Bekendmaking-. Openbare Verkooping. BEESTIaAL. Beestiaal: worden overgezet. Boereninspan Tarwe-, hm in (Mestroo, Zaaivitsen Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Huishoudelijk gerief, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping BIEBTIAIIi, H uisraad Openbare Verkooping. Provinciaal Nieuws. Uit België. Kerknieuws. Rechtszaken. Advertentiën. van 7 tot en met 12 April 1902 Ongeveer 50,000 kilos KOEBEETEN, Landbouwhalm en Voermanstuig. Landbouw- Stal- en Melkgereedschappen Kapitalen te Sint Jan Steen, (Groot Eiland). Landbouwgereedschap. richt van een conferentie te Utrecht on der voorzitterschap van president Kruger voor een puur vërzinsel Uit dit interview volgt, dat waarschijnlijk te Brussel een beslissing zal worden genomen op een conferentie tusschen Leyds, Wolmarans en Wessels(?) De berichten van het oorlogsterrein lui den intusschen allesbehalve vredelievend. Beijers wordt gevaarlijk werkzaam in 't Noorden van Transvaal. Hij heeft een Engelsche post te Spelonken omsingeld, en om hem te verdrijven was 't uoodig, dat de geheele kolonne Colenbrander tot ontzet aanrukte. Bij Heidelberg zijn twee gevechten geleverd, waarbij 6 man der Zuid-Afrikaansche politie (Baden Powell's korps) sneuvelden. Bij Barberton, in het Oosten van Trans vaal, is een »trein-ongeluk" gebeurd, waarbij 39 Engelschen gedood en 45 ge wond werden. We verdenken den beken den treinvernieler Jack Hiriton sterk, dat hij niet onkundig is aan dit «ongeluk" In de Kaapkolonie schijnt de toestand nog wel 't ernstigst voor de Engelschen. Niet alleen zijn de Boeren onder Maritz, Malan en Theron in het geheele westelijk gedeelte volkomen de baas, maar ook in de Midlanddistricten zijn thans weer niet minder dan 6 commando's verschenen, wat niet pleit voor het degelijk «Schoon vegen" en nog minder voor het schoon houden door de Engelsche kolonnes. Lord Wolseley en lady Methucn zijn met het stoomschip «Wamer Castle" te Kaapstad aangekomen. AMERIKA. Uit New-York komen onthullingen over de daden van de Beef Trust, het syndi caat dat in de Vereenigde Staten is op- gericht om er al het vleesch op te koopen en zoo meester te worden var. de markt. Allereerst werden de slagers genoopt, hun prijzen te verlagenom hen, die weigerden, te ruïneeren verkocht de trust zelf voor spotprijzen, totdat alle weerspan- nigen failliet waren en hierna werden de prijzen weder in de hoogte gedreven. De trust heeft in het jaar 1901 een winst gemaakt van vijfhonderd millioen. Het pu bliek betaalt echter tegenwoordig 10 a 15 cent meer voor het vleesch, FRANKRIJK. Te Parijs is stervende op een bank ge vonden een neger, slachtoffer van een treurig avontuur. Een Duitsch officier had hem in West- Afrika als bediende aangenomen en was met hem naar Europa scheep gegaan. Tij dens den overtocht stierf zijn meester, de kapitein zette den armen neger te Ant werpen aan wal, vanwaar hij, na eenigen tijd gebrek te hebben geleden, te voet naar Parijs vertrok. Na den ongelukkigen Afrikaan wat op zijn verhaal te hebben gebractit, beloofde men hem naar zijn vaderland te doen te- rugkeeren. Het was echter te laat, de man had te veel geleden. HULST. Door de Naamlooze Vennoot schap Stoomtram «Hulst-Walsoorden" zal op Maandag 14 dezer 's namiddags één uur in het hotel de Graanbeurs worden aanbesteed de levering van 3 tramweglo comotieven met wisselstukken. Dat ook de ingezetenen voldoende be langstelling tooncn voor 't door 't muziek gezelschap »fIarmonie»uitgeschreven, waar schijnlijk in de maand Juli te houden, groot internationaal festival, blijkt wel uit de opgehaalde inteekeningslijsten, wel ke gezamenlijk 280 bedragen, waar door dan ook de organisatie, welke luis terrijk belooft te zijn, verzekerd is. Naar wij vernamen zullen er groote pre- mien uitgeloofd worden, om daardoor nog zekerder de verschillende internationale muziekgezelschappen tot deelname aan het festival te doen besluiten. Dat zulks zeer in het belang is van de gemeente in het algemeen, zal door een ieder gaarne wor den erkend. HENGSTDIJK. Op 1 April j. 1. her dacht de heer A. van Gijsel den dag, waarop hij vóór 25 jaren als veldwachter dezer gemeente in dienst trad. Eveneens werd het op dienzelfden dag eene kwart eeuw, dat onze postbode, de heer P. Jans sen Verplanke, zijne betrekking aanvaard de. Wij kunnen niet nalaten bij deze ge legenheid die twee eerlijke, trouwe en nauwgezette ambtenaren met hun zilveren ambtsjubilé te feliciteeren en den wensch uit tc drukken, dat het hun moge gege ven zijn nog eene reeks van jaren op de ze gemeente werkzaam te zijn De deskundige in de nuttige hand werken aan de openbare lagere school al hier, mcj. Melania Muller, heeft wegens huwelijksplannen, tegen 15 April e. k. eer vol onb lag uit hare betrekking gevraagd. ZAAMSLAO. In de laatst gehouden ver gadering van den gemeenteraad werd vastgesteld het kohier der hondenbelas ting tot een bedrag van f226 en dat der inkomstenbelasting op /"6905,22'A- Ieders aanslag zal daardoor met 13% verminderd worden, wegens het te hoog totaal der aanslagen. Aan de onderwijzeres mej. Duivestein is op haar verzoek eervol ontslag verleend. Toegestaan werd aan den heer A. J. van Kreem om een deel van den gemeente grond voor zijn bedrijf in gebruik te no men. Afgewezen werd het verzoek van Fr. van Fraeijenhove om de sloot naast zijn perceel aan den Reuzenhoekschen weg, te dempen en te rioleeren. Door een tweetal ingezetenen wor den pogingen in het werk gesteld om ook in onze gemeente een lijkkoets te krijgen. Stellig zal daardoor het plechtige en in drukwekkende bij begrafenissen worden bevorderd. Door den jager Geelhoedt alhier zijn in de kreek onder Othene twee vischotters geschoten. KOEWACHT. Woensdag had hier de gewone jaarlijksche markt plaats voor paarden, koeien en varkens. Mede uitge lokt door het prachtige weder, was er reeds vroeg veel volk op de been en tegen negen uur kwamen van alle kanten vee houders en kooplieden opdagen. Aange voerd waren 24 paarden, 110 stuks hoorn vee en 60 varkens. Tot circa 1 uur had de keuring plaats der dieren, welke voor de prijzen waren ingeschreveu. Onder het spelen der fanfaren werden de volgende premien voor het gemeentehuis uitgereikt. Voor het meest in waarde zijnde werk paard van 3 tot 6 jaar en voor het schoon ste veulen nog in het bezit va'n zijne melk tanden, beide aan B. Sanders te Exaerde, voor het schoonste veulen geboren in 