LEES HIÉR. Zierikzee, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. CHILI-SALPETER. Abdijsiroop Dr. Jules De Vos, R. K. Nieuwsblad St. Bregoriu^-ilad, K Merinos Sajet. nvterinos Sajet. BEEST IA AL: KLAVERS TE VELDE. Openbare Verkooping Landbouwgereedschappen Melkgereedschappen Openbare Verkooping. BEESTIA AL; Openbare Verkooping. den geheelen Inboedel G- jE JSI T, Beleefd aanbeuelend H.H. Winkeliers!! G. J. EGBERTS, Sigarenfabrikanten, ZeeuLusck- Vlaanderen. MEER!!! 33 GGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Erven JAN DIELEMAN Fz. in leven landbouwer te Boschkapelle (Stoppeldijkpolder) op de door hem bewoond geweest zijnde hof stede, op Dinsdag O Mei i !)()2, des voormiddags 10 ure, verkoopen 19 stuks PAARDEN, waaronder 5 met veulen, oud 13, 12, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2 en 1 jaar. lOstuks HOORNVEE, als5 Melk koeien, 1 Rund, 2 Vaar zen, 5 Hokkelingen, 2 jongeStieren, 4 KalversVARKENS 1 vet Var ken, 1 Varken met 4 Biggen, en 4 Loopvarkens. PLUIMGEDIERTE, als 5 Eenden, en omtrent 40 Hoen ders en Hanen. Landbou w,- Stal en Mclkgcrecdschap, als: 4 Menwagens, Vrachtkar, Tilbury, 8 Ploegen, 9 houten en 1 ijzeren Egge, Egge- tanden, Zaaimachine, Windmolen, Snijmolen, Peënmolen, Bascule met gewichten, Sleden, Slepers, Rolblok, Kruiwagen, Zif ten, Ladders, Rieken, Vorken, Mest- haken, Schoppen, Kiebaggen, Man den, Graanzakken,Balen,Cementen Waterbak goot en Schepper, Slijp steen, Teeltuin, Schuurbank, Bak, Paardentuig, Timmergereedschap, Wasch-en Voederkuipen, Planken, Stolpen, Kaarn, Kaarnmachine, Roomtonnen, Emmers, Melkziften en verder gerief. Voorts omtrent 2hectaren wassende op landen omtrent de hofstede; Verdeeld in koopen. NOTA. Op de hofstede is geene ge legenheid tot stalling. Muziek en Gezang wordt niet toe gelaten. HONTENISSE Klever kil De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den Heer FRANCIES DE WAAL te Hon tenisse, en de Erven zijner overleden vrouw, Mejuffrouw Apolonia Viereck, op de door hem bewoonde hofstede te Hontenisse (KleverhiJ), op Donderdag 15 Mei 1!102, des voormiddags 9'/« uur, in het open baar verkoopen 9 WERKPAARDEN, waaronder 1 merrie met veulen en 1 dik van veu len, 1 vierjarig gedresseerd Loop- paard en 2 Jaarlingpaarden. 11 MELKKOEIEN, 2 bekalfde Vaar zen, 2 tweejarige Vaarzen, 9 jonge Vaarzen, 2 Springstieren en 7 Kal vers. 4 Varkens, 1 met Biggen en 1 dik van Biggen. 80 Hoenders en Hanen, 2 Karnhonden. 4 Menwagens met ijzeren assen, 2 Vrachtkarren, 1 Tilbury met ge tuig, 1 Sjees, 1 Zaaimachine, 2 Wiedmachines, ijzeren en houten Ploegen, Rolblok, Sleden, Sleep, 3 ijzeren en 10 houten Eggen, Stroo mden, Peeënmolen, Windmolen, Geeselsteen met paard, Zaadzei], Zeefden, Zakken en Balen, Bascu le en gewichten, 2 Fornuizen, 1 Waterbak, 1 Slijpsteen, Ladders, Schoppen, Rieken, Vorken, Mest- haken. Treekarnmolen, Karn, Kuipen, em mers, Melkteelen, enz. 2000 Mutsaard, groote partij Kodden, Planken, enz. HUISRAAD, als: Kasten, Stoelen, Tafels, Lampen, Spiegels, Schil derijen, Bedden en Bedde- goedcren, Porcelein, Geleierd- en ongeleierd Aardewerk en verder Huisraad. Onbekende koopers moetenbe- kende borgen stellen. Orgeldraaiers en liedjeszangers wor den niet toegelaten. