijstmeel, Het Kantoor Molenwater nr. 41 oude Hollandsche KAAS Sigarenfabrikanten H.H. Winkeliers!! G. J. EGBERTS, STERKE DRANKEN, WIJNEN en LIKEUREN. Tevens werd in die vergadering beslo ten aan de Provincie een renteloos voor schot te vragen voor de bekeiing van den Langen weg en de Weststraat, samen 4400 M. Wordt dat voorschot verleend, dan bestaat er kans, dat ook Ossenisse eindelijk verharde wegen krijgt, waarvan het reeds zoolang verstoken bleef. OVERSLAG. In de heden 22 Mei ge houden vergadering van stembevoegde in gelanden van den Varempépolder werd: a tot dijkgraaf herbenoemd de heer D. Mathelé b tot gezworene de heer G. Apers; en be sloten a een drietal opritten met keien te ver harden en: b voor den aanleg van een stoomtram weg van Selzaete naar Hontenisse gedu rende 10 jaren een subsidie te verleenen van 25 gulden 's jaars. OVERSLAG. In de laatst gehouden Vergadering van den raad dezer gemeente kwam ter sprake of het niet menschelijk zoude zijn dat ook deze gemeente blijken van belangstelling gaf in den aanleg van den stoomtram van Hontenisse naar Sel zaete. Met het oog op de groote financieële moeilijkheden dezer kleine gemeente wier kom toch uurs van den tram verwij dert zal blijven vond denkbeeld geen bij val en werd besloten geen subsidie te ver leenen. WESTDORPE. Naar wij vernemen is Dinsdag 20 dezer, door de Vergadering van stembevoegde ingelanden van den Canisvlietpolder besloten gedurende tien jaren een subsidie te verleenen van 75 gulden voor het aanleggen van een Stoom- trammerij van Selzaete naar Hontenisse. VLISSINGEN, 22 Mei. Gisteren kwam hier op de reede het jacht Alberta, met koning Leopold van België. Het jacht nam aldra een loods aan boord en stoomde daarna het Oostgat in. Het keerde echter des avonds ongeveer 9 uur weer terug en zette de reis naar Ostende voort. Onderwijs. 15 Mei. Geëxamineerd 3 candidaten. Geslaagd de heeren L. van Tiggelen te Poortvliet en S. de Visser te Nieuw- en St. Joostland. Uit België. Evenals in vele gemeenten van Zeeuwsch- Vlaanderen, wordt in België veel werk gemaakt van het spelen met reisduiven. Vooral in de Vlaamsche gemeenten kan men bijna geen huis voorbij gaan, of men ziet op het dak één of meer uitleiders. Dat met dit spelen nog al wat geld ge vraagd wordt, blijkt uit het volgende. Volgens eene berekening worden in den zomer eiken Zondag gemiddeld 210,000 reisduiven uit België naar Frankrijk ge zonden. Gewoonlijk rekent men in België voor iedere duif 3 francs inleg; terwijl bovendien voor de zoogenaamde poelen soms op één enkele duif nog 40 tot 50 frs. wordt gezetzoodat men voor iedere duif, die vliegt, gerust 5 francs door elkaar mag rekenen. Dit zou voor iederen Zon dag bedragen 1,050,000 francs alleen voor inleggeld. Bedenkt men bovendien, dat gedurende den geheelen zomer geen Zon dag voorbij gaat, of in alle plaatsen van eenig "belang van België worden prijsvluch- ten gegeven, dan kan men zoo wat nare kenen, welk een kapitaal jaarlijks in Bel gië met het spelen van reisduiven verhan deld wordt. Een enkele maatschappij in Brussel ver zond met de Pinksterdagen 2000 duiven, die gemiddeld voor 10 francs vlogen. Rechtszaken. