Binnenland. Provinciaal Nieuws. Uit België. Onderwys Rechtszaken. Landbouw. ten voorraad steenkolen en mindere af name. Wegens het flink gedrag der Brussel- sche burgerwacht bij de jongste oproeren zijn de officieren en minderen gedurende drie maanden van alle diensten onthoven. De miliciens der lichting 1898 en 1899, die onder de wapens waren geroepen, zijn heden met onbepaald verlof naar huis ge zonden. Zij zijn dit jaar vrijgesteld van de schietoefening en manoenuvres. Dynamiet aanslag; te Leuven. Voor het huis van den Katholieken Belgischen Kamerafgevaardigde, den heer Verhaegen, te Leuven, is eergisteren een dynamietbom ontploft. Gelukkig werd al leen stoffelijke schade aangericht. Twee minuten te voren had de heer Verhaegen nog staan spreken voor zijn deur, waar de bom was neergelegd. De her Verhaegen is voorzitter van den Belgischen Volksbond. In de stad verwekt het geval groote ver ontwaardiging. Een onderzoek wordt inge steld. De lessen van het socialistische blad »Vooruit" in hot vervaardigen van dyna- mietbommen worden wel goed opgevolgd! il. Hl. «Ie Koningin. Volgens de laatste berichten is H. M. goed aan de beterhand en heeft de ziekte een gewoon verloop. In de provincie Zeeland zijn bevor derd de na te noemen kommiezen bij 's rijksbelastingen M. J. Lurkus, Brou wershaven, tot kommies le klasse, F. Re- merij, Aardenburg, tot kommies 2e klasse en I. M. Looij, Hulst, A. Bodderij, St. Jansteen, J. van Goethem, Sas van Gent, en C. Ruijterman, Hansweert, alle vier tot commies 3e klasse. Met ingang van 15 Mei a. s. wordt de diensttijd op Zon- en feestdagen van de rijkstelephoonkantoren te Camperland, Cats en Wissekerke, alsmede die op de bedoelde dagen van het bijzonder telephoonkantoor te Colijnsplaat, gesteld op 7.30 tot 8.30 uur vóormiddags (Greenwichtijd.) Men meldt aan de N. R. Ct. Tot nu toe is er op de grens van Wes telijk Zeeuwsch Vlaanderen slechts één quarantainestal geplaatst, n. 1. te Water vliet. Dit is voor vele kooplieden te wei nig. De behoefte aan meerdere stallen is dan ook reeds lang gevoeld. Vandaar dat een adres aan den Belgischen minister van landbouw werd gezonden, onderteekend door tal van kooplieden, waarin gewezen werd op de wenschelijkheid van een vee stal te Stroobrugge. Thans is men verze kerd,, dat er een dergelijke stal tot stand zal komen. ZU1DDORPE. Naar ons uit zeer goede bron wordt medegedeeld zijn verschillen de vrouwtjes aan den Molenkant jaloersch op de kranige vrouw, die haar man zoo'n heerlijke poets heeft gespeeld verleden Za terdag avond. Er was zelfs eene Eva's dochter zoo stout, om te verklaren, dat zij het zelf geweest was, en dat het haar man was die voor haar op den loop was gegaan. De man echter, daarover door vrienden en kennissen lastig gevallen, heeft bewe zen dat hij Zaterdag avond om half ne gen al onder de wol lag. De vrouw zelf, die het geval heeft uit gehaald, vertelde dat haar man 's avonds, als 't eenigzins donker wordt, niet meer durft buiten komen, en dat hij voor spo ken erg bang is geworden. Hij heeft zijn vrouw beloofd, nooit meer 's avonds laat naar Overslag te zullen gaan. •Er zijn verschillenden verdacht de hel den te zijn geweest. De ware helden echter schijnen goed hun mond te kunnen dicht houden en.... wat het verwonderlijkste is van alles, is., dat het vrouwtje zoo goed kan zwijgen, wat anders niet dor vrouwen gewoonte is. Door sommige liefhebbers aan den Mo lenkant is een prijs uitgeloofd voor hem, die den waren Jacob het eerst zal opspo ren. Men is zelfs van plan, om mét het be stuur der fanfare in overleg te treden, ten einde de helden een serenade te bren gen, als het bekend wordt, wie het ge weest zijn. Een overoud gebruik wordt hier in den nacht van 1 Mei nog