No. 44. Zaterdag 24 Mei 1902 l6 Jaargang. FEUILLETON. 60 Wedergevonden. De Katholieke Pers. Brieuen, stukken en aduertentiën te zenden aan den Redacteur-Administrateur van ,,ZELANDIA" te Zuiddorpe. Prijs per 3 maandeni franco per post 75 eest. Bij vooruitbetaling voor een geheel jaar bedraagt de abonnementsprijs slechts f2,50 voor Nederland en voor België frs. 6,50. Aan deze uitgave is verbonden een GEÏLLUSTREERD ZONDAGSBLAD tegen den prijs van 45 cent per 3 maanden, betaalbaar tegelijk met de abonnementsgelden. Deze courant verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Abonnementen worden aangenomen op post- en hulpkantoren. Advertentlën t van 1 tot 5 regels 50 cent, voor elke regel meer 10. BijEdriemaal plaatsing van dezelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Dienstaanbiedingen en aanvragen om dienstpersoneel ter grootte van hoogstens 8 regels worden bij vooruitbetaling geplaatst voor -SO cent per advertentie. Bij abonnement of herhaalde plaatsing belangrijke reductie. Inzending van advertentiën vóór 3 ure op den dag der uitgave. Tijdens de Pinksterdagen is te Sittard een Katholiekendag gehouden, die al leszins uitstekend geslaagd mag heeten. Onder de woordvoerders was ook de ZeerEerw. Pater J. P. v. Rasteren,.de bekende Jesuiet uit Maastricht, die sprak over de Katholieken en de Pers. Zijne woorden zijn zeker van genoeg belang om ze hier aan te halen, en wij hopen dat ze ook in Zeeland velen nog mogen opwekken om de Katho lieke Pers met kracht en met daden te steunen. In dichterlijken stijl, aldus de spre ker, heet de dagbladpers de koningin der eeuw, de heerscheres der wereld, de zevende Groote Mogendheid. Meer prozaïsch beschouwd is zij een machts middel naast vele andere machtsmidde len doch een van ontzettenden, ver reikenden invloed, ten goede en ten kwade. ,,A1 het overige «iota De pers is alles". (Crémieux) Ook „tot verdediging van den godsdienst geen middel krachtiger en meer geschikt voor onzen tijd". (Leo XIII). Jammer genoeg, neemt de Katholie ke pers in den wereldstrijd onzer da gen nog niet de plaats in die haar toe komt. Zij staat als de Boeren in Zuid- Afrika, tegen eene verpletterende over macht. En niettemin blijft zij ook voor ons het voornaamste machtsmiddel. Yoor al onze Bonden, hier vergaderd, en al de volksbelangen die zij vertegenwoor digen. Vandaar het verzoek van den Centralen Raad van den Nederland- schen R. K. Volksbond (8 Dec. 1901) aan de Redacties van alle Katholieke bladen, om een eigen gedeelte dier bla den te willen reserveeren voor de be- Ik zag hem niet weer, voor ik toeval lig beneden kwam, waar ik hem voor zichtig uit meneer Blake's studeerkamer zag komen. Toen hij mij ontdekte, glim lachte hij, en ik zag dat hij, of hij zich bewust was zich te verraden of niet, het een of ander ontdekt had, of tenminste voor zich zelf eene theorie had opgebouwd, waarover hij tamelijk voldaan was. »Een elegant vertrek," fluisterde hij, naar de kamer wijzend, die hij juist ver laten had, «jammer, dat gij geen tijd hadt het te bekijken." »Zijt gij er zeker van, dat ik het niet gedaan heb?" antwoordde ik, een stap na der komend om niet door juffrouw Daniels gezien te worden, die achter mij de trap afkwam. «Heel zeker," en wij haastten ons sa men naar de plaats. Maar mijne zoo opgewekte nieuwsgierig heid gunde mij geen rust. Gebruik ma kend van de gelegenheid, dat Gryce schert ste met de dienstmeisjes, en zoo in eene minuut meer vernam van wat hij wilde hooren dan anderen in een uur langs de zen of een anderen weg zouden te weten komen, sloop ik voorzichtig terug en trad de kamer binnen. Mijne verwondering was groot. In plaats van het weelderig ingerichte vertrek, dat vordering en verbreiding der christe lijke sociale actie. Vandaar de oprich ting van het Katholiek Sociaal week blad, een gunstig teeken des tijds. Van hooger standpunt bezien is het de roeping onzer pers, om op te treden voor de eeuwige wetten der goddelijke wereldorde, voor de vrijheid der Kerk, voorde eendrachtige samenwerking