Mappil Merinos Sajet. Merinos Sajet. H.H. Correspondenten. MEER!!! Landbouw- Gemengd Nieuws. Ingezonden Stukken. Beurs van Amsterdam. Hoogwatergetij te Ter Neuzen DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 12 April 4.9 4.31 Zondag 13 4.55 5.19 Maandag 14 5.47 6.16 Dinsdag 15 6.49 8.51 Woensdag 16 8.7 8.51 Marktberichten. ADVERTENTIE N. De Nieuwe London Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds bevende, dunne lippen op het fluweel van de klak. Helder scheen de maan in het ar moedig vertrek. Hoe merkwaardig! Plotseling leek het of Nils Peter lachte in den slaap. Wellicht maakte hij zich nu gereed naar zijne ouders de armen uit te strekken in een tehuis, dat nog veel schooner en heerlijker was dan de zoo vurig begeerde pastorij. Varkensfokkerij. Schurft bij biggen moet men niet als een opzichzelfstaande ziekte beschouwen, maar als een ongesteldheid, die uit andere ziek ten voortvloeit. Nu is er wel degelijk var- kensschurft, die een opzichzelf staande ziekte is, die veroorzaakt wordt door de schurftmijt. De donkergekleurde, op groote hoopen zittende zwammetjes, die bij var kens de roest veroorzaken, ten onrechte schurft genoemd, komen meestal voor op de huid der varkens, die kou hebben ge vat, die tengevolge daarvan, bij eenige warmte dikwijls zweeterig zijn. Het schijnt dat genoemde zwammetjes juist zuIk een klamme huid voor hare ontwikkeling be hoeven, want de besmetting er mee gaat op volkomen gezonde dieren zoo goed als niet over. Er zijn er echter ook, die de oorzaak van de roest toeschrijven aan op genomen verkeerde melk van het moeder varken, welke melk dan is genoten, toen het moedervarken gedurende 't zogen weer tochtig werd. Daarom nemen vele prakti sche en in hun bedrijf gelukkige varkens- fokkers de biggen van de moeder, vóór zich bij haar de tochtigheid openbaart. Zulk een handelwijze is voordeelig, al zijn de biggen bij 't spenen nog geen volle zes weken oud. Oude praktische varkensfok kers zeggen, dat biggen, die melk genoten van een tochtige moeder bijzonder bloot staan voor 't verkrijgen van kromme rug gen en beenen, of voor roest; zulke biggen noemt men verzeugde biggen. Er is even wel raad voor de roest, iets wat heel ge lukkig is, want roestige varkens groeien slecht. Er zjjn er, welke die roest door afwasscheU en zindelijkheid willen weg nemen, maar 't helpt niets de roest komt binnen weinige dagen weer. Door goed voeder moet men de roest bestrijden. Wan neer de roest zich vertoont, geeft men het varken bij ander goed voeder per dag twee eieren en na eene week drie eieren. Een droog hok met genoegzaam stroo en zacht jes aan beginnen met voederen en na een week of drie zal de roestschil afvallen. Vervolgens in plaats van eieren per dag bij goed voeder Rog een deciliter lijnmeel en het varken zal nog een goed slacht- beest worden. Men moet het geven van lijnzaadmeel niet te spoedig opgeven, want anders wordt de genezing niet volkomen. Men probeere het bij roestige varkens met lijnmeel, zachtjes aan te beginnen, want anders komt er diarrhee, en men zal zien dat het een probaat en ook goedkoop mid del is. Tegen tocht moet men natuurlijk waken, en aan jonge biggen moet men voorzeker op een droge plaats veel rein stroo verschaffen, opdat zij daar kunnen inkruipen. Varkensfokkerjj is een fijne juffer. Het zit hem daarbij niet op ouder- wetsche of moderne stallen, maar op groo te kennis en veel