Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. BEESTIAAL. Ls ra Waesïerglie-Jaraiis, Wijnhandel. 15 PAARDEN: 20 stuks Hoornvee Openbare Verkooping. BOUWLAND, HUISRAAD. TH WEEMAE8, - Kloostraie. BEESTIAAL: Een Woonhuis Een Woonhuis RIJWIELEN EENE HOFSTEDE Het Geltlustreerd ZonflaislM Openbare Verkooping IIISSIAAIj» Huishoudelijke Goederen. Openbare Verkooping. Landbouw -Stal- en Melk gereedschap: Openbare Verkooping. H.H. Winkeliers!! G. J. EGBERTS, Openbare Verkooping. DUIZEND GULDEN Mr J G. YAN DEINSE, Advokaat en Notaris'te Hulst, zal.ten verzoeke van den Heer JACOBUS HEIJMAN Land bouwer te Ter Hole, Gemeente Honte- nisse, op Donderdags 34 April 1903, des voormiddags om 10 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen 3 Werkpaarden en 1 Veulen. 4 baatgevende Koeien, 1 bekalfde Vaars, ©en vette Vaars, i Hokke- lingen, twee Varkens, en 7 Hoen ders en een Haan. Landbouwgereedschappen. 1 Tilbury, 1 Men wagen met ijzeren assen, 1 Stortekar met ijzeren as, 1 ijzeren Waalsche Ploeg, 2 Cad- zandsche Ploegen, 2 ijzeren en houten Eegden, 1 Rolblok, een Sleep, 2 Sleden, 1 Lamoen voor een wagen, 2 Mestplanken, 1 Beerpomp 1 Windmolen, 1 Stroomolen, 4 Peeënmolen, 1 Geeselsteen, 1 Bas cule met Gewichten, Graanzakken en Balen, 4 Zeefden, 1 Graanmaat, Waterbak, Ladders, Schoppen, Rie ken en Mesthaken, Paardentuig. Eene partij Hooi en Stroo en Beeten. 800 droge en 300 groene Takkebossen, eene partij Kodden en Bochtstijlen, 3 Telephoonpalen en verder Land- hmiwersererief. 1 Kleerkast, Tafels, Banken, Stoe len, 1 Hanglamp, geleierd en on- geleierd Aardewerk en verder Huis houdelijk gerief. Nalatige debiteuren en onbekende Koopers worden niet aangenomen. De Notarissen Mr. VAN DEINSE en VAN RIJSOORT VAN MEURS, te Hulst, zullen ton verzoeke van de Er ven van J. F. FRUIJTIER, Landbou wers te Meerdijk, Gemeente Hontenisse, op Dinsdag 15 April 903, des voormiddags om 10 uur, in het o- penbaar presenteeren te verkoopen 1 zwart Looppaard oud 7 jaar, 1 vos Ruin paard oud 3 jaar 1 bruin Merriepaard oud 4 jaar, 3 twee jarige Merriepaarden. 4 Baatgevende koeien, 4 eenjari ge Runders, 3 eenjarige Stieren, 1 Varken dik van Biggen en 50 Hoenders en Hanen. Landbouwgereedschappen. 2 Menwagens met ijzeren assen, 1 zware Kar met ijzeren as, 1 Be- versche Kar op veeren, 2 Cadzanrl- sphe groote Ploegen, 2 dito kleine Ploegen, 2 ijzeren Ploegen, 1 on- dergrondsche Ploeg, 1 ijzeren Leg- dc, 1 houten Eegde, 3 kleine hou ten Eegden, 1 Aalbak, 2 Sleden, 1 Rolblok, 1 Peeënmolen, 1 Wind molen, 1 Stroomolen, 1 Karnmo len met Karn, 1 Melkkuip, 1 Waskuip, Melkteelen, 1 Teelrek, 1 Trog, Graanzakken en Balen, Zeefden, Graanmaat, Kookfornuis en verder Landbouwgerief. 2 Kasten, 1 Kleerkast, 3 Tafels, 15 Stoelen. 1 Kachel met Kolen bak, 1 Huisklok, 1 Spiegel, Schil derijen, geleierd en ongeleierd Aar dewerk en wat meer zal worden aangeboden. Nalatige debiteuren en onbekende Koopers worden niet aangenomen. Wissel- en Effectenkantoor, HULST. Correspondent 1ste klasse der Ned. Bank. Incasso, Effecten, Assurantiën, Hypotheken, enz. Koopt en verkoopt: Effecten, Cou pons, Wissels, Chèques, Vreemde Bankno ten en Munten. Controleert uitlotingen. Opent Rekening-Courant met renteberekening en geeft gelden op hypotheek, op effecten, onder borgtocht of ander soiled onder pand. Relast zich met