BEESTIAAL 15 PAARDEN: Zierikzee, OPENBARE VERPACHTING. Openbare Verkooping. flinke Dienstbode Ter Neuzen, Openbare_Verkooping. Ho0pnvee Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. HUISRAAD. Bloemenliefhebbers! Openbare Verkooping. Steeds voorhanden Huishoudelijk gerief, Openbare Verkooping eene flinke Dienstbode, Huishoudelijke Goederen: Openbare Verkooping. Een Huis, Schuur, BEESTIAAL: Rookvleesch, Boterham- worst, Leverworst Sigarenfabrikan ten Os, "3 eenjarige Runders, 1 eenja rige Stier, 1 eenjarige Os, en 7 Melkkalvers, 1 vet en 4 Loopvar kens, 60 Hoenders en Hanen, 2 Honden met Hokken. Landbouw,- Stal en Melk gereedseliapiH'ii s 4 Wagens, 1 Kar, 1 Chais, 7 Ploegen waaronder 3 zeeuwsche en 1 zeeuwsche Waal. 2 ijzeren en 1 Aardappelploeg, 9 Eggenwaaron der 3 ijzeren, 3 groote en 3 kleine Eggen, 1 Zaaimachine, 2 Slepers, 2 Sleden, 1 Rolblok, Windmolen, Snijmolen, Peënmolen, Snijbak, Geeselsteen, Bascule met gewichten, 2 Ladders, 4 Graanziften, 1 Graan maat, Graanzakken en Balen, 2 Kookfornuizen, 1 Zaadzeil met toe- behooren, 2 Meelkisten, Slijpsteen, Vleeschblok, Watervat, Waterbak met Goot, 3 Teertonnen, Mestplan- ked, Touwwerk, Paardennetten en Tuig, Zeisen, Rieken, Vorken, Schoppen, 400 groene Mutsaard, 200 Staken, Teeltuin, Schuurbank, Worstbak met Snikken. Kaarngereedschap als: Kaarnmolen, 1 Kaarn, 3 Tonnen, Emmers en Teelen, en wat verder zal worden geveild. Koopen tot en met 3 kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht des gevorderd. Orgeldraaiers en Liedjeszangers wor den niet toegelaten. Op de hofstede is geen gelegenheid tot afspanning. De notaris E. B. DUMOLET N te Hon tenisse, zal ten verzoeke van de Erven van Mejuffrouw A. C. VIERECK, eer der weduwe van den heer A. 1. van Waterschoot en laatst van den heer A. Polfliet, in het openbaar verkoo- pen Gemeente HENGSTDIJK. KOOP EEN. 1,72,10 hectare Bouw land, benevens 2 aren 80 centia ren Tuingrond aan den Platten- dijk, in den Groot Hengstdijkpol der, kadastraal bekend in sectie A nos. 413, 414, 415 en 417. Palende het Gecombineerd Armbe stuur van Hontenisse, mejuffr. de Wede P. Weesepoel en Frans van Domme len. Boomprijs f 36, KOOP TWEE. 1,87,60 hectare Wei land en ongeveer 12 aren Dijk aan den Plattendiik, in den Groot Hengstdijkpolder, kadastraal bekend in sectie A no. 431 en deel van sectie A no. 859. Palende het Gecombineerd Armbe stuur van Hontenisse, het Kroondomein en koop 3. Boomprijs f 60,—. KOOP DRIE. 1,54,90 hectare Wei land en ongeveer 18 aren Dijk aldaar, naast koop 2 gelegen, ka dastraal bekend in sectie A no. 432 en deel van sectie A no. 859. Palende de heer P. A. Adriaansens, het Kroondomein en koop 2. Boom prijs f 110. KOOP VIER. 1,42,60 hectare Wei land. mede in den Groot Hengst dijkpolder, kadastraal bekend in sectie A no. 503. Palende Mej. Christina van Dorsse- laer, de heer C. C. M. Fassaert, Gra vin de Robiano, het Kroondomein en koop 5. KOOP VIJF. 