„Hel Wapen van Zeeland" Verkrijgbaar Zwarte Schrijfinkt, Superphosphaat, Êoli Aanbesteding. instel v. HETEREN. LeYensverzekering-Bank Het degelijkste en goedkoopste blad en het in alle standen meest gelezen en gewild blad van Zeeuwsch- Vlaanderen is biedt tevens de beste en geschiktste gelegenheid tot adverteeren. HitsBlmatorlalBi, Diamant- ei en Eeparatiën. Dr. Jules De Vos, E. K. Nieuwsblad A. F. NEELEMANS, HULST. Kunstmest, Gemalen Nitraat, H. H. Landbouwers. aan te besteden: SCH00NE JUWEELEN, In den Remontoir. IS WILLEMYNS. Zeeuujsch- Vlaanderen. SMEE-'en' i£öÏ6ïl, RUHR- Kantoren te AMSTERDAM en EINDHOVEN. Allerbeste ISerlojje's en I'endulei», 8tooinbootdieiist op de W ester-Schelde. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIfflE KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. bij Jac. Duerink Jz., L ij n m e e 1, Maïs, enz., aan concurreerende prijzen. E. P. STAAL, St. Jansteen. Verzekering tot elk bedrag, zoowel op eigen als op eens anders leven. H. MAERTENS, te Hulst. 24 St. Elisabethplaats O P het eenige voor UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN APRIL tot en met SEPTEMBER 190 2. Vervoermiddelen. Spoorweg Ter NeuzenGent. S—&T" S.tart.jjSkfc T. Neuz.Brussel over Lokeren. Ten alle tijde gelegenheid totdinéeren. Reafstaek a la minute, enz. drukker te HONTENISSE. PRIMA KWALITEIT zwart, goedkoop, en standhoudend. Monster met prijsopgave, wordt op aanvrage gratis toegezonden. Overal soliede agenten gevraagd. als ook Alle soort Drukwerk, tegen sterk concurreerende prijzen. Vlug en net afgewerkt. Dagelijks aan mijn magazijn te HULST verkrijgbaar ENGELSCHE-, Mijn HENGST „JUPITER staat bij mij ter beschikking k f 5.k comptant voor een of meer dekkingen. Geen Veulengeld. Kruispolder. J. A. PATEER. Bij alle Boekhandelaren staat de intee- kening open op den flGen Jaargang van de De nieuwe jaargang wordt geopend met een door een zeer begaafd medewerker ge schreven verhaal: Refugiuin l'eeca- toruiii door IGNOTUS en Hertog Hor- phanus door EDUARD BROMeen fraaie en boeiende schets uit de Kruistoch ten. In de volgende nummers zullen voor komen Bewogen levens, een onge meen boeiend verhaalHet oude erf, een Dorpsgeschiedenis door J. VESTERS Jr. 8uneta Filuniena, door Mr. AL- PHONS VAN RIJCKEVORSEL. Voorts bijdragen van Ravo, Daniëlla, G. van Neuburg, Anna van Zuijden en C. R. de Klerk, terwijl pastoor KAAG heeft toegezegd schetsjes te zullen schrijven in den vorm van bijschriften bij gravures van het H. Land. Gratis ontvangen de inteekenaren een prachtige Premieplaat in licht druk, naar een schilderij van ItUIJS- DAEL, als pendant voor die van den vo- rigen jaargang. Aan Rebus No. 1 zijn als premie ver bonden 1 gouden Heeren-horloge, 1 gou den Dames-horloge, 6 zilveren Heeren- en 6 zilveren Dames-horloges Aan Rebus'No. 2: EEN PHOTOGRAPHIE-TOESTEL, ter waarde van f 40, Aan Rebus No. 3 EEN NAAIMACHINE, enz. enz. De inteekeningsprijs bedraagt f;i,tiO per jaar, franco per post f4,00. Het eerste nummer en prospectus zijn kosteloos te bekomen bij alle boekhande laren en postkantoren en bij de Maatschap pij de Katholieke Illustratie te 's-Herto- genbosch. De bouwkundige J. WISSE Jz., te Zaamslag zal namens zijn principaal op Vrijdag 25 April des namiddags 2 ure in het café, bewoond door B. van Jole te Groenendijk, gemeente Honte- nisse, trachten het lionwen van een WOON HUIS, tevens Herberg, al daar. met hijlevering van bouwstoffen. Bestekken en teekeningen liggen ter inzage In genoemd café, in het loge ment bij P. Verbist te Kloosterzanae, Ch. Fassaert te Hulst en bij den bouw kundige bovengenoemd, die tevens in lichtingen verstrekt. Plaatselijke aanwijs op den dag der besteding des voormiddags 10'/» ure. Bij de gehouden prov. veiling der goederen van Mevr. Van Heteren, zijn de koopen ingesteld als volgt pte koop ingesteld op f 1500. 