Beestiaal: Klavers te velde. Beestiaal: Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Binnenland. Provinciaal Nieuws. Ingezonden Stukken. Correspondentie. Rechtszaken. Advertentiën. Getrouwd J. A. DREGMANS Mejuffrouw ITALI W1LLAERT, 'A Landbouw-, Stal- en Melkgereedschappen Do slnohtoflors. De toestand van Hoffelt, den politieagent, die te Schaerbeek zoo mishandeld is, naar men zich herinnert, en thans aan een long ontsteking lijdt, is nog niet hopeloos; hij betert langzaam en men hoopt hem nog in het leven te houden. Toen Van der Velde voorbij het hospitaal St. Pierre kwam, viel een vrouw hem te voet; het was de weduwe van Bourland, wanhopig, omdat men had geweigerd haar het lijk van haar man af te geven. De so cialistische afgevaardigde beloofde, dat hij zijn best zou doen te bewerken dat haar wensch werd vervuld. Juliette Labenne, het jonge meisje, dat bij Houdeng gevallen is, is Maandag be graven evenals Ponsart, het andere slacht offer van het treffen bij het station van Houdeng. H. M. de Koningin. De „Staatscourant" bevatte aan het hoofd van het blad deze mededeeling Bericht omtrent den gezondsheidstoe- stand van H. M. de Koningin. Hare Majesteit de Koningin is sedert eenige dagen ongesteld en houdt ter wille van een algemeen gevoel van ziek zijn en temperatuursverhooging het bed. Dr. Rossingh. L. Pot. Nader meldt men uit Den Haag: Uit Het Loo wordt volgens goede infor matie medegedeeld, dat de ongesteldheid van H. M. niet van ernstigen aard is. H. M. is alleen koortsig. Dr. Roessing is tij delijk lijfarts na het overlijden van dr. Van Tierihoven. Nader blijkt het bericht, als zoude dr. Aalbersberg uit 's-Graven- hage aan het consult hebben deelgenomen, onjuist. Thans worden bulletins uitgegeven over den toestand van H. M. de Koningin. Ticeede Kamer. Bij de herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het district Maastricht (4995 kiezers) zijn gisteren uit gebracht 3986 stemmen; van onwaarde 112. Gekozen is de heer T. JANSSEN met 2090 stemmen. De heer mr. E. Sassen had 1784 stemmen. Roode Kruis. In een circulaire van 't Hoofdcomité van 'tNed. Roode Kruis lezen wij o. a. dat 't comité geen mede- deelingen kan doen over het hervatten der uitzendingen van medisch- en verple- gingspersoneel naar het oorlogsterrein in Zuid-Afrika, waarop tot heden, op de daar toe, met medewerking onzer Regeering gedane aanvraag dd. 14 Maart 1902, geen beslissing werd ontvangen van het Brit- sche Gouvernement, zonder welks vergun ning elke uitzending zonder eenig nut zou zijn. Zeelanders l»ij Z. H. den Paus. Verleden Dinsdag 8 April was er op 't Vaticaan een zeer groote audiëntie van ongeveer vier duizend personen. Slechts enkelen echter werden tot den handkus des H. Vaders toegelaten. Onder dezen bevonden zich ook de heer en mej. Eras uit Tilburg, mej. A. Wauters en A. Wil- king uit Hulst (Zeeland) en mej. M. Ver- schraeghen uit Gent. Gezamenlijk werden zij tot den H. Vader toegelaten, die tot ieder hunner eenige woorden sprak. --In een bijvoegsel tot de St. Ct. van heden is opgenomen een staat van de ge vallen van besmettelijke veeziekten in Nederland, voorgekomen gedurende de maand Maart. In Zeeland kwam slechts een geval voor van vlekziekte der varkens en wel te Zierikzee. Bij kon. besluit zijn benoemd tot