1901 P. van Daele alhier; voor de schoonste, baatgevende koe H. Vergauwen te Sint Jansteenvoor de schoonste, kalfdragende vaars P. de Vliegher alhier, voor de vet ste vaars P. Cerpentier; voor den vetsten os de wed. de Blieck, voor den vetsten stier de Weezen A. Suy alhier; voor het grootste getal paarden ter markt gebracht Th. Ferkct te Moerbelcevoor het groot ste getal hoornvee P. Lust te Hontenisse voor het grootste getal varkens Ch. Jans- sens te Moerbeke; voor het grootste getal hoornvee ter markt gekocht A. de Guch- tenaire alhier. Bij loting verkregen nog twee prijzen Th. Ferket te Moerbeke en J. Hesters alhier en één prijs D. Verstrae- ten te St, JansteenP. van Daele en H. Bonte beiden alhier. Er was een levendige handel. Doordat er zoovele prachtige dieren ter markt wa ren, werden er, voornamelijk door Belgi sche kooplieden, goede prijzen besteed en werd bijna al het aan de markt aange voerde vee verkocht. Na afloop der prijsuitdeeling deed de mu- ziekvereeniging «De Eendracht" nog eene muzikale wandeling door het dorp. Mede daardoor bleef er tot laat in den namid dag veel volk op de been en heerschte er eene vroolijke levendigheid. Het verzoekschrift voor den Bisschop om van Z. D. H. medewerking en steun te verzoeken voor het verkrijgen van eene kerk en pastorie op Nederlandsch grond gebied, is thans naar Breda verzonden. Het verzoekschrift bevat 470 handteeke- ningen van mannelijke ingezetenen boven de 18 jaar. HULST. Met ingang van 16 dezer is tot bestellend postbode te 's Heer Arends- kerke benoemd P. J. van Ham, thans postbode te Hulst. HONTENISSE. Naar de N. R. C. meldt, heeft het comité voor tot standkoming van den stoomtram HontenisseAxel— Selzaete de voorwaarden van concessie, door Gedeput. Staten gesteld, aanvaard. Aan belanghebbende gemeenten en pol ders alsmede aan de provincie zal om fi- nancieelen steun verzocht worden. TER NEUZEN, 2 April. Heden werd alhier doör de vereeniging «Door eendracht sterk" aanbesteed de levering van 36,000 KG. Chilisalpeter. Hiervoor werd ingeschreven door de hee- ren M. Verbrugge te Ter Neuzen voor f 12,03, W. A. Adriaansens te Groenendijk voor f\\,97, J. J. van Arenthals te Hans- weert voor f ll,96"/ioo, P. J. Versluijs te Ter Neuzen voor f 11,84, en P. J. Scheele te Ter Neuzen voor /"ll,83, alles per 100 K.g. De levering is aan den minsten inschrij ver gegund. VLISSIN(jEN. Zondag heeft de poli tie alhier in een logement aangehouden een 16 jarigen kantoorklerk uit Terborg die heimelijk de ouderlijke woning had verla ten met een geladen revolver van zijn va der en nog f 60. Hij wilde de Boeren gaan helpen en was daartoe per mailboot naar Engeland gereisd; doch keerde twee dagen later alhier terug en hield zich daarna eenige dagen bij een boer onder Koudekerke op. Maandagochtend is hij naar Middelburg overgebracht en ter be schikking van den officier van justitie ge steld. ST. NICOLAAS. Donderdag wilde een vrouw uit het Land van Hulst, men zegt van het Jagertje, de markt bezoeken. Zij kwam uit den trein, doch in de Statie straat zakte zij eensklaps ineen en was in korten tijd een lijk. Zij werd onder een grooten toeloop van volk naar het hospi taal overgebraeht. Mgr. Aelen. Zaterdag 29 Maart, zoo wordt uit Rome gemeld, had Mgr. J. Ae len, tit. bisschop van Temisonië, coadju tor-bisschop van Madras, eene particuliere audiëntie bij den H. Vader. De ZeerEerw. Heer P. van Mens Pastoor te Woensdrecht is benoemd tot Deken van Bergen op Zoom. