Uit onze koloniën. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. Vervoermiddelen. Allerlei. stengeldeelen -doet verdampen. Bij het toe passen van deze methode is voorzichtigheid aan te raden. Men make daarom een paar malen per dag gebruik van een puntige ijzeren staaf in welker uiteinde een ther mometer is aangebracht, om de warmte der broeiende massa na te gaanis deze warmte te hoog, dan is het noodig om den hoop uiteen te breken, teneinde te voor komen, dat de klaver verkoolt of verbrandt. Deze methode heeft dit voor op de gewone drogingswijze, dat er geen bladdeelen juist het beste deel van het voeder ver loren gaan. Maakt men klaver op de ge wone manier tot hooi en gaat men niet voorzichtig te werk, dan kan het gebeu ren, dat men der geheele hoeveelheid verliest en aangezien dit de meeste voe- derwaarde vertegenwoordigt, heeft men waarschijnlijk slechts ruim de helft der voedende massa overgehouden. De derde methode voor hooibereiding is het maken van „zwart" hooi, of de Klapp- meijer-methode. De klaver(wikken) wordt na één dag, dus nog groen aan hoopen ge zet, waarna eene verbazende gistings- warmte ontstaat; in ongeveer 55 uur is de temperatuur tot 70° C. gestegen. Nu moet, weer of geen weer, de geheele hoop uitgespreid worden om te drogen. Deze methode is zeker niet aan te bevelen, wijl daarbij brandgevaar geenszins is buiten gesloten en ook, omdat men, als het bij de uitspreiding gestadig regent, mest be komt in plaats van hooi. De twee hier be sproken methoden hebben dus scheikun dige werkingen tot basis. Het hooi, op de gewone manier verkregen, ondergaat, als het binnengebracht is, ook scheikundige veranderingen, die zijne deugdzaamheid aanmerkelijk verhoogen, „gezweet" hooi is gezonder voor het vee dan versch. De landman ziet dan ook graag, dat zijn hooi in stapel of bergplaats een weinig broeit. Zeiden wij in den aanhef van dit arti kel, dat hooi tot de beste en gezondste voedersoorten behoort, wij eindigen met de verzekering, dat hooi van uitstekende qua- liteit haast tegen krachtvoeder (granen) kan opwegen. Vooral het hooi, gewonnen op de Alpenhellingen, is in dit opzicht zeer beroemd. Vlekziekte en netel koorts bij varkens. o-(-)-o In den laatstcn tijd hoort men van de vreeselijke ziekte onder de varkens, welke door de gewone menschen „de plaag", door deskundigen vlekziekte genoemd wordt. De vlekziekte der varkens is eene zeer besmettelijke en gevreesde ziekte. De die ren, die daaraan bezwijken, zijn voor de consumptie ongeschikt en moeten in den grond gedolven worden. Zoo komt het, dat men bij het minste vermoeden in deze ziekte, meestal onmiddellijk tot de slach ting overgaat om aldus van het varken nog te maken, wat er van te maken is. Het varken heeft dan een poot gebroken of leed aan eene verstopping en het vleesch wordt op de gewone wijze verkocht. Nauw verwant aan de vlekziekte is de netelkoorts, waardoor ook vaak de varkens worden aangetast, doch die veel minder gevaarlijk en ook in het geheel niet besmettelijk is. Daar vele landbouwers niet goed het ver schil kennen tusschen de gevreesde, be smettelijke vlekziekte en de meer goedaar dige neielkoorts en daardoor vaak varkens geslacht worden, die door de netelkoorts zijn aangetastomdat men meent dat zij „de plaag" hebben, achten wij het niet