640 gevelde Olmenboomen. Bekendmaking. Aanbesteding. EIGEN HULP 110,000 li Mi-Salpeter. Walsoorden-Vlake Lederwaren Firn J. J. Ceulen to Miiun. BEESTIAAL „Het Wapen van Zeetaal" Uitslag van het Onderzoek. A. F. NEELEMANS, HULST. Openbare Verkooping Fotograaf Van Ouerbeeke v aanbesteding Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Huishoudelijke Goederen, Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. 369ste Staatsloterij. Marktberichten. Advertentiën. 4 pets Pandbrieven Ls. van Waesberghe-Janssens. Het bouwen van een WOON HUIS met Herberg en Berg plaats, op te Hontenisse- jac. 'buijsrogge. Zomerdienst 1 Mei 1902. Landbouw-, Stal- en Melkgereedsehappen, voorts eene partij HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. met geur en kleur te verhalen, hoe de vleermuis 's avonds in den schoorsteen vliegt om van het spek te snoepen en dat hij de vrouwen, ,,in het haar wil vliegen." Het laatste vooral is een kapitale zonde en verdient een zware straf. Daarom wordt ,,de deugniet" gevangen en soms met de vlerken tegen de schuurdeur gespijkerd. Wreed niet waar? Ja, maar ook dom. Onze inheemsche vleermuizen hebben nog nooit van het spek gesnoept, maar veror beren met smaak tal van schadelijke in secten. Proeven met gevangen vleermuizen genomen, hebben dat reeds voorlang be wezen. In plaats van een schadelijk, is de vleermuis, een voor land- en tuinbouw hoogst nuttig dier en in stede van vervolgd te worden, verdient zij dus ruimschoots bescherming. Schade richt zij in het geheel niet aan, hetgeen van een ander nuttig dier, den mol, niet kan gezegd worden. Haar voedsel bestaat alleen uit vliegende nacht insecten zooals nachtvlinders en nachtke vers, alsmede uit de voor ons zoo lastige vliegen en muggen. Men heeft waar genomen, dat de vroeg vliegende vleermuis in één uur 12 meike vers doodde, en dat een laatvlieger dit zelfs deed in de helft van dien tijd. Hoe later de vleermuis 's avonds verschijnt hoe nut tiger, iets dat van den mensch gewoonlijk niet gezegd kan worden. Verder heeft men waar genomen, dat een grootoorvleermuis in één uur 60 vliegen ving en dat een en kele vleermuis in één avond een groot gras perk van motjes en grasuiltjes zuiverde. Laat ,,men" haar dat eens nadoen En wil ik „men" nog eens wat vertellen. Een waarnemer, die de maag van een zoogenaamde „spekmuis" onderzocht, vond daarin geen greintje spek, maar wel de overblijfselen van 478 vlinders, waaronder zeer schadelijke. Ook in de bosschen doen de vleermuizen veel nut. Zij verslinden daar namelijk ont zaglijke hoeveelheden hdutkevers. De dwergvieermuis, ook een inheemsche soort, maakt in de boomgaarden vooral jacht op de zeer schadelijke kleine uiltjes en motten. Kortom alle inheemsche vleer muizen zijn zeer nuttige dieren, die niet de vrouwen, maar de schadelijke insecten „in het haar vliegen." A. G. Men schrijft ons: Als vervolg van ons vorig bericht om trent rupsen verdelging kunnen wij nog melden, dat in de laatste dagen vele scha delijke insecten haar rooftocht al begon nen zijn. De appelbloesemkevers (anthono- mus pomdrom) vliegen al in schrikbaren de hoeveelheden rond, de bessenbladwesp (nomatus ventri cocus) begint al in zwer men te vliegen. De rups van deze verknaagt al de bladeren der kruisbessenstruiken. Nog andere soort van wespen als de vespa vulgaris vertoonen zich. Jammer zou het voorzeker zijn, als onze vruchtboomen, die thans alle zoo prachtig in bloei staan en zooveel beloven, door