EENE HOFSTEDE Rustige slaap. Abdijsiroop LEES HIER. Diamant- en Zilverwerk en Reparatiën. Dr. Jules De Vos, „Het Wapen van Zeeland" Waarschuwing. „UNICUM." R. K. Nieuwsblad worden overgezet. Boereninspan Tarwe-, Roue ei Gerstestroo, BEESTIAAL. Si Bpegopiu^-Blad, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. H.H. Winkeliers!! SCH00NE JUWEELEN. In den Remontoir. IS, WILLEMYNS. A. F. NEELEMANS, HULST. Haar- en Baardgroeimiddel G. J. EGBERTS, Zeeuiusch- Vlaanderen. Openbare Verkooping 11 S S T I A A ïi a Openbare Verkooping. BBBSVIAAL. Openbare Verkooping. en Aanhoorigheden, L. I. Akker, V.Alkemadestr. 11Rotlerd Allerbeste iiorloge's en Fend uien, 24 St. Elisabethplaats HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIfflE MERS. BILLIJKE PRIJZEN. o P het eenige voor Kapitalen Landbouwgereedschap. Landbouwgereedschappen. Landbouwhalm en Voermanstuig. OOOOOOOG OOOOOOOOOOOOGO Tijdschrift ter bevordering van Kerkelijke Toonkunst OOOOOGOGOOOÖOOOOGOOGOOOOOOOOOOO De Notarissen P. DREGMANS te Axel en H. VAN DER EECKEN, te Gent, zullen ten verzoeke van de Erven van den heer JOSEPH STEVENS, in leven grondeigenaar te Selzaete, en krachtens verleend Rechterlijk bevel, veilen en verkoopen Gemeente ZAAMSLAG. Koop 1. in den Zaamslagpolder, omtrent den Reuzenhoek, kadastraal bekend in sectie F nummers 25, 26, 27, 51, 52, 125bis, 1001, 1002, 1003, 1004, 1049, 1052, 1053, 1403, 1405, 113, 114, 115bis, 116, 117, 118, 120, 120bis, 121, 1591, 1592, 1404 en 1406, samen groot 30 hectaren 19 aren 20 centiaren of 67 gemeten 227 roeden. In pacht tot 1 October 1904, bij Abraham DeesJz., voor/2240, pèr jaar. Boomprijs f 450,op nummer 113. Koop 2. 7 hectaren 55 aren 80 centi aren of 16 gemeten 288 roeden BOUWLAND, in denzelfden polder tegen de Groenstraat, kadastraal bekend in sectie G nummers 530, 584 en 586. In pacht tot 1 October 1903, bij Geleijn de Bokx, land bouwer te Zaamslag voor f 510, per jaar. Gemeente AXEL. Koop 3. 6 hectaren 71 aren 93 centi aren of 15 gemeten 23 roeden BOUW- en WEILAND, in den pol der Beoosten- en Bewestenblij, ka dastraal bekend in sectie E nummers 446, 590, 591 en 737. Boomprijs f 150,-. Koop 4. 4 hectaren 20 aren 90 centi aren of 9 gemeten 134 roeden BOUWLAND, gelegen in den polder Beoostenblij Benoorden, kadastraal bekend in sectie D nummers 35, 36 en 1009. Ivoopen 3 en 4 zijn in pacht bij de kinderen Verbruggen, landbou wers te Axel tot 1 October 1905, voor f 500,per jaar. Lasten voor eigenaars rekening, behalve de pol- derlasten der perceelen nummers 446, 590, 591 en 737, die voor re kening der pachters zijn boven de pachtsom. Koop 5. 15 aren 67 centiaren of 105 roeden GROND, in voornoemden polder Beoosten- en Bewestenblij, waarvan 15 aren 50 centiaren of 104 roeden in erfpacht tot 30 Sep tember 1921, bij de kinderen Ver bruggen, kadastraal bekend in sec tie E nummer 736. Jaarlijksche erf pacht 0 boven de lasten. Valdag 1 October. NOTA. De op dit perceel staan de gebouwen behooren aan de erf pachters. Koop 6. 