ont vanger der belastingen te Domburg P. C. Labrijn, thans te Hattem; en te 's Graven polder P. J. J. Motké, thans te Tubbergen. Verder is belast met de tijdelijke waar neming van het belastingkantoor te Hou ten isse J. M. C. Meuwisson, verificateur tweede categorie te Arnhem. HULST, De zoon van den rustend- landbouwer A reed jl. Donderdag-namid dag, uithoofde eener ongesteldheid van den gewonen koetsier, een der paarden af den Heer J. V. Een eind buiten de Begijnenpoort schrok het paaid van opvliegende -vogels en wierp zijn berijder er af, welke daarbij eene bloedende hoofdwonde en eenige lichte kneuzingen opliep. Het paard stormde naar de poort terug, zonder ongelukken te veroorzaken en werd aldaar gegrepen. Do berijder kwam achteraan loopen en niettegenstaande de bekomen hoofdwonr de, sprong hij opnieuw in den zadel en deed het dier de voorgenomen wandelrit volbrengen, welke verder zonder stoornis afliep. Thuisgekomen, werden den kranigen ruiter de noodige zorgen toegediend en naar wij vernemen is zijn toestand zeer bevredi gen^. DE TRAM. Tram Hontenisse- Selzaete. Door het co mité tot bevordering van de tot standko- ming eene. stoomtramverbinding tusschen Hontenisse en Selzaete is thans een ver nieuwd verzoek gericht tot de besturen van de gemeenten en polders betrokken bij de tot standkoming daarvan om subsi die te willen verleenen. In de desbetreffende circulaire wordt o. m. gezegd dat bij beschikking van heeren Ged. Staten aan het comité concessie is verleend voor den aanleg van genoemde tramverbinding en dat Gedeputeerde Sta ten in genoemde beschikking verklaren, ndat daar bij hun college nooit een verzoek tot aanleg en exploitatie van een tramver binding tusschen Hontenisse en Sas van Gent is ingekomenhet plan Sas van Gent van de baan is. Aangezien het comité de zeer bezwaren de voorwaarden o. a. het storten van een waarborgfonds groot f 10.500 heeft aan vaard, zoo lijdt het geen twijfel of de po gingen van het comité zijn zeer ernstig. AXEL. Door de heeren Oggel en Wort- man Burgemeester van Axel en Zaamslag is tot alle besturen van gemeenten en Pol ders betrokken bij de totstandkoming ee ner stoomtramverbinding van Hontenisse - Selzaete eene uitnoodiging gericht tot bij woning eener vergadering op Dinsdag 29 April a. s. des namiddags 3 ure in het lo gement van G. de Visser te Zaamslag ten einde onderling van gedachten te wisse len en inlichtingen te vragen omtrent die tramverbinding. Uit den uitnoodigings- brief blijkt tevens dat de gevraagde in lichtingen alsdan zooveel mogelijk zullen worden verstiekt. HOEK. Na eenige verwisseling en een paar nieuwe benoemingen is nu het be stuur der brandweer in deze gemeente voltalling en samengesteld als volgt: op- perbrandmeester en voorzitter de heer L. Kielbrandmeesters de heeren P. Geel- hoedt, secretaris, R. van Dixhoorn, J. van 't Hoff, J. Nederhand, J. Dieleman Jacz. en W. C. de Feijter; assistentbrandmees ter de heer A. Jurrij. SAS VAN GENT. 15 April. Heden werd alhier ten behoeve van de polders Oud Vogelschor en Westdorpe of Nieuw Vo gelschor aanbesteed de levering van 200 M' Pruisische grint, metende 16 c.M. Ingeschreven werd door: Grindmaatschappij te Utrecht /"1.95, W. Oosse te Papendrecht /"L84, P. de Leeuw van Weenen te Kralingscheveer 1.70, P. Meeuwsen