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden, Vrijdag, zijn veroordeeld wegens diefstal: P. D.., 19jwerkman, Goes, tot 3 m., J. H., 12 j., A. B. H., 12j., en J. C. v. d- B., 12 j., allen zonder beroep, lissingen, ieder tot 1 m., en A. H. 13 j arbeider, Yerseke, tot 7 d. gev. straf, en L. S., 15j., veldarbeider, Hulst, tot b. s. 5 d. h., en. mishandeling: J. L. S., 62j., landbou wer, Boschkappelle, tot f5 b. s. 2 d. h. Vrijgesproken J. J. C. 25 jaar, wagen maker te 's Heer-Arendskerke ter zake van vernieling. Ter openbare terechtzitting van boven genoemde rechtbank van Vrijdag 18 dezer, des voormiddags te 10 uur, zal behandeld worden de zaak tegen den te Middelburg gedetineerden H. d. V., gewezen onder wijzer te Zoutelande. Zie uw •nommer van 15 Maart j.l In deze zaak zijn vanwege het openbaar ministerie gedagvrard 97 getuigen, waar onder 2 tevens als deskundigen. Bij bevelschrift der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg zijn naar de openbare terechtzitting dier Rechtbank verwezen G. L. R. oud 24 jaren, werkman te Clinge (België) C. L. N. oud 44 jaren, werkman te Stekene (België) gedetineerd te Middelburg. ter zake van den kippen- en eendendief- stal door hen met twee onbekend geble ven personen gepleegd in den nacht van 15 op 16 Maart 1902 te Axel in den pol der Beoostenblij op het erf van G. den Hamer, de le bovendien ter zake van ge pleegd verzet tegen den maréchausseé L. Lambrechts bij zijne arrestatie ter boven gemelde gelegenheid. Aan de beklaagde is Mr. F. C. van Deinse, advocaat en procureur te Ter-Neu zen ambtshalve als Verdediger toegevoegd. Oinlerti'ouwd J. A. DREGMANS, Cand. Notaris EN JOHa P. OGGEL. Axel, 2 April 1902. De DIJKGRAAF van den Moerspuipol- der te Zuiddorpe, maakt bekend dat het verkeer van de zoogenaamde houten brug over de Moerspuische wate ring, liggende in de Moerspnische straat zal afgesloten zijn dat wederzijds die brug afsluitingen en bij de ontmoetingspunten der verschillende wegen waarschuwingsborden zullen wor- den geplaatst, welke van zonsondergang tot zonsopgang zullen worden verlicht. Zuiddorpe, 4 April 1902. - De Dijkgraaf voornoemd, A. MOERDIJK Mr. J. G. VAN DEINSE, advocaat en notaris te Hulst, zal ten verzoeke van JUDS TALBOOMlandbouwer te Hontenisse (Tasdijk), op Dinsdag S!) April 1902, des voormiddags om tien uur in het open baar presenteeren te verkoopen 1 WERKPAARD oud 15 jaar, 1 KALFKOE, 1 bekalfde KOE, 1 KALF, 1 LOOPVARKEN, 1 TREKHOND en 25 HOENDERS en 1 HAAN, 1 zware KAR met ijzeren as, 1 kleine KAR, 1 PLOEG, 1 driewiel SLEDE, 2 hou ten EEGDEN, 1 ijzeren HANDEEG DE, 1 HANDROLBLOK, 1 AALBAK, 1 STAMPBAK met stamper, 1 STROO- MOLEN, 1 WINDMOLEN, 1 KERN, een MELKKUIP, MELKTEELEN, MEELKISTGRAANZAKKEN en BALEN, ZEEFTEN, GRAANMAAT, KOOKFORNUIS, RIEKEN en VOR KEN, 1 VLEESCHKUIP, 1 BASCU LE met gewichten. 