2de 3de 5de 6de 7de 88te 9de 10d* 1 lde 12de 13de 14de 15de niet ingesteld, op f 100. 150 900. 540. 340. 1890. 1360. 210. 200. 100. niet ingesteld, niet ingesteld, op f 1720. TOEWIJZING op Maandag 7 April 1902, des namiddags te 2 ure precies in het hötel ,,de Graanbeurs" te Hulst. Directeuren: Mr. N. C. M. SMITS VAN OIJEN, te Eindhoven. J. E. J. BONNIKE, te Amsterdam. Commissarissen: G. VAN DER AA, Directeur der Amsterdam-Londen-Verzekering-Maatschap- pij, te AmsterdamL. M. ONNIKE, Industrieel, Amsterdam F. COENEN, lid d^r Gedeputeerde Staten van Limburg, WeertP. CRAMER, lid der firma A. Héndrichs Co., reeders en kooplieden, AmsterdamR. J. C. F. KOLF SCHOTEN, lid van den Gemeenteraad, Arnhem E. LAANE, lid der firma W. Laane, bankier te Roosendaal en Bergen op ZoomL. C. J. VAN OGTROP, lid der firma H. J. VAN OGTROP Zoon, Commissionnairs in Effecten te Amsterdam; W. H. PIJLS, oud-lid der Eerste Kamer te Maastricht; Jhr. L. F. C. H. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, Wethouder te Zevenaar F. W. i ET TOT EVERLO, Arts te HilversumL. J. M. VAN WAESBERGHE-JANSSENS, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Hulst. Pensioenen, Lijfrenten, Studiebeurzen, Spaarverzekeringen. Billijke Premiën. Voordeelige Polisvoorwaarden. Nadere inlichtingen, Tarieven, Jaarverslagen enz., gratis te bekomen aan de Kantoren te Eindhoven of Amsterdam. L A N D I A als Kalk, Tras, Cement, Steen, Pan nen, Vloertegels, Arduinen Bakken en Dorpels, Slijpsteenen enz. enz. steeds aan concurreerende prijzen te bekomen aan de magazijnen van zijn te bekomen aan matige prijzen Veldslraat 22, GENT. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is tc raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. „Zelandia," 6,20c)h) 6,40h) Woensdags Wesl-Europeesche of Spoorlijd. Dagelijkss Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,7,30 9,30 vm. 11,50 a) 1») nm. 3,30 en 6,20 e) Breskens naar Vlissingen 5,30 8,— 10,—nm. 12,15 a) 3,55 6,50 Van Ter Neuzen n. Borsselen vm. 5,15 7,30e) 10,25 nm. l,55a)g) 4,45 Borsselen n. Vlissingen vin. 5,35 7,50e) 10,45 nm. 2,15a) 5,05 Vlissingen n. Borsselen vm. 6,10d) 9,10e) f) ll,50a)b) nm. 3,30 Borsselen n. Ter Neuzen vm. 6,30d) ---f) nm. 12,10a) nm. 3,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,12 wacht de boot van 6,20 naar Breskens teil hoog ste minuten en naar Borsselen en Neuzen ten hoogste 1 5 minuten. Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste ZO minuten. Des ZONDAGS en op 15 SEPTEMBER en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, Vlissingen—Ter Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dager,, als de abonnementskaarten per maand 1») e) i') v. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,33 1)12,03 Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Aank. te Gent (kl. st.) te Gent (gr. st.) 5,10 5,43 8,40 5,10 5,45 8,43 5,23 5,49 8,47 5,28 5,59 8,55 6,00 8,56 6,08 900 6,20 9,10 6,56 9,46 7,10 9,58 T.N. l)Deze trein vertrekt des Woensda 1 5,28 8,1$ 5,41 8,30 6,15 9,05 6,20 9.09 6,32 9,21 6,40 9,30 6,44 9,34 6,47 9,36 6,57 9,43 v.Gent (gr.st.)n Gent (kl.st.) v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. Ter Neuzen 8,05 12,12 8,12 12,15 8,15 12,20 8,20 12.28 12.29 12,34 12,49 9,23 1,30 12,15. 