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. HedenVrijdag zijn veroordeeld wegens Overtreding van rijksbelastingen E. de B. 33 jaar, koopman, Maldeghem, tot 7 d. gev. straf, ƒ50.s. 20 dagen J. J. de N. schilder en bierhuishouder, Ter Neuzen, (voor bedrijfsbelasting) tot 10.boete subsidiair 10 d. h. en P. B. 31 jaar, rei zend agent, Vlissingen, (voor personeele belasting) tot 10,b. s. 5 d. h. MishandelingJ. M. 19 jaar, visscher, Arnemuiden tot 4 m. en J. B. de B. 19 jaar, Th. J. I. 20 jaar en A. J. G. 20 jaar, arbeiders, Sas van Gent, ieder tot 2 m. gev. straf en J. F. 23 jaar, zaadhan delaar, 's-Gravenpolder, tot 10.b. s. 10 d. h. Mishandeling gepleegd tegen zijne echt- genooteM. G. 42 jaar, arbeider, Kloe- tinge tot 5.b. s. 5 d. h.; Wederspannigheid: J. van B. 18 jaar, werkman, Hansweeit (Kruiningen) tot 14 d. gev. straf en het als ambtenaar opzettelijk verduiste ren van geld dat hij in zijne bediening onder zich heeft en valschheid in geschrift: J. den F. Pzn, vroeger postbode thans zonder beroep, Zoutelande, tot 4 m. gev. straf, met ontslag van rechtsvervolging van het hem meer ten laste gelegde Ontslagen van rechtsvervolgingL. G. 26 jaar, visscher en W. B. 13 jaar, sjou werman beiden Ter Neuzen, beklaagd van mishandeling Vrijgesproken E. A. de B. 25 jaar, ar beider, Sas van Gent, beklaagd van mis handeling. Ingezonden Stukken. I>e koorzanger, zijne waar- tligheitl en zijne roeping. Met achting en verbazing, Geachte Re dactie, las ik het stuk, van den koorzan ger in het nummer van Zaterdag 17 Mei. Ik spreek van achting, want voorzeker het stuk bevat veel waarheid en is ver gezocht. Toch verwondert het mijwaar van daan die plotselinge ommekeer in de wij ze van God te loven? Zou dit geen idee zijn van slechts eenige personen? Om eens een voorbeeld te geven. Hoelang zouden de missen als van Van Bree, Mozart, d'Archambeau en Décharneux al niet ge zongen worden? Neen nog sterker, in hoeveel kerken zouden ze nog dagelijks geen grooten opgang maken? Was dit waarlijk zoo erg dan zou de geestelijke overheid het wel bepaald verbieden, maar nu is de een er voor en de ander er te gen. Maar van verbazing nam ik de pen op wijl ik zag dat dit stuk onderteekend was door A. R. te 's Heerenhoek. Hoe verbaasd te zien, dat zijn opstel zoo geheel en al zijne handelwijze tegensprak, zijne stelre gels, welke hij een ander placht voor te schrijven, zijne daden loochent. Of zijn niet de eerste vier regels Met blijdschap Ge achte Redactie heb ik de verschijning be groet van het eenige Kath. Blad in Z. Vlaanderen »Zelandia" een grove leugen? Ook hem is als ieder abbonné van 's Hee renhoek de courant, een week of drie ter inzage gebracht. Maar wie geen abbonné werd was de heer A. R. »Er was niet veel aan, of ze kwam altijd te laat met hare berichten. Ik vraag U, Geachte Redactie, wat dunkt U daarvan." Teruggekomen op ons onderwerp, zien we hem een eindje verder rouwmoedig op zijn borst slaan, al verzuchtende »Peccavi" overtuigd dat hij is, ook meermalen God op eene onwaardige wijze geloofd te heb ben. Het wPeccavi" schijnt hier alles maar te moeten goed maken. Maar is het dan niet verdrietig voor ons koor, ten zijnen pleiziere een geheelen tijd lang, alle Zon dagen de mis van Verhulst te repeteeren en nu wij hem eenmaal kennen, éénmaal gezongen hebben, niet meer mogen opvoe ren. Of is het met «Peccari" goed te maken, wanneer op St. Cecilia de reke ning van «Verhuist" overgelegd wordt? Mij dunkt van neen. Waarlijk men zou zeggen dat dit be rouw niet uit eigen beweegreden voorkomt. En indien dit het geval is, Geachte Redactie waarom dan nu alles te verachten wat men vroeger zoo geprezen, nu alles te ver- stooten wat men slechts met veel moeite verkregen heeft? Neen Geachte, Redactie ik kan mij met zulk een auteur niet ver eenigen. Ik hoor niet graag de vos de pas sie preken. U dank zeggend voor de verleende ruim te teeken ik 's Heerenhoek. C. P. S. Correspondentie. De beurs en eenige berichten moesten wegens plaatsgebrek worden uitgelicht. Advertentiën. voorhanden fijne GENUA-OLIE, Fransche OLIE'S in heele en halve flacons. Ook gewone SLA-OLIE in elke hoe veelheid te bekomen, benevens echte ROZIJNEN AZIJN, KREEFTEN, ZALM, SARDINES, LUNCHTONG, CORNED-BEEF, OIBILS, LIEBIG VLEESCH-EXTRACT, groote en kleine flacontjes MAGGI om te kruiden, Maggis Soeptabletten, Maggis Consommé, enz. Aanbevelend, .1. D. Till KLM Ai\-lia u wens, a/d Roomsche Kerk, Ter Neuzen. Landbouwers-Vereeniging EIGEN HULP" te HONTENISSE. van p. m. ko. 20,000 op Zaterdag 7 Juni 1902, des namid dags vijf ure, bij den heer P. J. Ver bist te Kloosterzande. Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden op aanvraag te bekomen bij den Secre taris JAC. BUIJSROGGE. van de le Nederl. Rijwiel-fabriek «Bur gers" Deventer, voorzien van rem en stale» schermen, ad f95,-. Te be vragen bij A. 8AMAIV, Agent te Axel. Het BESTUUR van den polder Groot Cambron maakt aan belanghebbenden bekend 1°. dat de Rekening en Verantwoor ding over het Dienstjaar 1901/1902, alsmede de Begrooting voor 1902/1903, met de Memorie van toelichting van af den 27 Mei e. k., gedurende acht dagen ten Kantore van den Ontvan ger-Griffier te Hulst, ter inzage zul len liggen des voormiddags van 9 tot 12 ure. 2°. dat eene Vergadering van Inge landen zal gehouden worden ep Donderdag: 5 Juni a. s,, des voormiddags 9'/» ure, in de Esta- minet »De Koning van Engeland" bewoond door E. CATTOIR-de Boij te Hulst. 3°. dat de door die vergadering vast te stellen Begrooting, enz. van af den volgenden dag opnieuw gedurende acht dagen ter bovengemelde plaats en uur ter inzage zal worden neder- gelegd. Hulst, den 23 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd, J. VOGELVANGER, Dijkgraaf. F. HOMBACH, Ontv.-Griffier. Het BESTUUR van den Ser Paulus- polder maakt aan belanghebbenden be kend 1°. dat de Rekening en Verantwoor ding over het Dienstjaar 1901/1902, alsmede de Begrooting voor 1902/1903, met de Memorie van toelichting van af den 27 Mei e. k., gedurende acht dagen ten Kantore van den Ontvan ger-Griffier te Hulst, ter inzage zul len liggen des voormiddags van 9 tot 12 ure. 2°. dat eene Vergadering van Inge landen zal gehouden worden op Donderdag 5 Juni a. s., des voormiddags 107» ure, in de Esta- minet »De Koning van Engeland" bewoond door E CATTOIR-de Boij te Hulst. 3°. dat de door die vergadering vast te stellen Begrooting, enz. van af den volgenden dag opnieuw gedurende acht dagen ter bovengemelde plaats en uur ter inzage zal worden neder- gelegd. Stoppeldijk, den 23 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd, G. MANGNUS Dijkgraaf. F. HOMBACH, Ontv.-Griffier. Het BESTUUR van den St. Pieters- polder maakt bekend dat eene Vergadering van inge landen zal gehouden worden op Dinsdag den Juni 1902, des voormiddags ten elf ure, in het Pa viljoen aan de Isabellasluis te Philip pine dat van den 24en tot en met den 31en dezer, voor grondeigenaren in den pol der, ten kantore van den Ontvanger- Griffier te Sas van Gent, ter inzage zullen liggen en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn: a. de Rekening en Verantwoording over 1901/1902, b. de Begrootfng met Memorie tot toelichting voor 1902/1903 dat de Begrooting, nadat zij door de vergadering van ingelanden is vastge steld, andermaal gedurende 8 dagen, te rekenen van den 5 Juni 1902, ten kan tore alsboven ter inzage zal liggen. Sas van Gent, den 22 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd, E. CUELENAERE, Dijkgraaf. P. WAUTERS, Ontvanger-Griffier. Het BESTUUR van den polder Groot- Kieldrecht maakt bekend 1°. Dat de gewone jaarlijksche Ver gadering zal gehouden worden op Zaterdag 7 Juni 19D2, des voor middags ten 10 ure, ten huize van L. J. Brand in »Het Bonte Hert" te Hulst. 