te Ter Neuzen f 1.62, A. de Jonge Dz. te Dordrecht /"1.59, P. A. Dolk te Dordrecht f 1.55, alles per M3. Aan den laagsten inschrijver is de leve ring gegund. Op initiatief van den Burgemeester dezer gemeente circuleert er bij de ver schillende burgemeesters in deze streek een adres ter ondeiteekening aan den Minister wiens departement het betreft, waarin op verschillende gronden gevraagd wordt het daarheen te willen leiden dat de over plaatsing van den luitenant districts-com mandant der marechausseé naar Vlissingen niet plaats hebbe, doch dat zijne tegen woordige standplaats in het belang der goede orde en der openbare zekerheid be houden blijve. HONTENISSE. Beslist kunnen wij mel den dat de dienstregeling voor stoomboot en wagen Vlake-Walsoorden-Hulst te be ginnen met 2 Mei a.s. des Zondags geheel gelijk zal zijn aan die in de week, zoodat het tegenwoordig bestaande groot ongerief voor degenen en die des Zondags in deze rich ting reizen geheel wordt opgegeven. PHILIPPINE, 14 April. In de vorige week was er van Belgische zijde weinig vraag naar mosselen. Per spoor werden naar Frankrijk en België verzonden circa 100 balen tegen 5 francs per baal. Aan de haven werden jloor Nederlandsche en Belgische venters opgekocht 375 H. L. Nieuw mosselzaad was nog niet aan de markt. Het oude, waarin ook weinig handel was, gold van f 0.85 tot f 1.25 per ton. 7 manden garnalen worden verkocht tegen f 3 per mand. EEDE. Maandag, Dinsdag en Woens dag dezer week zijn achtereenvolgens een 16 tal personen uit deze gemeente voor den rechter van Instructie te {Middelburg verschenen, om te worden gehoord in de veel besproken zaak vsn den ontslagen onderwijzer Sch. vroeger alhier. SLUIS, 15 April. Tot lid van den ge meenteraad is gekozen de heer J. Sanders. HEINKENSZAND, 15 April. Heden mid dag geraakte een 6 jarig knaapje in een diepen put, waarin zijn hoepel gerold was. De moeder, die dicht in de nabijheid was, sprong, zonder zich een oogenblik te be denken, bij haar kind, teneinde het te redden. Spoedig waren moeder en kind niet meer te zien. Waren drie mannen, waaronder de vader, niet onmiddellijk met haken ter hulp gesneld, dan hadden bei de drenkelingen een wissen dood gevon den. Men heeft het kind zelfs eenigen tijd moeten rollen, teneinde de levensgeesten op te wekken. Den 25 Maart 1.1. herdacht de Zeer Eerwaarde Heer P. Aenstoots, pastoor, zijn 80sten geboortedag. Wegens den vastentijd werd de serenade, die men voornemens was den jubilaris te brengen, tot later uit gesteld. Deze week nu is dit geschied. De directeur der fanfare richtte hierbij een kort woord tot den 80 jarige, wat door dezen beantwoord werd en waarin hij niet naliet zijn tevredenheid te kennen te ge ven, over de eerbewijzen, hem van de zij de der verschillende gezinden betoond. Dat deze geachte grijsaard zijn laatste le vensjaren gelukkig slyte. MIDDELBURG, 17 April. Door het polderbestuur van Walcheren werd heden middag alhier aanbesteedde uitvoering der gewone onderhouds- en vernieuwings- werken aan de vier wateringen des pol ders, met bijlevering van de noodige ma terialen in 4 perceelen. Minste inschrij vers waren voor de Noordwatering W. Dekker, te Veere, voor f 52,993voor de Zuidwatering J. Lindenberg Cz., te We- meldinge, voor /"7870; voor de Oostwa