ondervinding van alles, wat daarbij behoort te worden gedaan of nagelaten. De aardige Dries. Men schrijft uit Ruur- lo aan de Zutph. Ct. De „aardige" Dries is opgepakt. De wa kende gerechtigheid heeft hem uit deze gemeente verwijderd Veenhuizen zal wel zijn voorland zijn. Sedert den Zondag, dat Dries in de kerk speechte, was het tooneel zijner werkzaam heid vrij uitgestrekt geworden. Het be sloeg een aanmerkelijk deel van onze ge meente. Achter de coulissen lagen Doetin- chem, Zelhem, Winterswijk. Maar meestal was Dries voor 't voetlicht, zoodat het pu bliek hem zelden uit het oog verloor. Dries had namelijk ,,de spoorbaan" verlaten en zwierf praatjesmakend en bedelend door de gemeente. Och zie, velen vonden hem een „aardigen" kerel en tracteerden hem op borrels Dries was er volstrekt niet vies van anderen die 't beter met hem meenden, gaven hem eene woningDries haalde gauw een (zijn) vrouw op ze voorzagen hem van meubeltjes, ze gaven hem eetwaar, ze bezorgden hem ligging Dries installeerde zich als een heer en ver klaarde, dat er geen beter land in de hee- le wereld was dan Ruurlohij zou er wel honderd jaar willen worden. Ook vond hij, dat bij zoo'n rijken zegen hard wer ken niet paste. Hij werkte wat minder, dronk een borrel meer en had aan de „baan" praatjes voor zes. Dat verdroot zijne kameraden, ze sloegen hem een paar malen een arm uit het lid en gooiden hem voor goed van het werk. Bovendien be woonde hij zijn huisje niet erg netjes. Na een paar dagen waren er nog wel enkele ruiten heel, maar de deur was bezweken. Toen werden de meubeltjes teruggehaald, en was zijn wijf hem moe en joeg he dem deur uit. En zoo kwam Dries aan 't zwer ven, hier een dubbeltje bedelend, daar een boterham ophalend, elders een borrel vragend, 's nachts in een cachot of in een hooiberg, totdat de politie zioh over hem ontfermde. En nu mag hij wellicht in Veenhuizen het abc van 't werken weer gaan leeren, dat hij heelemaal vergeten scheen. Arme kerel, slachtoffer van zijne „aardigheid" en van misplaatst hulpbetoon Ernstige mishandeling. In het dorpje Lemiers (L) heerscht sedert eenigen tijd twist en tweedracht. Zoo goed als de mees te inwoners staan in twee partijen op voet van oorlog tegenover elkaar. Als eer ste gevolg had Zondagavond een bloedige botsing plaats, die misschien een jeugdig menschenleven vordert. Omstreeks 8 uur bevonden zich eenige personen in de res tauratie S. Naar men zegt daagde de 19 jarige K. den twintig-jarigen jongeling H. Coenjaerts naar buiten. Deze, daaraan gevolg gever.de, werd, buiten gekomen, dermate met een mes toegetakeld, dat hij bewusteloos neerzeeg en hevig bloedver lies leed. Geestelijke hulp was dadelijk ter plaatse. De marechaussee van Vaals werd dadelijk van dit accident verwit tigd, terwijl geneeskundige hulp van el ders moest ingeroepen worden. Dokter Ackens uit Gulpen vond den ongelukki ge in een allererbarmelijksten toestand. Het onderlijf opengescheurd en verschil lende steken aan buik en rug, zoodat da delijk transporteering naar 't hospitaal noodig bleek. Ofschoon de toestand niet hopeloos geacht werd, bevindt zich de on gelukkige lang niet buiten gevaar, voor al door het meer dan hevige bloedverlies. Als vermoedelijke dader werd bovenge noemde K. door de marechaussee aange houden en naar de kazerne gevoerd. Ge melde K. bleef échter Maandagmorgen zijn schuld ontkennen. Een streng onder zoek is ingesteld en