67 aren 80 centiaren of 1 ge- met 156 roeden BOUWLAND, ge legen in den polder Beoostenblij Benoorden, kadastraal bekend in sectie D nummer 1010. In pacht bij Jacobus Verstraten, slager te Axel tot 1 October 1903 voor 49,50 per jaar. Koop 7. 3 hectaren 46 aren 70 centia- aren of 7 gemeten 235 roeden BOUWLAND, in den Buthpolder, kadastraal bekend in sectie G num mer 977. Koop 8. 3 hectaren 26 aren 50 centia ren of 7 gemeten 98 roeden BOUW LAND en WEG, in den Noordpol der, kadastraal bekend in sectie G nummers 918 en 919. Koopen 7 en 3 zijn in pacht bij C. Bai.kenende, dijkgraaf en land bouwer te Axel tot 1 October 1903 voor f 427,49. Gemeente TER NEUZEN. Koop 9. 4 hectaren 42 aren of 9 ge meten 276 roeden BOUWLAND,'in den Visartpolder, kadastraal bekend in sectie I nummers 290, 291 en 292. Koop 10. 4 hectaren 50 aren en 90 cen tiaren of 10 gemeten 35 roeden BOUWLAND, gelegen in denzelfden polder, kadastraal bekend in sectie 1 nummers 295, 328 en 293. Koopen 9 en 10 zijn in pacht bij Jacobus van Cadsand, landbouwer te Ter Neuzen voor 503,67 per jaar tot 1 October 1905. Koop 11. 4 hectaren 36 aren 50 centi aren of 9 gemeten 238 roeden BOUWLANDen WERKMANSWO NING, geleden in denzelfden polder, kadastraal bekend in sectie 1 num mers 296, 299, 329 en 330. Koop 12. 3 hectaren 85 aren of 8 ge meten 192 roeden BOUWLAND gelegen in denzelfden polder, ka dastraal bekend in sectie 1 num mers 298, 300, 301, 302, 303, en 304. Koopen 11 en 12 zijn in pacht bij P. H. de Jonge van den Broeke, landbouwer te Ter Neuzen voor f 460,17 per jaar tot 1 October 1905. De koopers komen in het genot der nacht sedert de laatste valdagen, doch moeten daarentegen aan de verkoopers opleggen het gedeelte dier pachtsom men sedert de laatste valdagen tot den dag van de betaling der kooppennin gen. Grondlasten van 1 Januari en pol- derlasten van 1 Mei 1902 voor koopers. Betaling der koopsommen 3 maan den. Onkosten 8 dagen. De verkooping wordt gehouden op DINSDAG 22 APRIL 1902, des namiddags 2 ure, in het ,.Neder- lansch Logement" te Ter Neuzen. Alle inlichtingen ten kantore van genoemde Notarissen liggende bij eerst- gemelden plans en leggers ter inzage. De Notaris I*. Drcgmans, te Axel, zal ten verzoeke van MELS WILLEM- SEN te Hoek, op het door hem alsnog be woonde hofsteedje op Woensdag, den 23 April 1 !>02 des namiddags 2 ure, verkoopen 2 Melkkoeien. 1 vet eenjarig Rund, 1 Kalf, 30 Hoenders en Hanen, Wind molen, Geeselsteen met paard, Sn ij- bak, Stampbak, Waterbak, Kiekens- hok, Fornuis, Ziften, Vleeschblok, 2 Ladders, Kiebag, Rieken, Vorken, IJ zerdraad, Kaarnton, 2 Roomtonnen, Teeltuin, Meelton, Staken, Kodden, Hooi, Voederbeeten, groene Mutsaard, Spaanders, de Mestput, enz. enz. Mijnheer, Door de voortreffelijke Alulijsi- roop ben ik bijna geheel hersteld van eene Zenuw-Asthma, welke ik uit een verkoudheid had gehouden ik had het zeer benauwd, zat des daags stil voor mij heen, zelfs dat mijn huisgenooten tegen mij spraken was mij hinderlijk, 's nachts werd ik onrustig wakker, den eenen dokter na den anderen raadpleegde ik, doch niets mocht baten, ik was dikwijls genood zaakt mijn bed te verlaten ik heb nu 5 flessohen uwer Abdijsiroop gebruikt en gevoel mij nu geheel an ders; ik ben niet meer afgemat., slaap rustig en verricht mijn bezig heden weer met opgewektheid, zend mij weder een flesch. 