ondienstig hier het verschil uiteen te zet ten, dat er tusschen beide ziekten bestaat. Het grootste verschil bestaat in den aard der vlekken, welke bij de beide ziekten op het lichaam van het dier voorkomen. Bij netelkoorts zijn de roode vlekken 1 of 2 centimeters boven de huid verhoven. Bij vlekziekte daarentegen zijn de vlekken gelijk met de huid en niet uitstekend. Ge woonlijk ook staan bij netelkoorts de vlek ken meer aan het bovendeel van het li chaam, terwijl bij vlekziekte het beneden gedeelte van het lichaam het meest is aan getast. Bij netelkoorts is de koorts niet zoo sterk dan bij vlekziekte en komt zelden boven 40 graden Celsius. Vlekziekte moet onder de ongeneeslijke kwalen gerekend worden en is vooral zoo gevreesd; omdat zij zoo besmettelijk is. Het varken, dat door netelkoorts is aangetast, geneest gewoonlijk in een paar dagen. De ziekte gaat gewoonlijk gepaard met ver stopping, hetwelk men door een inspuiting gemakkelijk kan genezen. Soms ook bra ken de dieren doch zelden of nooit ster ven de dieren er van. Het is dus van het grootste belang voor eigenaars van varkens goed het verschil te kennen tusschen deze twee ziekten. Een varken, dat door vlekziekte is aangetast moet onmiddellijk worden afgemaakt en alsdan stal en hok met chloor en zwavel worden gezuiverd, lijdt het aan netelkoorts dan mag men verwachten, dat bij een goede behandeling het dier na een paar dagen volkomen genezen is. Het Soer. Ildbl. bevat de volgende bij zonderheden omtrent een incident, waar mee onze nieuwe nederzetting te Merauké (Zuid-Nieuw Guinea) werd ingewijd «Den 21en Februari werd uit een na burig bosch hulpgeroep vernomen. Toen men er op afging, vond men het lijk van een Chineeschen timmerman, werkzaam bij de geniehet hoofd was hem afgesne den, terwijl volgens den dokter de nek met botte messen of bamboemesjes was af gesneden, te oordeelen naar de inkervin gen en sneden. Men kan zich dus voor stellen, wat een akelige dood de Chinees vond. Verder had het lijk verscheidene houwen in de rechterhand en in den rug twee pijlen, die 15 c.M. diep in het vleesch waren gedrongen. Spoedig bleek het, dat nog 4 Chineezen zoek waren, terwijl bo vendien in de kamp 3 oppassers van de kettinggangers ontbraken. De assistent-re sident Kroesen, hiervan in kennis gesteld, kwam terstond per stoomsloep aan wal, vroeg om een patrouille en vertrok hiermeê naar het bosch en de naastbijgelegen des sa's, maar door het late uur vond hij slechts 2 lijken van oppassers, eveneens met afge sneden hoofden en verder getroffen door pijlen. Den daarop volgenden dag vertrok de controleur Schadée met een patrouille wederom het bosch in en vor.d, na den geheelen dag het bosch doorkruist te heb ben, eindelijk de overige lijken, eveneens met afgesneden hoofd en geheel naakt uit geschud, terwijl de overige lichaamsdeelen ongeschonden teruggevonden werden. «De hoofden van de acht slachtoffers werden niet teruggevondenmen kan aan nemen dat deze in het bezit zijn van kop pensnellers van menscheneters is hier geen sprake, daar dan de lijken niet gevonden zouden zijn. «Bij het doorzoeken van het bosch ge raakte de patrouille van den controleur bijna in gevecht, doch een salvovuur was voldoende om den troep' Papoea's te doen vluchten. Zij lieten 13 bogen en circa 39 pijlen