OPENBARE VERPACHTING. H Merinos Sajet. Merinos Sajet. MEER!!! Allerlei. Burgerlijke Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen Beurs van Amsterdam. Marktberichten. Advertentiën. Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds De Nieuwe London vriend van zijn baas werd vastgehouden. Beklaagde ontkende het feit, hem ten las te gelegd. Z „Hoe kunt ze mie noe daacfeur hier la ten kommen; as er eene is.dêe wat mis daan zal hebben, dan ia 't oijae Does en dan most Does hier. op 't bankske zitten en ikke neet. En onze Does, den blood, den zol een haas, opjagen, ïoi meneer, hoe kunt ze 't zeggen, 'n beesje dpt gin men- se kwaad doeten dan der. hie hie kon neet eens hard loopen, want een paar da gen te veuren, heffe nog met zienen poot onder de wagen gezetten. Nee edelacht- baren, „Does" hef neet achter den haas meer den haas hef achter den hond geloo- pen, en ik was bange genog dat den haas hem inhalen zol. Ik riepi zoo hard ik kon van heihei 1 en toen ging den haas een anderen kant op. Terwijl beklaagde met vervaarlijke stem heiheiroept, brengt hij zijn hand aan de mond. Op de publieke tribune schatert men van lachen de kantonrechter echter dreigt de tribune te doen ontruimen. Eeni- ge personen verwijderen zich, waarvan „Does" gebruik maakt om mof'het openen der deur naar binnen te sluipen en legt zich .voor de voeten van zijn baas voor het zondaarsbankje, hetwelk groote hilariteit verwekt in de zaal. Kantonrechter„Is dat nu dezelfde hond?" Beklaagde: „Ja meneer dat is ie, das onze Does en zou je nou wel zeggen dat Kantonrechter „Maar hij kan nu toch best loopen Beklaagde: „Dat zal wel.waar wezen meneer, maar dat is ook al zpolang gele den ik heb hem edoan. van den Solo, o nee dat was 't neet nee, van den kneip- kneips, nee, dat was 't ook neet, het wa ren van 'dee pink pink pin- kerdepink pink pinkpillen, juist daar hek 't en daar isse zoo van opge knapt. Kantonrechter: „Je weet, dat de rijks veldwachter Koekoek en de jachtopziener Senkeldam het feit hebben gezien. Ze heb ben dat beiden onder eede verklaard." Beklaagde: ,,Ja meneer <den Kuikuik wat den zegmaar we waren met z'n vijven." Jachtopziener „Niet waar, meneer ze waren met z'n tweeën". Beklaagde „Niet waar meneer, dan zal ik 't oe is veürtellen." Beklaagde telt op de vingers: eene, tweeë drie©, veerë, vie- Ve".>' Kantonrechter„Wie waren dat dan die vijf." Beklaagde „Dat zak oe zeggen meneer, dat was ikke, onze peerd, onze wagen, onze Karei en onzen Does". Op de publieke tribune, welke dicht be zet is, wordt het gelach zooi luid, dat de kantonrechter eenige personen doet ver- Wijderen. Eisch 1 gulden boete of 1 dag hechte nis. Beklaagde„Dat neem ik neet an meneer, dat neem ik neet ankom Does laten wie meer gaan ie bint wal 'n best höndeken. Gepakt. Voor eenige maanden werd door een zekere juffrouw Arfmon te Ruur- lo aan haren kostganger W. verzocht een bankbiljet van. f 40 voor haar te wisselen. W. voldeed gaarne aan dit verzoek, doch maakte zich met het gewisselde geld uit de voeten. Na vruchteloos zoeken mocht het den marechaussee gelukken hem te Aal ten aan te houden. Hij is thans ter beschikking der justitie gesteld, om zich voor dit mis bruik van vertrouwen te verantwoorden. Brand. Maandag waren in de