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van JAN SCHIEMAN landbouwer te Axel (Schapenbout) op zijn erf, op Maandag den 5 Mei 1902. des namiddags 1 ure verkoopen 4 PAARDEN, als; 1 bruineMer- rie, (wordende 27 Mei a. s. 5 jaar oud,) 1 bruine Merrie, oud 3 jaar, 1 bruine Merrie, oud 2 jaar, 1 zwar te Ruin oud 1 jaar, 1 Melkkoe, 1 vette Vaars, 1 Geit. Landbouw,- Stal en Mclkgcrcedschap: 2 Menwagens, met ijzeren assen, 1 Stortekar, 1 Chais op ressorts met Tuig, 1 ijzeren WalePloeg, 1 Zeeuw- sche Ploeg, 1 drieschaar Ploeg, 1 vierbalks Egge, 1 vijfbalks Dito, 1 kleine vijfbalks Dito, 1 Sleper, 1 Rolblok, 1 steenen Krib voor 3 beesten, 1 houten Dito voor 2 bees ten, Kaarngerief, Prikkeldraad, Staken en Brandhout, Planken, Geeselsteen, met Paard en Schort, Snijmolen, Beetenrieken, 1 Bascu le, eene partij Aardappels, Mest in den Mestput, en wat meer zal wor den geveild. Koopen tot en met f 3 kontant. Het overige op tijd van betaling onder borg tocht desgevorderd. De notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenisse, zal ten verzoeke van de Erven van Mejuffrouw A. C. VIERECK, eer der weduwe van den heer A. 1. van Waterschoot en laatst van den heer A. Polfliet, in het openbaar verkoo pen Gemeente HENGSTDIJK. KOOP EEN. 1,72,10 hectare Bouw land, benevens 2 aren 80 centia ren Tuingrond aan den Platten- dijk, in den Groot Hengstdijkpol der, kadastraal bekend in sectie A nos. 413, 414, 415 en 417. Palende het Gecombineerd Armbe stuur van Hontenisse, mejuffr. de Wed6 P. Weesepoel en Frans van Domme len. Boomprijs f36, KOOP TWEE. 1,87,60 hectare Wei land en ongeveer 12 aren Dijk aan den Plattendijk, in den Groot Hengstdijkpolder, kadastraal bekend in sectie A no. 431 en deel van sectie A no. 859. Palende het Gecombineerd Armbe stuur van Hontenisse, het Kroondomein en koop 3. Boomprijs /'60, KOOP DRIE. 1,54,90 hectare Wei land en ongeveer 18 aren Dijk aldaar, naast koop 2 gelegen, ka dastraal bekend in sectie A no. 432 en deel van sectie A no. 859. Palende de heerP. A. Adriaansens, het Kroondomein en koop 2. Boom prijs f 110. KOOP VIER. 1,42,60 hectare Wei land. mede in den Groot Hengst dijkpolder, kadastraal bekend in sectie A no. 503. Palende Mej. Christina van Dorsse- laer, de heer C. C. M. Fassaert, Gra vin de Robiano, het Kroondomein en koop 5. KOOP VIJF. 1,55,50 hectare Wel land achter koop vier gelegen, kadastraal bekend in sectie A no. 505 met recht van overweg over koop vier. Palende Mej. Christina van Dorsse- i.aer, koop 4, Gravin de Robiano, Me vrouw de Raadt - van Sonsbeek en het Kroondomein. Het bouwland is in mondelinge pacht tot rooven oogst 1903 en het weiland tot November 1903 bij Mejuffrouw de weduwe P. Polfliet-Buijsrogge ad f398,16 's jaars. De koopers moeten de loopende pacht- penningen van af October 1901 tot 1 September 1902 naar evenredigheid hun ner koopsommen opleggen en krijgen daarentegen in diê verhouding recht op de pachtpenningen van af October 1901. G emee nte 11 ON1T EN 1SSE. KOOP ZES. EEN HUIS, dubbele woonst te Ivloosterzande, met erf en tuin, kadastraal bekend in sectie II no. 528, 529 en 531, groot 4 aren 49 centiaren, in mondelinge huur, gedeeltelijk bij Barth. de Dai.ie en gedeeltelijk in gebruik bij Ma rie Roeland. Betaling koopsom 1 September 1902. Grond- en polderlasten van af 1 Sep tember 1902. Instel 7». Gelag 'A 7°, Instel op Dinsdag 13 Mei 1902, ten herberge van den heer Jacobus Boeijkens te Lamswaarde. Verblijf op Dinsdag 27 Mei 1902, ten herberge van den heer J. F. Adri- aansens-Polfliet te Walsoorden, tel kens des. namiddags 2 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenisse, zal op des voormiddags 10'A uur, ten sterf- huize van Mejuffrouw C. J. DE NIJS, weduwe van den heer