500 groene en drooge MUTSAARD, SCHELFBALKEN, KODDEN. STRCO en wat meer zal worden verkocht. Mr. J. G. VAN DEINSE, advocaat en notaris te Hulst, zal ten verzoeke van den heer ICTOR BOEDING, landbouwer te Rapenburg, op Woensdag 19 April 1902, des namiddags om 3 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen liggende nabij de hofstede bewoond door den heer verkooper. Hoor uitscheiding van bedrijf. De Notarissen Diiinolcyn te Honte nisse en Steegers te Assenede, zullen op Maandag 28 April 1 9D2, des middags 12 uur, ten verzoeke van den heer J. B. HAMERLINCK, landbouwer te Philippine in het openbaar verkoopen: 2 bruine Merriepaarden, waarvan één dik van veulen, 2 bruine twee- jaarsche Paarden en 1 bruine eenjari ge Merrie, 1 Koe, 2 bekalfde Vaarzen, 1 .Stierkalf, 2 vette Varkens, Hoenders en Hanen. Tilbury met tuig, 2 Menwagens, 1 Vrachtwagen van 5000 kilos draag vermogen, Driewielskar, Stortekar, ijzeren Walenplorg, 3 houten Ploegen, 5 Eggen, 2 Vierbalken, 3 Vijf balken, Slede, Sleep, Aalkuip, Stroomolen, Loofmolen, Windmolen, Rolblok met ketting, Kruiwagen, 2 Basculen met gewichten, Spaden, Rieken, Vorken, Mesthaken, Zeisen, Pikken, Zeil, Zak ken, Balen, Stampbak, cementen Wa terbak. 2000 kilos Voederbeeten, 2000 kilos Klaverhooi, 5000 kilos Stroo, 1000 ki los Aardappels, 30 koopen droog en groen Brandhout, eene partij Schelf- balken, Sparren, Tuinstokken, Erw ten- en Boonrijs. Karn met toebehooren,Kuipen, Melk- teelen, Emmers, Melkzeefd en Schotels. Eenig Huishouden en het Herberggerief. IV.lt. De beestialen zullen om 2 uren na middag verkocht worden. Elk voorzie zich van een gekenden medekooper of borg. De Notaris I». Ureginans, te Axel, zal ten verzoeke van C. P. BUTLER en Kinderen op Donderdag 1 Mei 1 S»02. des voormiddags 10 ure, op de door LEVINUS BUTLER bewoonde hof stede in de Zaamslagpolder omtrent (O- thene) gemeente Zaamslag verkoopen 6 Paarden, als: 1 bruine Ruin, 1 bruine Merrie met Veulen, 1 dito dik van Veulen, 1 blauwe Merrie idem, 1 bruine Merrie oud 2 jaren en een Hengstveulen; 5 Melkkoeien, 2 een jarige Runders, 2 Kalvers, 1 Varken, 25 Hoenders en Hanen. 1 Tilbury, 1 Chais op Veeren, 3 Wagens, 2 Karren, 1 Waleploeg, 3 Zeeuwsche Ploegen, 4 ijzeren Ploe gen, 1 Schoflelploeg, Aardappelploeg, 5 Eggen in soort, 1 Zaaimachine, 2 Wiedmachines, 2 Sleden, 3 Slepers, Zwingen, 2 Rolblokken, 1 Molbord, 1 Beerbak, 2 Snijmolens, 2 Peënmo- lens, 3 Windmolens, 1 Geeselsteen, 1 Gerstezift 2 Tarweziften1 Zaad- zift, 1 Meelzift, 1 Sneezift, Paarden tuig, 2 Ladders, 2 Basculen, 1 For nuis, 1 Waterbak, 1 Slijpsteen, Vor ken, Rieken, Schoppen, Oud IJzer, Vlasreep, Teeltuin, Kaarn, 3 tonnen, Botervat en Koppen, Mutsaard enz. als: Kasten, Tafels, Stoelen, Klok, Banken, Ledikant, Koper,- Blik,- IJzer,- Glas,- Geleierd- en Aarde werk, Haard, Wasch,- Keuken- en Schuurgerief enz. Op de hofstede is geene gelegenheid tot stalling. Muziek en tiezang wordt niet toe gelaten. De Notaris 1». DrcgmaiiH te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe LEVI NUS SCHUITVLOT aldaar, op haar erf nabij de Sassing (Axel), op Zaterdag den 12 April 19D2, des namiddags 2 ure, verkoopen 1 PAARD, KAR, TILBURY, WIND MOLEN, ZIFTEN, SCHOPPEN, RIE KEN, VORKEN, LADDERS, BAS CULE met gewichten, HECTOLITER, SLIJPSTEEN, BRANDHOUT, enz. «ij