kerk der Herv. Gemeente te Beverwijk na den-dienst de storen op elkaar gezet in eên nis, waar eenige uren later een ernst'ig begin van brand werd ontdekt. Gok het dak vlamde reeds, maar de brandweer wist met een slang op de waterleiding het vuur te bedwingen. Zoo bleef de kerk, die vooral om haar förschen toren vermaard is, gespaard. Lich't beschadigd werd 't gedenkteeken op de graven aer familie Van Haren- cürspel, in vroeger eeuwen ambachts- heeren van Beverwijk. Storm op de Noordzee. Paschen heeft zich op de Noordzee door bizon- der ruw ruw weder gekenmerktvele schepen zijn ten gronde gegaan en een root aantai menschenlevens vallen te 3 treuren. ■hrrrle omstreken van Cuxhaven ging de storm van hevige regens vergezeld en slöeg 's nachts tot een orkaan over. Géën "enkel schip kon zee kiezen, alle gingen op de reede van Cuxhaven voor anker of zochten een nog veiliger be schutting in de havens. Een soldaat, die bij de marinesche pen de wacht hield, vond men later ■tustechen een der schepen en de kade liggen men veronderstelt, dat hij door een windstoot in het water geslingerdis. Uit Hamburg wordt gemeld, dat het water er zoo hoog rees, dat de brand weer verscheidene malen te hulp moest komeh. -Op de Unter-Elbe is een Finkenwar- der-vischkotter verloren gegaan, de be manning moet zijn omgekomen. Twee andere Finkenwarder visehkotters zijn ift- den mond van de Weser gestrand -"en gezonken. De bemanning van deze beide* vaartuigen werd gered. -Dé'smak Elske sloeg van hare an kers, dreef in het duister hulpeloos te gen de kust en sloeg met een luid ge kraak uit elkaar. De kapitein der Elske Hermann de Boer, kon zich niet bij tijds redden en kwam in de golven om. Den schippersknecht gelukte het zich zoo lang in den mast te houden totdat er van het loodswezen hulp kwam. Weduwe. Weet u, meneer D., dat mijn dochter een goed oogje op u heeft. Z).(gevleid). Is het werkelijk, me vrouw Weduwe. Zeker, vandaag zei ze nogDat is nu een man, mama, dien ik voor mijn papa zou wenschen. Een volksblad gaf als gezondheids maatregel op: drie kwartier over het diner te doen. Als u morgen dien raad weer geeft, schreef een abonnè, doe er dan voor mij wat groenten en een stuk vleesch bij. In den schouwburg. Mejuffrouw Lind (die wat bijziende is). O, mama, kijk daar is wat een prach tige witte hóed op de rij vóór ons. Mama. Stil, stil kind, dat is het kale hoofd van meneer Abrahams. Viend, (uit de naastbijgelegen straat tot gelukkigen vader). Hei daar, Willem, wel gefeliciteerd, kerelIk hoor dat je een jongen gekregen hebt. Gelukkige vader. Groote hemel, kun je'm bij jullie hooren Juffrouw Antiquiteit (die ten hu welijk gevraagd wordt). Het spijt me, mijnheer D., maar ik kan niets anders voor u zijn dan een Mijnheer D. (snel, geraakt door de afwijzing). O neen, dank u, ik heb al twee grootmoeders. Keukenmeid. Wat beteekent dat, vadertje, maar éèn gulden fooivoor een heel jaar Weet je wel dat ik ver leden jaar drie soepterrienes, zes-en- twintig kopjes, vijf sauskommen, acht vleeschschalen en zes-en-vijftig schotel tjes gebroken heb. Winkelier. Dan zal ik me ver gist hebben, Bet, hier heb je een rijks daalder en denk nog eens aan me. Onder vriendinnen, Lucia, (lachend). Toen Gerrit me vroeg deed ie net als