2°. Dat van den 28en Mei tot 6 Juni 1902 ten Kantore van den Ontvan ger-Griffier te St. Jansteen, ter in zage liggen en tegen betaling der kosten in druk of afschrift verkrijg baar zijn a de Rekeningen Verantwoording over 1901/1902, b. de Begrooting voor 1902/1903, met de daarbij behoorende Memo rie tot toelichting en 3°. dat van die Begrooting, nadat zij door gezegde Vergadering is vastge steld, andermaal gedurende 8 dagen ter plaatse als boven inzage zal kun nen worden genomen. Clinge, 23 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd, D. VERCAUTEREN, Dijkgraaf. A. T. ROTTIER, Ontvj-Griffier. Het BESTUUR van den polder Sint Jansteen maakt bekend 1°. Dat de gewone jaarlijksche Ver gadering zal gehouden worden op Wocnstlag 4 Juni 1002, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van L. J. Brand in »IIet Bonte Hert" te Hulst. 2°. Dat van den 25en Mei tot 3 Juni 1902 ten Kantore van den Ontvan ger-Griffier te St. Jansteen, ter in zage zullen liggen en tegen betaling der kosten in druk of afschrift ver krijgbaar zijn a. de Rekening en Verantwoording over 1901/1902, b. de Begrooting voor 1902/1903, met de daarbij behoorende Memo rie tot toelichting en 3°. dat van die Begrooting, nadat zij door gezegde Vergadering is vastge steld, andermaal gedurende 8 dagen ter plaatse alsboven inzage zal kun nen worden genomen. St. Jansteen, 23 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd, P. DE KERF, Dijkgraaf. A. T. ROTTIER, Ontv.-Griffier. Het BESTUUR van den polder Nieuw Kieldrecht maakt bekend 1°. Dat de gewone jaarlijksche Ver gadering zal gehouden worden op Zaterdag 7 Juni 1903, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van L. J. Brand in »Het Bonte Hert" te Hulst. 2°. Dat van den 28en Mei tot 6 Juni 1902 ten Kantore van den Ontvan ger-Griffier te St. Jansteen ter in zage liggen en tegen betaling der kosten in druk of afschrift verkrijg baar zijn a. de Rekening en Verantwoording over 1901/1902, b. de Begrooting voor 1902/1903, met de daarbij behoorende Memo rie tot toelichting en 3°. dat van die Begrooting, nadat zij door gezegde Vergadering is vastge steld, andermaal gedurende 8 dagen ter plaatse alsboven inzage zal kun nen worden genomen. Clinge, 23 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd, D. VERCAUTEREN, Dijkgraaf. A. T. ROTTIER, Ontv.-Griffier. De Onderlinge Paarden- en Veever- zekering-Maatsch. te Zwolle mijn bes ten dank voor de vlugge en prompte betaling der vergoeding voor het paard, dat ik 15 Mei jl. verloren heb. Ad. VERSIJP. Zuiddorpe, 21 Mei 1902. Aan mijn magazijn te HULST dage lijks verkrijgbaar aan concurreerende prijzen. E. P. STAAL. VAN Advocaat en Procureur TE MIDDELBURG, is verplaatst naar aldaar, bij de Koepoortstraat. Het beste adres voor en VISCH, is dat van P. J. SCHELLEMAN, te Axel-Sassing. Groot- en Detailhandel. blijven steeds concurreeren zoowei in prijs als kwaliteit. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET SPEK per kilo f 0,67. MAGER SPEK 0,70. Zuiver Inlandsch gesmolten REU ZEL in vaatjes van 10, 20, 25 en 50 KG. k /"0,68 per KG. ZULT (Boterhamworst) 0,60 Droge TAFEL WORST per 10 kilo 0,95 Orders boven f 10 half franco station. Emballage en vaatjes vrij. Onbekend Rembours. Leidsche weg 7, UTRECHT. Groot- en kleinhandel in KRUIDENIERSWAREN, TABAK en SIGAREN, COMESTIBLES en Geconserveerde GROENTEN. Boter, Kaas, Eeieren, Reuzel, Spek. Engelsche en Hollandsche BISCUITS. CHOCOLAAD, BORSTELWERK, enz. Alles aan zeer sterk concurreerende prijzen. Prijs per Hoed of 18 Mud a contant f 12, Op crediet -13, Per 1000 kilos a contant - 8,00. Op crediet - 8,75. WALSOORDEN, 23 Mei 1902. De opname van ingezonden stukken bewijst volstrekt niet, dat de Redactie met den inhoud instemt. Zierikzee, RUHR-RACHELKÜLEN.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3