12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1,17 1,25 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. v. Ter Neuzen 7,00 9,47 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,47 7'09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,34 2,27 8,r4 CORRESPONDENTIE. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,49 V- Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 v. Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,18 7,14 12,00 8,10 Gent n. Brussel 7,10 10,53 1,39 8,09 9,44 Brussel n. Gent 6,53 9,39 3,54 6,07 Gent n. Ostende 8,20 11,00 3,55 6,49 9,46 Ostende n. Gent 6,00 10,50 3,31 5,21. Spoorweg T. NeuzenMechelen v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge St. Gilles Aank. te St. Nicolaas Vertr. te St. Nicolaas Aank. te Mechelen 7,— 9,47 1,28 5,52 7,06 9,55 1,36 6 7,13 10,05 1,45 6,09 7,21 10,12 1,52 6,17 7,32 10,22 2,02 6,26 7,50 10,38 2,18 6,42 7,59 10,46 2,26 6,51 8,08 10,55 2,35 7,— 8,24 10,57 3,05 7,17 9,17 11,53 4,04 8,15 v. Mech. n. St.Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 St.Mie. n. T. Neuz. St. Gilles Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 1,25 6,03 7,50 11,40 3,10 7,25 8,— 11,50 3,20 7,36 8,11 12,01 3,31 7,49 8,32 12,22 3,50 8,05 8,40 12,30 3,58 8,13 8,48 12,38 4,06 8,22 8,57 12,47 4,14 8,30 9,05 12,55 4,22 8,38 v. T. N. a. Selzaete Brussel v. Brussel Selzaete a. T. N. 8,35 12,03 5,13 9,09 12,52 5,47 12,34 3,15 9,42 5,34 10,18 2,13 6,19 9,09 12,51 6,— 8,49 9,43 1,25 6,50 9,85 CORRESPONDENTIE (f). 8,23 11,42 2,50 7,18 6,49 10,40 2,06 6,16 8,01 11,51 3,26 7,41 6,53 9,54 1,15 6,14 v. St. Nic. n. Antw. Antw. n. St. Nic. St. Gilles n. Moerb. Moerb. n. St. Gilles Mech. n. Brus. 9,30 12,03 4,15 8,19 10j26 Brus. n. Mech' 6,6,56 9,41 12,43 5,36 Mech. n. Leuven 9,25 12,35 4,19 10,25 Leuven n. Mech. 5,36 10,01 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Eecloo naar Schoondijke. Aank. Eecloo per spoor Vertrek Eecloo ST. Watervliet H. IJzendijke Aank. Schoondijke 7,12 *9,49 1,40 7,17 9,50 4,29 8,05 10,38 5,16 8,21 10,59 5,33 8,47 11,35 6, Schoondijke naar Eecloo. Zondag Zon-en Vertrek Sch. IJz. Watvl. L 6,21 Aank. Eecloo 6,58 Vertr. p. sp. 8,12 niet 9,32 10,30 11,12 11,43 11,50 1,45 2,06 3,15 3,58 4,43 Feestdagen 9,32 10,30 12,25 1- 7,46 Maldcghcm— Schooiulijke- Aank. Maldegh. p. sp. Vertr. Aank. Draaibrug Vertr. Schoondijke Aank. Breskens Draaibrug Breskens. 7.41 9,52 1,37 6,57 7.42 10,14 1,38 7,10 8,32 11,05 2,34 8,06 8,47 11,10 2,40 8,12 9,30 11,50 3,20 8,52 9,53 12,15 3,45 9,15 BreskensSchoondijke DraaibrugMaldcclicni. Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertrek Draaibrug Aank. Maldeghem Vertr. p. sp. 6,23 10,37 1,18 4,15 6,48 11,03 1,43 4,40 8,32 11,51 2,37 5,30 9,22 12,42 3,38 6,25 9,29 12,56 4,09 7,33 Stoomtr. Vlissingcn-Mhldelburg STADS TIJD. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilm. 8,— 9,30, 11,— 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,15 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. v. Middelb. naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 7,23 (alleen op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,— 7,— 7,20 8,35 9,20 10,20 11,—. Van Vlake naar Roosendaal voorm. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,48 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en Vlake voorm 6,27 9,24 en nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorm. 6,50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. Spoor hootd lenst WalsoortienVlake. Zondag namiddag wordt niet gevaren. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6, 9,nm. 12,50 en 4,uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8, en 10,31 en nam. 2,25 en 5,20 uur.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4