1,55,50 hectare Wel land achter koop vier gelegen, kadastraal bekend in sectie A no. 505 met recht van overweg over koop vier. Palende Mej. Christina van Dorsse- laer, koop 4, Gravin de Robiano, Me vrouw de Raadt - van Sonsbeek en het Kroondomein. Het bouwland is in mondelinge pacht tot rooven oogst 1903 en het weiland tot November 1903 bij Mejuffrouw de weduwe P. Polfliet-Buijsrogge ad f398,16 's jaars. De koopers moeten de loopende pacht- penningen van af October 1901 tot 1 September 1902 naar evenredigheid hun ner koopsommen opleggen en krijgen daarentegen in die verhouding recht op de pachtpenningen van af October 1901. Gemeente lIONTEiMSSE. KOOP ZES. KEN HUIS, dubbele woonst te Kloosterzande, met erf en tuin, kadastraal bekend in sectie II no. 528, 529 en 531, groot 4 aren 49 centiaren, in mondelinge huur, gedeeltelijk bij Barth. de Dalie en gedeeltelijk in gebruik bij Ma rie Roeland. Betaling koopsom 1 September 1902. Grond- en polderlasten van af 1 Sep tember 1902. Instel Gelag 7» Instel op Dinsdag 13 Mei 1902, ten herberge van den heer Jacobus Bof.ijkens te Lamswaarde. Verblijf op Dinsdag 27 Mei 1902, ten herberge van den heer J. F. Adri- aansens-Polfliet te Walsoorden, tel kens des namiddags 2 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de kinderen van MODESTUS VAN LAERE, in leven landbouwer te Overslag (Varempépol- der) op de door genoemden Van Laere bewoond geweest zijnde hofstede, op WOENSDAG, 7 MEI I 90S, des voormiddags 10 ure verkoopen: als1 zwarte vijfjarige Veulen merrie, 1 driejarige vosse Ruin, 1 tweejarige Dito, 1 zwarte Dito, 1 bruin eenjarig Hengstveulen 4 be- kalfde en gekalfde Koeien, 3 Run ders, 3 Stieren, 2 Vaarskalvers, 3 Stierkalvers, 2 Varkens met Big gen, 3 Dito dik van Biggen, 2 Loopvarkens, 140 Hoenders en Ha nen, 1 Hond met hok en ketting. Landbouw-, Stal- en Melkgereedsehappen als2 Menwagens, 1 Driewiels- kar, 1 Treemkar, I Chais, Zaaima chine, 2 ijzeren Ploegen, 1 houten wale Ploeg, 2 houten kleine Ploe gen, Snijmolen, Windmolen, Voe- derkuipen, Lamoenen, Eggetanden, 5 Eggen met ijzeren en houten Tanden, Rolblok, Sleper, Slede, Vlasreep, Dorschmachine, Loofmo- len, Ladders, Rieken, Vorken, Schoppen, Mesthaken, Kaarn, Ton nen, Emmers, en verder gerief. Ee- ne partij Stroo, Kaf, Mest, Beer, Aardappelen, Voederbeeten, Wor tels, en gezaagd Hout. voorts eene partij Door huwelijk der tegenwoordige terstond benoodigd eene bij H. KRAMER—Hamerlinck, West- kolkstraat Ter Neuzen. GEVRAAGD met Mei a. s. R. K., die goed kan werken en gene gen is met kinderen om te gaan. Adres W. D. J. HAMMECHER, ter Neuzen. Advocaat en Procureur, de Jongestraat 57. 