gelegenheid van den Koop- dag op 't Groot Eiland zal er van en naar het Eiland, aan den Vijfhoek, VAN EENEN Deurwaarder ADRIAANSE te Hulst, zal ten verzoeke van den Heer F. PIETERS, Landbouwer te St. Jan Steen, op de door deze bewoonde Hofstede op het Groot-Ei land, in het openbaar verkoopen op Woensdag tien 30 April 1902, den geheelen KAPITALEN BOERENIN SPAN, bestaande in 10 WERKPAARDEN 1 donkerbruine Merrie, dik van veulen, 9 jaar, 1 donkerbruine Merrie dik van veulen, 4 jaar, 1 donkerbruin Ruinpaard, 4 jaar, 1 lichtbruine Mer rie, 3 jaar, 1 lichtbruine Merrie, 6 jaar, 1 donkerbruine Merrie, 5 jaar, 1 donkerbruine Merrie met veulen, 5 jaar, 1 donkerbruine Merrie, 10 jaar, 1 donkerbruine Ruin, "2 jaar, 1 goed gedresseerd bruin Looppaard, 3 jaar. VOORTS: 1 bruin jaarling Hengst veulen, 1 zwart jaarling Hengstveulen, 2 bruine jarige Merrieveulens. 45 stuks HOORNVEE 14 MELKKOEIEN, 2 bekalfde Vaar zen, 9 jaarling Vaarzen,'2 vette Stie ren, 6 vette Ossen, 2 jonge Stieren en 10 jonge Kalveren. 80 SCHAPEN met lam (verdeeld in koopen), 14 jaarling Bijtlammeren, 2 Schaaphonden, 5 Zeugvarkens dik van biggen en 1 jong Beervarken, Kippen, Hanen, Ganzen, Kalkoenen, Eenden en Pauwen. 5 Wagens met ijzeren as, 2 Karren met ijzeren as, 1 Tilbury, 1 Beversche Kar, 4 groote Zeeuwsche Ploegen, 1 kleine Zeeuwsche Ploeg, 1 Waalsche Ploeg, 1 ijzeren Vierbalksegge, 1 ijze ren Vijfbalksegge, 1 Kettingegge, 5 houten Vierbalkseggen, 5 houten Vijf- balkseggen, 1 Sleep, 2 Rolblokken, 5 Sleden, 1 Dorschmacbine, 2 Stroomo- lens, 1 Peeënmolen, 1 Windmolen, 1 Beerpomp, 1 Beerbak, 1 Stampbak, 2 Geeselsteenen, 1 Slijpsteen, 2 ijzeren Fournuizen, Schoppen, Rieken, Mest haken, Vorken, Zeefden, 1 Zaadzeil, Graanmaat, Graanzakken, Meelkisten, Paardennetten, 1 Zadel, Ladders, Man den, Schelfbalken, Schaapbakken, 2 Kiekensrennen, 1 Kruiwagen, 1 Bas cule met Gewichten en eenig Wagrn- makershout. MELKGEREEDSCHAP1 Karnmachi- ne, Melkkuipen, Emmers, Boterbak- ken, 1 balans met Schalen en 1 Teel tuin. 3 Kasten, 3 Tafels waaronder 1 Uit- trektafel, Stoelen, 3 Kachels, Kolen bakken, 1 Petroleumkachel, 1 Bed met ressorts, Spiegels, Lampen, 1 Pe troleumstel, eenig Glaswerk, Kastrol len, geleierd- en ongeleierd Aardewerk, 1 Baktrog en wat verder meer zal worden gepresenteerd. VOORTS nog: 5000 bos en 5 X 44 A. 56 cA. KLAVERS. Orde der Verkooping' REDI.V 's vbormiddags 9 uur precies, 's Voormiddags 11 uur de SCHAPEN, en 's namiddags 1 uur, het HOORNVEE en verder BEESTIAAL. Op de Hofstede zal er gelegenheid zijn tot Stallen. De Notaris I*. Drogmans, te Axel, zal ten verzoeke van MELS WILLEM- SEN te Hoek, op het door hem alsnog be woonde hofsteedje op Woensdag, den 23 April f 902 des namiddags 2 ure, verkoopen 2 Melkkoeien. 1 vet eenjarig Rund, 1 Kalf, 30 Hoenders en Hanen, Wind molen, Geeselsteen met paard, Snij- bak, Stampbak, Waterbak, Kiekens- hok, Fornuis, Ziften, Vleeschblok, 2 Ladders, Kiebag, Rieken, Vorken, IJ zerdraad, Kaarnton, 2 Roomtonnen, Teeltuin, Meelton, Staken, Kodden, Hooi, Voederbeeten, groene Mutsaard, Spaanders, de Mestput, enz. enz. te bekomen bij FRANS MICHIELSEN, Landbouwer te ZAAMSLAG, Groenstraat.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2