Provinciaal Nieuws. trouw zweert aan de grondwet. De stoet was bijzonder rijk. Het koninklijk rijtuig werd getrokken door 8 paarden, op Oos- tersche wijze getuigd. In het prachtige koninklijke rijtuig zaten Alfonsus XIII en zijne moeder Christina. De koning zag bleek, voor het eerst droeg hij de uniform van opperbevelhebber van het leger. 2.25 kwam de koning in de zaal der Cortes aan, waar hij, omringd door zijn fa milieleden, de vreemde prinsen en buiten gewone gezanten, de leden van het corps diplomatique en de »grandes" van Spanje, op den koninklijken zetel plaats neemt. De president houdt eene toespraak en noo- digt ten slotte den vorst uit trouw te zwe ren aan den grondwet. Alfonsus XIII staat op en onder ademlooze stilte zweert hij »bij God en het Evangelie trouw aan de grondwet des lands." Onmiddelijk daarop vertrekt de koning weder en de stoet zet zich in beweging naar de kerk van den H. Franciscus, die reeds gevuld is met uitgenoodigden. Het volk is stil, men voelt den ernst, die alom heerscht. De stoet is in zijn geheel een vermake lijk anachronisme. Onder de electrische kabels der trolley-trams en de geleiddra- den der electrische verlichting rijdt de ouderwetsche koninklijke karos, geleid door palfreniers en lakeien met pruiken en ouderwetsche kostumes en met groote zwa re stokken met zilveren knoppen in de hand. De kerk, waar het tweede gedeelte der plechtigheid zal plaats hebben, is sober versierd door schilders der moderne Spaan- sche richting. Nauwelijks treedt de koning de kerk binnen, of een plechtig »Te Deum" wordt aangeheven. Na afloop rijdt de stoet onder het donderen der kanonnen en het gelui van alle Madridsche torenklokken naar het paleis terug. De kroningsplechtigheid is geëindigd, want in Spanje heeft de eigenlijke kro ning, in de letterlijke beteekenisdes woords, niet plaats, 't Is meer eene huldiging. FRANKRIJK. De zaak Humbert. Opnieuw is de boedel der voortvluchtige mevrouw Humbert bestolen, dat is reeds de tweede diefstal. Het is thans het bui tengoed Celleyran, dicht- bij Narbonne, waar de inbraak is gepleegd. In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben de die ven zich een toegang in het huis gemaakt zonder verder acht te slaan ofl de zegels, die in de vorige week op alle sloten aan gebracht waren. Celleyran ligt nog al afgelegen en zoo zorg, die na de inbraak op het kasteel des Vives-Eatix op alle bezittingen der familie zijn voorgeschreven, hier nog niet waren uitgevoerd. De bewakers waren op weg, maar de dieven zijn hun voorgeweest. Bi- zonderheden omtrent den diefstal kunnen we nog niet vermelden. Het vermoeden, dat we hier te doen zouden hebben met een expeditie, door mevrouw Humbert zelf geleid, wordt door de laatste ge beurtenis versterkt. Men (hier uitgezon derd de belanghebbende schuldeischers) maakt zich vroolijk over de mate van res pect, die deze handlangers van mevrouw Humbert voor de Jrijkszegels aan den dag leggenmevrouw Humbert, di^ 20 jaren lang met de zegels, die de millioenen der Crawfords omsloten, publiek en overheid buiten haar brandkast heeft weten te hou den. De schuldeischers der lijfrentenbank hou- deji intusschen menige vergaderingen om te bespreken in hoeverre zij hun belangen nog afzonderlijk zouden kunnen behaiti- gen behalve door als schuldeischers in den boedel op te komen. Gaarne zouden zij de deskundige raadgevers van de bank aan spreken en andere personen, die door hun naam en positie vertrouwen hebben inge boezemd in de instelling. Ook zinnen ze op de mogelijkheid om aan den boedel te rug te doen komen sommige gelden, die aan eenige schuldeischers terug zijn be taald door de Humberts vóór de faillietver- verklaring. De rechter van instructie in de zaal, Leydet, werkt zoo hard mogelijk om alles tot klaarheid te brengen. De raadslieden der familie, de gewezen notaris Langlois en de beruchte notaris Du mort, worden dezer dagen door hem in