een visch bo ven water. Emma. Natuurlijk. Hij begreep, dat-ie gevangen was. Wat beteekent dat nou, riep een reiziger, dat hier de trein stopt aan zoo'n ellendfg klein station Houd je bedaard, man, schreeuw de zijn overbuur, die opstond, nijdig, ik moet hier uit Uitstekend, sprak de ander, tot groot vermaak der overigen, dan zijn die kleine stations toch nog ergens goed voor. A. Ik wist werkelijk niet, dat die mevrouw S. zoo'n onderhoudend mensch was. B. Wist je dat niet? Ze weet van iedere dame uit haar kransje iets onaangenaams te vertellen. Koewacht. Huwelijks-aangiften. 19 Maart-. Arthurius Carolus Bernardus Fran- ciscus van Massenhove, (van Lapscheure, Belgie), oud 34 j., weduwn. van Sophia Cornelia van Dame en Maria Clemence Breyaert, oud 32 j., jd. Emilius de Let ter, oud 26 j., jm. en Augusta Maria Want oud 24 j., jd. 21 Maart. Aloysius Buijs, oud 22 j., jm. en Leonia Yermeire, oud 24 j., jd. Theophile Vervaet, (van Moer- beke, Belgie), oud 31 j., jm. en Maria Prudentia van Gremberghe, oud 24 j., jd. 26 Maart. Petrus van den Berghe, 27 j., jm. en Anastatia de Nijs, (van Stekene, Belgie), oud 22 j., jb. Edmond van Mos- sevelde, oud 25 j., jm. en Leonia Maria Zwartelé, oud23j.,jd. 27 Maart. Alphon- se Schout, (van Moerbeke, Belgie), oud 39 j., jm. en Maria Judoca van Remoor- tere, oud 27 j., jd. Petrus Jacobus Brug- geman, oud 59 j., jm. en Stephanie Leo- nie Naessens, oud 32 j.,jd. 28 Maart. Gu- stavus van Laere, 25 j., jm. en Philome- na dc Brouwer, 22 j., jd. Geboorten. 5 Maart. Joseph Alphons, z. van Petrus Augustinus van Vooren en van Bertina Goossens. Julma Eugenia, d. van Dominicus van Hecke en van Delpliina Ma ria Picavet. 10 Maart, Marcellus, z. van Petrus Verhoeven en van Marie Stephanie de Caluwe. 16 Maart. Petrus, z. van Alo ysius Inghels en van Victoria Behiels. 17 Maart. René Joseph Clement, z. van Au gustus van Mossevelde en van Victoria Cerpentier. 23 Maart. Rachel, Philomena Maria, d. van Augustus Hippolytus van Damme en van Marie van Peteghem. 29 Maart. Anna Margaretha d. van Seraphi- nus de Clerc<[ en van Judoca Michielsens. 31 Maart. Romanie Marie, d. van Domi nicus Coone en van Clemencia van Re genmortel. Overlijden. 6 Maart.' Alfons Coone, oud 27 j., (overl. te Elberfeld) z. van Jo sephus en van Frederika Andriessen. 20 Maart. Maria Theresia van Buijten, oud 69 j., wed. van Ludovicus Hesters. 23 Maart. Prosper Verhoeven, oud 4 m., z. van Char les Louis en van Rosalia van Couteren. 24 Maart. Magdalena Melanie Maria van Mossevelde, oud 4 m., d. van Alphonsius en van Carolina Vlijminck. 25 Maart. The ophile Jean Dierick, oud 57 j., (overl. te Zwijndrecht) z. van Petrus Franciscus en van Ciara Seghers (beiden overleden). 27 Maart, Hortensia Maria van Overloop, oud 5 j., d. van Hypolitus en van Marie Leo- nie Ketelaars. 28 Maart. Blondina Baert, oud 51 j., d. van Constantinus en van Se- raphina Paulina van de Vijver. 29 Maart Caesar Adolf Raes, oud 9 in., z. van The ophile en van Maria Cidonia Année. Ter Neuzen. Huwelijks-aangiften. 28 Maart. Petrus Josephus van Waes, oud 28 j., jm. en Antonetta de Rijk, oud 28 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 27 Maart. Jo- zias Zegers, oud 26 j., jm. en Maria Cor nelia de Bree, oud 32 j., jd. Geboorten. 