denkelijk zal dan ook de ware schuldige ontdekt worden. Ge melde H. C. was anders nog al gunstig bekend en de steun zijner bejaarde ouders. April. Men schrijft uit Bentheim aan 't »Nieuws", dat daar als April-grap in de »Eiken-allee" aan een der hoogste boomen een welgelijkend afbeeldsel (pop) van lord Roberts werd opgehangen. Onder de vroege wandelaars veroorzaak te het gezicht van den hangenden heer eerst veel schrik; men sprak van moord, van zelfmoord. Maar al spoedig bleek, dat er door Duitsche Boerenvrienden een grap was uitgehaald, waar toen hartelijk om gelachen werd. De Newyorksche politie is er op een an dere manier aardig ingeloopen. Van ver schillende kanten werd haar getelefoneerd, dat wilde dieren uit een circus waren losgebroken, en men zag een paar honderd agenten, haastig uitgezonden, met de re volver in de hand, zoekende naar.... April- visschen. Een slag van den molen. In den Eilandspolder /N.-H.), nabij Driehuizen, is de dienstbode G. D., van den watermole naar, door een der molenroeden zoodanig getroffen, dat zij op de plaats dood bleef. Moord op een Missionaris. Aan Het Offer is de volgende brief ont leend van den ZeerEerw. heer Smets, missionaris in Palestina; Zeker hebben de couranten het bericht verspreid dat op Zondag 9 Februari een missionaris in Adgéloen is vermoord. Ziehier in het kort wat er gebeurd is. Om alles wat duidelijker te maken moet ik U eenige plaatselijke omstandigheden uitleggen. De missionaris, die in Adgéloen resideert, moet bij deze missie nog een andere, And- jara bedienen. Deze ligt op een afstand van ongeveer een uur van Adgéloen; de weg loopt langs de helling van een berg door het kreupelhout De weg of liever het voetpaadje is zeer smal, zoo smal dat iemand te paard op sommige plaatsen niet achteruit kan. Op Zondag 9 Febr. ging de Eerw. heer Garello, een jeugde Italiaansch pries ter, volgens gewoonte de Mis lezen in And- jara. Het was ruim 7 uren toen hij zij ne woning verliet; zooals gewoonlijk was hij door niemand vergezeld. Reeds had men het klokje in Andjara geluid, en de geloovigen waren in het huis bijeengeko men, waar de H. Mis zou gelezen worden. (Na lang wachten: het was 9 uren ge worden) besloot de schoolmeester zich naar Adgéloen te begeven om te hooren om welke reden de missionaris dien morgen niet was gekomen. Onderweg vond hij den missionaris levenloos met het aange zicht ter aarde. Hij vervolgde terstond zijn weg en bracht het droevig bericht over aan den priester, die in Adgéloen ge bleven was. Dadelijk stroomde het volk naar de plaats van het onheil, en men vond het lijk met twee kogels doorboord boven de borst. Om half vier na den middag, juist toen het Lof uit was en ik nog bezig was met uitkleeden, kwam een bode binnengeloo- pen met een briefje in 't Arabisch. Bij het lezen verstijfde het bloed mij in de aderen en een koude rilling overviel mij. Doch ik behield nog kracht genoeg om drie te legrammen te dicteeren, een naar mgr. den Patriarch, een naar den Franschen consul in Damascus en een derde naar den gouverneur-generaal van Syrië. Tegen zonsondergang was alles verzonden. Nu moest de doodidst gemaakt worden, om het lijk naar El Hosson over te brengen want daar de missie van Adgéloen nog geen eigendom bezit in dat dorpje, achtte ik het beter onzen diep betreurden con frater te El Hosson te begraven. Van sla pen. was dien nacht geen spaak, tegen half vier des morgens begaf