verhoor genomen. Allerlei misdaden, in de laatste jaren gepleegd, worden tegenwoordig in ver band gebracht met de operatiën der fami lie Humbert. Zoo werd driejaren geleden een bankier uit Rijssel, Schotmann ge naamd, in den spoortrein vermoord. Deze Schotmann schijnt een vordering van vele millioenen op mevrouw Humbert gehad te hebben. Men heeft nooit geweten, wie de moordenaar was. De Intransigeant vraagt, of het boevenpak, waarmede de Humberts betrekkingen onderhielden, hier niet aan het werk kan zijn geweest, even als bij den moord op Bar ré me, den prefect van I' Eure, het departement, waar de Humberts dikwijls werkzaam zijn geweest. Het is zeer jammer, dat de pogingen om op Ket spoor van mevrouw Humbert te komen tot dusverre zijn mislukt. Men schijnt te vermoeden, dat Portugal, het voorgegeven geboorteland der Crawfords, door haar op de vlncht bezocht is of dat ze aldaar nog vertoeft. De Oorlojs. Volgens geloofwaardige berichten uit Zuid-Afrika zal de vredes-onderhandeling te Vereeniging mislukken en hebben de Boeren de stad Pretoria zoo goed als in gesloten. De Boeren staan nog met 25.000 man te velde. In het Noord-Westen der Kaapkolonie is de bevolking gereed om zich bij de Boeren commando's aan te sluiten. De Tmes-correspondent te Pretoria is er zoo goed als zeker van, dat de Boeren die te Vereeniging vergaderen, voor het meerendeel van geen overgave op de En- gelsche voorwaarden willen weten. Hij zegt, dat de verslagen vijand zijn neder laag niet wil erkennen. In een brief uit Kaapstad aan de Times wordt de meening uitgesproken dat de on derhandelingen te Vereeniging een mis greep vormen. En de vraag wordt gesteld, of de Engelsche regeering niet thans met vaste hand de „Zuid-Afrikaansche brand netel zou uitrukken, opdat die niet meer steken kan." Die vraag zegt de St. Ja mes's Gazette is te meer opmerkenswaar dig omdat zij wordt gedaan door menschen, die reden hebben om naar vrede te ver langen, maar de Boeren kennen en weten dat van hen geen toegeven te wachten is. De argumenten, die de Times-correspon dent voor zijn aandringen op krachtiger- optreden aanhaalt, zijn werkelijk subliem. Het Jingoblad zou zoo gaarne zien, dat de vergaderde Boeren autoriteiten in de pan werden gehakt en meent dat dan de oor log uit is. De Times noemt de eischen der Boeren onbeschaamd en men zou meenen laat 't hlad er op volgen, dat de onbeschaamdheid dier eischen ons aanleiding zou hebben gege ven, om hen zonder verder gepraat weg te zenden. In geenen deele; de lankmoe digheid die ons geheele gedrag in deBen oorlog gekenmerkt heeft is grenzenloos.... Is het niet belachelijk, dat de Times spreekt van onbeschaamdheid der Boeren nu het blad de onbeschaamdste taal te lezen geeft, die men zich denken kan en een ieder met wrevel vervuld. De Victorian is van Southampthon naar Zuid-Afrika vertrokken met een 700 man schappen aanvullingstroepen, meest huza ren en gardedragonders, en een 500 paar den. Te Queenstown komen er nog meer manschappen aan boord. Met de Lismore Castle is Zaterdag een eskadron van de Scottish Horse vertrok ken. Ook zijn er weer manschappen van de Z.A.sche politie naar Kaapstad gegaan. Gedeelten van de Commonwealh Horse, de nieuwe Australische ruiterij, zijn scheep gegaante Brisbane de Queenslanders op den Cvpcii\s,iM!xIIt'f^MelhWWUP„tóQ. Victoiia- Den 17en dezer is de Drayton Grange met 600 Nieuw-Zeelanders te.Durban aan gekomen. Honderd Australiërs, die reeds in den oorlog zijn geweest, hebben zich te Ade laide weer ter beschikking gesteld. Zoo stuurt Engeland aldoor versterkingen. Het sluiten van don vrede op de door Engeland gestelde voorwaarden wordt zeer twijfelachtig. Het zijn vooral de Vrijsta- ters die onafhankelijkheid als de grondslag van de vredesvoorwaarden verlangen. Volgens een telegram uit Pretoria is de houding der Bóeren-afgevaardigden te Ver eeniging bijeengekomen, zeer st ijdlustig. Men meldt uit Zeeland