van Kerk en Staat, en tot bestrijding der vooroordeelen tegen de katholieke Kerk en hare leer Zij moet zich bewust zijn, dat zij daardoor evenzeer arbeidt voor ware burgerlijke vrijheid en voor gezonden maatschappelijken vooruit gang". (Bachem) Die hooge roeping brengt hooge ze delijke verplichtingen mede. Uitgevers en redacteurs moeten diep doordrongen zijn van het besef hunner zware ver- an twoordelijkheid Verstandelijke eischen stelt iedere partij. Wie elders schipbreuk geleden heeft, kan zijn geluk bij de pers be- nieuwe schipbreuk. Vooral de katholieke pers heeft man nen noodig. Zij kan of mag niet al de middelen gebruiken van hare tegen standers. Zij moet bijv. onverbiddelijk afzien van velerlei bedenkelijke adver tentiën. Zij vraagt mannen als een Lou is Veuillot, die een aanbod van den Figaro, van 30,000 franken per jaar voor één artikel per week, ridderlijk afwees. Mannen als een H. Paulus, van wien men beweerd heeft»Als hij in onzen tijd leefde, werd hij dagblad schrijver." Zulke mannen zijn de ware beweeg krachten onzer pers. Vandaar dat de Duitsche Centrum- pers vooral is opgebloeid tijdens den zg. Cultür Kampf. In zulke donkere dagen is er geen plaats voor halfslach- ik had gedacht te vinden, vertoonde zich aan mijn oog eene eenvoudige, schaars ge meubileerde kamer, die het midden hield tusschen eene bibliotheek en eene studeer kamer. Er lag zelfs geen kleed op den gewreven vloer, slechts een haarkleedje, dat, vreemd genoeg, niet midden in de kamer of voor den haard was geplaatst, maar juist voor een portret, dat bijna op het eerste gezicht mijne aandacht had ge trokken, daar het het eenige voorwerp in de kamer was, dat de moeite loonde er naar te kijken. Het was het portret ee- ner mooie, trotsche en verleidelijke vrouw eene moderne schoonheid, met vurige oo- gen, die brandden onder hooggebouwde gitzwarte lokken, welker glans al te sterk zou geweest zijn, zoo er niet de scharla- kenroode kap van eene sortie over getrok ken was. «Eene zuster," dacht ik bij mij zelf, «het is te modern voor zijne moedor," en ik trad eene schrede nader om te zien of ik eene gelijkenis kon opmaken tus schen de gelaatstrekken van deze hoog hartige brunette en de meer karakteristieke van den onverschilligen heer, die eenige minuten te voren in mijne tegenwoordig heid was geweest. Terwijl ik hiermee be zig was, viel mij de groote afstand op, waarop dit portret van den muur hing en ik dacht bij mijzelf, dat de onhandige om lijsting bijna de schoonheid van dit anders mooie kunstvoortbrengsel bedierf. Wat de gelijkenis aangaat, die ik zocht, ik vond ze of meende ze te vindon in de uitdruk king der oogen, die van dezelfde kleur waren als die van den heer Blake, maar voller en met meer uitdrukking; en vol- tigheid, voor bladen, alleen van titel katholiek, of alleen in buitenlandsche zaken Katholiek. Daaruit volgen ook de plichten van het Katholieke volk tegenover de pers. Is de pers de moeder der openbare meening, in zekeren zin is ook de openbare meening de moeder der pers. Zonder eendracht en samenwerking onder de toongevende mannen buiten de pers, zonder krachtige organisatie der Katholieke partij, kan ook in de pers niet de eendracht heerschen, die «macht maakt." Bij haar harden strijd tegen een o- vermachtigen vijand heeft zij den steun noodig van alle geloofsgenooten. Aller eerst wat de Duitsche Katholiekendag van Mainz (1892) vroeg: «Het is een plicht van zelfbehoud voor ons en on ze pers, dat wij aan de zg. kleurlooze, neutrale bladen de deur wijzen. Want het kleurlooze blad beneemt onze pers, lucht, licht en voedsel." Het is treu- bedenkelijke advertentiën opnemen, maar een deel der schuld ligt bij het Katholieke publiek, dat öf door abon nement öf door advertentiën kleurlooze nieuwsbladen of kleurlooze advertentie bladen steunt. Zoo helpt men onze pers lucht, licht en voedsel rooven. Wat verder noodig is, zeide Windt- horst indertijd met drie woorden Abon- nieren, correspondieren, advertieren. Het eerste ook in den zin vanenkel katholieke