ik mij op reis naar Adgéloen, vergezeld van een zes tal ruiters. Omstreeks acht uren kwamen wij in Adgéloen aan. Het was mij een groote troost, het kalm gelaat te zien van dezen dierbaren Con frater, met wien ik sedert vier jaren lief en leed deelde. Men zou niet gezegd heb ben, dat hij vermoord was, doch zacht in den Heer ontslapen, alleen was het aan gezicht in den val een weinig gewond Na een weinig rust kleedden wij den over ledene met het misgewaad, legden hem in de doodkist en laadden hem op een ka meel. Tegen vier uren namiddags waren wij weer te El Hossen, waar het lijk on der veel blijken van deelneming werd in gehaald. Ondertusschen was de geneesheer gekomen, die den gewelddadigen dood constateerde. In den avond ontving ik het volgende telegram van den Franschen consul in Damascus: „Ik condoleer u in deze be proeving bevelen zijn gegeven door het Vilayet aan het Moetarfeik en het Caï- macamietmorgen komt Eddé (zijn drog man) ten uwent. (Get.) Savole. «- Dinsdag morgen had een lijkdienst plaats en werd de jeugdige missionaris naar zijne laatste rustplaats gebracht. In den namid dag waren alle autoriteiten, het opper hoofd der gendarmen in Damascus, de Moetsarrif, de rechter van instructie met bijvoegde klerken en de drogman van het Fransche consulaat bij mij in El Hosson vereenigd. Woensdag in den vroegen morgen bega ven wij ons te zamen naar Adgéloen. Reeds waren een aantal Grieken en Mu zelmannen gearresteerddie lui werden onder verhoor genomen. Het scheen al dadelijk dat men te doen had met een complot van Grieken de namen van de samenzweerders waren dan ook weldra bekend. Vier van hen zaten reeds in de gevangenis doch de grootste misdadiger, daar hij den missionaris feitelijk had ver moord, was met zijn jongste zoontje op de vlucht. Na vijf dagen zoeken werd hij door de Bedoeïenen in de vlakte van den Jordaan opgepikt. De jeugdige priester was te ijverig; hij was door allen bemind, Muzelmannen zoowel als Christenen. Zulks konden eeni ge Grieksche dweepers niet velen. De Grieksche overste van Adgéloen, een Hel leen, schijnt niet vreemd te zijn aan de samenzwering. Waartoe die Hellenen in staat zijn, weet voortaan iedereen door hetgeen in Jeruzalem is gebeurd. De deugd zame priester was dus veroordeeld. Hij ging het Lichaam des Heeren opofferen, en eene Judashand voltrok het vonnis, door zjjne nijdige vijanden over hem uit gesproken. Toen ik een bezoek bracht aan de plek van de misdaad, vond ik zijn rozenkrans op de plaats zelf, waar hij door de kogels getroffen werd. Zijn horloge, twee hosties en een gebroken fleschje, waarin wijn was geweest, had men reeds in zijn zakken teruggevonden. Volgens zijne ge woonte bad hij het rozenhoedje al voort- reizende; zeker is hij gestorven met de namen van Jezus en Maria op de -lippen. De opname van Ingezonden stukken bewijst volstrekt niet, dat de Kedactie met den inhoud instemt. Geachte Heer Redacteur Verleen mij voor 't onderstaande eenige gastvrijheid in Uw veelgelezen blad. Bij voorbaat hartelijk dank Hè, wat was me dat Zaterdag voor Paschen een weertje Volstrekt geen weer om eens een plezierreisje te gaan ondernemen. En toch -- voor velen is de dag voor Paschen een reisdag. Ouders, familieleden, vrienden of kennissen worden opgezocht. Ook ik hoorde dien dag onder het reizend publiek en kwam na eenige uren sporens te Vlake aan. Ik wilde in het wagentje stappen, dat me hobbelend