achter, die als buit werden meege nomen. Voorts werden in de kampong die leeg was nog 3 bogen en 5 pijlen, één fuik en een tongtong gevonden. «De bogen hebben een hoogte van 1.80 a 2 M. en zijn van bamboe vervaardigd, terwijl de pijlen circa 1.5 a 1.7 M. lang zijn, van glagah vervaardigd met nipa hout aan de punt verzwaard en voorzien van een bamboe of nipapunt. «Meer en meer krijgen we last van de Papoea's. In den avond van 22 Februari bleken ze van plan te zijn een boei, die bij de kust geplaatst was, weg te nemen; met behulp van het zoeklicht van de Ni- as werd dit voorkomen door een salvovuur op hen af te geven. Dat zij niet van plan waren weg te gaan, bleek wel uit de herhaling der schoten van de Nias als van de wacht in de nabijheid. Of er Papoea's getroffen werden kon niet worden nage gaan, omdat de gewonden waarschijnlijk door hun makkers zijn opgenomen en weg gedragen." Ongeregeldheden. Men schrijft aan «de Tijd": Zekere zoogenaamde «blikken" dominé, Smit genaamd, had bij gelegenheid van zijn huwelijk in de protestantsche kerk te Silvolde gepreekt over het Katholicisme, dat door hem op zeer onchristelijke wijze werd belasterd, te erg om het na te ver tellen. Ds. Van Disch, die onder de toe hoorders was, scheen door zijn optreden zelfs zoo gehinderd, dat hij tijdens de preek het kerkgebouw verliet. Maandagavond nu, terwijl de nagemaakte dominé in zijns vaders huis prettig bruiloft vierde, trok een troep van pl. m. 150 man, zoowel on- roomsch als roomsch, daarheen en bombar deerde deuren en vensters, terwijl de vluchtende gasten alle werden aangehou den, ten einde te onderzoeken of zich de de linquent ook onder hen bevond. Dinsdagavond was de stoet nog grooter maar nu was tevens de politiemacht ver sterkt, 't geen zeer noodzakelijk bleek; want zonder haar ware het stellig slecht met Sinit afgeloopen. De politie moest zelfs eenige malen van den sabel gebruik makeneen knaapje van negen jaar werd nog al ernstig gewond en door dr. Beijers verbonden. Verscheiden processen-verbaal zijn opgemaakt, vooral omdat de politie had gelast, dat niemand staande op straat mocht worden aangetroffen. Woensdag ver trok de eigenaardige prediKer, uitgeleid door de potdeksel en ketelmuziek van een 100 man en beschermd door de groote po litiemacht. Silvolde zal nu, hopen wij, we der tot de kalmte van voorheen weder- keeren. Het zesde zintuig. Doktor Javal heeft in de Académie de Médecine te Parijs zeer belangrijke theorieën omtrent de blin den medegedeeld. Dokter Javal, die zelf volslagen blind is komt op tegen de algemeen verspreide meening, dat bij de blinden het gevoels- zintuig buitengewoon ontwikkeld is. Hij is van oordeel, dat het gemis van een zintuig niet tengevolge heeft, dat de andere zich sterker ontwikkelen; daardoor is geen enkele wetenschappelijke reden. Het is heel eenvoudig de gewoonte, die bij de blinden het gevoel zoo buitenge woon ontwikkelt. Dokter Javal heeft er de proef van genomen, sedert hij zelf blind is geworden. Vervolgens heeft hij, door het bestaan van een zesde zintuig aan te nemen, de luitengewone eigenschap verklaard, dat blinden op een afstand het aanwezig zijn van hinderpalen weten te raden en te ver mijden. Men moet dit zintuig niet ver warren met dat, wat zich voordoet als men een vuur nadert en vooraf