bladen koopen in de stati ons, enkel katholieke bladen vragen in hotel en koffiehuis, katholieke bladen verspreiden in onze bonden, en veree- nigingen, steun verleenen aan katho lieke leesgezelschappen en bibliotheken. Het tweede in den zin van alle mo gelijke medewerking, door iedereen die wat goeds te zeggen heeft. daan dat ik alles had opgemerkt, wat het portret, mij kon mededeelen, keerde ik mij om, ten einde verdere waarnemingen te doen, toen ik schrikte op het zien van het opgewonden gelaat van juffrouw Da niels, die achter mij was binnen geko men. «Dit is de kamer van meneer Blake," zeide zij met waardigheid, «niemand komt hier ooit binnen behalve ik, zelfs niet de bedienden." «Ik vraag u verschooning," zeide ik, te vergeefs rondkijkend naar dat, wat dien blik van voldoening in Gryce's oogen had doen komen. «Ik werd aangetrokken door de schoonheid van dit portret, dat door de half geopende deur zichtbaar was, en ging naar binnen om een kijkje dicht bij te nemen. Het is heel mooi. Eene zuster van den heer Blake?" «Neen, zijne nicht," en zij sloot de deur achter ons met eene kracht, die bewees, dat zij alles behalve tevreden was. Dit was mijne laatste poging om op mijn eigen houtje inlichtingen te verkrijgen. Eenige oogenblikken later verscheen Gry ce van beneden, en knoopte een gesprek met juffrouw Daniels aan, dat mijne ge- heele aandacht in beslag nam. «Gij zijt zeer verlangend, naar ik hoor, dat het meisje gevonden wordt merkte Gryce op«zoo zeer, dat gij al de onkos ten van eene opsporing wilt dragen Zij boog. «Zoo veel ik kan, meneerik heb een paar honderd dollars in de bank, die kunt gij krijgen. Ik zou geen dollar achter houden, als ik er duizenden had, maar ik ben arm en kan u slechts belo- Vooral ook het derdeadverteeren, dat bevordert van zelf nommer 1 en 2; dan kan men den inteekenprijs verla gen, en de medewerkers beter schade loos stellen. Er ware nog meer te zeggen, voor al oyer de groote vraag van onderling overleg en samenwerking, en over het denkbeeld van een Bond van katholie ke persmannen in Nederland. Maar de vierde Limb. Katholiekendag late wat over aan den eersten Nederlandschen Katholiekendag. In afwachting daarvan trachte ieder in zijn kring te doen wat in de aan gegeven richting mogelijk is. Woorden zijn goed, daden zijn beter. Staatkundig Overzicht. I>e Ramp op Martinique. De bewoners van het eiland Martinique zijn niet te benijden. De laatste berichten zijn nu weer zoo onrustbarend, dat het Opnieuw hééft de Pelée' 'zich Hevig 'ge weerd, en steeds worden de streken, die op 8 Mei gespaard bleven, bedreigd door den vulkaan. Uit een bericht, gisteren uit New York verzonden, lezen we, dat een agen^ van Laffan's bureau aan boord van de stoom boot Estafette van Fort de France naar St. Pierre is gevaren. Van dien tocht seint hij het volgendeOver den geheelen weg werden we met asch bestoven, en steeds omhulden ons rookwolken. Tegenover Car- bet ontvingen we een teeken van den wal om te stoppen, omdat het verder onveilig was. Later ging de Estafette toch door, gevolgd door een visschersboot met werk lui, die dienst zouden doen bij het ver branden of begraven der lijken. Nauwe lijks waren die werklui geland, of jer volg de een verschrikkelijke uitbarsting; de ar beiders keerden in vliegende haast naar de boot terug, en zetten weer koers naar Fort de France. Dadelijk daarna zagen de opvarenden van de Estafette een 50 vluch- ven, wat ik zelve bezitofschoon" en hare wangen werden heet en rood van eene vreemde opgewondenheid «ik ge loof, dat duizenden niet zouden ontbreken, indien zij noodig mochten blijken. Ik zou u bijna kunnen zweren, dat elke redelijke eisch voldaan zal worden maar het meis je moet gevonden worden, en spoedig." «Hebt gij er aan gedacht," ging Gryce voortzonder zich te storen aan deze vreemde verklaring, «dat het meisje uit zich zelf terug kan komen. «Zij zal terug komen, als zij kan," zeide juffrouw Daniels. «Scheen zij hier zoo tevreden te zijn, dat gij dat durft verklaren «Zij hield van dit huis en