tal van schadelijke insecten van bloem en blad mochten ontroofd worden. Dat ieder met zijn trouwe bondgenooten, de vogels me- dewerke tot vernieling van het schade lijk goedje. Spaart de vogels Landelijke onschuld. Een boertje komt met zijn spaarbankboekje aan het kantoor van een provinciestad, en vraagt te«- rugbetaling van f 50. Nadat het boekje verminderd, de post ingeboekt en de kwi tantie geteekend is, telt de ambtenaar hem de rijksdaalders voor. Boertje: «Ziezoo... ik heb het gezien nsu is liet goed nou hoeft het niet meer." Ambtenaar verbluft: «Wat bedoelt u?" Boertje knipoogend: «Wel, ik wou maar zien, of je het nog had! Je kan nooit we ten, 'tis zoo'n rare tijd tegenwoordig!" (Historisch). Onomkoopbaar. Rechter «De beklaag de heeft u met sigaren willen omkoopen, die hebt, gij natuurlijk niet aangepakt." Veldwachter: «Natuurlijk niet, want ik rook nooit." Zuitlcloppe. Huwelijks-voltrekkingen. 30 April. Antonius de Caluwé 25 j., jm. en Maria Migom 24 j., jd. Livinus de Ca luwé 37 j.,jm. en Christina Casteels 29j.,jd. Overslag. Geboorten. 26 April. Jose- phus, z. van Augustus Fermont en Maria Amelia de Wolf. 's-Heerenlioek. Van 1 tot on met 30 April 1902. Ondertrouwd. 2. Pieter Rijk 38 j., jm. (van IJerseke) en Maria Cornelia Westdijk 34 j., jd. 9. Albrecht Menheere 25 jjm. en Agatha Catharina Boonman 24 j., jd. 12. Jacobus Henricus Schreinemachers 26 j., jm. en Pieternella Paulina van Stee 20 j., jd. 23. Joannes Bernardus Gerardus Werri wedn. van Sa ra van Stee oud 39 j. en Jobje Goense wed. van Jan de Baar 44 j. Gehuwd. 9. Johannes Matheus Theodo- rus Niesthoven (va i Middelburg) 26 j., jm. en Jobina Margaretha Goijs 21 j., jd. 16. Pieter Rijk 38 j., jm. (van IJerseke) en Maria Cornelia Westdijk 34 j., jd. 23. Albrecht Menheere 25 j., jm. en Agatha Catharina Boonman 25 j., jd. 30. Jacobus Henricus Schreinemachers 26 j.,j*i. en Pieternella Paulina van Stee 20 j., jd. Geboorten. 2. Marinus z., van Albrecht Rijk en Adriana Goense. 12. Reinier Ja cob z., van Jacob Dronkers en Pieternella Jacoba de Krijger. 14. Cornelis z., van Jacob Rijk en Klazina Remijn. 16 Catha rina d., van Adriaan Raas en Maria van Leeuwen. 20. Simon Jozef z., van Daniel Boonman en Geertruida Smits. 29. Janz., van Joannes Grim en Margaretha Verbare. Overlijden. 16. Maria Elisabeth van Dijk 26 j., echtgen. van Meynoert ten Broek. 18. Een als levenloos aangegeven kind van het mann. geslacht van Pieter Re- mijn en Klazina Remijn. 23. Nicolaas Ba- leur, 75 jwedn. van Maria de Bruijn en Adriana de Vos, thans gehuwd met Kla zina Raas. 4de Klasse. Trekking van 29 April. GETROKKEN PRIJZEN. Prijs van f 1000 N° 9329 400 9642 100 7620 11794 17850 Trekking van 30 Apail. Prijs van f25000 No. 3477 5000 15593 2000 14048 400 14628 17744 200 2582 13551 100 5774 10829 13481 16877 20631 Trekking van 1 Mei. Prijs van f 1400 No. 14122 20077 100 9317 15784 Goes, 29 April. Tarwe werd 10 cents hooger verkocht, overige artikelen onver anderd. Oude Tarwe f 0,00 a f 0,00. Nieuwe Tar we f 6,80 a f 7,30. Rogge f 5,00 a f 5,30. Winterg. per 100 kilo f 7,60 a f8,00. Zo- mergerst per 100 kilo f 7,50 a f 7,80. Ha ver per 100 kilo f 8,00 a f 8,50. Bruine hoonen f6,— a f6,50. Paardenboonen f 0,00 a f 0,00. Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 0,00 a f 0,00. Kroonerw- ten f 0,00 a f 0,00. Gras boter f 1,00. Versche Boter f 0,86 a f 0,94. Eieren f 2,40 a 2,70. Middenprijs Boter 46 ct. per 7* K. G. Middenprijs Eieren f 0,65 per 25 stuks. Middelburg, 1 Mei. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren klein. Tarwe en witteboonen waren de eenige artikelen die ten verkoop werden aangeboden. Zeer weinig ging er in den handel om en met uitzondering van tar we die 10 ct. boven vorig-en weekprijs op bracht, bleven prijzen onveranderd. De noteering is als volgt: puike nieuwe tarwe werd van f 7,00 tot f7,10 naar kwa liteit gekocht; rogge, winter- en zomer- gerst niet ter veil; Walch. witteboonen op f 11 gehouden; ronde bruine boonenen lange dito niet aangeboden groene kook- en kroonerwten kan men als opgeruimd beschouwen koolzaad niet ter markt. Boter /"0.44 a f 0.48 per kilo. Eieren f2.60 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f29, Patent- f31, Lijn- f3if/i per heet. a cont.op 6 w. f\,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- 78,50, lijn- ƒ13 per 104 st. Oostburg, 30 April. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer nog al ruim met tamelijken omzet; goede vraag naar haver iets beter voor tarwe. Men besteedde voorjarige tarwe fa den H.L.nieuwe f 6.70 a f 7,20 den ILL.jarige rogge f—a f— nieuwe f 4.90 a f 5.25 den H.L.jarige wintergerst f a fnieuwe /"7.00 a f 7.75 per 100 K.G.jarige zomergerst fa fnieuwe f 7.a f 7.25 dg 100 K.G.haver f 8.25 a 8.55 per 100 K.G.paardenboonen 77.10 a 7.20 den H.L.; groene erwten f8.a 8.40 Eroonerwten f 8.30 a f 8.57koolzaad f-.-kf-.- Schiedam, 1 Mei. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn f 8 a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 0.60. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal op VRIJDAG 1» MEI 1 »02, ten 2 ure des namiddags, voor de Pro vincie verkoopen aan den Provincialen weg Hulst-Wal soorden, aanvangende bij Tivoli. #5 Deurwaarder ADRIAANSE te Hulsi zal op wÊ&tS&F hinsdug Mei n. s. 's namiddags 4 uur op het Groot Ei land te St. .lansteen ten verzoeke van den heer FIDEEL PIETERS, pul Hek verkoopen 5x44 A. 56 c. A. :=;(o);zj— Het BESTUUR van het waterschap Groot- en Klein Ferdinandus maakt bekend 1°. Dat de gewone jaarlijksche Verga dering zal gehouden worden op Woensdag 14 Mei 10O2. des voormiddags ten 107» ure, ten huize van J. BRAND, in het «Bonte Hert" te Hulst. 2°. Dat van den 5en tot den 13en de zer maand ten kantore van den Ont vanger-Griffier te St. Jansteen, ter inzage liggen en tegen betaling der kosten in druk of afschrift verkrijg baar zijn a. de Rekening en Verantwoor ding over 1901/1902. b. de Begrooting voor 1002/1903, met de daarbij behoorende Memorie tot toelichting en 3°. Dat van die Begrooting nadat zij door gezegde Vergadering is vastge steld, andermaal gedurende 8 dagen ter plaatse als boven inzage zal kun nen worden genomen. ,St. Jansteen, 2 Mei 1902. Het Bestuur voornoemd. J. VAEL, dijkgraaf. A. T. ROTTIER, Ontv.-Griffier. poseert bij gunstig weder DontlciMlsig 8 Mei (Hemelvaartsdag) ten huize van Ch. VAN BELLE te Graauw. gevestigd te 's-GRAVENHAGE. Geplaatst maatschappelijk kapitaal f 1.500.000 waarop gestort tien percent. De Directie bericht dat hare in stukken van /T000, /"500, 7100 en 750 verkrijgbaar zijn gesteld te Hulst ten kantore van den Heer De Directeur, J. HOOFT GRAAFLAND. J. A. VAN ERPERS ROIJAARDS. De ondergeteekende zal namens zijn principaal aanbesteden: Mamulag IS Mei n. h., 's namiddags 6 uur, in de Herberg van A. Rooms te Westdorpe. Bestek en tee- kening zijn ter inzage bij den Bouw kundige. J A. de Ree., Bouwkundige Sas van