L. J. Blemel, op de Vischmarkt. te Hulst, in het open baar verkoopen licHlaaiule o. m. uit Diverse Kasten, Tafels, Fauteuils, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Lampen. Schoorsteengarnituren, Kachels, Ta pijten, Loopers, Gordijnen, Ledikan ten met ressorts, Beddegoederen, Beelden Porcelein Aardewerk Koper-, Blik- en Tin werk, Schra gen, Ladders, Vlaggenstok en vlag, enz. enz. Eene mooie collectie ANTIEK POR CELEIN, waaronder mooie Scho tets, Kommen, Vazen, Borden, Be ker, enz. Een mooie antieke staande KLOK, eenig Zilverwerk en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met f3,contant. Het BESTUUR der Vereeniging Land houw- Belang" Graauw, zal op Maandag den 12 Mei 1902, des namiddagsom een uur, in het «Wapen van Zeeland" te Hulst, trachten aan te besteden Ongeveer 50,000 Kilogrammen Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden te bekomen bij H. AUBROECK, Secretaris. Een verlossing. L. 1. Akker, V.Alkemadestr. 11Rotierd 24 St. Elisabethplaats voor het maken van tegen billijke conditiën. J. A. de Ree, Bouwkundige te Sas van Gent. Sigaar merk LA PAS bij partij van 10,000 stuks in 1/10 fust Con tant f 8,50 per 1000 in 1/20 fust f 9,00 per 1000. Levering franco. Brieven om aanvrage Burdit blad onder motto ,,La Pas." Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET SPEK per kilo f 0,66. MAGER SPEK 0,70. Zuiver Inlandsch gesmolten REU ZEL in vaatjes van 10, 20, 25 en 50 KG. k f0,68 per KG. Zuiver gesmolten RUN- DERVET 0,60 ZULT (Boterhamwor«t) 0.60 Droge TAFELWORST per 10 kilo 0,90 Orders boven/" 10 half franco station. Emballage en vaatjes vrij. Onbekend Rembours. Leidsche weg 7, UTRECHT. blijven steeds eoneurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. O P het eenige voor Tijdschrift ter bevordering van Kerkelijke Toonkunst De Nieuwe London lls ,50 f. 0,85 Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne ^terkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds SloombootcJifiisl op tl«- W ester-Schel<h\ UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN APRIL tot en met SEPTEMBER 190 2. Wesl-Europeesche of Spoor/ijd. s) i») VAN TE llaamlag 12 Mei 10O2, TE Amsterdam, 25 Maart 1901. Zeer geachte Heer! Eere wien eere toekomtHet i> mij een ware behoefte u openlijk hulde te brengen voor de uitmuntende hoeda nigheden van de Abdijsiroop. Ik geloof niet dat er een van de talrijk aangeprezen middelen tegen de Asth ma te vinden is, hetwelk ik niet ge probeerd heb, doch helaas, het mocht alles niet balen. Hoe gaat het echter, wanneer men voortdurend door ondra gelijk lijden wordt gekweld? Telkens beproeft men weder iets anders. En zoo mag ik het oogenblik zegenen waarop ik, ten einde raad, het met de Abdijsiroop heb gewaagd. Se dert ik dit voortreffelijk middel te baat nam ben ik ik moet het gul weg erkennen een geheel ander mensch geworden. Men moet zelf dit ondragelijk lijden hebben doorstaan om zich eene juiste voorstelling te kunnen vormen van het gelukzalig gevoel dat den lijder bevangt, die eens klaps verlossing vindt. Gaarne machtig ik u deze verkla ring te publiceeren. Hoogachtend, J. CRAMER, is het eenig tot dusverre bekend af doend middel tegen Borst- en Long aandoening, Engelsche ziekte, asthma, kinkhoest, slijmhoest, verouderde en hardnekkige verkoudheden, enz. enz. (icncraal-Dcpöt Prijs on f 2.