de warm te voelt. Het is niet het gevoel, dat ons dezen indruk geeft, maar wel een trillen de, misschien een electrische invloed. De X-stralen, de radiatie van sommige meta- ben behooren ook tot dit soort verschijnse len. Lenteboden. De zwaluwen zijn terug gekeerd. De langdurige aanhoudende kou de wind was oorzaak, dat zij langer weg gebleven zijn dan gewoonlijk, tenminste dat de gemiddelde tijd van aankomst al verstreken is. De boerenzwaluw, ken baar aan haar langen gevorkten staart keert in den regel tusschen 1 en 15 April terugde huiszwaluw met korteren staart eerst later. Beide soorten zijn nu tegelijk teruggekeerd. Zij zwierden he denochtend al boven het water, maar vin den nog weinig voedsel. Hoe oud is de ThermometerDe uit vinding van den thermometer wordt ge woonlijk toegeschreven aan Cornelius Drebbel, die te Alkmaar heeft gewoond en zou geboren zijn in het jaar 1638. Verrani en Castelli hebben uit.gevischt, dat onze landgenoot geen aanspraak kan maken op deze uitvinding en volgens hen was het Galilei, die de uitvinding heeft gedaan en wel in 1597. In een onlangs uitgegeven werk van H. C. Bolten wor den de onderzoekingen van Verrani en Castelli te dien opzichte bevestigd, maar hij neemt als jaar voor de uitvinding 1592 aan. Het door Galilei uitgevonden instru ment schijnt een luchtthermometer te zijn geweest. Legredo, een leerling van Gali lei, spreekt reeds in 1613 van een uitvin ding om hitte te meten en schrijft haar aan Galilei toe. Sanetorius, een tijdge noot van Galilei, spreekt van de thermo meter als van een zeer oud instrument. De thermometer kreeg zijn tegen woordigen vorm van de Accademia del Cemento te Florence. Groothertog Ferdinand II gebruikte reeds in 1641 zulk een instrument. In het jaar 1662 legde Robert Boyle de Royal Socie ty een thermometer voor. Hooke was de eerste die het nulpunt op de schaal vast stelde en daarvoor het smeltpunt van ijs nam. Het koude, vaste punt werd in 1694 door Renaldini vastgesteld. Het gebruik van kwikzilver was aan de Florence Academie bekend. De zuiverste kwikthermometer werd eerst in 1714 door Fahrenheit te Dantzig vervaardigd. On danks de bekende ongerieflijkheid van de Fahrenheitschaal worden deze thermome ters, behalve in ons land, thans nog in Engeland en Amerika gebruikt. Een vreeselijk ongeluk had te Sneek plaats. In de Kruisebroederstraat was een man bezig een boom te vellen. In de na bijheid daarvan speelden eenige kinderen. Onverwacht is de nog al zware boom naar de straatzijde omgevallen met het treurig gevolg, dat een paar kinderen van den heer N. er onder geraakten. Een er van, een meisje van ongeveer 8 jaar, was on middellijk dood; de haarkam was haar door den vallenden boom in het hoofd ge drongen. Haar broertje, het jongste zoon tje van den heer N., kreeg verwondingen aan hoofd en rug. De andere kinderen kwamen met den schrik vrij. Dr. Bouma verleende het gewonde jongetje genees kundige hulp. Zijn toestand geeft hoop op behoud. Verschillende werking van den alcohol. Dezer dagen strandde te St. Cathe rine, nabij Yentnor (eiland Wight), een Fransche barkde equipage verklaarde, dat de lading uit vaten zout bestond, in werkelijkheid waren het vaten wijn en alcohol, die men wilde binnen smokkelen. Een vijftigtal vaten wijn en brande wijn, inhoudende 500 