24 Maart. Jacoba, d. van Ja cobus van de Ree en van Frederica Ca- tharina de Wolff. 26 Maart. Nicolaas An- thonie, z. van Jacobus Franpois Faas en van Francina Geertruida Hageman. Maria Aantje, d. v. Izaak Cornelis Bliek en van Johanna Tollenaar. 26 Maart. Hubertus Jacobus, z. van Cornelis van Vugt en van Cornelia Hessels. Overlijden. 22 Maart. Jacob Pieter van de Sande, oud 32 j., echtg. van Catharina Adriana Maatje Scheele. 26 Maart. Wil- helmina Wisse, oud 8 m., d. van Adriaan en van Elizabeth Verhage. 28 Maart. Dirk Christiaan van der Gouwel oud 9 m., z. van Cornelis en van Janna Buijze. 29 Maart. Louisa van der Bent, oud 78 j., wed. van Reinier Harms. St. .lanstccn. Huwelijks-aangiften. 18 Maart. Carolus Ludovicus Vlassenrood oud 31 j., jm. en Rosalia de Block, oud 21 j., jd. 20 Maart. Emile Saman, oud 28 j., jm. en Rosalia van Looij, oud 22 j., jd. 26 Maart. Franciscus Thuij, oud 30 j., jm. en Maria Rosalia Martinet, oud 23 j jd. 27 Maart. Cyrillus Vlassenroot, oud 23 j., jm. en Clementina Pierssens, oud 23 j-> jd. Geboorten. 16 Maart. Alphonsius, z. van Carolus Ludovicus Martens en van Philo mena van Goethem. 18 Maart. Joseph, z. van Theophilius Merckaert en van Philo- mina Vettenburg. 19 Maart. Prudentinus Joannes Benedictus, z. van Augustinus Cornelus Staal en van Emerence van Vlierbeghe. 24 Maart. Seraphina Maria, d. van Carolus Ludovicus Antheunis en van Leonia d'Olieslager. 26 Maart. Maria Louisa, d. van Julius Leonardus Breijaert en van Rosalia Janssens. Aloijsius, z. van Petrus Josephus Verstraten en van Cle mentina van Dorselaer. 26 Maart. Jose- phina Maria, d. van Eduard Victor van Hoije en van Rosalia Kant. Overlijden. 21 Maart. Joannes Ludovicus Zwartelé, oud 79 j., weduwn. uit het eerste huwelijk van Johanna Anker en uit het tweede huwelijk van Johanna Maria Geilleit. Een als levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Ed- mundus de Koning en van Maria Antonia van Riet. 25 Maart. Een als levenloos aangegeven kind van het mannelijk ge slacht van Joannes Reijnebeau en van Me- lania de Wolf. 26 Maart. Irma van Puijen- broek,. oud 9 m., d. van Aloijsius en van Nathalia Aerts. Axel. Huwelijks-aangiften. 28 Maart. Jacob Scheele (van Ter Neuzen), oud 22 j., jm. en Santina Wiebrecht Witte, oud 21 j„ jd. Geboorten. 16 Maart. Francina Hendri- ka, d. van Gerrit Anthonij Jonkman en van Adriana Santina Herrebout. Alphons Theophiel, z. van LivinusSeraphinus Sturms en van Maria Philomena Steel. 18 Maart. Janna, d. van Adriaan de Putter en van Catharina Schuitvlot. 19 Maart. Johanna, d. van Maarten Willem Koster en van Johanna Maria van Hoeve. 20 Maart. Jo- zina, d. van Abraham van Bendegem en van Elizabeth Deij. Alphons Johannes, z. van Johannes Petrus van Maele en van Fidelia de Ruijter. 25 Maart. Marinus Ja cobus, z. van Jan Dieleman en van Jan- neke den Hamer. 27 Maart. Maatje, d. van Hendrik Jongejan en van Elisabeth Mer- tens. 30 Maart. Léon Bernardus, z. van Camilus Franciscus Kesbeke en van Justi ne Marie van de Walle. Overlijden. 20 Maart. Levinus Oppeneer, oud 8 m., z. van Krijn en van Maria de Groote. Abraham Haak, oud82j., weduwn. van Johanna Dees. Itoschkapelle. Huwelijks-aangiften. 28 Maart. Josephus Lambert, oud28j.,jm. en Mathilda Paulina den Fenter, oud 26 j-> jd. Geboorten. 