alle soorten van ver zekering en alles wat tot het Wissel en Effectenvak behoort in den ruimsten zin. IS TK SPREKKN eiken Woens dag te Ter Neuzen in het «Neder- landsch Logement," eiken Zaterdag te Axel bij mejuffrouw de Wed. Rolff en alle dagen te Hulst ten zijnen kantore De Notaris A. M. ATAN RIJSOORT VAN MEURS, te Hulst, zal op Dinsdag den 23 April 1»03, des voormiddags 9 uur precies, ten ver zoeke van den Heer J. F. DE MOOR, Landbouwer, wonende te Nieuw-Na- men, Gemeente CLINGE, op de door hem bewoondwordende Hofstede, in het openbaar verkoopen den Kapitalen Boereninspan, bestaande uit 1 donkerbruine Merrie, oud 5 jaar, met Veulen1 donkerbruine Merrie, oud 4 jaar, met Veulen; 1 donkerbruine Merrie, oud 4 jaar, met Veulen 1 zwarte Merrie, oud 5 jaar1 zwarte Merrie, oud. 7 jaar1 bruinen Ruin, oud 11 jaar 1 grijze Merrie, oud 11 jaar1 bruinen Ruin oud jaar1 don kerbruine Merrie, oud 3 jaar1 zwarten Hengst,oud 1 jaar, en 1 grijze Merrie, oud 1 jaarajlen van Brabantsch ras. De Merriën zijn gedekt door Belgische Hengsten, die allen in het Stamboek zijn ingeschreven. van Hollandsch ras, te weten 5 kalfdragende KOEIEN4 kalf- dragende Vaarzen, 5 Runders, 4 I Slieren en 2 Kalveren. VARKENS: 2 Loopvarkens, 2 Zeugvarkens en 15 Biggen. PLUIMGEDIERTE 60 Hoen ders en Hanen. Voorts 1 Karn- of Trekhond. Om uit gemeenschap te Scheiden. De Notaris P. DREGMANS, te Axel zal ten verzoeke van den heer Edoua rd de CLERCQ en de Erven zijner overle dene echtgenoot M™. M. de la LEN- SERIE en den heer Charles de DEK KER, allen te Selzaete op des namiddags 2 ure bij den keer H. D. l'Ecluse-Mahu in het hotel Willem III te Axel, te koop aanbieden. 2 Hectaren 0 4 aren 20 centiaren of 4 gemeten 174 Roeden gelegen tegen het Spoorwegstati on en den buitenweg 1e Axel, ook zeer geschikt als bouwterrein enz. Verdeeld in 10 Koopen, volgens plan op de billetjen voorkomende. Aanvaarding der gronden na het roo- ven van den Oogst in dit jaar, Beta- ling der koopsom t October 1902on kosten 8 dagen; Grondlasten 1 Janu ari 1903, polderlasten 1 November 1902 voor koopers rekening. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal ten verzoeke van de kinderen BO()N- BAETÉ, op de hofstede door hen be woond geweest, in den polder Oud Be- oostenblij Bezuiden (Hazelarenhoek,) ge meente KOEWACH Top I)ins«lag 15 April 1903, des voormiddag 10 ure, verkoopen 3 nieuwe Menwagens met ijzeren Assen, 1 kleine Kar1 groote AYachtkar, 1 Camionwagen, I Dog- car, 1 nieuwe Smyth's nonpareil Zaa'imachine, 1 Beer bak, 4 ijzeren Eggen, 4 houten Eggen, 2 ijzeren Ploegen, 2 houten Ploegen, 1 Dee re Ploeg van de firma Massee, 1 Karweiploeg, 3 Sleden, 1 Karwei- slede met Zeil, 1 Kettingegge, 1 Rolblok, 1 Beetenmolen, 1 Stroo molen, 1 Bakers Molen, 1 Manége, 1 Kruiwagen, 1 Slijpsteen, 1 Schaaf bank, 1 wielige Schoffel, 1 Karn, eenige Roomkuipen, I A leesch- kuip, 1 Fornuis, 1 Bascule met Ge wichten, wegende tot 150 kilo's, 1 Graanmaat, Schoppen A'orken groote en kleine Craanzeefden, 1 Zaadzeil, 1 kleine Weegschaal met Gewichten, eenige Kuipen, 1 Kie- kenren, 1 Rijtoom met Singel en Beugels, Gareelen, Karkussen, Too rnen, Menreepcn, Meetroeden enz. Verder 20,000 kilo 's Koebee- ten, 10,000 kilo's Stroo, 1000 kilo's Aardappelen, Kaf, droge Sparre- snoei, 500 zware Sparren enz. Tafels, Stoelen, waarvan 12 met