's-Hage, 7 Februari 1901. L. DE VRIES. is het eenig tot dusverre bekend af doend middel tegen Borst- en Long aandoening, Engelsche ziekte, asthma, kinkhoest, slijmhoest, verouderde en hardnekkige verkoudheden, enz. enz. Gencrual-Depot t Prijs /!,- en /2,- per flacon. Verkrijgbaar bij: VAN OVERBEE- KE—Leunis te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN te Sluiskil; de heeren DE FOUW te Hoek M. RIEMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te OtheneP. WULLEMS te Groenen dijk J. VAN DORSSELAAR te Lams- waarde; CONST. DANCKAERT te HulstA. WILLEMS te Zandberg C. VERHAAK te Sas van GentM. KIEBOOM te Westdorpe D. KRIEK- AERT te Rapenburg; I). v d. VEL DE te ZuiddorpeWed. ROLFF-Van 't Hoff te Axel; J. VAN DIX- HOORN te AxelP. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui gem. AxelH. IJSEBAERT te Koe wacht V. WIJNEAernoudtse te Philippine. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET SPEK per kilo /"0,65. MAGER SPEK 0,68. Zuiver Inlandsch gesmolten REU ZEL in vaatjes van 10, 20, 25 en 50 KG. /CO,66 per KG. Zuiver gesmolten RUN- DERVET 0,60 ZULT (Boterhamworst) 0,60 Droge TAFELWORST per 10 kilo 0,90 Orders boven f\0 half franco station. Finbailas<' en vaatjes vrij. Onbekend Rembours. Sigaar merk LA PAS bij partij van 10,000 stuks in 1/10 fust Con tant 8,50 per 1000 in 1/20 fust f 9,00 per 1000. Levering franco. Brieven om aanvrage Bur: dit blad onder motto ,,La Pas." zijn te bekomen aan matige prijzen Veldstraat 22, GENT. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor V'romveiiziek- ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Ilenfstack a la minute, enz. Zij, die een uitstekend middel wenschen te bezitten ter bevordering van Haar- en Baardgroei, tegen het uitvallen van het haar, kale plekken, Schilfers, Baardworm en Baarroos, worden in hun eigen belang gewaarschuwd voor de buitenlandsche aan biedingen, die erg duur, en dikwijls geheel waardeloos zijn. Wie goed en goedkoop geholpen wil zijn bestelle liet beroemde Dit, naar de nieuwste vinding bereide preparaat, is het eenige afdoende middel. Volkomen giftvrij, krachtig werkend, is het niet te verwondoren dat dit middel in alle landen waar het ingevoerd is ver luizend siieecs heeft. Prijs per flacon, met gebruiksaanwijzing f 1,65 na ontvangst van postw. of p.zegels. Rembours 10 cent hooger. Geheim verpakt. Sondel, 21 Februari 1902. De kale plekken zijn zoo goed als ver dwenen en het uitvallen is door het ge bruik van Unicum geheel opgehouden, (w. g.) H. J. VAN DER VEER. Ilmtrklcurmiddcl. Blond, bruin en zwart. Natuurlijke kleur, echt, on schadelijk en absoluut niet afwerend. Prijs 1,40 mot gebruiksaanw. na ont vangst van postw. of p.zegels. Rembours 10 cent hooger. J. SMITS C0., Rozend. weg 32, Arnhem. Leidsche weg 7, UTRECHT. „Zelandia," Dij gelegenheid van den Koop dag op 't Groot Uiland zal er