steeds toegepast. Ilet is n. 1. de gewoonte van de boeren knechten om dan bij eenige ingezetenen een paar liedjes, meestal stichtelijke Ma- rialiedjes te zingen, waarvoor zij dan als belooning eieren, geld, enz. ontvangen, hetgeen later gezellig en genoeglijk wordt verteerd. Ook dit jaar werd deze rondgang hier wederom gedaan. Wij hadden vroeger nog nooit van dit eigenaardig volksgebruik uit Zeeuwsch- Vlaanderen gehoord, en toch is het der vermelding waard, zooals trouwens alle volkseigenaardigheden dat zijn. Aan de deelnemers een woord van lof voor 't onderhouden van dit gebruik. Tot ons leedwezen hebben wij den ei genlijken oorsprong en de beteekenis van dit gebruik echter tot hiertoe niet kun nen opsporen. SAS VAN GENT. De zomerdienst op de spoorwegen, welke met 1 Mei is inge gaan, bracht voor Zeeland geen wijzigin gen van eenige beteekenis. Men schrijft ons uit Sas van Gent Op last van den luitenant der kon. ma- réchaussée wordt hier strenge controle uit geoefend op het naleven der voorschriften betreffende besmettelijke ziekten. Wij jui chen dit ten zeerste toe. De diphteritis, die hier dus geruimen tijd woedt, eischte heden het derde offer. Te hopen is het, dat een ieder die voor schriften naïeve, zoo niet dat hij streng gestraft worde. Dat ook de Belgische hee- ren doktoren de Hollandsche bepalingen dienaangaande grondig begrijpen en toe passen, is van harte te wenschen. Een Hollandsch medicus schittert hier nog steeds door afwezigheid aan wie de schuld, zouden wij willen vragen. De ouders, welke ongeveer 14 dagen geleden hun tienjarig meisje aan diphte ritis zagen bezwijken, moesten Donderdag hun achtjarig zoontje door die gevaarlijke ziekte verliezen. Het is hard. In betrekkelijk korten tijd zijn nu reeds drie kinderen aan keelziekte overleden. Zouden dergelijke sterfgevallen zoo veel vuldig voorkomen, als er in Sas een ge neesheer gevestigd was. Woonde de dok ter in Sas van Gent men zou immers veel spoediger besluiten geneeskundige hulp in te roepen Spoedige hulp bij ziekte is maar al te dikwijls reddende hulp. Is het daarom niet onverantwoordelijk hier een dokter onnoodig en overbodig te achten Is de heele oproeping, die onlangs ge schied is, niet een paskwil, vooral als men weet welke inlichtingen aan de adspirant- gemeente-geneesheeren verstrekt zijn Sassenaars, verbeeldt u eens, dat we hee- lemaal geen brandspuit in de gemeente hadden, maar dat we die in Assenede voor heel billijken prijs konden gaan lee- nen. Zoudt gij niet zeggen Het is een schande We moeten een eigen spuit heb ben Want... als er eens brand kwam Welnu dan waren uwe stoffelijke belan gen nog maar in gevaar! En, nu het uw lichaam, uw leven en dat van de uwen betreft, zijt ge onverschillig Wanneer zal het gemeentebestuur eens ernstige po gingen doen om hier een dokter te krij gen? Als er een dozijn kinderen overleden zijn Men beweert dat hier zeker in een tiental gezinnen diphteritis heerscht. Aan een vijftal woningen slechts is een »briefje" opgeplakt. Aan het postkantoor Sas van Gent en de, daaronder ressorteerende, hulpkan toren werd gedurende de maand April 1902 ingelegd f 4025,27, terugbetaald f 10204.40. Het laatste, door dat kantoor, uitgegeven boekje draagt het nummer 1689. PHILIPPINE. In de haven aan de Isa- bellasluis onder Philippine is een hoogaarts verbrand, terwijl niemand aan boord was. Het vaartuig was tegen brandschade ver zekerd. De oorzaak van den brand is on bekend. De burgemeester van Philippine, de heer A. J. Cammaert, die tot heden te Hoek woonde, heeft zich thans metterwoon in zijne gemeente gevestigd. HULST. Naar .aanleiding der gehouden premiekeuring van het Ned. Rundveestam boek afd. Zeeland op Maandag 17 Maart, schreven wij in ons nummer