tering C. de Wilde Az., te Kattendijke, voor f 7490; voor de Westwatering dezelf de, voor f 16,380. LISSINGEN. Bij het rondzwaaien in de Buitenhaven kwam de König in aanra king met de aan de westzijde van de Bui tenhaven gemeerd liggende dagmailboot Engeland, met het gevolg, dat de voorbrug van de Engeland zwaar werd beschadigd Ook bekwam deze een deuk aan bak boordzijde, even boven de waterlijn. De heer J. ilkens, inspecteur der maatsch. Zeeland, begaf zich, in verband hiermede, aan boord van do König, en vorderde cau tiestelling. De Engeland is naar de Binnenhaven gehaald en zal in het droogdok te Middel burg moeten worden opgenomen. Behalve een gat boven de waterlijn, bevindt er zich ook een daaronder. De König is om 5 uur van hier ver trokken. (y Q VLISSINGEN. Alhier beviel de echt- genoote van een Belgischen loods Dins dagavond van een drieling (meisjes). In de vijf jaren van hun huwelijk is nu dit echtpaar gezegend met acht kinderen. Die verstaan het vak Ook te Vlissingen is een comité op gericht, dat zal medewerken om te trach ten de voorgenomen oproeping der miliciens van de lichting 1895, te voorkomen. Vrij dagavond wordt een vergadering gehouden om daarover van gedachten te wisselen. I>e opname van In ge vonden stukken bewijst volstrekt niet, «lat «Ie Kedactie niet «len inhoud instemt. M. d. R. Ofschoon ik niet gaarne redeneer met menschen, die in opgewonden toestand ver- keeren dit schijnt met den heer van Bijlevelt, blijkens zijne schampere uitdruk kingen, het geval te wezen wil ik het ingezonden stuk, voorkomende in uw nn van verleden Woensdag, toch even heel kalmpjes beantwoorden. De heer v. B. schrijft mij uitlatingen toe, die ik niet gebruikt heb. Hij laat 't mij betreuren, dat het rijk zooveel geld aan die cursussen (Landbouw-) uitgeeft. Op dit gezegde, dat niet door mij gebezigd is, rust zijn heele betoog. Daarom acht ik het noodig, me alleen op dit punt te recht vaardigen. Het slot van mijn berichtje was »Men zou het onder die omstandig heden gaan betreuren, dat het rijk zóóveel geld aan die cursussen uitgeeft." Op de nu door mij onderstreepte woor den komt het aan. Die omstandigheden (door mij vermeld) waren, dat slechts vier van de dertien leerlingen tot het einde den cursus geregeld gevolgd hadden en dat on der dat viertal geen enkele landbouwer was. Het nut door het drietal landbouwers (van de negen overige leorlingen) uit de weinig door hen gevolgde lessen getrokken, weegt m. i. niet op tegen de kosten voor den cursus besteed. En dat vind ik jam mer. Het ware te wenschen, dat de landbou wers hun eigen belang in deze beter leer den inzien en dat het daardoor mogelijk werd om jaar aan jaar met succès land bouwonderwijs op ieder dorp te kunnen geven. Hoogachtend Uw corresp. Sas van Gent, den 16 April 1902. B. Vriendelijk verzoeken wij U ons geen feuilleton te willen inzenden, daar we ten overvloede nog voorzien zijn van prachtige verhalen voor die rubriek. S. Ook de door U toegezegde stuk ken voor de rubriek „Mengelwerk" kun nen wij voorloopig niet plaatsen. Hot beloofde artikeltje over Raiff'ei- nenbanken verwachten we gaarne.-De rest is in orde. Wij verzoeken Heeren Corresponden ten het papier alleen aan ééne zijde te willen beschrijven. Wegens plaatsgebrek moesten de Beurs en veel andere berichten worden uitgelicht. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden, Vrijdag, zijn veroordeeld wegens: diefstal: A. B. 36 jaar, koopman, Mid delburg, thans aldaar in hechtenis tot 3 m. en 6 m., M. C. d. H. d. P. 27 jaar werk ster Ter Neuzen tot 1 m. en C. J. L. Az. 14 jaar zonder beroep Ter Neuzen tot 14 d. gev. straf; huisvredebreuk en mishandeling van een ambtenaar: A. H. 16 jaar, schippersknecht, Wemeldinge, tot 2 m. gev. straf; het laten loopen van vee op bezaaiden grond: P. J. V. 44 jaar, landbouwer, Ka- pelle, tot f 1.- b. s. 1 d. h; mishandeling: J. B. 19 jaar, arbeider, Cortgene tot 1 m. gev. straf; wederspannigheid: C. P. 19 jaar, arbei der Waarde en A. F. 20 jaar arbeider 's-Gravenpolder, ieder tot 2 m. gev. straf; vernieling: P. D. 19 jaar, arbeider Goes tot 7 d. gev. straf; verduistering: J. S. 27 jaar, werkman Domburg tot 1 m. gev. straf; In zake: C. L. 38 jaar en J. L. 36 jaar, werklieden te Wemeldinge, bij afzonder lijke vonnissen op 21 Maart j.l. bij verstek veroordeeld eerstgenoemde wegens mishan deling van een ambtenaar en beleediging van een ambtenaar tot 5 w. gev. straf en laatsgenoemde wegens beleediging van een ambtenaar, bedreiging met eenig misdrijf tegen het leven gericht en mishandeling van een ambtenaar tot 3 m. gev. straf en door beiden daarvan in verzet gekomen, zijn op heden hunne vonnissen bekrach tigd. Moord te Hussiim. Tegen J. van den Heysteeg, beschuldigd van moord op Mina de Leeuw, het 15-jarig nichtje van den herbergier Steller, te Bussum is door het O. M. levenslange gevangenisstraf geëischt. Cand.-Notaris E N JOHA. P. OGGEL, die mede namens wederzijdsche ouders hunnen hartelijken dank oetuigen voor de talrijke bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Axel, 17 April 1902. Heden overleed onze teer be minde Moeder en aanbehuwd Moeder Weduwe van den heerP. J. Fricot, in den ouderdom van 76 jaren, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Stervenden. Namens de Kinderen en de aanbehuwde Kinderen. J. E. FRICOT. Hulst, den 15 April 1902. 3de 4<i' De Notaris A. M. VAN RIJSOORT VAN MEURS te Hulst, zal ten ver zoeke van de Erfgenamen van den Wel- edgeb. Heer A. G. V. HOMBACH, in het openhaar verkoopen. l8te Koop 25 A. 40 c. A. (171 roeden) Bouwland, gelegen in den Dul- laertpolder, gemeente Hulst, sectie B. no. 238 ged. Boom prijs f 25. 2de Koop 22 A. 90 c. A. (154 roeden) Bouwland, gelegen alsvoren, sec tie B. no. 238 ged. Koop: 19 A. (ongeveer 128 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 238 ged. Koop 25 A. 10 c. A. (169 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 238 ged. 6 Koop: 49 A. 70 c. A. (1 gemet ruim 34 roeden) Bouwland en weg, gelegen alsvoren, sectie B. no. 238 en 459 ged. no. 126 ge heel. Boomprijs f 200. 6de Koop 33 A. 20 c. A. (ruim 223 roeden) Bouwland, gelegen alsvo ren, sectie B. no. 459 ged. 7de Koop 54 A. 40 c. A. (1 gemet ruim 66 roeden) Bouwland, gele gen alsvoren, sectie B. no. 459 ged. 8ste Koop: 47 A. 30 c. A. (1 gemet ruim 18 roeden) Bouwland, gele gen alsvoren, sectie B. no. 459 en en 460 ged. 9de Koop 36 A. 90 c. A. (ruim 249 roeden) Bouwland, gelegen alsvo ren, sectie B. no. 460 ged. 10de Koop 41 A. 30 c. A. (278 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 460 en 121 ged. lld* Koop: 27 