11 Maart. Elisabeth Dorothea, d. van Jan Francies de Rijk en van Jo- sephina Maria Hermans. 12 Maart. Pauli na d. van Petrus de Rijk en van Cornelia de Rooij. 18 Maart. Jozias Leendert, z. van Ferdinandus Dees en Helena Dees. 31 Maart. Alphonsus, z. van Gerardus Kouijzer en van Louisa van Meden. Overlijden. 7 Maart. Irma Elisabeth Aloy- sa Lafarre, oud 2 m., d. van Jozef en van Maria Elisabeth van den Eeckhout. 14 Maart. René Francies Mei, oud 1 m., z. van Petrus Benedictus en van Johanna Verstraten. 16 Maart. Framjois Dieleman, oud 51 j., z. van Jan en Neeltje Koster. 18 Maart. Johanna Neeteson, oud 7 j., d. van Johannes Adriaan en van Maria Plat- teeuw. 28 Maart. Jan Dieleman, oud 74 j., weduwn. van Neeltje Koster. 28 Maart. Martha Maria van Hoove, oud 4 m., d. van Alphonsus en van Dorothea Kurfmaker. Sas van Gent. Geboorten. 17 Maart. Elvira. Maria, d. van Emerentia Maria Vermeire. 18 Maart Petrus z. van Emiel Steenbeke en varf Zozijma Sophia Boelaert. 20 Maart. Leopold Maria, z. van Francis cus Johannes Ferdinandus van der Steen en van Leonie Johanna Vereecken. 21 Maart. Anna Maria, d. van Eugène Joseph Martens en van Magdalena Geertruida van Rijssel. 24 Maart. Eugenie Sophia, d. van Charles Louis van den Abeele en van Ma ria Paulina de Nocker. 25 Maart. Celina Maria, d. van Petrus Franciscus de Wa- genaere en van Stephanie Roegiers. 27 Maart. Maria Theresia, d. van Théophile René Mathieu Willems en van Louisa Ma ria de Bock. Overlijden. 26 Maart. Pieternella Corne lia Brabers, oud 9 m., d. van Antonius en van Neeltje van Keulen. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 5 April 11.47 Zondag 6 0.10 12.31 Maandag 7 0.50 1.11 Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. W. S. Cert. 2jt 83'/. do. Obl. 1896/98 3 943/. do. W. S. Cert. 3 94'/» HONGARIJE. K. H. '89 in zilver 4'/. OOSTENRIJK. Obl. zilver Jan./Juli 5 85 PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 27'/» O. Tabaksmonop. 4'/« RUSLAND. O. Iwang. Dombr. 4'/« lOO'/is do. G. R. 625 O. 41/* Obl.'Binnenl. T894 4 Oblig. 1880 Gec. 4 do. GR. 625 do. 4 do. Leening '67/69 4 do. pd. st. 100 4 O. Gr. 1898 4 Zuidw. Z. R. 125 4 do. Z. R. 625 4 967. Obl. in Goud '84 5 do. G. R. 1000 5 BRAZILIË. Funding L. 1898 5 973/„ Prov. en Gemeentel. Lceniiigen. Amst. Conv. L. '95 3 do. Leen. 1898 3 93"/i« Hypotheekbanken. Amst. Pandbr. 4 1003/« Holl. H. B. Pandbr. 4 102 Maastr. H. B. Pandbr. 4'/» Res. Hypb. v. Ned. 47» lOl'/s do. do. 4 Rott. Pandbr. 4 1013/* Westl. H. B. Pdb. 4 100'/« Zuider Hypb. Pdb. 4 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 Hypoth.-Bank. P. 4 81 do. Comm. O. 4 Innerst. Sparc. P. 4l/t 1003/* Spoorwegleeiiingei». NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A115 ITALIË. Zuid Sp. O. 3 62'/n POLEN. Warsch. Weenen A115 do. G. R. 625 4 67'/. RUSLAND. Rjas. Uralsk Sp. O. 4 do. G. R. 625 4 Wladik. Sp.-M. O. 4 do. Z. R. 625 O. 4 AMERIKA. Kans. City S. R. A. do. Prefer, do. do. Ie Hyp. O. 3 South. P. Goud Obl. 4 23 54'/. 715/l« Preinieleeningen. NEDERLAND. Amsterdam ƒ1000 A. 3 do. /100 A. 3 Gemeentecrediet A. 3 102l3/u BELGIE. Stad Antwerpen 1887 2'/2 - Stad Brussel 1886 2'/« HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft 4 SPANJE. 