van 19 Maart: »omtrent de toe te kennen premies kan nog niets officieels worden medegedeeld, doch wat wij wel kunnen melden is, dat oogenschijnlijk Hulst rijk beloond uit het strijdperk zal treden." Dat wij toen niet verkeerd zagen blijkt wel uit het gepubliceerd verslag van de keuringscomissie waarin wij lezen: Keuring te Hulst. Stieren met 2 breede tanden. Aangevoerd 5. le Onderhoudsbijdra ge ad f 80 aan «Baptiste" van A. Plasschaert te Graauw en »Jan" van Gust. de Buck te St. Jansteen, 2e ad f 48 aan «Leo" van P. J. Boëune te Graauw. Een beste verzameling stieren wat uit de bovenstaande voordracht reeds duide lijk blijkt, daar drie van de vijf stieren eervol worden vermeld. Ingevoerde stieren, minstens 1 jaar oud aangevoerd 8. le Aanmoedigingsbijdrage ad f 100 aan »Gust" van J. Aloys Ver haegen te Graauw, 2de ad f 60 aan «Ka- rel" van Cyril Vael te Hontenisse, «Ce- sar" van Louis Boel te Hulst en »Leon" van Gust. de Buck te St. Jansteen. Re serve «Jan" van A. Borm te Graauw en «Jan" van P. J. Boënne te Graauw. Evenzoo een zeldzame collectie veel be lovende stieren. In beide afrlcelingen werden voor de 13 aangebodene stieren 3 eerste prijzen, 4 tweede prijzen en 2 reserveprijzen voor gesteld, wat. wel een zeer zeldzaam ge val is. HULST. Het scheelde zeer weinig of jl. Dinsdag ware hier een groot ongeluk gebeurd. Een onzer sportlui kwam aangereden of zijn motocycle juist op het oogenblik dat den middagtrein uit België het station binnenliep; of hij nu den naderenden trein niet had opgemerkt of dat hij zijne machine niet meer meester was, een feit is het dat hij in goede vaart tegen de gesloten barreel aanreed, welke gelukkig aan den schok weerstand bood en daardoor voortkwam dat de berijder van het mo derne voertuig door den voorbij stoomenden trein verpletterd werd. Thans kwam hij met den schrik en een ontzet wiel vrij. Of het een zeldzaam feit is, zou uw correspondent niet durven beweren, doch als eene bijzonderheid toch- werd hem ver teld dat eene kip welke op 13 eieren te broeden werd gezet, thans met 13 kui kentjes rondwandelt. Aan het postkantoor Hulst en de, daaronder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende do maand April ingelegd f 9566.50, terugbetaald 14182.33. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje, draagt het nummer 4473 De fietsrijders mogen wel wat meer aandacht schenken aan het voorschrift om na zonsondergang hun fiets van een be hoorlijk helder brandend licht te voorzien, willen zij zich niet aan verbaliseering bloot stellen Naar wij hooren zijn dezer dagen een tweetal inwoners door de Rijkspolitie verbaliseerd omdat zij op hun fiets reden zonder licht, wij vestigen daarom te meer de aandacht onzer lezers' op het provin ciaal reglement. ST JANSTEEN. Het was jl. Woens dag ter gelegenhied van de openbare ver- kooping van den kapitalen boereninspan bij den eilander" F. Pieters een drukken dag. Yolk met de vleet, veel liefhebbers om te koopen maar ook een drom van nieuws gierigen welke deze gelegenheid te baat namen om het z. g. „eiland" waarvan zij dikwijls hadden hooren spreken, ook. eens met eigen oogen te aanschouwen. Herrie zonder eind, overzet-diensten zoo druk dat het maar steeds heên- en weêr- varen was, menigeen verdiende een brood je en niet het minst zij die van de gele genheid gebruik maakten, om te recht of ten onrechte, dat wenschen wij in het midden te laten, tol te heffen, alsof zij daartoe officieele concessie hadden geno ten. STOPPELDIJK. Naar men uit goede bron verneemt zal op 19 September a. s. de heer Iveiser, hoofd der O. L. School te Pauluspolder gem. Stoppeldijk, den dag herdenken, waarop hij voor 25 jaar voor het eerst die betrekking waarnam. Oud leerlingen van genoemd