- per flacon. Verkrijgbaar bij: VAN OVERBEE- I KE— Leunis te Ter Neuzen ALG. BEGjTEIJN te Sluiskilde heeren DE FOUW te Hoek M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te Othene P. WULLEMS te Groenen dijk J. VAN DORSSELAAR te Lams waarde; CONST. DANCIvAERT te HulstA. WILLEMS te Zandberg C. VERHAAK te Sas van Gent M. KIEBOOM Ie Westdorpe D. KRIEK- AERT te Rapenburg; D. v n. VF1L- I)E te Zuiddorpe Wed. ROLFF-Van 't Hoff te Axel; J. VAN DIX- HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelAI)R. DE RUIJTER te Spui gem. Axel H. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNFlAernoudtsf. te Philippine. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vpouwenzlek- ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. 1 '""'«""'b"" Zelandia," Ter Boekdrukkerij van het St. JACOBS-GODSHUIS te Haarlem is verschenen XXVIIs'» JAARGANG, Afl. 1/3: Jan.-Maart. Prijs per Jaargang; 1,50 Franco per post 1,70. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen, welke, behalve hoofdar tikelen en verschillende mededeelingen op het gebied van kerkelijke toonkunst, alle berichten en verslagen betreffende de St. Gregorius-Vereeniging bevatten. Ongeveer maandelijks ontvangen de inteekenaren tevens eene muziek-bijlage van nieuwe kerkelijke gezangen, door de beste kerkelijke toonzetters gecomponeerd. ""j aflevering 3 >verd verzonden eene niiizickhijlagc be- slaandc in een motet, voor 'S-steinmig gemengd koor en orgel, Dij gelegenheid van liet 25-jarig Pontificaat van Z. 11. I'aus Deo Xlll, getiteld „Tii es Petrus", muziek van Fl.lt. JOS. F It A N SS FN Allen, die tot bevordering van den waren kerkzang willen medewerken, worden uitgenoodigd zich op dit tijdschrift te abonneeren. Bestellingen worden door alle boekhandelaren aangenomen. Dépots te Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen bij D. de Vos; Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gerit bij Gebr. Govaert; Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij de fir ma AJ. Bronswijk; ÏJzendij- he bij de wed. L. J. Bf.vin Middelburg bij W. Govers, coif feur; Vlissingen bij A. Sai.et; Goes bij de wed. J. de Poor ter Kruiningen bij C. df, Munck; Zierikzee bij M. S. Polak. weg doet de grijze haren binnen enkele tldtrt n verdwijnen, maakt het haar plonzend en zacht, belet het uitval- En cn neemt de pelletjes van het /VW hoofd Eischt op den hals an den flacon Verkr gitaar f» 4 llllMi in flacons van DKPOSÉ. 6,20c)h) 6,40li) Woensdags Dagelijks: Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,7,30 9,30 vm. 11,50 a) h) nm. 3,30 en 6,20 c) Breskens naar Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,15 a) 3,55 6,50 Van Ter Neuzen n. Borsselen vm. 5,15 7,30e) 10,25 nm. l,55a)g) 4,45 Borsselen n. Vlissingen vm. 5,35 7,50e) 10,45 nm. 2,15a) 5,05 Vlissingen n. Borsselen vm. 6,10«1) 9,10e) f) ll,50a)b) nm. 3,30 Borsselen n. Ter Neuzen vm. 6,30d) f) nm. 12,10a) nm. 3,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kuuiieii booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,12 wacht de boot van 6,20 naar Breskens ten hoog ste SO minuten en naar Borsselen en Neuzen ten hoogste 15 minuten Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om <»,50. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Des ZONDAGS en op 15 SEPTEMBF1R en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand Wagend lenst Hu 1st-Walsoorden. Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,30 en Van Walsoorden naar Hulst, ongeveer 11 uur nm. 2,05 en 8,05. vm. 9,— 11,30 en nam 3,20 en 6,30. a) e) f)

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4