Gent. LANDBOUWERSVEREENIGING Op Zaterdag den 3 Mei 1902, des namiddags 4 uren bij P. J. Verbist te Kloosterzande, der levering van plus minus Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden op aanvraag te verkrijgen bij Januari Aanbesteding Superphosphaat 13,8°/o Ammoniak Su perphosphaat 6,55 X 9,1 Februari Aanbesteding Superphosphaat 14 Aanbesteding Ammoniak-Su- perphosphaat 7,1 x 8,9 Aanbesteding Ammoniak-Su- perphosphaat 6,60 X 9,2 Aanbesteding Chili-Salpeter 15,5 u/0. De Notaris A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS te Hulst, zal ten ver zoeke van de Erfgenamen van den Wel- edgeb. Heer A. G. V. HOMBACH, in het openbaar verkoopen. l«te Koop 25 A. 40 c. A. (171 roeden) Bouwland, gelegen in den Dul- laertpolder, gemeente Hulst, sectie B. no. 238 ged. Boom prijs f 25. Jaarl. pachtsom f 19,67. Ingesteld op f 240,—. 2de Koop 22 A. 90 c. A. (154 roeden) Bouwland, gelegen alsvoren, sec tie B. no. 238 ged. Jaarl. pachtsom f 19,67. Ingesteld op f250,—. 3dc Koop: 19 A. (ongeveer 128 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 238 ged. Jaarl. pachtsom f 16,17. Ingesteld op f 170,—. 4de Koop 25 A. 10 c. A. (169 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 238 ged. Jaarl. pachtsom f 18,95. Ingesteld op f230,—. 5de Koop: 49 A. 70 c. A. (1 gemet ruim 34 roeden) Bouwland en weg, gelegen alsvoren, sectie B. no. 238 en 459 ged. no. 126 ge heel. Boomprijs f 200. Jaarl. pachtsom f 15,08. Ingesteld op f 100,—. 6de Koop 33 A. 20 c. A. (ruim 223 roeden) Bouwland, gelegen alsvo ren, sectie B. no. 459 ged. Jaarl. pachtsom f 15,68 Ingesteld op 190,—. 7de Koop 54 A. 40 c. A. (1 gemet ruim 66 roeden) Bouwland, gele gen alsvoren, sectie B. no. 459 ged. Jaarl. pachtsom f 24,08 Ingesteld op f 240. 8ste Koop: 47 A. 30 c. A. (1 gemet ruim 18 roeden) Bouwland, gele gen alsvoren, sectie B. no. 459 en en 460 ged. Jaarl. pachtsom f 23,32 Ingesteld op 250,— 9de Koop 36 A. 90 c. A. (ruim 249 roeden) Bouwland, gelegen alsvo ren, sectie B. no. 460 ged, Jaarl. pachtsom f 17,40 Ingesteld op f 180,— 10de Koop 41 A. 30 c. A. (278 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 460 en 121 ged. Jaarl. pachtsom f 16,80 Ingesteld op f 160,— lld« Koop: 27 A. 78 c. A. (187 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 460 en 121 ged. Jaarl. pachtsom f 12,Ingesteld op f 140,— 12de Koop 45 A. 20 c. A. (1 gemet ruim 4 roeden) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 460 en 121 ged. Jaarl. pachtsom f 19,52 Ingesteld op f 250,— 13de Koop 41 A. 80 c. A. (ruim 281 roeden) Bouwland, gelegen alsvo ren, sectie B. no. 460 en 121 ged. De koopen 1 tot en met 13 zijn in mondelinge pacht bij diversen voor f 239,24 in het jaar. Jaarl. pachtsom f 17,92 Ingesteld op f 190,— 14de Koop13 A. 30 c. A. (89 roe den) moesgrond, gelegen in den Clmgepolder, nabij het oud kerk hof te Hulst, sectie B no. 36 ged. Jaarl. pachtsom f 12,95 Ingesteld op f 150,— 15d« Koop 15 A. 40 c. A. (ongeveer 104 roeden) moesgrond, gelegen als voren, sectie B no. 36 ged. Jaarl. pachtsom f 15,925 Ingesteld op f 180,— 16de Koop 19 A. 10 c. A. (ruim 128 roeden) moesgrond, gelegen als vo ren, sectie B no. 36 ged. Jaarl. pachtsom f 20,39 Ingesteld op f 220,— 17de Koop 26 A. 10 c. A. (ongeveer 176 roeden) moesgrond, gelegen als voren, sectie B no. 36 ged. Boomprijs fl Jaarl. pachtsom f 27,65 Ingesteld op f 290,— 18de Koop 6 A. 20 c. A. (ongeveer 42 roeden) moesgrond, gelegen alsvo ren, sectie B no. 36 