hoofd heb ben besloten, dien dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. KOEWACHT. In de herberg van J. van Vlierberghe onder de aangrenzende gemeente Stekene en niet ver van de grens kwam Zondagavond een zekere Fr. v. d. B., die zich zeer woest aanstel de. Hij eischte een glas bier en toen hij het ontvangen had, gooide hij het door de herberg gelukkig zonder iemand te ra ken. De zoon van den herbergier wilde dezen ruwen gast eens eventjes buiten de deur zetten doch deze nam zijn mes en stak daarmede de herbergierszoon zooda nig in den linkerarm, dat het bloed er uit gutste. Dadelijk werd geneeskundige hulp ingeroepen. De dader is door de po litie opgespoord. De véloclub «Excelsior" alhier heeft besloten a. s. Donderdag (Hemelvaartsdag) een rijtoertje te maken door het eiland Walcheren. Vlissingen, Domburg, Veere en Middelburg zullen achtereenvolgens be zocht worden. De volgende week zal Oh. L. de Weduwe en echtgenoote, wonende in den Ferdinanduspolder alhier hun gouden hu welijksfeest vieren. Naar wij vernemen zal het den brave oudjes op dien dag niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken. Wegens de a. s. kermis zal de viering van het feest eenige dagen worden uitgesteld. KLOOSTERZANDE, 1 Mei. Heden vier den de echtelieden Petrus Hendriks en Johanna Maria Boskelion hun vijf en twin tig jarig huwelijksfeest. Zij mochten bij die gelegenheid vele blijken van belang stelling ondervinden. Uit bijna alle hui zen in hunne buurt wapperde de vader- landsche driekleur en de buren gaven verder van hunne genegenheid "blijk door den jubilarissen een fraaie hanglamp ten geschenke aan te bieden. De werkende leden van de harmonie St. Cecilia, waarvan ook Hendriks sinds tal van jaren lid is, vereerden hen met een prachtige Regulateur-klok en brach ten hen des avonds een serenade. Dat het echtpaar het geluk moge sma ken eens hun gouden huwelijksfeest te vieren is zeker veler wensch. ZAAMSLAG. Het comité voor een tramverbinding Hontenisse- Selzaete heeft alhier een vergadering gehouden, waartoe uitgenoodigd waren de besturen van alle belanghebbende gemeenten en polders. Ongeveer veertig personen hadden aan de oproeping gevolg gegeven en hoorden met aandacht naar de uiteenzetting, die de heer Fruijtier gaf. Zeer ad rem merkte baron Colot d'Escury op, dat cijfers en getallen zoo spoedig vervliegen en het dus gewenschter was een uittreksel of nog be ter het geheele overzicht aan besturen ge drukt te doen toekomen. Volgaarne werd namens het comité deze toezegging gedaan. Het bleek, dat ongeveer f 6000 subsidie van polders en gemeenten noodig is, ge durende 10 jaar. Wordt dit bedrag gegeven dan komt de lijn er. Het kwam ook nu weer uit, dat een zijtak naar Sas van Gent velen toelacht en dat zoon'n zijlijn gunstig zou werken op de toeschietelijkheid van verschillende besturen. De heer Hombach van Hulst hakte den knoop door en gaf in overwe ging in de subsidievoorwaarden op te ne men, dat het comité zich verbindt om een zijtak naar Sas te leggen binnen twee jaar, nadat de bruggen daar voor tramverkeer geschikt zijn. Een onredelijke eisch vond hij het om de verbetering dier bruggen, wat f 150000 zou kosten, van het comité te vergen. Het comité kon zich zeer wel met deze voorwaarde vereenigen en ze ker zal het opnemen dezer clausule het aantal vrienden der tram vermeerderd heb ben. Hopen wij in het belang van ons district, dat thans de lijn Hontenisse- Selzaete er komt en spoedig daarna de zijtak naar Sas. Komt er nu niets van de zaak, dan is het te voorzien, dat we nog jaren in ons isolement zitten, wat voor ons stellig geen kracht is. Het muziekgezelschap „De Volharding" alhier, directeur de heer C. F. Geelhoedt, zal aan het festival deelnemen, dat