1 donkerbruine Merris, oud 4 jaar, met Veulen 1 zwarte Merrie, oud 5 jaar; 1 zwarte Merrie, oud 7 jaar; 1 bruinen Ruin, oud 11 jaar; 1 grijze Merrie, oud 11 jaar; 1 bruinen Ruin oud 7 jaar1 don kerbruine Merrie, oud 3 jaar1 zwarten Hengst,oud 1 jaar, en 1 grijze Merrie, oud 1 jaarapen van Brabantsch ras. De Merriën zijn gedekt door Belgische Hengsten, die allen in het Stamboek zijn ingeschreven. als: Linnen- en Kleerkasten, Ta fels, Stoelen, Spiegels, Ledikanten, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Keuken- en Schuurgerief enz., enz. De Notaris E. B. DDMOLEYN te Hon tenisse, zal ten verzoeke van de We duwe CORNELIS GOOSSEN en derzel- ver zoon op Donderdag 24 April 19D2, om 2 uur namiddag, ten herberge van P. J. Verbist te Hontenisse, in het openbaar verkoopen met ongeveer 13 aren 20 centiaren TUINGROND, aan den Tastdijk gemeente Hontenisse. Betaling koopsom en aanvaarding 1 Mei 1902. En na afloop daarvan den INBOEDEL, bestaande o.m. uitKast, Stoelen, Tafels, Kachel, Veeren bed met toebehooren, Keukengerief, Schelf- balken, Platen, 150 bos Tarwestroo, Zakken en Balen, Bascule en ge wichten, Kruiwagen, Rolblok, Rie ken en Vorken, Bijl, Spaden en hetgeen meer zal worden gepre senteerd. Koopen lot en met 3 contant. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van JAN SCHIEMAN landbouwer te Axel (Schapenbout) op zijn erf, op Maandag den 5 Mei 1902, des namiddags 1 ure verkoopen 4 PAARDEN, als 1 bruine Mer rie, (wordende 27 Mei a. s. 5 jaar oud,) 1 bruine Merrie, oud 3 jaar, 1 bruine Merrie, oud 2 jaar, 1 zwar te Ruin oud 1 jaar, 1 Melkkoe, 1 vette Vaars, 1 Geit. Landbouw,- Stal en Melkgereedschap» 2 Menwagens, met ijzeren assen, 1 Stortekar, 1 Chais op' ressorts met Tuig, 1 ijzeren Wale Ploeg, 1 Zeeuw sche Ploeg, 1 drieschaar Ploeg, 1 vierbalks Egge, 1 vijfbalks Dito, 1 kleine vijfbalkè Dito, 1 Sleper, 1 Rolblok, 1 steenen Krib voor 3 beesten, 1 houten Dito voor 2 bees ten, Kaarngerief, Prikkeldraad, Staken en Brandhout, Planken, Geeselsteen, met Paard en Schort, Snijmolen, Beetenrieken, 1 Bascu le, eene partij Aardappels, Mest in den Mestput, en wat meer zal wor den geveild. Koopen tot en met f3 kontant. Het overige op tijd van betaling onder borg tocht desgevorderd. prima kwaliteit en droge Kook worstjes. Beleefd aanbevelend, E. J. VAN WATERSCHOOT, Vleeschhouwer, Hontenisse Mr. J. G. VAN DEINSE, advocaat en notaris te Hulst, zal ten verzoeke van JUDS TALBOOM landbouwer te Hontenisse (Tasdijk), op Dinsdag 2S1 April 1902, des voormiddags om tien uur in het open baar presenteeren te verkoopen 1 WERKPAARD oud 15 jaar, 1 KALFKOE, 1 bekalfde KOE, 1 KALK, 1 LOOPVARKEN, 1 TREKHOND en 25 HOENDERS en 1 HAAN, 1 zware KAR met ijzeren as, 1 kleine KAR, 1 PLOEG, 1 driewiel SLEDE, 2 hou ten EEGDEN, 1 ijzeren HANDEEG DE, 1HANDROLBLOK, 1 AALBAK, 1 STAMPBAK met stamper, 1 STROO- MOLEN, 1 WINDMOLEN, 1 KERN, een MELKKUIP, MELKTEELEN, MEELKIST GRAANZAKKEN en BALEN, ZEEFTEN, GRAANMAAT, KOOKFORNUIS, RIEKEN en VOR KEN, 1 VLEESCHKUIP, 1 BASCU LE met gewichten. 500 groene en drooge MUTSAARD, SCHELFBALKEN, KODDEN, STROO en wat meer zal worden verkocht. De Notaris I*. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van C. P. BUTLER en Kinderen op Dinsdag 29 April 19D2, in plaats van Honderdag 1 Mei, zooals eerst was geannonceerd, des voormiddags 10 ure, op de door LEVINUS BUTLER bewoonde hofstede in den Zaamslagpolder (omtrent Othene) gemeente Zaamslag, ver koopen 6 Paarden, als: 1 bruine Ruin, 1 bruine Merrie met Veulen, 1 dito dik van Veulen, 1 blauwe Merrie idem, 1 bruine Merrie oud 2 jaren en een Hengstveulen; 5 Melkkoeien, 2 een jarige Runders, 2 Kalvers, 1 Varken, 25 Hoenders en Hanen. Landbouw- Stal- en Melkgereedsehappen 1 Tilbury, 1 Chais op Veeren, 3 Wagens, 2 Karren, 1 Waleploeg, 3 Zeeuwsche Ploegen, 4 ijzeren Ploe gen, 1 Schoffelploeg, Aardappelploeg, 5 Eggen in soo^t, 1 Zaaimachine, 2 Wiedmachines, 2 Sleden, 3 Slepers, Zwingen, 2 Rolblokken, 1 Molbord, 1 Beerbak, 2 Snijmolens, 2 Peënmo- lens, 3 Windmolens, 1 Geeselsteen, 1 Gerstezift 2 Tarweziften1 Zaad- zift, 1 Meelzift, 1 Sneezift, Paarden tuig, 2 Ladders, 2 Basculen, 1 For nuis, 1 Waterbak, 1 Slijpsteen, Vor ken, Rieken, Schoppen, Oud IJzer, Vlasreep, Teeltuin, Kaarn, 3 tonnen, Botervat en Koppen, Mutsaard enz. als: Kasten, Tafels, Stoelen, Klok, Banken, Ledikant, Koper,- Blik,- IJzer,- Glas,- Geleierd- en Aarde werk, Haard, Wasch,- Keuken- en Schuurgerief enz. Op de hofstede is geene gelegenheid tot stalling. >1 tiziek en Gezang wordt niet toe gelaten. van Hollandsch ras, te weten 5 kalfdragende KOEIEN, 4 kalf- dragende Ar aarzen, 5 Runders, 4 Stieren en 2 Kalveren. VARKENS: 2 Loopvarkens, 2 Zeugvarkens en 15 Biggen. PLUIMGEDIERTE 60 Hoen ders en Hanen. Voorts 1 Karn- of Trekhond. De Notaris A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS, te Hulst, zal op Dingdag tien 22 April I9D2, des voormiddags 9 uur precies, ten ver zoeke van den Heer J. F. DE MOOR, Landbouwer, wonende te Nieuw-Na- mf.n, Gemeente CLINGE, op de door hem bewoond wordende Hofstede, in het openbaar verkoopen den Kapitalen Boereninspan, bestaande uit 1 donkerbruine Merrie, oud 5 jaar, met Veulen1 donkerbruine Merrie, oud 4 jaar, met Veulen 3 nieuwe Menwagens met ijzeren Assen, 1 kleine Kar1 groote Vrachtkar, 1 Camionwagen, 1 Dog- car, 1 nog bijna nieuwe Tilbury- dogcar, 1 nieuwe Smyth's nonpareil Zaaimachine, 1 Beerbak, 4 ijzeren Eggen, 4 houten Eggen, 2 ijzeren Ploegen, 2 houten Ploegen, 1 Dee re Ploeg van de firma Massee, 1 Karweiploeg, 3 Sleden, 1 Ivarwei- slede met Zeil, 1 Kettingegge, 1 Rolblok, 1 Beetenmolen, 1 Stroo- molen, 1 Bakers Molen, 1 Manége, 1 Kruiwagen, 1 Slijpsteen, 1 Schaaf bank, 1 wielige Schoffel, 1 Karn, eenige Roomkuipen, 1 Vleesch- kuip! 1 Fornuis, 1 Bascule met Ge wichten, wegende tot 150 kilo's, 1 Graanmaat, Schoppen Vorken groote en kleine Graanzeefden, 1 Zaadzeil, 1 kleine Weegschaal met Gewichten, eenige Kuipen, 1 Kie- kenren, 1 Rijtoom met Singel en Beugels, Gareelen, Karkussen, Too rnen, Menreepcn, Meetroeden enz. Verder 20,000 kilo 's Koebee- ten, 10,000 kilo's Stroo, 1000 kilo's Aardappelen, Kaf, droge