gallons, spoelden op het strand aan. Dadelijk snelde de bevolking van het eiland Wight toe met flesschen en kruiken, en voordat de douanen en de politie tijd hadden tusschen beide te komen, waren hon derden gallons wijn en cognac ver dwenen. Zondagmorgen, bij het aanbreken van den dag, bood het strand een vreem den aanblik. Een groot aantal stom dronken personen sliepen op het strand bij de tonnen. Anderen, opgewonden door den brandewijn, twistten met el kaar. De autoriteiten hebben ten slotte op de vaten die nog vol waren, beslag doen leggen en ze op het strand doen ledigen, deels om aan de smokkelaars te straffen, deels om de algemeene dron kenschap een einde te maken. Een ander tooneeltje speelde zich te Parijs af. Een anti-alcohol-bond hield eene bijeenkomst, waarbij proeven ge daan werden op biggetjes. Drie dezer diertjes eerden ingespo ten met een mengsel van Malaga-wijn, alcohol en absinth de vierde met zui ver water. Daarna werden de dieren onder glazen stolpen gezet. Na zijne voordracht nam de spreker de glazen stolpen weg om de slechte werking van alcohol aan te toonen. Tot zijne groote verwondering bevon den de drie biggetjes, die met wijn en spiritualiën waren ingespoten, zich in den besten toestand het eene, dat met water was ingespoten, was bijna ster vende en had een glas brandewijn noodig om weer op te monteren. Al dus de „Res.-bode Het eenige, wat hieruit te concludee- ren valt, is dat de organisatie van een biggetje en een mensch niet hetzelfde is. Zuitltlorjie. Huwelijks-aangiften. 10 April. Antonius de Caluwé, oud 25 j., jm. en Maria Migom, oud 24 j., jd. 12 A- pril. Levinus de Caluwé, oud 37 j., jm. en Christina Casteels, oud 29 j., jd. Overlijden. 3 April. Renatus de Moor, oud 26 d., z. van Leopoldus de Moor en van Maria de Block. Stoppeldijk. Huwelijks-aangiften. 11 April. Josephus Piessens (van Boschka- pelle), oud 29 j., jm. en Anna Catharina Koolegem, oud 24 j., jd. Désiré van Dam me (van Graauw), oud 28 j., jm. en Cor nelia Ludovica de Bakker, oud 30 jjd. Alphonsus Joseph Freijser (van Graauw), oud 39 j., jm. en Mathilde Schelfhout, oud 31 j„ jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15 April. E- duardus van Damme, oud 28 j., jm. en E- melia Catharina de Schepper, oud28j.,jd. Geboorten. 10 April. Maria Catharina, d. v. Josephus Piessens en van Rosalia Boogaert. 12 April. Eduardus Jacobus, z. v. Charles Verdurmen en v. Coleta van Cam pen. Ter Neuzen. Huwelijks-voltrekkin gen. 10 April. Petrus Josephus van Waes, oud 28 j., jm. en Antonetta de Rijk, oud 28 j., jd. Jan Baptiste Dooms, oud 22 j, jm. en Mechelina Jacoba Huijssen, oud 21 j-. jd. Geboorten. 6 April. Johannes, z. van Leonardos van de Winckel en van Ca tharina de Krijger. 7 April. Reinier Jan z. van Reinier Jan Scheele en van Corne lia de Feijter. Willem, z. van Dirk Schee- Ie en van Elizabeth Suzanna Leenhouts. Augustijn Jan Marinus, z. van Jan Zuijd- weg en van Cornelia Sinke. 8 April. Adriana Mkria, d. van Pieter Cornelis Bal en van Jacoba Adriana Weiland. 11 April. Jacoba Dina Cornelia, d. van Jo- zias Hendrik Meertens en van Johanna Frederika de Regt. Jacoba Johanna, d. van Jacobus de Rijke en van Johanna Marga- retha Herrebout. 12 April. Jan, z. van Arij Kolijn en van Joanna Donze. Overlijden. 