uitge schreven is door Vlissiiigsch Mannenkoor. Deze week kwam iemand alhier tot de ontdekking, dat 's nachts zijn regenput door 't inwerpen van petroleum onbruik baar was gemaakt. Ook in het varkens voer was dit goedje geworpen, 't zou ze ker jammer wezen, als de politie den la gen dader van dit misdrijf niet kon op sporen. EEDE. De postbode Is. Verstraete van hier herdacht Zondag 11. den dag, waar op hij 25 jaar geleden in dienst trad. Het ontbrak bij die gelegenheid den man niet aan blijken van sympathie en waardee ring, die hij van zijne superieuren en de gemeentenaren mocht ondervinden. Met veel opgewektheid werd zijn jubilé gevierd in gezelschap zijner Aardenburgsche colle ga's. Velen hopen zeker dat het hem, te gen wien nimmer eenige klacht is inge komen, gegeven zal zijn nog tal van jaren werkzaam te zijn met dezelfden ijver en opgewektheid als tot nu toe. M. Ct. EEDE. Ook alhier heeft zich een geval voorgedaan van de gevreesde diphtheritis (besmettelijke keelziekte.) Een 4'/j jarig kind is na een lijden van slechts drie dagen aan die ziekte bezwe ken. Het is te hopen dat het bij dit eene geval moge blijven BIERVLIET. Met ingang van 11 Mei wordt de diensttijd op Zon- en feestdagen aan het rijkstelephoonkantoor te Biervliet gesteld op 7.30 tot 8.30 uur voormiddags (Greenwichtijd). IJZENDIJKE. Men meldt van hier aan de N. R. Ct. Er heerscht tegenwoordig in deze stre ken een drukke handel in varkens, 't Zijn Belgische kooplieden, die hier vooral za ken doen. In hunne blauwe kielen be zoeken zij de boerenhofsteden, om varkens, voornamelijk van 40 tot 70 K. G., op te koopen, die zij dan op de Belgische mark ten te koop aanbieden. De landbouwers aldaar koopen ze aan, om te dienen voor fokvarkens. De Hollandsche varkens zijn daar zeer gezocht. 't Gevolg van dit alles is, dat de Bel gen hooge prijzen besteden. De landbou wers in deze streken verknopen dus vlug, en schaarschte in de varkens is het na tuurlijk gevolg er van. De kooplieden uit deze streken bezoeken thans de Holland sche markten, om de daar gekochte var kens frauduleus naar België te vervoeren en met goede winsten van de hand te doen. Er heeft dan ook wel eegs eene aanhouding plaats, zooals we eenige da gen geleden nog meldden. HEILLE. In het naburige Moerkerke even over de grens, had 11. Maandag een droevige plechtigheid plaats. Het stoffelijk overschot van den Hoog- Edelgeb. Heer August baron 't Serclaes de Wommerson die bij een automobiel-onge luk in Zwitserland het leven verloor, in den familiegrafkelder bijgezet. Geheel Moerkerke was onder den indruk dier plechtigheid. En geen wonder. Zeervcel toch heeft die gemeente aan dc adclijke familie 't Serclaes te danken, zoodat het geen wonder baarde, dat diepe treurnis de harten vervulde dergenen, die waren opgekomen om den overledene de laatste eer te bewijzen. Baron August was ongehuwd, en woon de in den laatsten tijd op zijn kasteel te Brasschaet, niet ver van Antwerpen. Zijn assche ruste in vrede. VLISSINGEN. Door overklimming van een muur en het opschuiven van een raam aan de achterzijde is hedennacht ingebro ken in het kantoor van den kolenhande laar W. Een cylinderbureau werd gefor ceerd met een pook. Er is niets vermist. Coupons heeft men tusschen papieren la ten liggen. BRUINISSE. Een inwoner van Brui- nisse ging gisteren op reis naar Goes, waar hij op een kantoor f 4800 moest br>. talen. Hij had som in bankpapier bij zich gestoken. In Goes aangekomen, bemerkte hij, dat hij het geld kwijt was. Of het hem ontrold was, dan wel of hij het had verloren, kon hij niet meedeelen. Hij zegt dè biljetten veertien dagen geleden bij eene hypotheekbank te hebben ontvangen. De politie is met het geval bekend. (G. C.) GOES, 30 