van en naar het Filnnd, aan den Vijfhoek, VAN EENEN te Sint Jan Steen, (Groot Eiland). Deurwaarder ADRIAANSE te Hulst, zal ten verzoeke van den Heer F. PIETERS, Landbouwer te St. Jan Steen, op de door deze bewoonde Hofstede op het Groot-Ei land, in het openbaar verkoopen op Woensdag den 30 April 1!I02, den geheelen KAPITALEN BOERENIN SPAN, bestaande in 10 WERKPAARDEN 1 donkerbruine Merrie, dik van veulen, 9 jaar, 1 donkerbruine Merrie dik van veulen, 4 jaar, 1 donkerbruin Ruinpaard, 4 jaar, 1 lichtbruine Mer rie, 3 jaar, 1 lichtbruine Merrie, 6 jaar, 1 donkerbruine Merrie, 5 jaar, 1 donkerbruine Merrie met veulen, 5 jaar, 1 donkerbruine Merrie, 10 jaar, 1 donkerbruine Ruin, 2 jaar, 1 goed gedresseerd bruin Looppaard, 3 jaar. VOORTS: 1 bruin jaarling Hengst veulen, 1 zwart jaarling Hengstveulen, 2 bruine jarige Merrieveulens. 45 stuks HOORNVEE 14 MELKKOEIEN, 2 bekalfde Vaar zen, 9 jaarling Vaarzen, 2 vette Stie ren, 6 vette Ossen, 2 jonge Stieren en 10 jonge Kalveren. 80 SCHAPEN met lam (verdeeld in koopen), 14 jaarling Bijtlammeren, 2 Schaaphonden, 5 Zeugvarkens dik van biggen en 1 jong Beervarken, Kippen, Hanen, Ganzen, Kalkoenen, Eenden en Pauwen. 5 Wagens met ijzeren as, 2 Karren met ijzeren as, 1 Tilbury, 1 Beversche Kar, 4 groote Zeeuwsche Ploegen, 1 kleine Zeeuwsche Ploeg, 1 Waalse he Ploeg, 1 ijzeren Vierbalksegge, 1 ijze ren Vijfbalksegge, 1 Kettingegge, 5 houten Vierbalkseggen, 5 houten Vijf- balkseggen, 1 Sleep, 2 Rolblokken, 5 Sleden, 1 Dorschmachine, 2 Stroomo- lens, 1 Peeënmolen, 1 Windmolen, 1 Beerpomp, 1 Beerbak, 1 Stampbak, 2 Geeselsteenen, 1 Slijpsteen, 2 ijzeren Fournuizen, Schoppen, Rieken, Mest- haken, Vorken, Zeefden, 1 Zaadzeil, Graanmaat, Graanzakken, Meelkisten, Paardennetten, 1 Zadel, Ladders, Man den, Schelfbalken, Schaapbakken, 2 Kiekensrennen, 1 Kruiwagen, 1 Bas cule met Gewichten en eenig Wagen makershout. MELKGEREEDSCHAP 1 Karnmachi- ne, Melkkuipen, Emmers, Boterbak- ken, 1 balans met Schalen en 1 Teel tuin. 3 Kasten, 3 Tafels waaronder 1 Uit- trektafel, .Stoelen, 3 Kachels, Kolen bakken, 1 Petroleumkachel, 1 Bed met ressorts, Spiegels, Lampen, 1 Pe troleumstel, eenig Glaswerk, Kastrol len, geleierd- en ongeleierd Aardewerk, 1 Baktrog en wat verder meer zal worden gepresenteerd. VOORTS nog: 5000 bos én 5 X 44 A. 56 cA. KLAVERS. Orde der Verkooping REGIX 's voormiddags uur precies, 's Voormiddags II uur de SCHAPFIN, en 's namiddags 1 uur, het HOORNVEE en verder BEESTIAAL Op de Hofstede zal er gelegenheid zijn tot Stallen. Wordt gevraagd eene goeden burgerpot kunnende koken, en die genegen is de keuken goed te leeren. Brieven Hotel des Pays-Bas, Ter Neuzen. Mr. J. G. VAN DEINSE, Advokaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van den Heer JACOBUS HEIJMAN, Land bouwer te Ter Hole, Gemeente Honte- nisse, op Donderdag 24 April 1 j)02, des voormiddags om 10 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen 3 Werkpaarden en 1 Veulen. 