6 April. Michiel Geelhoedt, oud 3 m., z. van Pieter en van Helena Harte. 8 April. Sara Levina Verbrugge, oud 5 j., d. van Francois en van Janna Scheele 12 April. Marinus Herrebout, oud 11 m., z. van Marinus Leendert en van Cornelia Scheele. Johannes Cornelis Klaas- sen, oud 53 j., echtg. van Janna de Zeeuw. VVesttlorpe. Huwelijks-aangiften. 5 April. Prudent Oderij oud 24 j. jm; en Florence de Bouver, oud 21 j. jd. Petrus Dominicus Losie oud 33 j. en Leontina Antonia Poelman, 31 j. jd. Fdorimondus de la Ruelle van Wachteb.eke oud 24 j. jm; en Elodie Marie Lammens. 12 April Alexander Kalle, oud 23 j. jmen Pha- railde Maria Felisita Wulfaert, 21 j. jd. Alphonsus van den Branden, oud 29 j. jm; en Emelie Marie Buijsse, oud 22 j. jd. Florimond van Laere van Sas van Gent, oud 33 j. jm. en Dina Johanna de Splenter, oud -27 j. jd. Geboorten. 7 April. Alphonsus Jacobus Leonardus, zoon van Leonardus Wille en Juliana van Troost. 9 April Regina Alber ta, dochter van Joannes de Caluwe en Rosalie Obrie. St. .lamsteen. Huwelijks-aangiften. 4 April. Franciscus de Smet oud 50 j. jm. en Jacoba Maria Pauwels oud 39 j., jd. 10. Alphonsius Dobbelaer oud37 j., weduwn. en Sophia de Bakker oud 31 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 9. Emile Sa- man oud 28 j., jm. en Rosalia van Looij oud22j.,jd. Louis Charles Braem oud 24 j., jm. en Louise Marie Verplancke oud 24 j., jd. Carolus Ludovicus Vlassen- rood oud 31j.,jm. en Rosalia de Block oud 21 j.,jd. Cijrillus Ylassenroot oud 24 j., jm. en Clementina Pierssens oud 23 j-> jd. Geboorten 1. Mathilda Maria d. van Franciscus Martens en Isabella Maria van Vlierberghe. 4. Honorius z. van Jacobus de Meester en Theodora Vernimmen. 13. Petrus Damianus z. van Cijrillus Pluim en Maria van der Gucht. Overlijden. 14. Josephina Maria van Hoije oud 15 d., d. van Eduard Victor en Rosalia Kant. Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,33 1)12,03 5,10 8,05 Sluiskil 5,43 8,40 12,12 5 10 8 12 Sluiskil (brug) 5,45 8,43 12^15 5 23 8 15 Philippine 5,49 8,47 12'20 5,28 8,20 Sas van Aant (aankomst 5,59 8,55 12,28 Sas i an Gant ^vertrek 6>00 8 5(i 12;29 (aankomst 6,08 900 12,34 (v Selzaete Selzaete (aan't- (vertrek Een tegenvaller. Heer: „Ach, juffrouw, mag ik zoo vrij zijn, u een vraag te doen?" Oude jongejuffrouw (blozend): „Ja, mijnheer". Heer: „Ge looft u ook, dat we morgen mooi weer zullen hebben (aankomst (vertrek 6,20 9,10 12,49 Aank. te Gent (kl. st.) 6,56 9,46 9,23 te Gent (gr. st.) 7,10 9,58 1,30 l)Deze trein vertrekt des Woensdags 12,15. v.Gent (gr.st.)n. T.N. 5,28 8,19 12,06 Gent (kl.st.) 5,418,30 12,17 6,15 9,05 12,48 6,20 9.09 12,51 v. Sas van Gent 6,32 9,21 1,03 Philippine 6,40 9,30 1,11 Sluiskil (brug) 6,44 9,34 1,14 Sluiskil 6,47 9,36 1,17 Aank. Ter Neuzen 6,57 9,43 1,25 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. v. Ter Neuzen 7,00 9,47 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,47 7'09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,34 2,27 8,i4 CORRESPONDENTIE. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,49 v Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 v. Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,18 7,14 12,00 8,10 Gent n. Brussel 7,10 10,53 1,39 8,09 9,44 Brussel n. Gent 6,53 9,39 3,54 6,07 Gent n. Ostcnde 8,20 11,00 3,55 6,49 9,46 Ostende n. Gent 6,00 10,50 3,31 5,21. Spoorweg T. NeuzenYleelielen v. Ter Neuzen 7,-- 9,47 1,28 5,52 Sluiskil 7,06 9,55 1,36 6,— Axel 7,13 10,05 1,45 6,09 «Kijkuit 7,21 10,12 1,52 6,17 Hulst 7,32 10,22 2,02 6,26 Clinge 7,50 10,38 2,18 6,42 St. Gilles 7,59 10,46 2,26 6,51 Aank. te St. Nicolaas 8,08 10,55 2,35 7,— Vertr. te St. Nicolaas 8,24 10,57 3,05 7,17 Aank. te Mechelen 9,17 11,53 4,04 8,15 v. Mech. n. St.Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 1,25 6,03 St.Mie. n. T. Neuz. 7,50 11,40 3,10 7,25 St. Gilles 8,- 11,50 3,20 7,36 Clinge 8,11 12,01 3,31 7,49 Hulst 8,32 12,22 3,50 8,05 Kijkuit 8,40 12,30 3,58 8,13 Axel 8.48 12,38 4,06 8,22 Sluiskil 8,57 12,47 4,14 8,30 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,22 8,38 T. Neuz.ItriiMMel over l.okeren. v. T. N. 8,35 12,03 5,13 a. Selzaete 9,09 12,52 5,47 Brussel 12,34 3,15 9,42 v. Brussel 5,34 10,18 2,13 6,19 Selzaete 9,09 12,51 6,— 8,49 T. N. 9,43 1,25 6,50 9,35 CORRESPONDENTIE (f). v. St. Nic. n. Antw. 8,23 11,42 2,50 7,18 Antw. n. St. Nic. 6,49 10,40 2,06 6,16 St. Gilles n. Moerb. 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerb. n. St. Gilles 0,53 9,54 1,15 6,14 Mech. n. Brus. 9,30 12,03 4,15 8,19 10,26 Brus. n. Mech' 6,— 6,56 9,41 12,43 5,36 Mech. n. Leuven 9,25 12,35 4,19 10,25 Leuven n. Mech. 5,36 10,01 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Kecloo naar 8choon<lijke. Aank. Eecloo per spoor 7,12 9,49 1,40 Vertrek Eecloo ST. 7,17 9,50 4,29 Watervliet H 8,05 10,38 5,16 IJzendijke 8,21 10,59 5,33 Aank. Schoondijke 8,47 11,35 6, Seboontlijke naar Ecelou. Zondag Zon-en niet Feestdagen Vertrek Sch. 9,32 1,45 9,32 IJz. 10,30 2,06 10,30 Watvl. L 6,21 11,12 3,15 12,25 Aank. Eecloo 6,58 11,43 3,58 1, Vertr. p. sp. 8,12 11,50 4,43 7,46 MaldegheinDraaibrug Sclioontlijkcltrciskcns. Aank. Maldegh. p. sp. 7,41 9,52 1,37 6,57 Vertr. 7,42 10,14 1,38 7,10 Aank. Draaibrug 8,32 11,05 2,34 8,06 Vertr. 8,47 11,10 2,40 8,12 Schoondijke 9,30 11,50 3,20 8,52 Aank. Breskens 9,53 12,15 3,45 9,15 ItreskcnsSchoont li jko DraaibrugMaltlcclicm. Vertr. Breskens 6,23 10,37 1,18 4,15 Aank. Schoondijke 6,48 11,03 1,43 4,40 Vertrek Draaibrug 8,32 11,51 2,37 5,30 Aank. Maldeghem 9,22 12,42 3,38 6,25 Vertr. p. sp. 9,29 12,56 4,09 7,33 Stoomtr. Vlfssiiigcii-.YIitltlelburg S T A D S T IJ D. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilm. 8,— 9,30, 11, 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,15 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. v. Middelb. naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 7,23 (alleen op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,202,05 2,50 3,35 4,20 5,15 7,— 7,20 8,35 9,20 10,20 11,—. Van Vlake naar Roosendaal voorin. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,48 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en Vlake voorm 6,27 9,24 en nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorm. 6,50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. Spoorbootdlenst YVii 1st it ir tienVla ke. Zondag namiddag wordt niet gevaren. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6, 9,— nm. 12,50 en 4,uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8, en 10,31 en nam. 2,25 en 5,20 uur. Snelpersdruk A. Moerdijk, Zuiddorge.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 6