Op de visscherij-tentoonstelling te Kat wijk zal ook de Zeeuwsche oestercultuur vertegenwoordigd zijn. Daarvoor is het ge bruik toegezegd van oesterputten, aanwe zig in het Zeeuwsch genootschap der we tenschappen te Middelburg. Om dat on derdeel der tentoonstelling zoo volledig mogelijk te doen zijn, heeft de heer Kake- beeke een beroep gedaan op alle kweekers in Zeeland die voorwerpen of curiositeiten, op de teelt betrekking hebbende, in bezit hebben, om deze tijdelijk voor dat doel te willen afstaan. Naar men ons mededeelt, hebben enke le visschersplaatsen reeds besloten aan de tentoonstelling deel te nemen, met voor werpen welke op de Zeeuwsche wateren bij het bedrijf gebezigd worden. Kanaal Gent-Temeuzen. Een wetsontwerp tot goedkeuring van de met België gesloten overeenkomst tot wijziging der overeenkomst van 29 Juni 1865, aangaande de verbetering van 't ka naal Gent-Terneuzen js bij de 2e kamer in gekomen. De regeering bericht, dat op verzoek der Belgische regeering de mogelijkheid onderzocht is om de thans over het ka naal te bouwen bruggen en de te Sas van Gent te bouwen sluishoofden zooda nige afmetingen te geven, als geacht kun nen worden in overeenstemming te zijn met die eener eventueel later te bouwen groo te sluis te Terneuzen. Dat onderzoek heeft tot een volkomen bevredigend resultaat geleid en de over tuiging gevestigd, dat de eene oplossing in dien zin het voordeel zal aanbieden, dat bij den eventueelen lateren bouw de zer sluis en de daarmede gepaard gaande kanaalverbetering men niet zal staan voor weliswaar oplosbare, maar toch niet te miskennen moeilijkheden verbonden aan het alsdan opnieuw wijzigen der nu te Sas van Gent en te Sluiskil te scheppen toe standen. In aansluiting aan de resultaten van genoemd onderzoek heeft de Belgische Regeeiing verzocht de afmetingen der te bouwen draaibruggen en der te Sas van Gent te bouwen sluishoofden alsnog te wijzigen en tevens de capaciteit van dit werk door eenigszins groote wijdte en en door grootere diepte van den binnen- slagdorpel te vergrooten. Voorts heeft de Belgische Regeering de inrichting verzocht van middelen tot me chanische beweging van de nieuwe wer ken te Ter Neuzen, alsmede de verlichting daarvan door middel van electriciteit en wenscht zij de bevoegdheid te erlangen om deze wijze van beweging en deze ver lichting ook in toepassing te brengen re» pectievelijk voor de andere kunstwerken en voor het geheele kanaal. Het overleg omtrent een en ander heeft geleid tot de gesloten additioneele over eenkomst, welke thans aan de goedkeu ring der Staten-Generaal wordt onderwor pen. In het aanleggen van twee eenvoudige wisselplaatsen nabij de sluishoofden te Sas van Gent is voorzien, waaraan voor het passeeren van zeer groote en diepgaande schepen behoefte kan bestaan. De door de Belgische Regeering jaarlijks te betalen kosten van onderhoud en be diening van het kanaal en zijne kunst werken zijn thans nader bepaald op ƒ94: ,500. Bedongen is, dat België bovendien jaar lijks terugbetaalt alle bijzondere uitgaven, welke het gevolg zijn van de mechanische beweging en de electrische verlichting der werken bewesten Ter Neuzen, zoodat de kosten voor de verlichting en voor de ge wone beweging dier werken niet meer ten laste van Nederland zijn. Bepaald is, dat op de bezoldiging van het bijzondere personeel, die dus niet ten laste van Nederland is, de gewone wette lijke kortingen zullen kunnen worden toe gepast, zoodat aan die beambten en hunne weduwen en weezen pensioen verzekerd is. Onteigening van andere perceelen dan die welke krachtens de wet van 10 April 1900 zijn aangewezen, wordt ten gevolge van deze additioneele overeenkomst niet gevorderd. KOEWACHT. Met het donker, regen achtige weder der laatste dagen zijn vele reisduiven verdwaald geraakt en menig duivenliefhebber wachtte tevergeefs op de terugkomst van zijn »prijswinner." In de ze gemeente zijn ook