Sparre- snoei, 500 zware Sparren enz. Tafels, Stoelen, waarvan 12 met. Kussens, Kasten, Ledikanten. Ka chels, Lampen, Spiegels, I Singer Naaimachine, 1 Wasch schommel, Koper-, Blik- en Ijzerwerk, Glas- en Geleierd Aardewerk, Keuken en andere huishoudelijke artikelen en hetgeen verder zal worden ge presenteerd. Al het Beestiaal is verzekerd bij de Onderlinge Verzekeringsmaat schappij in het Voormalig Vijfde Dis trict van Zeeland" te Hulst. Nalatige Koopers worden niet aan genomen. Onbekende Koopers zijn ver plicht twee gegoede Nederlandsche Bor gen te stellen. Belgische onbekende Koopers worden alleen dan aangenomen, wanneer zij voorzien zijn van een bewijs afgegeven door den Burgemeester hunner woon plaats of door een Notaris, houdende verklaring van gegoedheid der Perso nen voor het daarbij uitgedrukt bedrag. Liedjeszangers, Orgeldraaiers en Harmonicaspelers, worden niet toege laten. blijven steeds eoneurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. Voorhanden prachtige Azalea's, Sperea's, Mimosa's, Gynesta s, Dracena's, Ghaandrozen enz., al les vol knop en in pot, en goedkoope prijzen Eerw. II.H. Geestelijken worden op merkzaam gemaakt op de voordeelige voorwaarden ter versiering van kerken en kapellen met de Meimaand. Joseph A. van de Walle, tuinier, HULST. De Notaris P. DregmanS te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR DER BURGERLIJKE GODSHUIZEN te Gent, op Woensdag den 14 Mei 1902, des voormiddags 10 ure, voor den tijd van negën jaren, verpachten INHOUDSGROOTTE. GEMEENTE. NAMEN DER PACHTERS. AARD GOEDEREN. Nederl. maat Gentsche maat <r. H. A. C. G. R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zaamslag (Aan-en Genderdijkepolder) Axel (Beoosten-en Bewestenblijpolder) Boschkapelle (Catharina- en Wil lem 111 polders) iSpieldfk1'6 Stoppeldijkpolder Boschkappelle (idem) Overslag (Moerspuipolder) Stoppeldijk (Katten-Puthoek) (Ser Pauluspolder) Sas van Gent (St. Anthonypolder) Cornelis de Putter Denzelfden Denzelfden Denzelfden Denzelfden en Daniël v. d. Wege Jan Ver poor te Herman us de Zeeuw Victor Boeding Pieter Jud. van der Wiele Kinderen D'Hert Vital Poppe Alphonsus van Esbroeck Adriaan Borm August Hamerlynck Frederik Hendrik Vermoet Pieter de Windt Gustaaf de Pauw Land, Weide en Weg Bouwland idem Idem Land en Weide Idem Idem Bouwland Idem Idem Idem Idem Idem Idem Land en Weide idem Land en Weg 3 1 3 1 4 12 12 14 6 4 1 2 3 2 24 51 03 77 81 91 73 48 57 09 64 36 08 90 30 90 00 20 20 10 20 80 65 47 50 70 90 80 30 10 90 58 36 40 7 3 6 3 10 28 28 32 19 18 14 9 2 6 7 6 12 81 117 241 292 239 297 192 151 73 51 275 240 129 253 127 154 10 He verpachting wordt gehouden in het logement «Het Gulden lies" bewoond door Mej. de Wed. Rolff te Axe Onkosten 127° der pachtsom over een jaar. Alleen het bod van solide personen zal in aanmerking worden genomen. ISeesti a a l: Eh' ai DER

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3