4 baatgevende Koeien, 1 bekalfde Vaars, een vette Vaars, 2 Hokke- lingen, twee Varkens, en 7 Hoen ders en een Haan. 1 Tilbury, 1 Menwagen met ijzeren assen, 1 Stortekar met ijzeren as, 1 ijzeren Waalsche Ploeg, 2 Cad- zandsche Ploegen, 2 ijzeren en 1 houten Eegden, 1 Rolblok, een Sleep, 2 Sleden, 1 Lamoen voor een Wagen, 2 Mestplanken, 1 Beerpomp, 1 Windmolen, 1 Stroomolen, 4 Peeënmolen, 1 Geeselsteen, 1 Bas cule met Gewichten, Graanzakken en Balen, 4 Zeefden, 1 Graanmaat, Waterbak, Ladders, Schoppen, Rie ken en Mesthaken, Paardentuig. Eene partij Hooi en Stroo en Bee ten. 800 droge en 300 groene Takkebossen, eene partij Kodden en Bochtstijlen, 3 Telephoonpalen en verder Land- bouwersgerief. 1 Kleerkast, Tafels,' Banken, Stoe len, 1 Hanglamp, geleierd en on geleierd Aardewerk en verder Huis houdelijk gerief. Nalatige debiteuren en onbekende Koopers worden niet aangenomen. Door uitscheiding van bedrijf. De Notarissen Dumoleyn te Ilontc- nisse en Steegers te Asscncdc, zullen op Mnandug 28 April 1D02, des middags 12 uur, ten verzoeke van den heer J. B. HAMERLINCK, landbouwer te Philippine in het openbaar verkoopen 2 bruine Merriepaarden, waarvan één dik van veulen, 2 bruine twee- jaarsche Paarden en 1 bruine eenjari ge Merrie, 1 Koe, 2 bekalfde Vaarzen, 1 Stierkalf, 2 vette Varkens, Hoenders en Hanen. Tilbury met tuig, 2 Menwagens, 1 Vrachtwagen van 5000 kilos draag vermogen, Driewielskar, Stortekar, ijzeren Walenplorg, 3 houten Ploegen, 5 Eggen, 2 Vierbalken, 3 Vijfbalken, Slede, Sleep, Aalkuip, Stroomolen, Loofmolen, Windmolen, Rolblok met ketting, Kruiwagen, 2 Basculen met gewichten, Spaden, Rieken, Vorken, Mesthaken, Zeisen, Pikken, Zeil, Zak ken, Balen, Stampbak, cementen Wa terbak. 2000 kilos Voederbeeten, 2000 kilos Klaverhooi, 5000 kilos Stroo, 1000 ki los Aardappels, 30 koopen droog en groen Brandhout, eene partij Schelf- balken, Sparren, Tuinstokken, Erw ten- en Boonrijs. Karn met toebehooren,Kuipen, Melk- teelen, Emmers, Melkzcefd en Schotels. Eenig Huishouden en het Herberggerief. X.1I. De beestialen zullen om 2 uren na middag verkocht worden. Elk voorzie zich van een gekenden medekooper of borg. Ter Boekdrukkerij van het St. JACOBS-GODSHUIS te Haarlem is verschenen XXVIIste JAARGANG, Afl. 1/3 Jan.-Maart. I'rijw per Jnnrgnng f 1,50 Franco per post I,?0. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen, welke, behalve hoofdar-^ tikelen en verschillende mededeelingen op het gebied van kerkelijke toonkunst, alle berichten en verslagen betreffende de St. Gregorius-Vereeniging bevatten. Ongeveer maandelijks ontvangen de in teekenaren tevens eene muziek-bijlage van nieuwe kerkelijke gezangen, door de beste kerkelijke toonzetters gecomponeerd. Hij aflevering 3 werd verzonden eene muziekbijlage be staande in een inotet voor 4-stemmig gemengd koor en orgel, bij gelegenheid van het 25-jarig Pontificaat van Z. II. Paus Leo XIII, getiteld „Tu es Petrus", muziek van FLH. JOS. FKA1VSSEX. Allen, die tot bevordering van den waren kerkzang willen medewerken, worden uitgenoodigd zich op dit tijdschrift te abonneeren. Bestellingen worden door alle boekhandelaren aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4