zou brengen naar de boot, die me te Walsoorden aan wal zou zetten. En wat ik verwacht had, gebeur de. Ook thans ging het, zooals het meer malen was gegaan. Het wagentje toch zat stampend vol en ik bleef gepakt en ge zakt met een vijftiental lotgenooten in den regen staan met den wensch in het hart ,was ik maar een meisje, dan mocht ik rijden." Er zat niets anders op, dan den tocht naar de boot te voet te ondernemen in gezelschap van een steeds neerzijgende massa regendroppeltjes, die volstrekt geen medelijden hadden met ons, arme reizigers. Doornat kwamen wc eindelijk aan de plaats waar de boot lag. Zie, Mijnheer de Redacteur, de Directie van de boot kon hier met geringe moeite veel doen in 't belang der reizigers. Men weet toch zeer goed, dat er dagen zijn, waarop de reisdrukte meer dan groot, het aantal passagiers veel te groot is om allen een plaatsje in te ruimen in 't Wagentje VlakeHansweert, dat, geloof ik, 12 per sonen kan herbergen. Waarom nu niet gezorgd, dat er bij regenachtig weer op zulke dagen een tweede rijtuig gereed is. Daardoor zou voorzien worden in een wer kelijk bestaande behoefte. Ik hoop, dat mijn geschrijf wat moge bijdragen tot het gemak van den reiziger en dat de ondernemers van boot en wa- gendienst niet doof zijn voor de jammer klacht van Emergo. SPANJE. Vriendelijk verzoeken >vij «Ie heeren correspondenten, die hunne nota's van hcrieliten o- ver 't ufgeloopen kwartaal nop; niet hebben ingezonden, «lit zoo spoedig mogelijk te >vil len doen aan de Itedactie. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. W. S. Cert. 2823/i« do. Obl. 1896/98 3 945/. do. W. S. Cert. 3 93'/. HONGARIJE. K. H. '89 in zilver 4'/* 843/« OOSTENRIJK. Obl. zilver Jan./Juli 5 8418/i« PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 273/, O. Tabaksmonop. 4'/« 97 RUSLAND. O. Iwang. Dombr. 4'/» 100'/i« do. G. R. 625 O. 4'/, Obl. Binnenl. 1894 4 Oblig. 1880 Gec. 4 do. GR. 625 do. 4 do. Leening '67/69 4 do. pd. st. 100 4 100'Vi. O. Gr. 1898 4 Zuidw. Z. R. 125 4 do. Z. R. 625 4 963/.. Obl. in Goud '84 5 do. G. R. 1000 5 993/« BRAZILIË. Funding L. 1898 5 97'/. Prov. en Gemeentel. Leeningen. Amst. Conv. L. '95 3 do. Leen. 1898 3 Hypotheekbanken. Amst. Pandbr. 4 IOO'/j Holl. H. B. Pandbr. 4 Maastr. H. B. Pandbr. 4'/» Res. Hypb. v. Ned. 4'/* do. do. 4 Rott. Pandbr. 4 102 Westl. H. B. Pdb. 4 100'A Zuider Hypb. Pdb. 4 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 Hypoth.-Bank. P. 4 do. Comm. O. 4 Innerst. Sparc. P. 4'/» 100'A Spoorveegleeningen. NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A116 ITALIË. Zuid Sp. O. 3 62'/» POLEN. Warsch. Weenen A114'/u do. G. R. 625 4 RUSLAND. Rjas. Uralsk Sp. O. 4 do. G. R. 625 4 Wladik. Sp.-M. O. 4 do. Z. R. 625 O. 4 AMERIKA. Kans. City S. R. A23,3/i. do. Prefer, do. 56'/» do. Ie Hyp. O. 3 718/» South. P. Goud Obl. 4 92'/» Premiclecningcn. NEDERLAND. Amsterdam ƒ1000 A. 3 104'/» do. /100 A. 3 108'/.. Gemeentecrediet A. 3 BELGIE. Stad Antwerpen 1887 2'/« Stad Brussel 1886 2'/« HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft 4 1353/, 43 Finaneieele mcdedeelingen. Op de ter inschrijving aangeboden 4 belastingvrije Russische staatsleening van 1902 groot ƒ231.870.000 is niet minder dan ongeveer honderd maal meer ingeschreven dan aangeboden werd, zoodat aan de in schrijvers slechts 1 hunner inschrijvin gen wordt toegewezen. Goes, 8 April. Handel en aanvoer van Granen waren zeer gering. Oude Tarwe f 0,00 a f0,00. Nieuwe Tar we f 6,75 a f 7,20. Rogge f 5,00 a f 5,30. Winterg. per 100 kilo f 7,60 a f 8,00. Zo- mergerst per 100 kilo f7,50 a f7,80. Ha ver per 100 kilo f 7,75 a f 8,25. Bruine boonen f6,75 a f7,00. Paardenboonen f 0,00 a f 0,00. Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 8,80 a f 9,00. Kroonerw- ten f 8,00 a f 9,00. Versche Boter f 0,90 a f 1,10. Eieren f 2,60 a 2,70. Middenprijs Boter 65 ct. per K. G. Middenprijs Eieren f 0,65 per 25 stuks. Oostburg, 9 April. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer weder ruim, met goeden handel, veel vraag naar gerst, ha ver en erwten. Men besteedde voorjarige tarwe/-k den H.L.nieuwe f 6.50 a f 7,20 den H.L.jarige rogge f—.a f nieuwe f 5.20 a f 5.40 den H.L.jarige wintergerst fa nieuwe f7.75 a f 8.25 per 100 K.G.jarige zomergerst fa nieuwe f 7.25 a ƒ7.75 de 100 K.G.haver /"7.50 a f 8.00 per 100 K.G.paardenboonen f 7.10 a 7.25 den H.L.groene erwten A8.30 a /"8.90; kroonerwten f 9.00 a f 9.30; koolzaad f-.-kf-.- Middelburg, 10 April. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren niet groot, echter niet voldoende voor de vraag. Met uitzondering van tarwe, die 10 cent hooger kon worden gekocht, ble ven de prijzen van alle andere artikelen onveranderd. De noteering is als volgt: nieuwe Wal. tarwe ƒ6,90 tot /7,00 rogge ƒ5.75 win tergerst /"0.00 a /"0.00 zomer dito f 4.90 a /"4,90; Walch. witteboonen f\\,ron de bruineboonen ƒ8 a /"8,25lange dito f"l,a ƒ7.25groene kookerwten ƒ9,25 kroonerwten 9.25; koolzaad 00.00. Boter ƒ1.00 a 1.10 per kilo. Eieren ƒ2.60 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- ƒ29, Patent- ƒ31, Lijn- ƒ33,'A per heet. a cont.op 6 w. ƒ1,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- ƒ8,50, lijn- ƒ13 per 104 st. Rotterdam, 8 April. Op de veemarkt waren aangevoerd 41 paarden, 1 veulen- ezel, 1266 magere en 745 vette runde ren, 157 vette, 704 nuchtere en gras- kalveren, 16 schapen of lammeren, 0 var kens, 234 biggen, 0 bokken of geiten. Koeien en ossen 22 tot 34 c., stieren 24 tot 30 c., kalveren 40 tot 53 c. per kilo. Melkkoeien ƒ120 a 235, kalfkoeien/"125 a 240, stieren ƒ55 a 165, pinken a graskalveren avaarzen ƒ50 a 165, alles mager veebiggen ƒ9,a 15, paar den ƒ25 a 80. Nuchtere kalveren, fok- 10 a 18, slacht- 5,00 a 8,50. Schiedam, 10 April. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn ƒ73A a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 1.50. gevestigd te AMSTERDAM. Voor zoover de voorraad strekt zijn de 41 °/n niet uil l«»o< Imrc scivanr- borgde Hypothecaire Ohlijsatiöii van bovengenoemde Maatschappij in stuk- £en van /"ÏOOO,- /'5IM>,- en /'1(H)-, van af heden weder verkrijgbaar bij den Heer Ls. VAX WAKSItmiGIIF-Jaiisseiis te lliilst. doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitval len en neemt de pelletjes van het hoofd weg i Eischt op den hals van den flacon déposé. Verkrijgbaar f j gQ f. 0,85 in flacons van 1 Dépots te Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen bij D. de Vos; Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gent bij Gcbr. Govaert Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij de fir ma A. J. Bronswijk IJzendij- bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur; Vlissingen bij A. Salet; Goes bij de wed. J. de Poor ter; Kruiningen bij C. de Munck Zierihzee bij M. S Polak.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 6