enkele terecht geko men. Zoo ving een inwoner een duif, die Bitof iflffis een briefkaart naar dien heer en aanstonds ontving hij een telegram, dat de eigenaar om de duif zou komen. Deze kwam wer kelijk expres uit Brussel om zijn eigendom terug te halen en was uitermate verheugd zijn reiziger terug te hebben. De vorige week had hij, zoo vertelde de Brusselaar, nog een prijs van fr. 500 verdiend. Zooals wij reeds gerrteld hebben, vier den het echtpaar Ch. L. der Weduwe en A. C. van Goethem Donderdag haar gou den huwelijksfeest. De landbouwers uit den Ferdinanduspolder, waar het gouden echtpaar woont, hadden zich tot eene com missie gevormd en geld uitgelegd om de zen dag eens recht feestelijk te vieren. Ook de vrouwen en jonge dochters had den zich vereenigd om voor de versiering te zorgen. Reeds vroeg in den morgen heerschte er een groote drukte en leven digheid in den Ferdinanduspolder. De vlaggen werden uitgestoken, versieringen aangebracht en de eerebogen geplant. En toen om 8 uur het gouden huwelijks- paar met een vierwielig rijtuig met 2 paar den bespannen aan hunne woning werd afgehaald, was de geheele wijk in feest dos. Omgeven door in het wit fgekleede maagdekens namen de feestelingen in het mooie rijtuig plaats. Ook de familieleden en de buren namen in rijtuigen plaats en zoo reed men stoetsgewijze naar het dorp, waar in de kerk een plechtige H. Mis zou worden opgedragen om God te bedanken voor het groote voorrecht aan Der wedu we en echtgenoote geschonken. Aan de herberg van Alouis van Rumste stond het gemeentebestuur en de werken de, eere- en contribueerende leden der fan- farenmaatschappij »De Eendracht" de fees telingen af te wachten en onder de tonen der muziek trok men naar het gemeente huis. Van al de huizen, waar de stoet voorbij trok, wapperde de nationale driekleur. Aan het gemeentehuis stapte men af en van hier ging het te voet naar de kerk. Voor de oudjes liepen een paar in het wit gekleede maagdekens, die bloemen op den weg strooiden. In de kerk, waar binnen het koor twee prachtige zetels voor het gouden echtpaar waren klaargezet, werden zij door den zeer eerw. heer pastoor verwel komd, die hen in eene sierlijke rede ge luk wenschte met het zeldzame feest. Nu begon een plechtige H Mis met uitstelling van het II. Sacrament, die door vele in gezetenen. werd bijgewoond en waarin wel vele gebeden zullen gestort zijn in de eer ste plaats om God te bedanken maar in tie tweede plaats ook om Gods mildste ze geningen voor het brave echtpaar af te smeeken. Na de H. Mis trok de stoet weer naar het gemeemtehuis, waar op de gemeente kamer door den raad de eerewijn werd aangeboden. Hier werden de oudjes door den heer Burgemeester toegesproken, die hen een prachtige hanglamp aanbod. Tevens was voor hen en de familie een dejeuner klaar gemaakt. Onder het spelen der fanfaren werd het ontbijt gebruikt, waarna Leonie van de Vijver, dochtertje van den heer D. v. d. Vijver, het echt paar toesprak en het namens de feestcom missie een schoonen ruiker van goudge kleurde bloemen en vruchten aanbood. Om 11 uur bracht de fanfarenmaatschap- pij nog eene audade, waarna de commis sie met het gouden echtpaar en de fami lie naar den Ferdinanduspolder reed, waar het feest werd voortgezet. Hier ontvingen zij tal van blijken van belangstelling. In den namiddag werd de geheele fami lie onthaald ten huize van den heer P. Dierick, waar menig glas ter eere der ju bilarissen gedronken werd. Wij mogen dit verslag niet eindigen voor een woord van warme hulde en lof gebracht te hebben aan de wakkere land bouwers uit den Ferdinanduspolder. Zij hebben die arme menschen een feest dag bereid, die nimmer uit hun geheugen zal gaan en waarvan hunne kinderen en kindskinderen nog jaren lang zullen spre ken. Eere dus aan de feestcommissie uit den polder. SAS VAN GENT. De reuzenwalvisch, welke eenige dagen in Gent tentoonge steld geweest is, passeerde hier