Kussens, Kasten, Ledikanten, Ka chels, Lampen, Spiegels, 1 Singer Naaimachine, 1 Wasch schommel, Koper-, Blik- en Ijzerwerk, Glas- en Geleierd Aardewerk, Keuken en andere huishoudelijke artikelen en hetgeen verder zal worden ge presenteerd. Al hel Beestiaal is verzekerd bij de Onderlinge Ver zeker ingsmaat- Voor mal .g Vijfde District van Zee land" te Hulst. Nalatige Koopers worden niet aan genomen. Onbekende Koopers zijn ver plicht twee gegoede Nederlandsche Bor gen te stellen. Belgische onbekende Koopers worden alleen dan aangenomen, wanneer zij voorzien zijn van een bewijs afgegeven door den Burgemeester hunner woon plaats of door een Notaris, houdende verklaring van gegoedheid der Perso nen voor het daarbij uitgedrukt bedrag. Liedjeszangers, Orgeldraaiers en Harmonicaspelers, worden niet toege laten Voor het aanstaande Zomerseizoen verkrijgbaar 1 zwart Merriepaard oud 9 jaar. 1 Dito oud 5 jaar, 2 eenjarige Paar den, 5 Melkkoeien, (2 gekalfd en bekalfd,) 2 eenjarige Runders, 4 Hokkelingen, 1 Vet varken, 3 Zeug varkens dik van Biggen, 1 Zeug varken met Biggen, 1 gedreven Zeugvarken, 1 Loopvarken,4 vette Varkens wegende 100 kilo's, /0 Hoenders en Hanen en 1 Kalkoen, Bandhond met Hok. 1 Beversch Gerij, 1 Wagen met zware ijzeren Assen, 1 Kar, 1 groo te Zeeuwsche Ploeg, Kleine Ploeg, 3 Eggen met houten Tanden, 1 zes- balks ijzeren Eg, 1 Slede, Vlasbre ker, Zwingelmolen, Rolblok, A\ ind- molen, Snijmolen, Raapmolen, Bas cule en Gewichten, Zwingen en Aanschijnen, Stampbak, Beerbak, Bak tot' het wegen van Varkens, Drinkbak, Snijpaard, Kruiwagen, Haverkist, Meel- en Spoelingkuip, Kafzift, met 2 Splinters, Rieken, Vorken, Mesthaken, Manden, Spa den, Vlegels, Lamoen voor een AVa- gen, Karkussens, Kooktoestel, '2 Kiekenrennen, 3 Biggenbakken, 2 lange Ladders, Pikken, Zeis en Sikkels, Kappers, .Meetroede, Beu gels met Netten, 3 arduinen Var- kensbakken, Timmergereedschap, Teeltuin, Melkgerief. VOORTS: Mutsaard, Bandroeden, Lat ten, Sparrenkodden, Faseel, Staken, Tarwe-, Rogge- en Erwtenstroo, Hooi, Kaf, Riet, 30000 kilo Voe- derbeeten, Aardappelen, alsRijk makers en Watten, gezaagd Hout, Steen, Balen, Zakken, eene partij gedorschen Graan, als: '1 ar we, Rog ge, Erwten, Haver, Maïs, Klaver zaad, 33 kilo Raapzaad, 18 dito Beetenzaad, enz., enz. NOG EENE PARTIJ Huishoudelijke en verdere Roerende Goederen, als Tafels, Stoelen, Kasten, Klok ken, Spiegels, Lampen, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd-,^ en Aardewerk, Haard-, AVasch-, Keu ken- en Schuurgerief, enz., enz. 1049, 1052, 1053, 1403, 1405, 113, 114, 115bis116, 117, 11S, 120, 120bis, 121, 1591, 1592, 1404 en 1406, samen groot 30 hectaren 19 aren 20 centiaren of 67 gemeten 2-/ roeden. In pacht tot 1 October 1904, bij Abraham DeesJz., voor/ 2240, per jaar. Boom prijs f 450,—, op nummer 113. Koop 2. 7 hectaren 55 aren 80 centi aren of 16 gemeten 288 roeien BOUWLAND, in denzelfden polder tegen de Groenstraat, kadastraal bekend in sectie G nummers 530, 584 en 586. In pacht tot 1 October 1903, bij Geleijn de Bokx,_ land bouwer te Zaamslag voor 510, per jaar. Gemeente AXEL. Koop 3. 6 hectaren 71 aren 93 centi aren of 15 gemeten 23 roeden BOUAV- en WEILAND, in den pol der Beoosten- en Bewesten blij, ka dastraal bekend in sectie E nummers 446 590, 591 en 737. Boomprijs f 150,—. Koop 4. 