ged. Jaarl. pachtsom f 9,Ingesteld op f 120,— 19de Koop 8 A. 60 c. A. (ongeveer 58 roeden) moesgrond, gelegen alsvo ren, sectie B no. 36 ged. Jaarl. pachtsom f'10,Ingesteld op f 140,— 208teKoop 9 A. 10 c. A. (ruim 61 roe den) moesgrond, gelegen alsvoren, sectie B no. 36 ged. Boomprijs f 7. De koopen 14 tot en met 20 zijn in mondelinge pacht bij diversen voor f 106,26 in het jaar. Jaarl. pachtsom f 10,Ingesteld op f 190- 21et6IvoopEEN HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Steen straat te Hulst, sectie A no. 800, groot 3 A. 30 c. A. Ingesteld op f 3220. Instelpremie 7Gelag 7» Verblijf op Woensdag 7 Mei 1902, telkens des namiddags 1 uur, in het hotel «Het Bonte Hert" bewoond door den heer F. M. Brand te HuJst. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. STOOMBOOTDIENST Van Walsoorden naar Vlake vm. 6 en 9 uur, nm. 12,50 en 4 uur. Van Vlake naar Walsoorden vm. 8 en 10,30 u., nm. 2,25 en 5,20 uur. Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,30 en 11 u., nm. 2,05 en 8,05 uur. Van Walsoorden naar Hulst na aankomst der boot. Het meest gesorteerde magazijn van in Zeeland is dat van PORTEMONNAIS, ZAKPORTE- FEUILLES, SIGARENKOKERS, VISI TE- en PORTRET-ÉTUI'S, CEINTUUR- TASCHJES, BANKPAPIERPORTE FEUILLES, ACTEN-PORTEFEUILLES met dubbel slot, enz. Zichtzendingen per postpakket franco tegen franco. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Honlenissezal ten verzoeke van den heer JOSEPHUS VAN MOL, landbou wer te Hontenisse (Sch uddebeurs), op Mtisin<lM£ 12 Mei li)D2, des namiddags 47» uur, in het open baar verkoopen 27. hectare weigewassen nabij Sch uddebeurs, tegen Marinus Everaert. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de kinderen van MODESTUS VAN LAERE, in leven landbouwer te Overslag (Varempépol- der) op de door genoemden Van Laere bewoond geweest zijnde hofstede, op WOENSDAG, ~S MEI 1902, des voormiddags 10 ure verkoopen: 1 zwarte vijfjarige Merrie met heng- stenveulen, 1 driejarige vosse Ruin, 1 tweejarige Dito, 1 zwarte Dito, 1 bruine eenjarige Ruin, 5 baat- gevende Koeien, 3 Runders, 3 Stie ren, 2 Vaarskalvers, 3 Stierkalvers, 2 Zeugvarkens met biggen, 5 dito dik van biggen, 140 Hoenders en Hanen, 1 Hond met hok en ket ting. als2 Menwagens met ijzeren as sen, 1 Driewielskar, 1 Treemkar, 1 Chais op ressorts, 1 Zaaimachine, 1 Dorsch mach ine, 2 ijzeren Ploe gen, 1 houten wale Ploeg, 2 hou ten kleine Ploegen, 1 Snijmolen, 1 Windmolen, 1 LoofmolenVoe- derkuipen, Lamoenen, Eggetanden, 5 Eggen met houten en ijzeren Tan den Rolblok ,Snij bakSlepers, Sleden Vlasreep, Kiekenrennen, Ladders, Rieken, Vorken, Schoppen, Mest- haken, Balen en Zakken, Menree- pen, Touwwerk, 6 Varkensbakken, 2 Biggenbakken Paardentuig GraanmaatZeisenKruiwagen Fornuis, Singel met beugels, Kar- kussen, Kaarn met machine, Ton nen, Emmers, Teeltuin, Vleesch- kuip, Vleeschblok, Waschmachine, Bascule met gewichten, 1500 bos sen Hout, 500 Faceel, Kaf, Mest, Beer, Aardappelen, Voederbeeten, Wortels, 8000 kilogrammen Stroo, eene partij Boomen en gezaagd Hout. als: 4 Kleerkasten, 3 kleine kasten, 4 Bedden, 20 Stoelen met Zetel, 5 Tafels, Spiegels, Kachels, Bedden- goed, Naaimachine, Petroleumstel, eweer, Revolver, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Keu- ken- en Schuurgerief enz., enz. Muziek pn zang wordt op de hofstede niet toegelaten. Ten alle tijde gelegenheid totdineeren. Iteafstack a 1st minute, enz.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3