Donderdag morgen per schip. Enkele personen maak ten van de gelegenheid gebruik om het reuzendier, dat 80000 kilos weegt, te be zichtigen. Donderdagmiddag werd in het Hotel Rotterdam ten overstaan van Notaris Vol lenhoven van Daalen verkocht de met ruim dertigduizend gulden bezwaarde Goud- en arsenikfabriek te Sas van Gent. Er was weinig belangstelling en nog minder kooplust. Slechts één bod werd gedaan. Door dat bod werd de Heer Wal- kier te Brussel, voor 10000,gulden, ei genaar van de fabriek. De man van Westdorpe die Dinsdag avond zijne vrouw wilde doodschieten, werd Donderdagmiddag onder politie ge leide van hier naar Middelburg overge bracht. WESTDORPE. De oude weg tusschen Passluis en Sas wordt gedeeltelijk opge broken en zal vooreerst wel niet opnieuw in gebruik komen. Eerst zullen Sluiswer- ken gereed moeten zijn. Zij die gewoon -waren op nei nippertje aan eten trein ie komen, mogen er wel aan denken, dat ze nu een omweg moeten maken en dus wat vroeger van huis moeten gaan Voor ve len is deze goede raad zeker wel overbo dig. O, die drankDinsdagavond om streeks halfzeven is aan den Zwartenhoek een treurig familie-drama afgespeeld, een drama, dat ongetwijfeld aan drie direct betrokkenen het heele leven zal bijblijven en dat alweêr tengevolge van dat ellendige drinken. Zeker B ongeveer 24 jaar oud en nog geen twee jaar gehuwd, had hier en daar een pint gepakt. „Hij kwam in gezelschap van een vriend." „Die vriend" (G. genaamd.) (ook onder den invloed van Bacchus) bracht B. door lasterpraatjen (ten nadeele van de vrouw van B.) in zoo 'n opgewonden toestand, dat laatstgenoemde naar huis snelde, het tweeloops geweer nam en op zijne vrouw vuurde. Gelukkig schoot hij mis. Een an der schot trof den zwager van B. De toestand van den getroffene is vrij ernstig. De dader ging zelf zich bij de politie aan gegeven en werd gearresteerd. Toen het te laat was, kwam het berouw. St. JAN STEEN. 23 Mei. „Een paard! een paardMijn koninkrijk voor een paardriep Richard III, koning van En geland, aan 't eind van een verloren veld slag. Zonder paard echter en zonder ko ninkrijk eindigde hij, kort nadat hij dezen schitterenden ruil had voorgesteld. „Een kerk een kerk ons kleine ka- pelleke voor een groote kerk!'' roepen de inwoners van de Hellestraat (gemeente Stekene) en zij schijnen gelukkiger te zijn dan koning Richard, want ernstige plan nen zijn in wording aangaande deze be langrijke zaak. Belangrijk in hooge mate, maar ook noodig. Als verdoolde schapen, niet wetende tot welken schaapstal ze behooren, trekken de bewoners dezer sterk bevolkte buurt her- en derwaarts. Verder dan een uur van kerk en school verwij derd, verblijft het jonge geslacht meer in de bosschen dan op de schoolbanken, en groeit verwilderd op tot schade en schande der gemeente. Geen wonder dus, dat men hier reeds lang reikhalzend uit zag naar een eigen Godsgebouw, welks hooge toren onze van alles verstoken be volking te midden van 't eeuwig groen der sparren naar 't eeuwig groen van den Hemel zou wijzen. Geen wonder ook, dat aller harten van blijdschap kloppen, nu deze lang gekoes terde wensch kans heeft in vervulling te gaan. God geve, dat we niet te lang moeten wachten HULST, Vrijdag. Hedenmorgen om elf uur was het wederom vergadering van den Gemeenteraad. Tegenwoordig zijn de leden T. van Waesberghe burgemeester, Levs. van Waes- berghe en H. Wauters wethouders, als mede de heeren Johs. Adriaanse, F. Hom- hach, H. Verwilgen en Jos. Seydlitz. De voorzitter opent de vergadering, waarna door den secretaris de notulen der vorige vergadering worden gelezen, wel ke onveranderd worden goedgekeurd; me- dedeeling geschiedt van de navolgende in gekomen stukken. 