April. Naar wij vernemen, is er eerlang eene beslissing te wachten in zake de tonnetjesquestie alhier. Er schijnt in principe besloten te zijn de tonnetjes thans van gemeente-wege te verschaffen en van de huis-eigenaren zekere jaarlijk- sche retributie daarvoor te heffen. Dat zal natuurlijk niet kunnen geschieden voor er eene belasting-verordening gemaakt en van hooger hand goedgekeurd is op het heffen van een recht op het ledigen der tonnetjes. (G. C.) Zondag 11 Mei a. s. zal er in de aan- grenze'nde gemeente Moerbeke een prach tig feest gevierd worden. Het vaandel van de Katholieke Maatschappij van Onder- lingen Bijstand zal alsdan plechtig inge huldigd worden. Vele muziek- en andere vereenigingen uit de omliggende gemeenten zijn uitge noodigd dit feest met hare tegenwoordig heid op te luisteren. Verschillenden heb ben hunne medewerking reeds toegezegd. MIDDELBURG, 30 April. Geëxamineerd 8 candidaten. Geslaagd de dames: P. Muller, te Etten-Leur C. J. van Nunen, te Etten-LeurM. J. H. Rampart, te Ro- zendaalA. S. de Ruyter, te Vlissingen, en C. J. Rijnberg, te Oud-Vosmeer. 1 Mei. Geëxamineerd 8 candidaten. Geslaagd de dames C. Rietdijk te Drei- schor, L. F. Smitz te Rozendaal, M. M. Sutherland te Vlissingen, H. van de Swaluw te Heikenszand. S. M. Swart te Bergen-op-Zoom, A. J. Vooren Terneuzen. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden, Vrijdag, zijn veroordeeld wegens: medeplichtigheid aan diefstal, heling en wederspannigheid: Ch. L. R., 24 jaar, Clinge en C. L. N., 45 jaar, Stekene (Bel gië) thans gedetineerd te Middelburg, werk lieden, de le tot 1 jaar en 6 maanden en de 2e tot 1 jaar gev. straf diefstalJ. de S. 14 jaar en H. F1. G. 14 jaar, beiden zonder beroep, IJzendijke, de le tot een maand en de 2e tot 7 dagen en Ch. L. v. d. W. 18 jaar, boerenknecht IJzendijke, tot 7 dagen gev. straf; mishandeling: J. F. M. C. 22jaar, land bouwer, Philippine, tot 1 maand gev straf eenvoudige beleediging: K. K. H. 62 jaar, koopman, Zaamslag tot f3.b. s. 3 d. h. het opzettelijk belemmeren van hande lingen door een ambtenaar: C. B. 31 jaar, bierhuishouder, Schore tot f25.b. s. 25 d. h. bedreiging met eenig misdrijf tegen het leven gericht: W. M. v. 't Z. 20jaar, ar beider, Goes, tot 2 m. gev. straf; beleediging van een ambtenaar J. C. 31 jaar, klompenmaker, Heinkenszand, tot 10.b. s. 10 d. h. huisvredebreuk en wederspannigheid W. v. L. 25 jaar, en M. v. G. 20 jaar, arbeiders, Ovezande, de P tot 2 m. gev straf en de 2" tot f 10.b. s. 10 d. h. overtreding der drankwet en weder spannigheid: J. V. 23 jaar, dijkwerker, Westkapelle tot f3.b. s. 3 d. h. en 3 m gev. straf. Bij bevelschrift der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier Rechtbank ver wezen G. S. oud 51 jaar, vroeger onderwijzer, geboren te Wognum, laatst wonende te Ëede (Zeeland) gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij in of omstreeks 1896 te Eede, terwijl hij aldaar onderwijzer aan de openbare school was, in die school met aan zijn zorg of opleiding toevertrouwde minderjarigen (bij voornoemd bevelschrift omschreven) ontuchtige handelingen heeft (gepleegd mede bij gezegd bevelschrift in 't breede vermeld.) Aan den beklaagde is Mr. P. Dieleman, advocaat te Middelburg ambtshalve als verdediger toegevoegd. Vleermuizen. Nu de lente weer in 't land gekomen is, achten wij het niet van belang ontbloot op een vaak miskend, doch voor den land bouw zeer nuttig dier de aandacht te ves tigen. Ilet is de vleermuis, die uit haar winterslaap ontwaakt, zoodra de warme voorjaarszon begint te schijnen. Van de vleermuis wordt evenals van den mol en den uil, heel wat kwaads verteld. Zoo weet men, de kwaadsprekende „men",

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2