A. 78 c. A. (187 roe den) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 460 en 121 ged- 12''° Koop 45 A. 20 c. A. (1 gemet ruim 4 roeden) Bouwland, gelegen alsvoren, sectie B. no. 460 en 121 ged. 13de Koop 41 A. 80 c. A. (ruim 281 roeden) Bouwland, gelegen alsvo ren, sectie B. no. 460 en 121 ged. De koopen 1 tot en met 13 zijn in mondelinge pacht bij diversen voor f 239,24 in het jaar. 14d« Koop13 A. 30 c. A. (89 roe den) moesgrond, gelegen in den Clingepolder, nabij het oud kerk hof te Hulst, sectie B no. 36 ged. 15de Koop 15 A. 40 c. A. (ongeveer 104 roeden) moesgrond, gelegen als voren, sectie B no. 36 ged. 16dc Koop 19 A. 10 c. A. (ruim 128 roeden) moesgrond, gelegen als vo ren, sectie B no. 36 geel. 17de Koop 26 A. 10 c. A. (ongeveer 176 roeden) moesgrond, gelegen als voren, sectie B no. 36 ged. Boomprijs f 7. 13de Koop 6 A. 20 c. A. (ongeveer 42 roeden) moesgrond, gelegen alsvo ren, sectie B no. 36 ged. 19de Koop 8 A. 60 c. A. (ongeveer 58 roeden) moesgrond, gelegen alsvo ren, sectie B no. 36 ged. 208teKoop 9 A. 10 c. A. (ruim 61 roe den) moesgrond, gelegen alsvoren, sectie B no. 36 ged. Boomprijs fl De koopen 14 tot en met 20 zijn in mondelinge pacht bij diversen voor f 106,26 in het jaar. 218te Koop EEN HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Steen- straat te Hulst, sectie A no. 800, groot 3 A. 30 c. A. Instelpremie 7». Gelag 7« 7». Instel op Donderdag 1 Mei 1902. Verblijf op Woensdag 7 Mei 1902, telkens des namiddags 1 uur, in het hotel «Het Bonte Hert" bewoond door den heer F. M. Brand te Hulst. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris I*. Drogmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer JACOBUS VERPOORTE te Zaamslag, op zijne als nog bewoonde hofstede in de gemeente Zaamslag, op Oontlerriag 15 Mei 1002, des voormiddags 10 ure, verkoo pen 14 Paarden van 1 tot 16 jaar oud, 2 Veulens, 7 baatgevende Melkkoeien, 5 tweejarige Runders, 1 tweejarige Os, 1 jaarling Stier, 8 jaarling Kalvers, 7 Kalvers, Var kens, als: 2 Bochtloopers en 4 met Biggen, 60 Hoenders en Hanen, 17 Eenden, 2 Honden met Hokken. 4 jMenwagens, 1 Chais met Tuig, 1 Kar, 2 Waalsche Ploegen, 2 kleine Ploegen 4 Saksploegen en 2 Tweeschaaren, 1 Cultivator, 1 Rol blok, 1 Mol bord, Zaai machi ne, 10 Eggen in soort, 3 Sleden, 2 Slepers, eene partij Zwingen, Peënmolen, Snijmolen, 2 Wind molens, 2 Bascules, Zeeften, Schop pen, Vorken, Rieken, Mesthaken, Zeisen, Ladders, 2 Geeselsteenen met Paard, Meelkisten, 2 Vleesch- blokken, Zaadzeil met Toebehooren, 1 Graanmaat, eene partij Graan zakken en Balen, Kruiwagen. MELKGEREEDSCHAP, als: Kaarnmo- len, Melkkuipen, Emmers, Boter- bakken, 2 Vleeschkuipen, Mest planken, 'eene partij Hout, eenig oud lJzer, 1000 groene Mutsaard en wat verder te koop zal worden aangeboden. En daarna 2 hectaren, 67 aren, 36 centiaren of 6 gemeten Koopen tot en met f 3,kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de wed. en kin deren van ABRAHAM DE MUL op de door dezen laatst bewoonde hofstede in de gemeente Zaamslag (Aandijkepolder), op Vrijdag den 2 Mei 1902, des voormiddags 10 ure verkoopen 7 Werkpaarden, 1 tweejarig paard, en 2 eenjarige paarden, 9 Melk koeien, waaronder 3 Vaarzen 2 tweejarige Runders, 1 tweejarige

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2