4 hectaren 20 aren 90 centi- aren of 9 genieten 134 roeden BOUWLAND, gelegen in den polder Beoostenblij Benoorden, kadastraal bekend in sectie I) nummers 35, 36 en 1009. Koopen 3 en 4 zijn in pacht bij de kinderen Verbruggen, landbou wers te Axel tot 1 October 1905, voor f 500,— per jaar. Lasten voor eigenaars rekening, behalve de pol derlasten der perceelen nummers 446, 590, 591 en 737, die voor re kening der pachters zijn boven de pachtsom. Koop 5. 15 aren 67 centiaren of 105 roeden GROND, in voornoemden polder Beoosten- en Bewestenblij, waarvan 15 aren 50 centiaren of 104 roeden in erfpacht tot 30 Sep tember 1921, bij de kinderen Ver bruggen, kadastraal bekend in sec tie E nummer 736. Jaarlijksche erf pacht f 20 boven de lasten. Valdag 1 October NOTA. De op dit perceel staan de gebouwen behooren aan de erf pachters. Koop 6. 67 aren 80 centiaren of 1 ge- met 156 roeden BOUWLAND, ge legen in den polder Beoostenblij Benoorden, kadastraal hekend in sectie D nummer 1010. In pacht bij Jacobus Verstraten, slager te Axel tot 1 October 1903 voor f 49,50 per jaar. Koop 7. 3 hectaren 46 aren 70 centia- aren of 7 gemeten 23d roeden BOUWLAND, in den Buthpolder, kadastraal bekend in sectie G num mer 977. Koop 8. 3 hectaren 26 aren 50 centia ren of 7 gemeten 98 roeden BOl W - LAND en WEG, in den Noordpol der, kadastraal bekend in sectie G nummers 918 en 919. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de AA ed. en Erven L VEREECKEN en krachtens verleend Rechterlijk bevel, in de herberg bewoond door A. Brakman te Sluiskil, op Zaterdag den IS April 1903, dos namiddags ten 4 ure, verkoopen KOOP 1. en Aanhoorigheden, en het erfpachtsrecht tot 3 Maart 1920, op den daarbij behoorenden grond, eigendom van den Staat (Waterstaat) alles te (Sluiskil) Ter Neuzen, kadastraal bekend in sectie G nummer 1324 ged. Laatst bewoond door de weduwe P. L. Vereecken. KOOP 2. in alles als voren, kadaster sectie G nummer 1324 ged. Bewoond door Pieter Vereecken. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET SPEK per kilo f 0,65. MAGER SPEK °>b8- Zuiver Inlandsch gesmolten REU ZEL in vaatjes van 10, 20, 25 en 50 KG. k AO,66 per KG. Zuiver gesmolten RL N- DERVET 0,60 ZULT (Boterhamworst) 0,60 Droge TAFELWORST per 10 kilo 0,90 Orders boven /"10 half franco station. Emballage en vaatjes vrij. Onbekend Rembours. Leidsche weg 7, UTRECHT. 1 van af f 75,— met 1 jaar garantie. SUCCES EXTRA RIJWIELEN, Cranford Minerva a/100. Agent der beroemde CLEVELAND rijwielen. Best adres voor buiten- en binnen banden Emailleer en. Vernikkelen. De Notarissen P. DREGMANS te Axel en H. VAN DER EECKENte Gent, zullen ten verzoeke van de Erven van den heer JOSEPH STEVENS, in leven grondeigenaar te Selzaete, en krachtens verleend Rechterlijk bevel, veilen en verkoopen Gemeente ZAAMSLAG. Koop 1. en Aanhoorigheden, in den Zaamslagpolder, omtrent den Reuzenhoek, kadastraal bekejidyn sectie F nummers 25, 26, 27, 51, 52, 125bis, 1001, 1002, 1003, 1004, Koopen 7 en 3 zijn in pacht bij C. Balkenende, dijkgraaf en land bouwer te Axel tot 1 October 1903 voor ƒ427,49. Gemeente TER IVEl ZEX. Koop 9. 4 hectaren 42 aren of 9 ge meten 276 roeden BOUW LAND, in den Visartpolder, kadastraal bekend in sectie I nummers 290, 291 en 292. Koop 10. 