1°. Proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger 2o. Berichten van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van a kohier van den hoofdelijken omslag voor 1902. b raadsbesluit tot gratificatie-verleening ad f 50 aan den onderwijzer C. J. Claas- sen, als blijk van waardeering voor de ve le en langdurige diensten aan het onder wijs in de gemeente bewezen c raadsbesluit tot wijziging der begroo ting voor 1902. Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt om opzegging van pacht te doen van een stukje gemeentegrond op het eind van het Molenstraatje, aan wij len den heer L. J. Blemel vroeger in pacht gegeven. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat is ingekomen eene missive van de naamlooze Vennootschap stoomtram Hulst- Walsoorden in zake doorgraving stadswal nabij de Gentsche Poort, waarop nog een nader schrijven is gevolgd. De voorzitter stelt voor zulks in eene zitting met gesloten deuren te behandelen, waartoe wordt overgegaan. Na heropening der openbare zitting ge schiedt mededeeling dat de Gemeenteraad besloten heeft aan de naamlooze Vennoot schap toetestaan de stadswal op haar kos ten nahij de Gentsche Poort door te graven, een dam waarover de trambaan zal loopen op te werpen in de binnenvaart, zulks on der eenige voorwaarden, waaronder 't ver harden met klinkers of keien van de op ritten op de wallen, 't bekleeden met gras zoden van de zijkanten der doorgraving, het maken van een gemetselden duiker vancf deGentschePooritot enmetden tram- dam in de kosten waarvan de Gemeente 300 gulden zal bijdragen. Voorts dat het terrein tusschen de tramlijn in de binnen vest, de stadswal en den dam langs den weg naar 't station aangeplemd worde 20 centimeter boven het peil van den straatweg en op naam van de gemeente komt, waarvoor de Gemeente eveneens 800 gulden ZUl rorgueÜCH. Naar wij vernemen zijn door het Gemeentebestuur aangekocht twee anni- hilateurs, waarvan er een zal worden ge plaatst op het Stadhuis en een op het Landhuis. In de eerste dagen van de volgende week kunnen eenige wagonladingen rails en dwarsliggers verwacht worden ten behoe ve van den aanleg van den stoomtram van hier naar Walsoorden en zal met het leggen der rails nabij de Gentsche poort een aanvang worden gemaakt. HULST. Donderdag. In de heden ge houden vergadering van stembevoegde in gelanden van het Waterschap, Willem Hendriks en klein Kieldrecht, waarbij 20 ingelanden tegenwoordig of vertegenwoor digd waren, werd de Heer A. B. van den Eeckhout te Graauw met 19 stemmen te gen èèn blanco herbenoemd als gezwore ne van het waterschap. Aan het bestuur werd opgedragen een onderzoek in te stellen naar de kosten welke een verbindingsweg tusschen het waterschap over het zoogenaamde fort „Kijkuit" in aansluiting met't waterschap aan den liniedijk en den weg „Hulst de Paal" zoude veroorzaken. STOPPELDIJK. Jl. Maandag, ter ge legenheid van de kermis, heeft hier een vechtpartij plaats gehad, waarbij een in gezetene met een bierglas een slag op het hoofd werd toegebracht, welke eene bloe dende wonde veroorzaakte. Tegen den dader, welke te Rotterdam woonachtig is, is proces-verbaal opgemaakt. TER NEUZEN. Het vierjarig zoontje van een schipper, Paulus geheeten, die hier met zijn vaartuig lag, had het ongeluk on der 't spelen over boord te vallen. Eenige uren later werd het levenloos opgedregd. Naar men verneemt, zal het Comité Vlissingen-Ter Neuzen, onlangs tot stand gekomen om pogingen in 't werk te stel len bij Z. E. den Minister van Oorlog, dat deze van het plan zou afzien om de mili ciens van 1895 nogmaals onder de wapens te roepen, niet ontbonden worden, maar ook 't volgende jaar trachten om de miliciens van 1896 daarvan vrij te krijgen. OSSENISSE. In de gisteren gehouden vergadering van ingelanden van het wa terschap De Yercenigde Polders van Osse- nisse is, ter vervanging van den heer J. de Wael, die niet meer in aanmerking wenschte te komen, opgemaakt de vol gende voordracht voor gezworenen P. J. Adriaansens en P. de Wael beiden te Os- senisse en P. E. Lemsen te Stoppeldijk.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2