3 Stad Madrid 1868 Goes, 1 April. Handel en aanvoer van Granen waren zeer gering. Oude Tarwe f 0,00 a f 0,00. Nieuwe Tar we f 6,75 a f 7,20. Rogge f 5,00 a f 5,30. Winterg. per 100 kilo f 7,60 a f 8,00. Zo- mergerst per 100 kilo f 7,50 a f 7,80. Ha ver per 100 kilo f 7,75 a f 8,25. Bruine boonen f 6,00 a f 6,75. Paardenboonen f 0,00 a f 0,00. Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 8,80 a f 9,00. Kroonerw- ten f 9,00 a f 9,20. Versche Boter f 1,05 a f 1,10. Eieren f 2,60 a 3,00. Middenprijs Boter 54 ct. per 7» K. G.' Middenprijs Eieren f 0,70 per 25 stuks. Oostburg, 2 April. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer weder ruim, met goeden handel, veel vraag naar gerst, ha ver en erwten. Men besteedde voorjarige tarwe fa den II.L.nieuwe f 6.80 a f 7,10 den ILL.jarige rogge f—,a f—. nieuwe f 5.20 a f 5.35 den H.L.jarige wintergerst f—.— a f—.—nieuwe /"8.00 a f 8.30 per 10O K.G.jarige zomergerst fa nieuwe f 7.25 a /"7.50 de 100 K.G. haver /"8.10 a 8.25 per 100 K.G.paardenboonen f 7.10 a 7.25 den H.L.groene erwten /"8.30 a 8.90 kroonerwten f 9.00 a f 9.30; koolzaad f—a Middelburg, 3 April. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren niet groot, echter niet voldoende voor de vraag. Met uitzondering van tarwe, die 10 cent hooger kon worden gekocht, ble ven de prijzen van alle andere artikelen onveranderd. De noteering is als volgt: nieuwe Wal. tarwe /"7,00 tot /"7,10 rogge /°5.75 win tergerst /"0.00 a f 0.00 zomer dito /"4.90 a /"4,90; Waleh. witteboonen /"li,ron de bruineboonen /"8 a f 8,25lange dito f 7,a /"7.50 groene kookerwten /"9,00 kroonerwten f 9.25; koolzaad 00.00. Boter/"1.05 a f 1.15 per kilo. Eieren f2.60 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f29, Patent- /"31, Lijn- /"33,'/2 per heet. a cont. op 6 w. f\,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- /"8,50, lijn- /"13 per 104 st. Schiedam, 3 April. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn f 7'A a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 1.50. Het Bestuur van den Kruispolder zal, op Vrijdag 18 April 1902, 's na middags 2 uren, bij P. J. DE POTTER te Kruispolder, verpachten: Do opbrengst «lor KAAI- oi» HAVENGELDEN «Ier haven aan genoemden polder. doet de grijze haren binnen enkele dagtn verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitval len en neemt de pelletjes van het hoofd weg. lc^°{^Twl Eischt op den hals T^__l v; n den flacon déposé. V^krugbaar f 1 50 f. 0)85 I in flacons vanJ| Dépots te Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen bij D. de Vos Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gent hij Gobr. Govaert; Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij de fir ma A. J. Bronswijk; ÏJzendij- ke bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur; Vlissingen bij A. Salet; Goes bij de wed. J. de Poor ter; Kruiningen bij C. de Munck; Zierikzee bij M. S. Polak. govestig«l to AMSTERDAM. Voor zoover de voorraad strekt zijn de -4% niet ultlootbaro gewaar borgde Hypothecaire Obligatiën van bovengenoemde Maatschappij in stuk ken van f iOOO,- /'500,- en f ÏOO-, van af heden weder verkrijgbaar bij den Heer Ls. VAN WAESUEHGHE-Jausscns te Hulst.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 6