4 hectaren 50 aren en 90 cen tiaren of 10 gemeten 35 roeden BOUAVLAND, gelegen in denzelfden polder, kadastraal bekend in sectie 1 nummers 295, 328 en 293. Koopen 9 en 10 zijn in pacht bij Jacobus van Cadsand, landbouwer te Ter Neuzen voor f 503,67 per jaar tot 1 October 1905. Koop 11. 4 hectaren 36 aren 50 centi aren of 9 gemeten 238 roeden BOUWLAND en AVERKMANSWO- NING, gelegen in denzelfden polder, kadastraal bekend in sectie I num mers 296, 299, 329 en 330. Koop 12. 3 hectaren 85 aren of 8 ge meten 192 roeden BOUWLAND gelegen in denzelfden polder, ka dastraal bekend in sectie 1 num mers 298, 300, 301, 302, 303, en 304. Koopen 11 en 12 zijn in pacht bi] P. H. de Jonge van den Broeke, landbouwer te Ter Neuzen voor f 460,17 per jaar tot 1 October 1905. De koopers komen in het genot der nacht sedert de laatste valdagen, doch moeten daarentegen aan de verkoopers opleggen het gedeelte dier pachtsom men sedert de laatste valdagen tot den dag van de betaling der kooppennin gen. Grondlasten van 1 Januari en pol derlasten van 1 Mei 1902 voor koopers. Betaling der koopsommen 3 maan- den. Onkosten 8 dagen. De verkooping wordt gehouden op DINSDAG 23 APRIL 1903, des namiddags 2 ure, in het ,.Neder- lansch Logement" te Ter Neuzen. Alle inlichtingen ten kantore van genoemde Notarissen liggende bij eerst- gemelden plans en leggers ter inzage. premie voor de abonnë's op onze Courant. Het kan niet anders dan dat het Geïl lustreerd Zondagsblad alom wordt gewaar deerd en zijne komst telken week met ver- langen wordt verbeid, wanneer men ziet dat qeene kosten, geene zorgen worden ge- spaard om het blad steeds fraaier te doen zijn en het te «maken tot een familieblad bij uitnemendheid. Eene dergelijke illustratie, onzen lezers als premie aangeboden tegen den spotprijs van 45 cent per kwar taal, is dat bedrag tiendubbel waard. In de rij der overschoone novellen, wel ke elkander bijna onafgebroken in dit tijd schrift hebben' opgevolgd, zal de nieuwe, groote en rijk geïllustreerde roman, waar van het begin reeds in het nummer van 9 Maart, wordt opgenomen, eene waardige plaats innemen. De Romantische Avonturen Prozaïschen Engelsehman 7al den lezer in booge mate boeien om de inderdaad spannende, pakkende tooneelen en de talrijke, uitmuntende gravures. In het Geïllustreerd Zondagsblad van 9 Maart e. k. zal verschijnen een hoogst interessante Prijsvraag. Aan de goede beantwoording daarvan hebben de uitgevers verbonden een eersten prijs van VIJF EN TWINTIG GULDEN en tien andere prijzen van VIJF GULDEN ELK een en ander overeenkomstig de aankon diging. J Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze lezers op dit nummer en zijn over tuigd dat onze abonnésde daarin gebrach te aardige verrassing op prijs zullen stellen. Brengen wij ten slotte onze abonnés nog in herinnering dat in de MAAND AIEI e. k. de Gratis-Verloting ten bedrage van zal worden gehouden aan welke alle abon nés op het Geïllustreerd Zondagsblad ge heel kosteloos deelnemen en wij meenen niet te veel te zeggen, wanneer wij vol houden, dat het Geïllustreerd Zondags blad de meest uitgelezen Premie is die bij eene couraut kan worden aange boden. Abonnés op onze courant, die daarop nog niet zijn ingeteekend, wekken wij op zich thans te abonneeren, opdat zij deprachtige roman van het begin af kun nen volgen. MAANDAG 14 APRIL, 1903, 1 VAN EEN

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3