zij had mij lief," antwoordde de vrouw op vasten toon. «Zij hield zooveel van mij, dat zij nooit zou zijn weggegaan, zonder dat zij gedwongen was. Ja," zeide zij, «ofschoon zij niet schreeuwde en tijd had baar hoed en mantel te krijgen. Zij was er geen meis je naar om veel leven te maken. Als zij haar vermoord hadden, zou zij nog geen kreet hebben geslaakt." «Waarom zegt gij «zij" «Omdat ik zeker weet, dat ik meer dan eene mannenstem in hare kamer hoorde." «Hum Zoudt gij die stemmen herken nen, indien gij ze weer hoordet?" «Neen." Er lag verbazing in dit laatste antwoord en Gryce merkte dit blijkbaar op. «Ik vraag dat," zeide hij, «omdat men mij gezegd heeft, dat de heer Blake kort geleden een knecht in dienst had, dien men meer dan eens naar dat meisje heeft telingen aan den oever. Deze vluchtelin gen nam de Estafette op. De Potomac is aangekomen, belast met de zorg om de lijken der Engelsche en Amerikaansche consuls te begraven. Kort na de aankomst van de Indefatigable zet te het stoomschip een boot uit, maar nog voor het schip het anker had uitgeworpen, herhaalde de Pelée zijn uitbarstingen. On middellijk trok de Indefatigable af, ge volgd door de Estafette. De Potomac stoomde langzaam zuid waarts, gillende met de stoomfluit, om haar volk op den wal te waarschuwen. Een boot, die de mannen terugbracht naar het schip, had het zwaar te verdurenze werd hevig heen en weer geslingerd. Ge weldige hoeveelheden lava ploften in zee, en in het Noorden waren aschwolken zichtbaar van mijlen uitgestrektheid. Een tijdlang verloor de Estafette de Potomac uit het gezicht, maar later ontwaarde ons schip de beide andere vaartuigen, die een hernieuwde poging waagden om mannen aan wal te zetten. De Indefatigable was van Demerara ge komen met levensmiddelen voor Martini que. De bewoners w van Le Lorrain zijn den overvallen. Er heerschte een ontzettende angst, vooral omdat het verschijnsel met onheilspellend gedonder en aardschokken gepaard ging. SPAXJE. Do Kroning; van Alfonsus XIII De kroningsfeesten zijn te Madrid met schitterenden luister gevierd. De stad was magnifiek versierd, de Engelsche bladen noemen het een voorbeeld van decoratie- kunst. Er was ruim gebruik gemaakt van electrisch licht. Sommige huizen waren geheel met electrische gloeilampjes, in den vorm van tulpen, rozen of andere bloe men, versierd. De lijnen der eerepoorten en der plafond-versieringen in de straten waren 's avonds aangegeven door tallooze electrische gloeilampen, waardoor de stad een feeëriek aanzien kreeg. Ten 2 uur verliet de koninklijke stoet het paleis, om zich naar het huis van af gevaardigden te begeven, waar de koning zien kijken, als zij hem op de trappen voorbij ging." Juffrouw Daniels' gelaat werd hoogrood van drift en zij stond haastig van haar stoel op. «Dat geloof ik niet," zeide zij «Henry was iemand, die wist, waar hij staan moest, en ik wil zulke dingen niet hooren," riep zij plotseling uit. «Emi ly was was eene dame, en «Nu, nu," viel Gryce haar bedarend in de rede, «ofschoon de kat den koning aan kijkt, is dat geen teeken, dat de koning naar de kat kijkt. Wij moeten aan alles denken, weet gij." «Gii behoeft nooit aan zoo iets te den ken Gryce draaide zijn duim over den rand van den hoed, dien hij in zijne hand hield. «Juffrouw Daniels," merkte hij op, «het zou de zaken veel gemakkelijker maken, als gij zoo vriendelijk zoudt willen zijn ons te vertellen waarom gij zooveel be lang stelt in dat meisje. Een blik op hare werkelijke geschiedenis zou ons eer der op het rechte spoor brengen dan al wat gij anders kunt doen." Haar gelaat betrok zichtbaar. «Heb ik u niet alles medegedeeld," zeide zij, «wat er van haar bekend is? Dat zij ongeveer een jaar geleden bij mij kwam om werk dat zij mij beviel en ik haar in dienst namdat zij sedert dien tijd altijd bij ons gebleven is, en «Gij wilt het ons dus niet zeggen riep Gryce uit. Zij zweeg en scheen te aarzelen. Wordt vervolgd. ZELANDIA proo-r«n j 4* -- - VI ricr

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 1